Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT GLOBAL

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


Facultatea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Anul universitar: 2009-2010
Denumirea disciplinei: BAZELE GENERALE ALE PREGĂTIRII MUSCULARE
Anul III
Cadru didactic: Mateescu Adriana
Timp didactic alocat: 80 min / din 120 min

Obiectivele disciplinei:
La sfârşitul programului cursanţii vor fi in stare:
- să identifice regimurile de contracţie musculară;
- să cunoască metodele de dezvoltare a masei musculare şi a lucrului în
diferite regimuri;
- să explice substratul funcţional ce stă la baza tipurilor de contracţii
musculare;
- să folosească adecvat vârstelor metodele de lucru în regimurile:
concentric, excentric si izometric în lecţiile de educaţie fizică;
- să aplice pliometria şi lucrul prin metode combinate, în lecţiile de educaţie
fizică şi de antrenament cu juniorii;
- să elaboreze un test pentru evaluarea pregătirii musculare;
- să organizeze şi să conducă lecţiile cu tematică privind pregătirea
musculară.

Programa analitică pentru CURS

OBIECTIVE
Nr. TEMA CONŢINUTURI
crt COMPETENŢE
- Definiţia pregătirii - capacitatea de a
Bazele ştiinţifice ale musculare comunica cu studenţii şi
pregătirii musculare - Tipurile de activitate de a transmite informaţia
musculară esenţială înţelegerii
- Tipurile de contracţie pregătirii musculare
musculară - desfăşurarea procesului
- Interacţiunea dintre forţă şi instructiv-educativ ca act
alte forme de solicitare de comunicare
motrică : - însuşirea conceptului
*Definiţie, clasificare de pregătire musculară.
*Forţă şi alţi parametri ai - cunoaşterea tuturor
capacităţii motrice tipurilor de contracţii
*Fundamentele anatomo - musculare
fiziologice ale - cunoaşterea
C1-2 Bazele ştiinţifice ale antrenamentului de forţă mecanismelor
pregătirii musculare *Repere anatomice – funcţionale ale
elemente de miologie contracţiei musculare
*Antrenabilitatea muşchilor
scheletului
*Efectele antrenamentului de
forţă asupra complexului
nervi-muşchi
*Ameliorarea
metabolismului energetic al
muşchiului în condiţii
anaerobe
*Ameliorarea recrutării /
coordonării intra şi
intermusculare
*Creşterea masei musculare
*Factorii ce influenţează
antrenabilitatea
-Metoda 10X10 - formarea capacităţii de
- Metoda „post-oboseală” calculare a 1RM
- Metoda „pre-oboseala” (repetare maximă)
C3 Metode pentru - Metoda pre şi post-oboseală - identificarea metodelor
dezvoltarea - Rezumatul metodelor de de dezvoltare a masei
masei musculare dezvoltare a masei musculare musculare
-Planificarea metodelor
- Definiţie - cunoaşterea tipului de
- Avantaje şi inconveniente - contracţie izotonică
- Particularităţi ale regimului - însuşirea principiilor şi
concentric metodelor regimului
- Principii şi metode: concentric
*Logica lui Zatsiorski - evidenţierea
*Principiul încărcăturilor diferenţelor dintre
contrastante sau metoda principiile şi metodele
bulgară enumerate
*Metoda bulgară clasică - identificarea
C Regimul concentric - *Principiul contrastelor în diferenţelor dintre
4-5 antrenamentul serie sau „metoda bulgară în avantajele şi
dinamic pozitiv serie” inconvenientele
*Principiul încărcăturii regimului concentric
descendente - cunoaşterea şi
*Principiul creşterii valorificarea
progresive a încărcăturii materialelor şi
*Starea de dinainte de instalaţiilor necesare
oboseala pregătirii musculare
*Metoda voluntara - capacitatea de a
*Rezumatul metodelor elabora programe de
concentrice forţă în funcţie de
- Planificarea exerciţiilor perioadă şi nivelul
concentrice: sportivului
*Efectul imediat, efectul - manifestarea unei
întârziat, efectul cumulat atitudini favorabile
*Planificarea metodelor pentru elementele de
concentrice in timpul anului noutate privind
*Metodele concentrice si pregătirea musculară
nivelul sportivului
- Definiţie - cunoaşterea tipului de
- Avantaje şi inconveniente contracţie izotonică
- Particularităţi ale regimului - însuşirea principiilor şi
excentric metodelor regimului
- Principii şi metode: excentric
*Excentric fără încărcătură - evidenţierea
*Metode excentrice diferenţelor dintre
naturale principiile şi metodele
Regimul excentric – *Excentric fără încărcătură enumerate
C6 antrenamentul combinat cu concentric - identificarea
dinamic negativ *Excentric cu încărcătură diferenţelor dintre
*Principiul contrastelor avantajele şi
aplicat la excentric inconvenientele
*Pre-oboseală regimului concentric
- Rezumatul metodelor - cunoaşterea timpilor de
