Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Programul de !ud""# Ma$ageme$!

SC BOROMIR PROD SA

Student: Rureanu Florentina Profesor ndrumtor:Guga Lucian

MN, an II , grupa 8 !

"ra#o$, %&!

Cu%r"$

'ap I ( Pre)entarea societ*ii comerciale S+'+ ",R,MIR S+-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++% I+!+ Scurt istoric al societ*ii +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++% I+%+ ,.iect de acti$itate +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ I+ + 0escrierea principalelor produse reali)ate++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ 'ap II+ Pre)entarea principalelor categorii de resurse materiale++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 'ap III Sc2i*a ntreprinderii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3 'ap I4 ,pera*iile te2nologice de reali)are a p5inii feliate++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!& e6 0i$i)area aluatului+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! 'ap 4 "alana capacitilor de producie++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!7 'ap 4I 'onclu)ii #i propuneri+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!8 "i.liografie++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!3

SC BOROMIR PROD SA

Ca% I & Pre'e$!area o("e!)*"" (omer("ale S+C+ BOROMIR S+A+


I+,+ S(ur! " !or"( al o("e!)*"" Nscut n respectul tradi*iei, dar cu o perspecti$ modern asupra acestui domeniu, at5t de $ec2i #i totu#i at5t de pu*in e8ploatat, societatea s9a de)$oltat #i #i9a di$ersificat acti$itatea oferind pie*ei at5t produse tradiionale, c5t #i produse noi, de care pia*a rom5neasc a$ea ne$oie+ In !33/ ia fiin* societatea comerciala S+'+ ",R,MIR IN0 Rm+ 45lcea+ ,.iectul principal de acti$itate l constituie ac2i)i*ia, prelucrarea cerealelor, precum #i $alorificarea superioar a finurilor prin sec*iile proprii de panifica*ie #i patiserie+In !338 Moara 'i.in din SI"I: a fost preluat de ctre grupul "oromir, iar la sf5ritul anului %&&!, S+'+ ",R,MIR IN0 Rm+ 45lcea a de$enit ac*ionar ma;oritar+ Moara 'i.in este dotat cu mori performante ce procesea) gr5u moale, gr5u dur #i porum.+In %&&& a fost preluata moara de gr5u din "u)u+ Moara produce n special finuri superioare, put5nd reali)a ntreaga gam sortimental de produse de morrit #i panifica*ie+<n perioada !3339 %&&%S+'+ ",R,MIR IN0 Rm+ 45lcea ac2i)i*ionea) unit*i de tip 'omcereal, a$5nd ca o.iect principal acti$itatea de ac2i)i*ie, pstrare #i $alorificare a cerealelor+ In %&!! pe l5ng cele trei societ*i, ",R,MIR IN0 Rm+ 45lcea, ",R,MIR PR,0 S- "u)u #i Moara 'i.in din SI"I:, Grupul "oromir mai de*ine puncte de lucru la 0e$a, =unedoara, Ia#i, Slo.o)ia+Pe parcursul a !7 ani, "oromir s9a de)$oltat ntr9un ritm dinamic, pentru ca n pre)ent s a;ung s controle)e !&> din acti$itatea de morrit de pe pia*a de profil din Romania, cu o capacitate de mcinare de !1&& t?)i+ -cest lucru a fost posi.il at5t n urma ac2i)i*ionrii de noi fa.rici de morrit #i panifica*ie aflate n )one ale *rii cu poten*ial de de)$oltare din Si.iu, "u)u, 0e$a, Slo.o)ia, c5t #i prin rete2nologi)area #i reutilarea tuturor facilit*ilor de produc*ie din patrimoniu+Societatea dispune de o re*ea de maga)ine speciali)ate @"oromir Pan 'afA@ Bmaga)ine cu suprafe*e cuprinse ntre 1& #i !1& mp6, acestea constituind un proiect lansat n aprilie %&&8, .a)at pe re9.randuirea tradiionalelor .rutrii "oromir e8istente n oraul Rm+ 45lcea nc din anul !337+ In municipiile "u)u

