Sunteți pe pagina 1din 6

Data: ___/_________/______

Disciplina: matematica
Durata: 45 minute
Clasa: a IV-a
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor.
Subiectul lecţiei: Evocare prin exerciții și probleme.. Consolidarea şi dezvoltarea
materiei.
Competenţe:
1. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate,
manifestând
atenție și interes pentru calcul corect, rațional, fluent.
2. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice,
valorificând gândirea critică
în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare.
Unităţi de competenţe:
3.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii
efectuării operaţiilor în exerciţii cu şi fără
paranteze.
Obiective operaţionale: Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
● să utilizeze un vocabular matematic adecvat (factori, produs, deîmpărţit,
împărţitor, rest);
● să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire a numerelor naturale .
● să efectueze exerciții respectând ordinea operațiilor;
● să rezolve probleme utilizând operațiile de înmulțire, împărţire.
Strategii didactice:
Metode şi tehnici: conversaţia, descoperirea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul,
întrebări multiprocesuale, aprecierea, jocul didactic.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru-frunze de toamnă, manual, imagini, PPT.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

Referinţe bibliografice:
1. Ludmila Ursu. Matematică, manual pentru clasa a IV-a, Republica Moldova:
Editura: Prut, 2020.
2. Sarabaş Eugenia, Proiecte Didactice la Matematică, Republica Moldova:
Editura INTERPRINT
3. Curriculum naţional, Ministerul Educaţiei al RM, Chişinău, 2018
4. www.didactic.ro
5. https://wordwall.net/ro/resource/26245339

1
Etapele Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Metode,
cadrului procedee
Pregătirea elevilor pentru buna desfăşurare a activităţii. Elevii se pregătesc de lecţie.
Învăţătorul salută respectuos elevii.
Evocare Salută respectuos învăţătorul.
Astăzi la lecţie vom: (anunţarea temei şi a obiectivelor
Conversaţia
lecţiei)

● Vom efectua operaţii de înmulţire şi împărţire a


numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000. Cutiuţa cu
întrebări
● Vom efectua exerciții respectând ordinea operațiilor;
● Vom rezolva probleme utilizând operațiile de
înmulțire, împărţire.
● Exercițiul 1 pag.4: Repartizez la întâmplare
sarcinile scrise pe câte o frunză galbenă din hârtie,
Elevii cu fișele numără oral, ceilalți
rog elevii să o decupeze și să realizeze oral sarcnilile:
notează pe caiețele, într-un rând
Numără din 1 în 1, de la 468 până la 472 răspunsurile.
Precizați dacă ordinea numărării este crescătoare sau
descrescătoare.
Număraţi din 2 în 2, de la 594 până la 610
Elevii precizează dacă ordinea numărării
Precizați dacă ordinea numărării este crescătoare sau
2
descrescătoare. este crescătoare sau descrescătoare.
Număraţi din 5 în 5, de la 900 până la 950
Precizați dacă ordinea numărării este crescătoare sau
descrescătoare.
Număraţi din 10 în 10, de la 820 până la 700.
Precizați dacă ordinea numărării este crescătoare sau
descrescătoare.
Număraţi din 50 în 50, de la 1 000 până la 500
Precizați dacă ordinea numărării este crescătoare sau
descrescătoare.
● Exercițiul 2 pag4:
LUCRU ÎN ECHIPE:
Împart elevii în echipe câte 2 elevi în echipă.
Alegeți un personaj și precizați, după modelul din
exercițiul 1,
Elevii formează echipe a câte 2, și aleg
a) în ce ordine numără fiecare personaj. personajul pe care doresc.
b) din cât în cât.
c) de la ce număr până la ce număr. rsp: Ariciul: 8,108, 208 (Ariciul numără
crescător, de la 8 din 100 în 100, până
la 208).
3
Vulpea: 0,150,150(Vulpea numără
crescător, de la 0, din 150 în 150 până la
300).
Pisica : 1000,980,960 (Pisica numără
descrescător, de la 1000, din 20 în 20
până la 960).
Iepurele: 835,730,625(Iepurele numără
descrescător, de la 835, din 105 în 105
până la 625).
Elevii realizează independent, la
● Exercițiul 3 pag.4: necesitate ajut pe fiecare în parte.
Invit elevii să rezolvăm prima coloniță împreună, apoi îi Elevii dau citire răspunsurile și apreciem
rog să realizeze independent fiecare coloniță, să scrie pe corectitudinea acestora.
caiet apoi verific pe fiecare trecând prin banci.
Elevii scriu pe caiete exercițiile.
425+3=428
425+33=458
425+333=758
● Exercițiul 4 pag.4: Lucrați în perechi
Elevii pun întrebări:
a) Vara Ana a citit romanul ,,Coliba unchiului Tom”. a) prin adunare: câte pagini a citit în
Volumul 1 are 256 pagini, iar volumul al doilea- 294 total Ana? Exercițiu: 256+294=550
de pagini.
prin scădere:
Formulați o întrebarea astfel în cât problema să se
4
rezolve prin scădere și prin adunare.
b) La o tabără s-au odihnit 242 de fete, iar băieți …
b)
Faceţi portretul matematic al numărului 9.
Elevii fac portretul matematic al
numărului 9. Număr. par, este un număr
compus din 3x3, succesorul-10,
predecesorul -8, este format doar din
unităţi.
Rezolvăm exerciţiile de pe word wall:
https://wordwall.net/ro/resource/26245339
Elevii dau răspunsuri la întrebări.

Realizarea Fixare pag. 5


sensului
1. pag.5 Scrie și citește numerele formate din:
a) 4 sute și 4 unități
a) 404
b) 5 sute și 5 zeci
c) 9 sute și 19 unități b) 550
d) 19 zeci și 9 unități
c) 919 - 9x100+19
e) 30 de zeci și 27 de unități
f) 62 de zeci și 14 unități d) 199 - 19x10+9
Elevii formează în mod asemănător numerele. 624, 281, e) 327 -30x10+27
530, 409, 700. f) 634 -62x10+14
5
2. pag.5 Propun elevilor ca să și aleagă un personaj Elevii numesc predecesorul și
și pe rând să rezolve exercițiile, verificând prin probă succesorul fiecăruia dintre aceste
rezultatele colegului din banca alături. numere.

Determină ordinea efectuării operaţiilor şi calculează. Elevii formează în mod asemănător


numerele.
1. Bilanţul lecţiei.
Ce v-a plăcut cel mai mult?
Ce v-a reuşit la lecţie?
Cel mai captivant moment a fost…
Unde aţi întâmpinat greutăţi?
Astăzi la lecţie am…
Reflecţie Tema de acasă. Ex. 6 pag. 65

Elevii raspund.

Extindere

S-ar putea să vă placă și