Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE DE COLŢ” BRAD

Data:19.05.2016
Grupa: Mijlocie”Iepuraşii”
Efectiv: 25 copii
Prof.: Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
Durata: 20 minute

Nivel I: 3-5 ani


Tema de studiu: „CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT?”
Tema săptămânii: ,, Mijloace de transport terestre”
Subtema: ,, Mijloace de transport terestre”
Tema zilei: ,,Cu ce călătorim?”
Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA 1)
Tipul activitǎţii: Consolidare şi verificare de cunoştinţe.
Scopul activităţii: Consolidarea și verificarea cunoştinţelor despre mijloacele de transport terestre.
Dezvoltarea aptitudinilor de a utiliza mijloace de comunicare verbală și nonverbală în rezolvarea
unor sarcini date; dezvoltarea abilităților de a coopera cu colegii în rezolvarea sarcinilor date.

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
Se aranjează mobilierul în funcţie de cele patru centre de activitate deschise în concordanţă cu tema
zilei: “Bibliotecă”, ”Artă”, ”Construcții” şi “Joc de masă”.
II. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Reactualizarea cunoştinţelor: Reactualizarea cunostințelor se va realiza prin intermediul unor
întrebări referitoare la mijloacele de transport terestre cunoscute de copii.
,, - Cu ce veniți voi dimineața la grădiniță?… (mașina, autobuzul).
,, - Ce mijloace de transport care circulă pe uscat mai cunoașteți? (…tren, tramvai, camion, bicicletă
etc.)
Intuirea materialelor: “Dragi copii, astăzi la << oferta zilei >> v-am pregătit patru sectoare de
activitate cu materiale corespunzătoare temei de astăzi ,,Cu ce călătorim?”. Voi intui materialele de
la fiecare sector/ centru de interes împreună cu copiii şi urmăresc ca aceştia să le recunoască şi să le
denumească.
Anunţarea temei şi a obiectivelor.
Voi anunţa tema şi obiectivele fiecărui centru de interes. Copiii vor fi lăsaţi să-şi exprime
preferinţele în legătură cu centrul de interes la care doresc să-şi desfăşoare activitatea/să lucreze.

1.BIBLIOTECĂ:
Tema: “Citim cărticele cu mijloace de transport terestre”
Scopul: Consolidarea deprinderii de a formula propoziţii cu ajutorul suportului ilustrativ,
îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi.

Proiect didactic
Inspecţie curentă I pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Candidat: Prof. Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
19.05.2016
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE DE COLŢ” BRAD

Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
- să recunoască imaginile cu mijloacele de transport puse la dispoziţie;
- să descrie imaginile puse la dispoziţie;
- să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical;

b)psiho-motrice:
-să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii;

c)afective:
- să participe afectiv și cu interes la activitate ;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, exercitiul, observația.
MIJLOACE DIDACTICE: Cărţi, enciclopedii, reviste imagini cu mijloace de transport terestre
( mașină, tren, camion, autobuz).
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009, p.37.
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi procedee Mijloace EVALUARE
-,,Copii, astăzi la centrul Explicaţia
Bibliotecă v-am pregătit Evaluare formativ-
materiale diverse, cărți, reviste cu Cărţi, continuă
mijloace de transport terestre.” enciclopedii,
Copiii vor fi îndrumați să citească Observația reviste imagini cu
imaginile puse la dispoziție, să le mijloace de Evaluarea frontală
recunoască și să le descrie transport terestre
folosind propoziții simple și ( mașină, tren,
corecte din punct de vedere camion, autobus)
gramatical. Îndrum copiii şi îi ajut Conversația
acolo unde este necesar.
Voi face aprecieri asupra modului
de desfăşurare a activităţii şi a
comportamentului copiilor.

