Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________


Necoară Silvia, director al liceului Maxim Raisa, director-adjunct
________________________ 2021 ________________________ 2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Informatică pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2022 – 2023
Profesor Catan Mariana
Repartizarea orelor pe capitole
a. Recuperare/recapitulare 3
1 Calcul tabelar 12
2 Implementarea algoritmilor în medii
12
grafic-interactive de programare
3 Prelucrări audio și video 7
Total 34

Notă:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativă.
- 2Ordinea capitolelor poate fi schimbată dacă nu este afectată logica științifică sau didactică.
- Conținuturile se predau (de regulă) în ordinea din manuale.

Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 8-a,Chișinău 2013

Discutat și aprobat la ședința comisiei


Proces - verbal nr. _1_ din __________ 2021
___________ Șeful comisiei ______________

-1-
1 2 3 4 5 6 7 8
Strategii
Indicatorii competențelor didactice Observații
Nr . Teme / Conținuturi / Noțiuni- Activități de învățare și evaluare
specifice (CS) și Săpt Forme, Mat did Corelații
d/o cheie (recomandate)
subcompetențelor (SC) Data metode Tema de interdisciplin
tip lecț acasa
Colectarea, păstrarea și 1. CALCUL TABELAR
CS7 prelucrarea informației cu (12 ore)
ajutorul aplicațiilor software
specializate.
- identificarea elementelor unei Păstrarea informației în foile Exerciții de:
foi de calcul; de calcul. - identificare a elementelor unei foi de calcul
- definirea tipurilor de date și Elementele unei foi de calcul: 1 din lista propusă;
1 introducerea valorilor în foile - celulă; - identificare a adresei unei celule dintr-o listă
propusă;
de calcul; - adresă/referință de celulă;
- modificare a dimensiunii de vizualizare a
- crearea în foile de calcul a - valori și formule; paginii pe ecran;
seriilor de valori; - calcul tabelar; - modificare a barei de instrumente;
- formatare; - creare a foilor de calcul și selectare a
- formate de coloană, rând, elementelor propuse;
celulă. - precizare a tipului de date a valorilor propuse;
- introducere în foile de calcul a textelor,
2 Introducerea, editarea și 2 numerelor, datelor calendaristice și mărcilor
formatarea datelor în foile de de timp;
calcul: - copiere, mutare a unui domeniu de date din
- tipuri de date; foaia de calcul;
- explicare a operațiilor de editare în foile de
- introducerea valorilor;
calcul;
- introducerea formulelor; - editare a datelor în foile de calcul;
- operații de editare; - precizare a rezultatelor operațiilor de
operații de formatare formatare propuse;
- formatare a datelor în foile de calcul;
- creare a unei serii de date după modelul
propus;
- creare a seriilor de numere de către elevi, fiind
dat primul număr, pasul și numărul final.
- identificarea operatorilor și Formule și calcule. 3 § 2.1 Exerciții de:
-2-
1 2 3 4 5 6 7 8
operanzilor; Operatori. Operanzi. 06.10 - clasificare a operatorilor;
6 - utilizarea operatorilor și - clasificare a operanzilor;
operanzilor la prelucrarea - clasificare a adreselor;
datelor; - precizare a rezultatelor furnizate de
operatorii propuși;
- precizare a categoriei operanzilor propuși;
- precizare a entităților specificate prin
referințele propuse;
- identificare a operatorilor și operanzilor
din lista propusă.
- utilizarea formulelor pentru Formule și utilizarea lor. Exerciții de:
7 efectuarea calculelor necesare Conversia tipurilor de date. 4 § 2.3 - explicare a algoritmilor de introducere a
la prelucrarea datelor; Copierea formulelor. 13.10 unei formule;
- formulă; - precizare a rezultatelor evaluării
- conversia tipurilor de date; formulelor propuse;
- precedente de celulă; - explicare a modului de conversie a
dependente de celulă. valorilor în procesul de evaluare a
formulelor;
- utilizare corectă a ordinii operațiilor în
construirea anumitor formule;
- copiere a formulelor;
- recunoaștere a erorilor standard asociate
formulelor;
- efectuare a calculelor conform modelului
propus;
- utilizare a referințelor în construirea
formulelor;
- compunere a formulelor pentru efectuarea
calculelor.
- utilizarea funcțiilor Funcții: 5 Exerciții de:
8 predefinite pentru - categorii de funcții; § 2.4 - clasificare a funcțiilor pe categorii;
rezolvarea problemelor din - argument; - utilizare a funcțiilor pentru prelucrarea
matematică, fizică, - valoare returnată. informațiilor din foile de calcul;
prelucrare a textelor; Funcții frecvent utilizate - determinare a tipului de funcții care poate
fi aplicat asupra datelor după modelul

