Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a 6-a

Modulul „Cusutul şi brodatul tradiţional”

Obiectivele cadru:
1. Înţelegerea specificului tehnologiilor moderne, meşteşugurilor populare şi evoluţia acestora.
2. Dezvoltarea capacităţii de cercetare, proiectare, executare, evaluare şi utilizare a obiectelor.
3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare şi comunicare în cadrul activităţilor practice.
4. Formarea atitudinii grijulii faţă de resursele naturale şi patrimoniul cultural naţional.
CONŢINUT TEMATIC OBIECTIVE DE REFERINŢĂ OBIECTIVE SPECIFICE TEMEI NR. ORE SĂPTĂ OBSERVAŢII
ALOCATE MÂNA
1 2 3 4 5 6

Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Ciobanu Z., prof. de educaţie tehnologică 1
I Portul popular: 1.1 Să descrie tipurile de - Să indice indeletnicirile tradiţionale legate de prelucrarea
- Costumul costume tradiţionale femeieşti
materialelor utilizate la confecţionarea pieselor de port
tradiţional femeiesc; şi bărbăteşti din Republica 1
popular care se mai întâlnesc şi azi în localitatea natală;
- Costumul Moldova;
tradiţional bărbătesc. 2.1 Să elaboreze un proiect - Să precizeze operaţiile de prelucrare a materialelor textile
pentru confecţionarea unui în vederea obţinerii unei piese de port popular;
articol împodobit cu broderii; - Să identifice elementele de port popular din diferite zone
4.1 Să manifeste interes
pentru cunoaşterea portului geografice a Republicii Moldova;
popular şi a broderiilor - Să coreleze portul popular cu anumite tradiţii, evenimente,
tradiţionale. etc;
- Să precizeze caracteristicile elementelor de port popular;
- Să recunoască cămăşile tradiţionale femeieşti şi bărbăteşti;
- Să compare cămăşile tradiţionale femeieşti şi bărbăteşti;
- Să distingă detaliiile cămăşii femeieşti;
- Să deseneze şi să ornamenteze detaliile iei;
- Să redacteze un eseu utilizând diferiţi termeni;
- Să indice modul de influenţare a anumitor factori asupra
elementelor iei;
- Să explice importanţa păstrării portului popular şi a
broderiilor tradiţionale.
II Ornamentica şi 1.2 Să identifice compoziţiile - Să cerceteze ornamentele şi cromatica folosite la brodarea
cromatica ornamentale utilizate pentu 2
pieselor de port popular;

1 2 3 4 5 6

Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Ciobanu Z., prof. de educaţie tehnologică 2
tradiţională în decorul costumelor - Să repartizeze sarcini în cadrul grupului şi să participe
broderie: tradiţionale;
activ la rezolvarea problemelor apărute;
- Materialele şi 2.1 Să elaboreze un proiect
pentru confecţionarea unui - Să verifice înţelegerea rezolvării problemelor în ansamblu
culorile utilizate în
articol împodobit cu broderii; lor de către toţi membrii echipei;
broderie;
3.1 Să comunice utilizând - Să descrie obiectele de port popular;
- Amplasarea corect terminologia specifică
decorului pe meşteşugului studiat; - Să aprecieze calitatea pieselor vestimentare;
suprafaţa detaliilor 4.1 Să manifeste interes - Să identifice culorile utilizate la brodarea iei;
cămăşii de noapte. pentru cunoaşterea portului
popular şi a broderiilor - Să transcrie câteva ornamente tradiţionale pe foaie
tradiţionale. milimetrică;
- Să identifice grupurile ornamentale de pe piese de port
popular;
- Să descrie grupurile ornamentale de pe piese de port
popular;
- Să deseneze o ie modernă utilizând ornamente
tradiţionale.

Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Ciobanu Z., prof. de educaţie tehnologică 3
III Tehnici de cusut 2.3 Să execute broderii pe - Să identifice punctele de cusături folosite la ornamentarea
şi brodat: suprafaţa articolului proiectat;
obiectelor;
3.1Puncte de cusut şi 3.1 Să comunice utilizând 3
brodat cu caracter corect terminologia specifică - Să recunoască punctele de cusături în obiectele brodate;
funcţional şi meşteşugului studiat; - Să precizeze modul de executare a cusăturilor;
decorativ: 4.1 Să manifeste interes
- punctul încrucişat; pentru cunoaşterea portului - Să execute manual punctele de cusături;
- punctul cheiţă; popular şi a broderiilor - Să respecte normele igienice şi de protecţie a muncii;
3.2 Broderie tradiţionale.
artistică: - Să aprecieze calitatea executării punctelor de cusături;
- punctul ocol; - Să utilizeze corect termenii specifici modulului „Cusutul
- punctul goblen.
şi brodatul tradiţional;
- Să clasifice punctele de cusături după anumite criterii
(cusături ornamentale, broderie pe fir, broderie plină);
- Să explice modul de executare a punctelor de cusături;
- Să deseneze punctele de cusături schematic;
- Să selecteze culorile pentru broderie;
- Să realizeze o broderie utilizând 2-3 culori, care să
armozizeze între ele;

1 2 3 4 5 6
- Să redacteze un eseu utilizând termeni şi simboluri
specifice temei.
IV Brodarea 2.1 Să elaboreze un proiect - Să clasifice şerveţelele după anumite criterii (destinaţie,
şerveţelului. pentru confecţionarea unui 8
punctele de cusături folosite pentru ornamentare, culori,
articol împodobit cu broderii;
amplasarea decorului, etc);
Probă de evaluare. 1

Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Ciobanu Z., prof. de educaţie tehnologică 4
2.2 Să respecte etapele de - Să indice etapele de confecţionare a şerveţelului;
confecţionare a articolului
proiectat; - Să deseneze ornamentul ales pe foaie milimetrică;
2.3 Să respecte normele igie- - Să realizeze proiecte de şerveţele;
nice şi de protecţie a muncii şi
activităţii practice; - Să realizeze ornamentarea şerveţelului respectând toate
4.3 Să utilizeze tehnicile de etapele tehnologice;
cusut şi brodat studiate pentru - Să aprecieze calitatea cusăturilor realizate;
ornarea unui obiect propriu.
- Să indice posibilitatea de valorificare a şerveţelului;
- Să stabilească preţul de vânzare a şerveţelului;
- Să aprecieze lucrările colegilor;
- Să redacteze un eseu la tema „Şerveţelul – element de
decor în obiceiurilor şi tradiţiilor populare”.
Lecţie de totalizare. 1
În total la modulul „Cusutul şi brodatul tradiţional” – 16 ore

Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Ciobanu Z., prof. de educaţie tehnologică 5