2. JOC DE MASĂ:
Tema: ,, Mijloace de transport pe uscat (mașină, tractor, camion, tramvai)”- Puzzle
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a forma din pǎrţi, întregul, prin alegerea pieselor
corespunzătoare imaginii.
Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
- să verbalizeze acţiunile întreprinse;
- să asambleze pǎrţile componente pentru a forma întregul unei imagini;

Proiect didactic
Inspecţie curentă I pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Candidat: Prof. Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
19.05.2016
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE DE COLŢ” BRAD

b)psiho-motrice:
- să mânuiască piesele cu uşurinţă;

c)afective:
-să coopereze în activitatea de grup;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
MIJLOACE DIDACTICE: Puzzle (mijloace de transport pe uscat);
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009.
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace EVALUARE
procedee didactice
Împreună cu copiii, voi intui Conversaţia Evaluare iniţială
materialele puse la dispoziție la Puzzle cu
centrul Joc de Masă. Copiii vor fi Explicaţia mijloace de
îndemnaţi să asambleze imaginile Lucrul în grup transport pe Evaluare formativ-continuă
mijloacelor de transport pe uscat Conversaţia uscat
puse la dispoziție.
Voi interveni doar dacă este cazul.
La sfârşit se fac aprecieri asupra
modului de lucru al copiilor.

3. ARTĂ:
Tema: “Cu ce călătoresc?” – colaj
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a utiliza tehnica colajului în vederea obținerii unor lucrări
practice.

Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
-să aplice corect soluția de lipit pe suprafața dată;
-să execute corect tehnica colajului;
-să verbalizeze acţiunile întreprinse utilizând un limbaj adecvat;
b)psiho-motrice:
-să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;
-să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii;
c)afective:
- să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creativ;
- să dovedească interes pentru activitate.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei
MIJLOACE DIDACTICE: siluete de tren, mașină, autobuz, camion, lipici, reviste, șervețele ;
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009.
Proiect didactic
Inspecţie curentă I pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Candidat: Prof. Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
19.05.2016
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE DE COLŢ” BRAD

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi procedee Mijloace didactice


Anunţ tema și obiectivele activităţii propuse la siluete de tren,
centrul Artă.” Astăzi la centrul Artă vom avea de mașină, autobuz,
realizat prin tehnica colajului siluete de mijloace de Conversația camion, lipici,
transport terestre. Împreună cu copii intuiesc reviste, șervețele ;
materialele puse la dispoziție: siluete de tren, Explicația
mașină, autobuz, camion, lipici, reviste, șervețele; Demonstrația
Voi demonstra odată tehnica de lucru pe care copiii
o pot alege pentru a realiza tema propusă. Exercițiul
Va fi acordat sprijin individual sau colectiv, după
caz.

4.CONSTRUCŢII (cuburi de lemn):


Tema: “Garaje pentru automobile”- Suprapunere
Scopul: Consolidarea deprinderii de a construi garaje pentru maşini.
Obiective operaţionale:
a)cognitiv-informaţionale:
-să redea cu ajutorul construcţiei, modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan
tridimensional;
-să îmbine piesele de lemn realizând astfel tema propusă;
-să respecte forma şi componentele unui adăpost;
-să construiască modele originale;
-să descrie verbal modelele create;

b)psiho-motrice:
-să mânuiască piesele folosind ambele mâini;
-să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în sens constructiv;

c)afective:
- să se integreze în grup pentru realizarea temei, dezvoltând relaţii de cooperare;
-să colaboreze cu toţi membrii grupului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, lucrul în grup.
MIJLOACE DIDACTICE: Cuburi de lemn, mașinuțe de jucărie.
BIBLIOGRAFIE: „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House,
2009.

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi procedee Mijloace didactice


La centrul Construcții copii vor avea la dispoziție Cuburi de lemn
Proiect didactic
Inspecţie curentă I pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Candidat: Prof. Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
19.05.2016
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE DE COLŢ” BRAD

cuburi de lemn și mașinuțe de jucărie. Cu ajutorul Conversația Mașinuțe


cuburilor de lemn vor construi prin suprapunere
garaje și parcări pentru mașinuțele lor. Explicația
Va fi acordat sprijin individual sau colectiv, după Demonstrația
caz.
Exercițiul

III. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: La sfârșitul activității, se acordă feed-back cu privire la gradul de


reușită al copiilor .Voi promova o evaluare obiectivă, criterială, apreciind progresul copiilor
raportat la alte activități similare, voi promova încurajarea permanentă a copiilor în direcția
îmbunătățirii performanțelor. Se va realiza în raport cu particularitățile de vârstă și particulare,
îmbinând exigența cu respectul pentru personalitatea și prestația copiilor. Evaluarea întregii
activități pe centre de interes va fi realizată în final, cu toată grupa de copii.

Proiect didactic
Inspecţie curentă I pentru examenul de acordare a gradului didactic I
Candidat: Prof. Potîrniche Lăcrămioara Cosmina
19.05.2016

S-ar putea să vă placă și