-3-
1 2 3 4 5 6 7 8
propus.
- identificarea elementelor Diagrame. C Exerciții de:
9 unei diagrame Elementele unei diagrame: § 3.1 - selectare și evidențiere a elementelor din
- stabilirea legăturii între - indicator de date; care sunt compuse diagramele;
datele selectate și - serie de date; - explicare a modului de reprezentare a
elementele diagramei - categorie de date; datelor din tabel prin diagrame;
respective; - axa categoriilor; - desenare a diagramelor ce corespund
- utilizarea diagramelor - axa valorilor; datelor selectate;
pentru prezentarea datelor; - titlu; - copiere a diagramelor.
- legendă.
- selectarea tipului de Crearea și editarea - Exerciții de:
10 diagramă în funcție de diagramelor: 7 § 3.2 - clasificare a diagramelor propuse;
specificul datelor - tip de diagramă; 10.11
- creare și editare a diagramelor propuse;
reprezentate; - diagramă bidimensională;
- crearea și modificarea - diagramă tridimensională; - modificare a tipului de diagramă;
diagramelor; - grafic; - modificare a suprafeței diagramei;
- obiect; - modificare a titlului, axelor de
- încapsularea obiectelor; coordonate și a legendei;
- ierarhia obiectelor; - modificare a unei serii de date;
- tehnici de editare. - adăugarea datelor într-o diagramă.
11 Construirea graficelor: 8 - clasificare a graficelor propuse;
17.11
- grafic; - interpretare a datelor numerice din
diagramă XY. graficele propuse;
- creare și editare a graficelor.
- utilizarea bazelor de date în Baze de date în formă de liste. Exerciții de:
12 formă de liste pentru Noțiuni elementare de baze de 1 § 4.1 - reprezentare intuitivă (prin desen) a
organizarea informațiilor date: structurii listelor propuse;
personale; - date elementare; - creare a listelor;
- utilizarea operațiilor - date compuse;
destinate gestionării - creare și modificare a listelor;
- bază de date;
listelor; - diferențiere a termenilor: bază de date,
- listă de date;
listă, câmp, numele câmpului,
- înregistrare; înregistrare;
- câmp;
- explicare a operațiilor destinate gestiunii
- formular de date. listelor;
§ 4.2
-4-
1 2 3 4 5 6 7 8
Gestionarea listelor: 1 - gestionare a listelor cu ajutorul
- inserarea înregistrărilor; formularului pentru date;
- eliminarea înregistrărilor; - totalizare a datelor numerice.
- căutarea înregistrărilor;
- editarea înregistrărilor.
13 - stabilirea ordinii de sortare Sortarea înregistrărilor: 1 § 4.3 Exerciții de:
a înregistrărilor ; - sortare; - sortare a înregistrărilor din listele propuse
- utilizarea operațiilor de - cheie de sortare; sau create de elevi;
selectare a înregistrărilor și - ordine de sortare; - explicare a operației de selectare a
identificarea condițiilor - ordine ascendentă; înregistrărilor;
complexe de selectare; - ordine descendentă. § 4.4
- crearea listelor în foile de Selectarea înregistrărilor: - selectare a înregistrărilor cu ajutorul
calcul - selectarea înregistrărilor; condițiilor simple și a condițiilor
- filtrarea înregistrărilor; complexe;
- condiții de selectare; - explicare a operațiilor de rezumare a
- copierea înregistrărilor datelor;
selectate. - creare a unei baze de date după modelul
propus sau create de elevi.
14 Lecție de sinteză 1