si Rm+ Srat isi desfasoara acti$itatea o re*ea proprie de desfacere de %& de maga)ine, din care !7 sunt situate n municipiul "u)u iar / n oraul Rm+ Srat+Pe l5ng acestea, "oromir mai de*ine .en)inrii n Rm+ 45lcea si fa.rica de c2erestea =ardCood +0in totalul afacerilor "oromir, di$i)ia de morrit are o pondere de 11>, urmat de cea de dulciuri #i pr;ituri care de*ine %&>, apoi de di$i)ia de panificaie cu o pondere de !1> iar restul acti$it*ilor sunt repre)entate de maga)ine, distri.u*ie #i .en)inrii care acoper !&> din afaceri+ -cestea au repre)entat o cifra de afaceri de !!& mil Duro pentru %&!&+ Pentru a $eni n nt5mpinarea ne$oilor pie*ei #i pentru a rspunde c5t mai .ine e8igen*elor clien*ilor lor, s9au de)$oltat #i si9au di$ersificat acti$itatea pentru ca, m.in5nd ino$a*ia cu tradi*ia, s ofere produse care s satisfac cele mai nalte standarde de calitate, sntate #i siguran*+ Sigla ntreprinderii "oromir Prod S- este dat n figura de mai ;os+

Fig+! %&&8 a fost un an agricol foarte .un la ni$el na*ional, produc*ia de gr5u a urcat la + 3 t?2a, n cre#tere cu !%&> fa* de perioada similar din %&&E n condi*iile n care suprafa*a agricol culti$at a crescut cu 7+1>+ 'onform Ministerului -griculturii #i 0e)$oltrii Rurale,pia*a de panifica*ie #i morrit era cifrat la cca % miliarde Duro in %&&8, n cre#tere cu !1> fa* de anul precedent+ La nceputul anului %&&3 ;uctorii din pia* mi)au pe o men*inere pe cre#tere a pie*ei de#i la o rat mai redus Bcca >6+ 'onsumul de p5ine #i produse de panifica*ie din Rom5nia se situea) n pre)ent la !&89!!& Fg?cap de locuitor, mult peste media european cotat la E898& Fg?cap de locuitor+ In ultimul an s9a nregistrat o scdere cu cca % Fg a consumului de p5ine?cap de locuitor, scderea pie*ei p5inii a fost compensat de o cre#tere a pie*ei produselor de patiserie+ Pe segmentul de paste finoase, consumul mediu pe cap de locuitor este de %+8 Fg?an la ni$el na*ional, n timp ce la ni$elul :niunii Duropene consumul mediu este de 8 Fg?om anual+

I+-+ O."e(! de a(!"/"!a!e 0omeniul principal de acti$itate, conform '-DN, al S' ",R,MIR este Fa.ricarea produselor de morrit B!&7!6+ -re ca o.iect de acti$itate fa.ricarea p5inii, pr;iturilor si a produselor proaspete de patiserie+ Societatea ofer clien*ilor si at5t produse tradi*ionale c5t #i produse noi de o calitate e8cep*ional, principalele acti$it*i fiind: mcinarea cerealelor, fa.ricarea #i comerciali)area produselor de morrit9 panifica*ie, patiserie, cofetrie #i comer*+ I+0+ De (r"erea %r"$("%alelor %rodu e real"'a!e a6 Produse de panifica*ie, co$rigrie, patiserie, cofetrie ( se reali)ea) o gam larg de produse de panifica*ie #i specialit*i de patiserie9cofetrie, pondere semnificati$ inregistr5nd produsele de panificatie 8 > , paste !/>, diferen*a de > fiind repre)entat de produse de patiserie #i cofetrie+ Intreaga grup repre)int /&> din $olumul produc*iei reali)ate la ni$elul anului %&!!+ Fata de anul %&!& nregistrea) o scdere cu ! > grupa produselor de panifica*ie+ .6 Produsele de morrit repre)int 7&> din $olumul produc*iei reali)ate la ni$elul anului %&!!, inregistr5nd o cre#tere fa* de anul %&!& cu / >+ ,rganigrama societ*ii comerciale:

Ca% II+ Pre'e$!area %r"$("%alelor (a!egor"" de re ur e ma!er"ale


-pro$i)ionarea cu materii prime si materiale se face din surse indigene+ D$aluarea furni)orilor se face conform procedurilor sta.ilite prin sistemul de management al calit*ii SRN ? IS, 3&&! ? %&&& Bformular de e$aluare cu puncta; ma8im %& puncte, admis !1 puncte6+ Se e$aluea) calitatea, modalit*i #i termene de plat, pre*uri, impact asupra mediului, termene de li$rare #i criterii specifice+ -pro$i)ionarea cu materii prime #i materiale se face n func*ie de capacitatea spa*iilor de depo)itare Bpentru gr5u6, dimensiunea stocurilor, termene de $ala.ilitate+ Materialele folosite n procesul de fa.rica*ie sunt: o dro;die ( stoc minim dou )ileG o margarina ( apro$i)ionare sptm5nalG o sare, )a2ar ( apro$i)ionare lunarG o am.ala;e, etic2ete ( apro$i)ionare lunar+ %&&E 'antit*i de materiale folosite in anii %&&E9%&&89 %&&3 'antitate ac2i)i*ionat Pre* Furni)ori ! 3%& &&& Fg ! leu ? Fg S' SDR4 0ISHRI":HI,N SRL Faina 'antitate ac2i)i*ionat Pre* /&& &&& Fg %,!1 lei ? Fg 1 & 7&& &&& Fg %,1& lei ? Fg ! 1&& &&& Fg %,31 lei ? Fg 0ro;die ! 8E& &&& Fg !,! lei ? Fg S' F-L- SRL ! E1& &&& Fg !, lei ? Fg S' F-L- SRL %&&8 %&&3

Furni)ori

S' "GS HR-0D SRL Sare

S' "GS HR-0D SRL 1& &&& Fg !,/ lei ? Fg S' ,LJMPI- SRL

S' -IHI4 SRL

'antitate ac2i)i*ionat Pre* Furni)ori

/&& &&& Fg !,% lei ? Fg S' ,LJMPI- SRL La2r

3& &&& Fg !,7 lei ? Fg S' -GRDK SRL

'antitate ac2i)i*ionat Pre* Furni)ori

%% 1%& &&& Fg %,8& lei ? Fg S' ,LI4DR M+,+R+ SRL

%! 1& &&& Fg ,%& lei ? Fg S' ,LI4DR M+,+R+ SRL

% /&& &&& Fg ,1& lei ? Fg S' LIM"R: DKIM SRL

'antitate ac2i)i*ionat Pre* Furni)ori

17& &&& Fg ,%& lei ? Fg S' R,J-L

Margarin /1& &&& Fg ,3& lei ? Fg S' R,J-L "RINIDRS SRL

1&& &&& Fg /,%& lei ? Fg S' R,J-L "RINIDRS SRL

"RINIDRS SRL

In ceea ce pri$e#te fina, cantitatea ac2i)itionat a sc)ut n %&&8 cu 1,!3> fa* de %&&E,iar n %&&3 a crescut cu 3+7> fa* de %&&8+ 'antitatea ac2i)i*ionat de )a2r a sc)ut semnificati$ n %&&8, fiind de &+7&& tone Bcu %+8&& tone mai putin fata de %&&E6+ In %&&3 a crescut iar a;ung5nd la !+1&& tone+ Se poate afirma c anul %&&8 a repre)entat un an n care ac2i)i*iile de materii prime au sc)ut semnificati$+ In ceea ce pri$e#te pre*urile de ac2i)i*ie, cele mai mari fluctua*ii au fost n ca)ul margarinei, )a2rului #i a finii+ Mi la sare #i dro;die au crescut pre*urile de ac2i)i*ie de9a lungul timpului ns nu cu a#a mari fluctua*ii+

Produ e o1er"!e de SC BOROMIR PROD SA 'o)onac: 9de sr.toriG9de Pa#teG9de )i cu )i

'roissante:9croissantG9piccolinaG9tortina

'ornule*e fragede

'o$rigi .u)oieni #i saleuri

Panifica*ie:9p5ine #i specialit*i

Paste finoase

Pi#coturi

"laturi de tort

Morrit:9fin industrialG9fin retail

-nali)a "'G

Ca% III S(2"*a 3$!re%r"$der""