excentrice recuperare în funcţie de
- Planificarea exerciţiilor metoda aplicată
excentrice:
*Efectul imediat, efectul
întârziat, efectul cumulat
*Planificarea metodelor
excentrice in timpul anului
*Metodele excentrice si
nivelul sportivului
- Definiţie - cunoaşterea tipului de
- Avantaje şi inconveniente contracţie izometrică
- Particularităţi ale regimului - însuşirea principiilor şi
izometric metodelor regimului
C Regimul izometric – - Principii şi metode: izometric
7-8 antrenamentul static *Izometrie fără încărcătură - evidenţierea
*Exerciţii pentru membrele diferenţelor dintre
inferioare principiile şi metodele
*Exerciţii pentru membrele enumerate
superioare - identificarea
*Izometrie fără încărcătură diferenţelor dintre
combinată cu concentric avantajele şi
*Izometrie cu încărcătură inconvenientele
*Logica metodelor regimului izometric
concentrice aplicată - să cunoască principiile
regimului izometric şi metodele regimului
*Rezumatul metodelor concentric
izometrice - formarea capacităţii de
- Planificarea exerciţiilor a cupla sistematic
izometrice: izometricul cu
*Efectul imediat, efectul concentricul
întârziat, efectul cumulat
*Planificarea metodelor
izometrice in timpul anului
*Metodele izometrice şi
nivelul sportivului
- Definiţie - cunoaşterea tipului de
- Avantaje şi inconveniente contracţie musculară
- Particularităţi ale regimului auxotonică
izometric - identificarea
- Principii şi metode: echipamentului de bază
*Exerciţii pliometrice fără - însuşirea mijloacelor şi
încărcătură pentru membrele metodelor regimului
inferioare pliometric
*Exerciţii pliometrice fără - identificarea
încărcătură pentru membrele diferenţelor dintre
C9 Regimul pliometric superioare avantajele şi
*Exerciţii de pe loc inconvenientele
*Exerciţii din deplasare regimului pliometric
*Exerciţii cu încărcătură - capacitatea de a
*Metoda bulgară aplicată în elabora programe de
pliometrie forţă în funcţie de
*Pre-oboseala în pliometrie perioadă şi nivelul
*Rezumatul metodelor sportivului
pliometrice
- Planificarea exerciţiilor
pliometrice:
*Efectul imediat, efectul
întârziat, efectul cumulat
*Planificarea metodelor
pliometrice in timpul anului
*Metodele pliometrice si
nivelul sportivului
- Particularităţile - cunoaşterea
antrenamentului prin mecanismelor
Îmbunătăţirea forţei electrostimulaţie funcţionale ale
C10 prin electrostimulaţie - Electrostimulaţia şi contracţiei izometrice
celelalte metode de contracţii - însuşirea conceptului
- Planificarea de electrostimulaţie,
antrenamentului cu precum şi avantajele şi
electrostimulaţie: inconvenientele ei
*Efectul imediat, efectul - să cunoască bazele
întârziat sistemului muscular
*Planificarea - capacitatea de a forma
electrostimulaţiei în timpul un tandem cu metodele
anului regimurilor anterioare
*Electrostimulaţia şi
nivelul sportivului
- Diferite combinaţii ale - cunoaşterea lucrului în
regimurilor de contracţii diferite regimuri de
Metode combinate – - Metode grupate cate doua contracţie
C11 combinarea - Metode grupate cate trei - însuşirea aplicării
regimurilor de - Metode grupate cate patru pliometriei şi lucrului
contracţie - Planificarea metodelor prin metode combinate
combinate în lecţiile de educaţie
fizică şi de antrenament
- Definiţie - identificarea testelor, a
- Sistematizarea generală a modalităţilor de aplicare
C12 Testarea nivelului de testelor şi a evaluării
dezvoltare a forţei - Metode de dinamometrie - elaborarea unui test
- Evaluarea forţei şi puterii pentru evaluarea
musculare pregătirii musculare
- Teste pentru forţă şi putere
musculară
- Planificarea - cunoaşterea
antrenamentului mijloacelor specifice
- Exerciţii pregătirii musculare
C13 Planificarea - Tipuri de antrenamente - capacitatea de a jongla
exerciţiilor de forţă - Planificarea ciclului cu toate metodele
- Planificarea blocului anterioare însuşite în
- Planificarea perioadei orice tip de antrenament
- Planificarea anuală de forţă, precum şi în
orice perioadă
- Particularităţile de vârstă - capacitatea de a folosi
ale dezvoltării forţei adecvat vârstelor
- Importanţa pregătirii metodele de lucru în
musculare la copii şi regimurile: concentric,
C14 Pregătirea musculară adolescenţi excentric şi izometric,
la copii şi adolescenţi - Metode şi conţinutul precum şi aplicarea
antrenamentului bazat pe pliometriei şi lucrului
combinarea regimurilor de prin metode combinate
contracţii la copii şi în lecţiile de educaţie
adolescenţi fizică şi de antrenament
cu juniorii.
Evaluare: prin portofoliu