15 Lucrarea de evaluare nr.2 1

CS 5 Percepția științifică a metodelor


de implementare a algoritmilor Implementarea algoritmilor în
prin programarea imperativă și medii grafic-interactive de
prin programarea orientată pe programare
obiecte. 12 ore
elaborarea și depanarea în medii
vizuale didactice de programare a
CS 6
algoritmilor de
comandă cu executanții.
- Identificarea metodelor Medii grafic-interactive de 1 § 5.1 Exerciții de:
16 adecvate de utilizare a programare: 22.12 - clasificare a mediilor grafic-interactive de
interfețelor grafice ale - clasificarea mediilor grafic- programare;
mediilor vizuale de programare. interactive de programare; - explicare a modului de utilizare a
-5-
1 2 3 4 5 6 7 8
- Utilizarea interfețelor grafice ale - interfețele mediilor grafic- interfețelor mediilor grafic-interactive de
mediilor vizuale de programare. interactive de programare; programare;
- Crearea i gestionarea - proiecte; - explicare a modului de organizarea
proiectelor în mediile vizuale de gestionarea proiectelor. activităților în mediile grafic-interactive
programare. de programare;
creare și gestionare a proiectelor.
- Cunoașterea și utilizarea Obiecte și medii de lucru: 2 § 5.1 Exerciții de:
conceptului de obiect; - conceptele de dată; 12.01
- explicare a conceptului de obiect;
17 - Crearea, distrugerea, - conceptul de acțiune;
- creare a obiectelor;
modificarea proprietăților - programarea imperativă;
obiectelor.; - conceptul de obiect; - distrugere a obiectelor;
- programarea orientată pe - setare a proprietăților inițiale ale
obiecte; obiectelor;
18
- proprietăți ale obiectelor; - modificare a proprietăților obiectelor;
3
- metode ale obiectelor; - creare și gestionare a bibliotecilor de
19.01
- scenarii; obiecte;
- biblioteci de obiecte;
- configurare a mediilor de lucru pentru
- medii de lucru pentru obiecte;
executanți.
- obiectele în rol de executanți.
- Cunoașterea și utilizarea Proprietățile-tip ale obiectelor § 5.2 Exerciții de:
proprietăților-tip ale obiectelor din mediile grafic-interactive 4 - identificare a obiectelor din componența unui
19 frecvent întâlnite în mediile de programare: 26.01 mediu grafic-interactive de programare;
vizuale - coordonatele; - enumerare a proprietăților-tip ale obiectelor
de programare. frecvent utilizate în mediile grafic-interactive
- orientarea în spațiu; de programare;
- dimensiunile; 5 - setare și modificare manuală a proprietăților-
- aspectul exterior 02.02 tip ale obiectelor frecvent utilizate în mediile
(costumul); grafic-interactive de programare.
- sunetele pe care le poate Studiu de caz:
produce. Analiza comparată a seturilor de proprietăți ale
obiectelor din componența mediilor grafic-
interactive de programare.
20 Lecție de sinteză 6
09.02
Lucrarea de evaluare nr.3
- Cunoașterea și utilizarea Comenzile-tip ale obiectelor Exerciții de:
comenzilor-tip ale obiectelor din mediile grafic-interactive § 5.3 - identificare a comenzilor din repertoriul
-6-
1 2 3 4 5 6 7 8
26 frecvent întâlnite în mediile de programare: obiectelor din componența unui mediu
vizuale - de mișcare; 7 grafic-interactive de programare;
- de rotire; 16.02
- precizare a rezultatelor execuției
- de schimbare a comenzilor-tip din repertoriul obiectelor
27 dimensiunilor; (executanților) din mediile grafic-
- de schimbare a aspectului; 8 interactive de programare;
- de apariție în scenă; 23.02 - executare manuală a comenzilor din
- de dispariție din scenă; § 5.4 repertoriul obiectelor din componența unui
- de producere a unui anumit mediu grafic-interactiv de programare.
sunet; Studiu de caz:
- de desenare;
- Analiza comparată a repertoriilor de
- de a așteptare a unui
comenzi ale obiectelor din componența
anumit eveniment;
mediilor grafic-
- de trimitere a unui mesaj;
- de recepționare a unui
mesaj.
- Implementarea algoritmilor Programarea algoritmilor liniari, Exerciții de:
28 liniari, ciclici și cu ramificări în ciclici și cu ramificări. § 5.5 - explicare a destinației fiecărei instrucțiuni de
mediile vizuale de programare. Instrucțiuni de control: control;
- de ramificare; 9 - utilizare a instrucțiunilor de control pentru
02.03 implementarea algoritmilor liniari, ciclici, cu
- ciclu cu precondiție; 10 ramificări;
- ciclu cu postcondiție; 09.03 - elaborare și implementare a algoritmilor de
- ciclu infinit;
desenare a figurilor (cercuri, ovale,
29 - de așteptare a unui anumit 11
triunghiuri, dreptunghiuri etc.);
eveniment; 16.03 § 5.6
- elaborare și implementarea algoritmilor de
- de așteptare a răspunsului desenare a seriilor de figurilor (cercuri,
la un anumit mesaj; ovale, triunghiuri, dreptunghiuri etc.) cu
- de reacționare la un anumit dimensiuni variabile;
mesaj.
34 Lucrarea de evaluare nr.4 12
Analiza evaluării 23.03