Imo.ilul situat n localitatea "u)u este format din teren n suprafa* de 7+1 7 mp, mpreun cu construc*iile edificate pe acesta, repre)ent5nd Fa.rica de p5ine Nord, compus din mai multe corpuri de cldiri numerotate '!9'!/, identificate dup cum urmea): '!9' ( punct trafo, termic, #opron, n suprafa* construit de ! /,!! mp, '/ ( moara cu o suprafa* construit de %7/,18 mp, '1 ( .irouri cu o suprafa* construit de % 7,3! mp, '7 ( silo) cu o suprafa* construit de !3/,E mp, 'E ( 2ala produc*ie cu o suprafa* construit de 87,!3 mp, '89'3 ( .a)ine su.terane cu o suprafa* construit de !%8,EE mp, '!&9'!! ( maga)ie #i atelier mecanic cu o suprafa* construit de %/%,3E mp, '!%9'! 9'!/ ( ca.in poart, c5ntar, cu o suprafa* construit total de !!8,E8 mp+

Ca% IV O%era*""le !e2$olog"(e de real"'are a %4"$"" 1el"a!e


P5inea feliat #i am.alat a fost g5ndit n a$anta;ul celor pentru care timpul e pre*ios, copiilor care nu pot mane$ra un cu*it cu siguran*, celor care pregtesc masa, dar #i celor care o de.arasea), deoarece face mai pu*ine firimituri+Faptul c e am.alat corespun)tor face ca produsele s c5#tige ncrederea clien*ilor, oferindu9le un produs care e perceput ca fiind mai sigur+ a) Pregtirea materiilor prime i auxiliare PRDGNHIRD- FNINII Pentru pregtirea finii se efectuea) urmtoarele opera*ii : 9 amestecarea loturilor de fin a$5nd calit*i diferite, spre a se o.*ine o mas de calitate omogen pentru o perioad cat mai lung de timp, astfel nc5t produsele fa.ricate s ai. calitate superioar #i c5t mai constant+ 9 cernerea, pentru ndepartarea e$entualelor impurit*i care au ptruns in fin dup mcinare #i pentru af5narea prin aerisire, im.unt*irii condi*iilor de fermenta*ie a aluatului+ -MDSHD'-RD- FNINII In func*ie de dotarea te2nic a unit*ilor de panifica*ie, amestecarea finii se reali)ea) prin alimentarea alternati$ a cernatorului cu fin din saci pro$enind din diferite loturi + Prin aceast circulare timp de %19 & de min se reali)ea) amestecarea finii+ 'DRNDRD- FNINII 0up amestecarea corespun)toare faina se cerne n mod o.ligatoriu, prin trecerea ei printr9o sit metalic a$and E98 oc2iuri?cm+ Prin aceasta cernere de control se indeprtea) e$entualele impurit*i, asigur5ndu9se puritatea finii+

PRDGNHIRD- -FONNH,RIL,R

!&

0ro;dia9se desface n ap cald, form5ndu9se suspensie, cu scopul de a se reali)a o distri.u*ie uniform a celulelor .acteriene in masa semifa.ricatului supus fermenta*iei #i in acest mod, o af5nare uniform a aluatului, respecti$ a p5inii+ Pentru prepararea dro;diei se folose#te agitatorul mecanic simplu. Sarea9se folose#te di)ol$at, at5t cu scopul de a se reparti)a uniform n masa aluatului, c5t #i pentru eliminarea impurit*ilor minerale pe care le con*ine uneori+ -pa te2nologic9tre.uie incl)it pan la o anumit temperatur, care $aria) de o.icei intre %1si 1 & ', in func*ie de temperatura necesar pentru aluat, temperatura finii #i anotimpul de lucru+ La2rul se di)ol$ n ap cald, n propor*ie de !:/, iar solu*ia o.*inut se strecoar, pentru a se ndeprta e$entualele impurit*i care au ptruns n am.ala;ul cu )a2r sau n $asul de di)ol$are, n timpul e8ecutrii acestei opera*ii+ b) Dozarea materiilor prime i auxiliare La fa.ricarea painii la ta$ se folose#te metoda .ifa)ic Bindirectp6 aluat #i maia+ 0o)area finii+ Pentru aplicarea corect a re*etei de fa.rica*ie, do)area finii are un rol important, tinand seama de ponderea cu care aceasta intr in compo)i*ia aluatului+ 0o)area por*iilor de fin se face utili)and cntarul semiautomat+ -cesta se utili)ea) in fa.ricile mari+ Dl repre)int un mi;loc perfec*ionat care, pe de o parte, asigur preci)ia do)rii, iar pe de alta u#urea) munca frmantorului la frmantare+ Se face prin msurarea fie cu $ase simple, gradate, fie cu a;utorul unor instala*ii semimecanice sau mecani)ate+ Instala*iile sunt dotate cu posi.ilit*i de citire a $olumului de lic2id msurat #i e$entual, a temperaturii acestuia Bin ca)ul apei6+ c) Frmntarea aluatului Frm5ntarea repre)int acea opera*ie te2nologic n urma creia se o.*ine, din materiile prime #i au8iliare utili)ate, o mas omogen de aluat, cu o anumit structur #i insu#iri reologice+ Procesele esen*iale care au luat loc n frmantare #i care alctuiesc .a)a principal nsu#irilor lui fi)ice pe care tre.uie s le ai. n procesul te2nologic sunt: legarea apei #i modificarea proteinelor+ Durata frmntrii, utili)and mala8oare o.i#nuite, cu dou $ite)e este in medie de 798 min la maia #i 89!& min la aluat+