1. evidenţierea în scris a caracteristicilor metodelor pentru pregătire musculară – 8


pct.
2. regulile de aplicare a contracţiilor izometrice şi a celor pliometrice – 2 pct.
3. elaborarea a două structuri motrice pentru pregătirea musculară prin metodele
concentrică şi excentrică – 5 pct.
4. elaborarea şi aplicarea unei structuri motrice prin metoda combinată – 5 pct.

N.B. Pentru promovare este necesar acumularea a cel puţin 15 pct.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1) Weineck Jurgen - “Manuel d’entraînement”, Editions Vigot, 4 -eme edition , Paris, 2003.
2) Bompa T., Di Pasquale M., Cornacchia L. - “Serious Strength Training”, Human Kinetics, 2nd
edition , Champaign, IL – USA, 2003.
3) Bührle M , Schmidtbleicher D. – “Komponenten der Maximal und Schnellkraft”,
Sportwissenschaft, 1981 ,citat de Weineck J.
4) Bauersfeld M , Voβ G – “Newe Wege im Scnelligkeitstraining”, Philippka Verlag, Münster,
1992.
5) Hettinger T – “Isometrisches Muskeltraining”, Editura Universitaria, Stuttgart, 1972.
6) Ciucurel C. – “Fiziologie”, Editura Universitaria, Craiova, 2005.
7) Richars Jenkins, (2001) Fitness, Alex-Alex
8) Mugur Niculescu, (2002) Pregatire musculară, Univ. Pitesti
9) Moritani T, DeVries H.A - “Neural factors vs.hzpertrophy in time course of muscle strength
gain”, Am.J.Phys.Med 58 , 1979, 115-130.
10) Cometti G. – “Les méthodes modernes de musculation”, tome 1 et 2, Univ. de Bourgogne, Dijon
1988, citat de Weineck J.
11) Hartmann J.H., Tünneman H. - “Fitness and Strength Training”, Sportsverlag, Berlin, 1988.
12) Bill Phillips, (2004) 12 saptamani de exercitii fizice si dieta pentru un corp de invidiat, Bic All
13) Pradet Michel, (1996 ) La préparation physique, INSEP Publication, coll entraînement
14) Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport (1996) Exercitii pliometrice, Sportul de
Performanta, Bucuresti
15) Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport (1997) Antrenament pliometric – sarituri ,
Sportul de Performanta, Bucuresti
16) Zanon, S., (1974) Plyometrie fur die Sprunge, Leichtathletik, 16, 549-552
17) Pletnev, B., (1976) The dynamics of muscle strength using different combined work regimens,
Theory and Practice of Physical Culture,9, 19-22.

S-ar putea să vă placă și