Prelucrarea informației audio și video 7 ore


• Cunoașterea și înțelegerea Sunetul ca fenomen fizic. Exerciţii de:
-7-
1 2 3 4 5 6 7 8
principiilor fizice de propagare a Parametrii ce caracterizează 1 • descriere a domeniilor de activitate umană, în care
undelor sonore. percepția de către om a undelor 30.03 se utilizează informația audio;
• Cunoașterea și setarea sonore.. • descriere și comparare a parametrilor undelor
parametrilor principali ai semnalelor sonore din perspectiva percepției lor de către ființele
audio umane;
• descriere și explicare a factorilor audio ce pot
periclita sănătatea ființelor umane.
Studii de caz:
• Percepția diverselor semnale sonore de către ființa
umană.
• Impactul modificării parametrilor semnalelor onore
asupra percepției acestora de către ființa umană.
- Selectarea formatelor de Codificarea digitală a 2 Exerciţii de:
06.04 • explicare a principiilor de codificare și decodificare a
bază ale fișierelor ce conțin informației audio:
datelor audio;
informații audio în funcție - frecvența de discretizare, • determinare a volumului datelor audio
de destinația acestora. - pasul de cuantificare a recomprimate cunoscând parametrii de codificare;
- Utilizarea echipamentelor semnalului audio. • determinare a formatului audio cunoscând
și programelor de extensiunile denumirilor de fișiere;
calculator destinate Compresia și decompresia • identificare și explicare a parametrilor de bază și a
înregistrării datelor audio. datelor audio. caracteristicilor principale ale echipamentelor
frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea,
- Utilizarea echipamentelor Redarea informației audio. prelucrarea și reproducerea secvențelor audio.
și programelor de Ratele de biți. Studii de caz:
calculator destinate redării • Analiza comparată a softurilor destinate relucrărilor
Programe de calculator și
datelor audio. digitale audio.
echipamente de codificare și • Analiza comparată a echipamentelor destinate
decodificare a datelor audio. prelucrărilor digitale audio.
Formatele fișierelor ce conțin • Analiza comparată a formatelor de fișiere audio
date audio: WAV, FLAC, MP3, Proiecte:
AIF. • Cercetarea modului în care variația frecvenței de
discretizare a semnalelor sonore influențează
calitatea de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care variația pasului de
cuantificare a semnalelor sonore influențează
calitatea de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care compresia semnalelor
sonore influențează calitatea de redare a acestora

- Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea 3 Exerciţii de:

-8-
1 2 3 4 5 6 7 8
bază ale editoarelor digitale semnalelor sonore. 13.04 • utilizare a principalelor facilități ale unui editor
digital audio;
audio. Vizualizarea semnalelor sonore. • analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceleiași
- Utilizarea editoarelor secvențe sonore efectuate în formate audio diferite;
digitale audio pentru Prelucrarea semnalelor sonore: • analiză a calității de redare a secvențelor audio în
prelucrarea secvențelor - secvențierea și funcție de parametrii de înregistrare și stocare;
sonore. concatenarea fragmentelor • conversie a formatelor fișierelor audio;
- Crearea și prelucrarea audio; • transmitere a fișierelor audio prin diferite mijloace
de comunicații digitale.
înregistrărilor audio. - transformări de Proiecte:
amplitudine (amplificare, • Elaborarea fundalului audio pentru evenimentele
mixare normalizare); școlare.
- modificarea tonului și a • Mixarea semnalelor audio ce provin de la mai multe
duratei de redare; surse pe durata unui eveniment școlar.
• Elaborarea pistelor sonore pentru filmele video ale
- filtrarea semnalelor sonore; evenimentelor școlare.
- aplicarea efectelor.
- Analiza sunetului:
- analiza spectrală;
- modificarea volumului.
Conversiile de formate audio.

Prelucrarea informației video


- Cunoașterea și înțelegerea Lumina ca fenomen fizic. 4 Exerciţii de:
Parametrii ce caracterizează 20.04 • descriere a domeniilor de activitate umană în care
principiilor fizice de
percepția de către om a luminii. se utilizează informația video;
propagare a luminii. • descriere și comparare a parametrilor undelor
- Cunoașterea și setarea electromagnetice din perspectiva percepției lor de
parametrilor principali ai către ființele umane;
semnalelor video. • descriere și explicare a factorilor video ce pot
periclita sănătatea ființelor umane.
Studii de caz:
• Percepția diverselor unde electromagnetice de
către ființa umană.
• Impactul modificării parametrilor undelor
electromagnetice asupra percepției acestora de către

-9-
1 2 3 4 5 6 7 8
ființa umană

- Selectarea formatelor de Codificarea digitală a 5 Exerciţii de:


informației video: 04.05 • explicare a principiilor de codificare și decodificare a
bază ale fișierelor ce conțin
datelor video;
informații video în funcție - frecvența de discretizare în
• determinare a volumului datelor video
de destinația acestora. timp, necomprimate cunoscând parametrii de codificare;
- Utilizarea echipamentelor - frecvența de discretizare în • determinare a formatului video cunoscând
și programelor de spațiu, extensiunile denumirilor de fișiere;
calculator destinate - pasul de cuantificare a • identificare și explicare a parametrilor de bază și a
înregistrării datelor video. semnalului video; caracteristicilor prin cipale ale echipamentelor
frecvent utilizate în colectarea, înregistrarea,
- Utilizarea echipamentelor - puterea de rezoluție;
prelucrarea și reproducerea secvențelor video.
și programelor de - numărul de culori de bază. Studii de caz:
calculator destinate redării Compresia și decompresia • Analiza comparată a softurilor destinate
datelor video. datelor video. prelucrărilor digitale video.
Redarea informației video. • Analiza comparată a echipamentelor destinate
Ratele de biți. prelucrărilor digitale video.
Programe de calculator și • Analiza comparată a formatelor de fișiere video.
Proiecte:
echipamente de codificare și
• Cercetarea modului în care variația frecvenței de
decodificare a datelor video. discretizare a semnalelor video influențează calitatea
Formatele fișierelor ce conțin de redare a acestora.
date video: WMV, AVI, MPEG, • Cercetarea modului în care variația pasului de
M1V, ASF. cuantificare a semnalelor video influențează calitatea
de redare a acestora.
• Cercetarea modului în care compresia semnalelor
video influențează calitatea de redare a acestora.
- Utilizarea facilităților de Înregistrarea și redarea 6 Exerciţii de:
11.05 • utilizare a principalelor facilități ale unui editor
bază ale editoarelor digitale secvențelor video.
Prelucrarea secvențelor video: digital video;
video. • analiză comparată a înregistrărilor uneia și aceleiași
- Utilizarea editoarelor - secvențierea și secvențe efectuate în formate video diferite;
digitale video pentru concatenarea fragmentelor • analiză a calității de redare a secvențelor video în
prelucrarea secvențelor video; funcție de parametrii de înregistrare și de stocare;
sonore. - montarea fragmentelor • conversie a formatelor fișierelor video;
video; • transmitere a fișierelor video prin diferite mijloace
Crearea și prelucrarea de comunicații digitale.
înregistrărilor video. - transformări temporale;
Proiecte:
- asocierea pistei sonore; • Elaborarea fundalului video pentru evenimentele

- 10 -
1 2 3 4 5 6 7 8
- modificarea duratei de școlare.
redare; • Mixarea semnalelor video ce provin de la mai multe
surse pe durata unui eveniment școlar.
- filtrarea semnalelor video; • Montarea filmărilor evenimentelor școlare.
- aplicarea efectelor.
- subtitrarea secvențelor
video;
- conversia formatelor.
- Evaluare finală 7
18.05
- Analiza lucrării 25.05
La finele clasei a IX-a elevul poate:
- să utilizeze mijloacele de calcul tabelar pentru prelucrarea datelor numerice, frecvent întâlnite în activitatea cotidiană;
- să creeze și să prelucreze documente de tip registru de calcul;
- să creeze și să utilizeze baze de date în formă de liste pentru organizarea și păstrarea informațiilor;
- să insereze obiecte în documentele de tip registru de calcul;
- să elaboreze și să depaneze în medii grafic-interactive de programare algoritmi de comandă cu executanții în baza informațiilor colectate din mediile de
lucru a acestora,
-
manifestând următoarele atitudini specifice predominante:
- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip registru de calcul;
- percepția științifică a metodelor de implementare a algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip registru de calcul;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în elaborarea ;i implementarea algoritmilor ]n medii grafic-interactive de programare.

Tipul lecției Materiale didactice


Tl1 Formare a priceperilor și deprinderilor Md1 Computatorul
Tl2 Comunicare Md2 Manualul ”Informatica”, manual cl. VIII-a,
Tl3 Consolidare Md5 Compilatorul MS EXCEL
- 11 -
Tl4 Mixtă Md6 Compilatorul MS WORD
Tl5 De sistematizare și recapitulare Md7 Compilatorul MS WINDOWS
Tl6 Evaluare Md9 Fișe
Tipul de evaluare Md10 Lucrări de laborator

Te1 Inițială Md13 Teste


Te2 Formativă / curentă Md16 Conspect
Te3 Sumativă

Competențe specifice la INFORMATICĂ


Învățământul din clasa a IX-a urmărește formarea și performarea următoarelor competențe specifice la Informatică:
1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru învățarea activă, pentru cercetare și colaborare, respectând
etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățarea activă, pentru comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și a impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor
domenii de studiu, de activitate și valori umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor referitoare la prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și
perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți, responsabilitate
pentru succesul comun.

- 12 -