!!

In ca)ul utili)rii mala8oarelor cu $ite) rapid, durata frmantrii este de numai %9 min, iar la cele ultrarapide c2iar de & sec, timp in care, su. ac*iunea intens a organelor de frmantare ale ma#inii, se formea) structura optim a aluatului+

d5 Ferme$!a*"a alua!ulu" :na din fa)ele principale ale procesului de fa.rica*ie a p5inii la ta$ este fermentarea aluatului+ Fermenta*ia se face cu scopul de a se o.*ine aluat .ine af5nat, din care s re)ulte un produs .ine crescut+ Procesele care au loc n timpul fermenta*iei : Procese chimice care se refer, n primul rand, la modificarea glucidelor (componente+ Procesele enzimatice sunt repre)entate n cea mai mare parte de amiloli)a amidonului #i de proteoli)a glutenului+ Procesele microbiologice care au loc n fa)a de fermenta*ie a aluatului se refer la inmul*irea dro;diilor #i a .acteriilor acidogene+ Regimul de fermenta*ie se refer la temperatur, durat #i acidiate final+ Temperatura la care are loc fermenta*ia este de & 9 %& ' pentru aluat+ PRDL:'R-RD- -L:-H:L:I ,pera*iile te2nologice care se e8ecut n ca)ul fa)ei de prelucrare sunt: 6di$i)area aluatului, prin mpr*irea acestuia n .uc*i de mas egal, presta.ilitG 9premodelarea aluatuluiG 9predospirea aluatuluiG 9modelarea aluatului, prin care se o.*ine forma caracteristic a produselorG 9dospirea final, care repre)int ultima etap a fermenta*iei aluatului, n timpul creia se define#te structura poro)it*ii pe care o $a a$ea produsul finit+

!%

e5 D"/"'area alua!ulu" 0in masa de aluat fermentat tre.uie s se separe .uc*i din care s se o.*in, dup coacere #i rcire, produse de greutate presta.ilit, *inandu9se seama de sc)mintele in greutate care au loc la coacere #i rcire+ 0i$i)area se reali)ea), n ca)ul fa.ricrii p5inii, cu ma#ini a$5nd func*ionare continu+ 15 O%era*"a de %remodelare -luatul se mparte n dou .uc*i, iar fiecare .ucat se modelea) rotund+ g5 Predo %"rea alua!ulu"+ 0urata predospirii este de 198 min, ntr9o atmosfer condi*ionat, a$5nd temperatura de circa & & ' #i umiditate relati$ de E1>+ Se folose#te predospitorul cu benzi suprapuse+ h) Modelarea aluatului ,pera*ia de modelare permite s se o.*in, at5t form estetic a produsului, cat #i o structur uniform a mie)ului, prin eliminarea golurilor

"5 Do %"rea 1"$al) 0ospirea final tre.uie s se desf#oare ntr9un mediu cald #i umed, cu temperatura de 1 9/&& ' #i umiditate relati$ de E198&> , aciditatea final a .uc*ii de aluat fiind de 9 +1 grade+ Pentru dospire se folose#te dospitorul tip dulap. j) Coacerea aluatului 0up ce .uc*ile de aluat au dospit corespun)tor, sunt supuse coacerii n timpul creia, datorit cldurii cuptorului, aluatul se transform n produs finit+ In procesul te2nologic, coacerea repre)int cea mai important fa), ntruc5t aceasta produce sc2im.area materiilor prime #i au8iliare utili)ate la prepararea aluatului, n produs comesti.il+

75 Ume'"rea 8 %o"rea5 alua!ulu" :me)irea .uc*ilor de aluat contri.uie la formarea luciului co;ii p5inii la ta$, c5t #i la ameliorarea elasticit*ii suprafe*ei aluatului, mai ales n ca)ul c5nd dospirea final s9a efectuat n atmosfera insuficient de umed sau n curent de aer, care a produs uscarea suprafe*ei .uc*ilor de aluat #i formarea crustei+ l) Felierea i ambalarea pinii Felierea p5inii se reali)ea) cu a;utorul ma#inii de feliat+ Grosimea feliei tiate este cuprins ntre 89!%+1 mm+ Produsul este reali)at #i am.alat printr9un proces complet automati)at,oferind garan*ia c, primul care atinge produsul este consumatorul final+ -m.ala;ul e reali)at dintr9un material care s9i pstrea)e aroma pe toat perioada de garan*ie+

!/

m5 De%o'"!area 9" %) !rarea %4"$"" P5inea se colectea) #i se pstrea) n condi*ii de igien ma8im, pan se e8pedia) la centrele de desfacere+ 0epo)itarea urmre#te dou scopuri principale : rcirea produselor n condi*ii optime #i pstrarea calit*ii lor pe o anumit durat, pan ce sunt li$rate in re*eaua comercial+ Principalele condi*ii pentru pstrarea produselor n depo)ite sunt urmtoarele : 9 temperatura de !89%& & ', c5t mai uniform, fr a fi influen*at de sursele de cldura din interiorul unit*ii de produc*ie sau de cele din e8terior G 9 $entila*ie suficient, lumin #i umiditate relati$ a aerului 719E&> G 9 igien corespun)toare pentru produsele alimentareG

!1

'ap 4 Bala$a (a%a("!)"lor de %rodu("e


'alcule pentru reali)area a &&&& p5ini?)i : Succesiunea opera*iilor pentru reali)area unei p5ini: a6 Pregtirea materiilor prime #i au8iliare97& min .6 0o)area materiilor prime #i au8iliare9/1 min c6 Frm5ntarea aluatului9 & min d6 Fermenta*ia aluatului9!&& min e6 0i$i)area aluatului9 & min f6 ,pera*ia de premodelare9%1 min g6 Predospirea aluatului9 & min 26 Modelarea aluatului9/& min i6 ;6 l6 0ospirea final9 1 min 'oacerea aluatului9%& min Felierea #i am.alarea p5inii9/& min

F6 :me)irea Bspoirea6 aluatului9%1min Hotal timp pt reali)area p5iniiP/8& minP8 ore?)i 'alculul timpului anual disponi.il: Hd P Q 71 9 B1% R 1% R 86S T 89!&& P %&%/ 9 !&& P !3%/ ore?an Hd P Himp anual disponi.il Qore?anS 71 P )ile calendaristice anuale 1% P s5m.ete anuale 1% P duminici anuale 7 P )ile de sr.toare legale, anuale 8Pore pe )i munc !&&P ore anuale pentru repara*ii #i ntre*inere scule #i utila;e 0eterminarea capacit*ii de produc*ie anual: Hd?Hm T &+&&& P !3%/? 8T &&&& P %/&,1T &&&&PE%!1&&& p5ini produse anualBdeoarece toate calculele sunt reali)ate pentru o productie de &&&& de p5ini?)i6

!7

Fu$dame$!area (o !ur"lor de %rodu(*"e# Pentru reali)area produc*iei din anul %&!% se cunosc urmtoarele c2eltuieli: Ma!er"" %r"me: 9fin9 ! 1&& &&& Fg cu pretul de %,31 lei?Fg 9dro;die9! E1& &&& Fg cu pretul de !, lei?Fg 9sare9 3& &&& Fg cu pretul de !,7 lei?Fg 9)a2r9% /&& &&& Fg cu pretul de ,1 lei?Fg 9margarin91&& &&& Fg cu pretul de /,%& lei?Fg Salar"" d"re(!e:! lei?ora C2el!u"el" (omu$e ale e(*"e":!1&&& lei C2el!u"el" ge$erale ale 3$!re%r"$der"":1&&& lei To!al (o ! e(*"e:!1&&&&& Materii prime: !1&&&&&T%,31R!E1&&&&T!, R 3&&&&T!,7R% /&&&&&T ,1R1&&&&&T/,%P3%3%1&&&R%%E1& &&&R7%/&&&R8!3&&&&&R%!&&&&&P! 8 8E/ &&& lei To!al alar"" d"re(!e 9" (o$!r".u*"" o("ale:! lei?oraT!& oreT 71)ileP/E/1& lei CASP/&>T/E/1&P!838& lei Pro!e(*"e o("al):1>T/E/1&P% E%,1 lei To!al (2el!u"el" d"re(!e:! 88E/&&&R/E/1&R!838&R% E%,1P! 83/%8& I!P!1&&&?/E/1&P&, C2el!u"el" (omu$e de e(*"e:%rodu : &, T/E/1&P!/% 1 lei Co !ul de e(*"e:%rodu :! 83/%8& R!/% 1P! 831E& 8 lei I%P1&&&?!1&&&&&P&,&& ProfitP1 7&& &&& lei C2el!u"el" ge$erale ale 3$!re%r"$der"" %e %rodu :! 8E1E& 8T&,&& P/7 !83,77 lei Co !ul de 3$!re%r"$dere:! 8E1E& 8R/7 !83,77 P! 3/%&%%8 lei Ra!a re$!a."l"!)*""P17&&&&&?! 3/%&%%8T!&&P/,&! >

!E

Ca% VI Co$(lu'"" 9" %ro%u$er"


Gama larg de produse pe care S+'+ ",R,MIR PR,0 S+-+ o pune la dispo)i*ia consumatorului, dup o perioad n care a fost intens de)$oltat, repre)int un atuu deoarece un client este mul*umit ntotdeauna c5nd are de unde s aleag+ In plus, pre*urile practicate de acest grup sunt accesi.ile oricrei categorii de consumatori+ Faptul ca societatea de*ine numeroase maga)ine de desfacere proprii este nc un plus pentru c este mai aproape de consumator + Societatea este de asemenea foarte .ine po)i*ionat pe pia*, n special la ni$el local+ <n ceea ce pri$e#te ramura de distri.u*ie, S+'+ ",R,MIR PR,0 S+-+ repre)int un partener important al re*elelor de retail din Rom5nia, cuprin)5nd marile lan*uri de super #i 2UpermarFeturi+ 're#terea capacit*ii de depo)itare este un lucru ce ar scdea #i mai mult costurile #i ar duce la o mai .un gestionare a stocurilor pentru a e$ita necorelrile dintre acestea si capacitatea de produc*ie+ '5#tigarea unei pie*e de distri.u*ie mai mari este posi.il prin participarea n cadrul unor programe gu$ernamentale+-stfel pe langa de)$oltarea produc*iei, se poate crea #i o ferma )oote2nic+ 0e asemenea se impune #i mrirea parcului de ma#ini, n acest fel de)$olt5ndu9se #i mai mult distri.u*ia+ Grupul S+'+ ",R,MIR PR,0 S+-+ #i9ar putea mri aria teritorial $i)at #i n afara grani*elor+ D8portul de produse de panifica*ie #i patiserie tradi*ionale rom5ne#ti n *rile n care e8ist mari comunit*i de rom5ni ar putea cre#te $eniturile firmei+ P5n acum e8portul de co)onaci, croissante #i piscoturi n *ri precum "ulgaria, Spania, "elgia #i S:- s9a do$edit a fi profita.il+ Societatea #i9ar putea e8tinde re*eaua de distri.u*ie #i n *ri precum Italia, Fran*a, -nglia, Germania, :ngaria, Moldo$a, :craina+

!8

B".l"ogra1"e
CCC+.oromir+ro CCC+google+ro9Flu8ul de opera*iiRDmanciparea p5inii pe pia*a rom5neasc 'urs Managementul Produc*iei 2ttp:??science+disco$erU+com?t$9s2oCs?2oC9its9made 9Dmisiunea V=oC itWs madeXY

!3

S-ar putea să vă placă și