Sunteți pe pagina 1din 8

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA

PORTOFOLIU CURSANT

PROGRAMUL DE FORMARE
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Nume și prenume cursant:

Unitate de învățământ:

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |


www.proeurocons.eu
TEMA 1
ȘCOALA CA ORGANIZAȚIE. DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ.
TEORIA GENERALĂ A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

CERINȚA: Realizați o secvență din P.D.I.


PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este
documentul şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză a ceea ce este
şcoala, şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.
Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională este să contribuie la ameliorarea permanentă a
calităţii învăţării şi predării printr-un proces de planificare continuă, regulată, evaluare şi revizuire.
Premisa fundamentală a ofertei manageriale este aceea că învăţământul, în general, trebuie să
joace un rol fundamental in consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoașterii
și a unei societăți a învățării pe tot parcursul vieții.
Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum și disponibilitatea
de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera cunoașterii, din
economie, din viața comunității.
Perioada 2018-2022 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă pentru
stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât
obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.
Asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine
suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori
ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?
Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini,
cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori.
Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum,
Resurse material – financiare, Resurse umane, Relaţii sistemice şi comunitare.
Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe
termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi monitorizate.
Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea
personală şi profesională.
Dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie mai
mulţi factori ( familie, comunitate, instituţii educaţionale ).
Context legislativ
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ a fost conceput, având la bază:

A. La nivel european

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV, Educație;

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |


www.proeurocons.eu
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educației și formării profesionale (”ET 2020”);
 Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene
B. La nivel național județean/local
 Legea 1/2001 – Legea Educațeie Naționale, cu completările și modificările ulterioare;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitățile de Învățământ Preuniversitar, aprobat
 prin OMEN nr.5115/15.12.2014;
 Programul de Guvernare, capitolul 13. Educație;
 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/12.07.2005
privind asigurarea calității educației;
 Legea 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu
 Raportul de analiză a activităţilor desfăşurate în Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”
Turnu Măgurele pentru anul școlar 2016 – 2017
 Ordine, note, notificări și precizări ale Ministerului Educației Naționale

VIZIUNEA, MISIUNEA, VALORILE ȘCOLII

VIZIUNEA
Echipa noastră își propune crearea pentru fiecare copil a unui cadru adecvat de stimulare a
ÎNVĂȚĂRII, promovând un învăţământ orientat pe valori, creativitate ăi competenţe, în vederea
formării unei personalități puternice, independente, permanent preocupate de împlinirea şi
dezvoltarea personală.
Printr-o abordare educațională holistică, oferim copiilor șansa de a cerceta, descoperi,
cunoaște și performa, de a fi mereu curio și și a afla răspunsuri la propriile întrebări, în încercarea de
a înțelege lumea în care se dezvoltă, de a se integra, relaționa și acționa, prin voința și empatie.
Principiile care guvernează activitatea școlii noastre sunt:
 Crearea capacității de învățare – știu, cred, mă autodepășesc
 Colaborarea – relaționez, particip, contribui
 Valorizarea cunoștințelor – folosesc propriile cunoștințe, strategii pentru a înțelege și acționa
 Spargerea barierelor mentale – acționez pentru a fi fericit și a reuși în viață

MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea şcolii se bazează pe individ ca entitate capabilă de dezvoltare fizică, intelectuală,
morală şi spirituală şi conform acestei valori, şcoala:
 dezvoltă la copil capacitatea de autocunoaştere şi respectul de sine;
 îl ajută să, înţeleagă şi să-şi clarifice ce-ar vrea şi ce-ar putea să facă cu viaţa lui
 să-şi folosească aptitudinile, talentul, drepturile şi oportunităţile
 să dorească să înveţe şi să înţeleagă lumea în care trăieşte

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |


www.proeurocons.eu
 să-şi asume responsabilităţi în funcţie de capacităţi, să înveţe să fie sănătoşi şi echilibraţi

 să-i respecte pe ceilalţi indiferent de vârstă, sex, naţionalitate şi origine socială


 să-i pese de ceilalţi şi să-şi exerseze bunăvoinţa în relaţia cu ceilalţi
 să-şi exprime aprecierea faţă de ceilalţi
 să fie toleranţi
Misiunea şcolii se bazează pe societate ca mediu propriu fiinţei umane în care el urmează să se
dezvolte respectând efortul colectiv pentru binele comun.
Pe baza acestei valori, şcoala se străduieşte:
 să-i facă pe copii să înţeleagă şi să-şi îndeplinească responsabilităţile ca cetăţeni
 să înţeleagă rolul familiei
 să respecte diversitatea culturală şi religioasă
 să înţeleagă şi să respecte egalitatea şanselor să beneficieze şi să promoveze drepturile
democratice în toate sectoarele comunităţii
 să contribuie şi să beneficieze în mod corect de resursele economice şi culturale.
Misiunea şcolii se bazează mediul înconjurător atât cel natural cât şi cel modulat de umanitate ca
bază a vieţii şi sursă de minune şi inspiraţie
Pentru formarea şi cultivarea acestor valori obiectivele şcoala noastră îl formează pe copil:
 să înţeleagă şi să-şi asume responsabilitatea de a menţine patrimoniul natural pentru
generaţiile viitoare
 să înţeleagă rolul omului faţă de natură
 să înţeleagă responsabilităţile faţă de alte vietăţi
 să păstreze echilibrul în diversitatea naturii
 să înveţe să trăiască într-un mediu curat
Valorile fundamentale ale instituţiei
Deciziile, atât cele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung, sunt influenţate de sistemul personal
de valori.
Valorile reale pentru viaţă sunt priorităţi educative ale şcolii: libertatea de expresie şi de alegere,
asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv.
Acestora li se alătură cateva principii si valori fundamentale :
Demnitate
Integritate
Responsabilitate
Valorile care dau coerentă şi perspectivă activitătii noastre sunt:
Dezvoltare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru şi
perfectionarea continuă a personalului angajat.
Calitate şi eficientă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la ameliorarea activitătii
instructiv - educative din şcoală.
Lucrul în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele participative
şi consultative) pentru a dezvolta un climat de muncă pozitiv.
Colaborare: Ne propunem să devenim mai activi pe linia colaborării cu institutiile de la nivel
local, judetean şi national cu atributii în domeniul educatiei
Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |
www.proeurocons.eu
TEMA 2

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN ORGANIZAȚII LE ȘCOLARE


CERINŢA – Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea
unui proiect în comunitate
Obiectivul comunicării- descrierea strategiei de comunicare în cadrul proiectului
DOCSOC - Excelență, inovație și interdisciplinaritate în studiile doctorale și postdoctorale în
sociologie, în vederea coordonării eficiente a echipei proiectului, a promovării imaginii
programului, a difuzării informațiilor relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, şi a
realizării obiectivelor de informare şi publicitate ale Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU).
Tipuri de comunicare
Putem distinge mai multe filiere de comunicare în cadrul proiectului:

- Comunicare în interiorul echipei de implementare;


- Comunicare cu personalul din Școala doctorală de sociologie, principalul beneficiar al proiectului,
precum și în general comunicarea cu Facultatea de sociologie și asistență socială din Universitatea
din București;
- Comunicare cu publicul larg.
Comunicarea în cadrul echipei de implementare
Comunicarea în cadrul echipei de implementare se va realiza prin:

- întâlniri periodice;
- comunicare online, prin mail; pentru a individualiza aceste fluxuri de informații și a eficientiza
comuincarea prin mail toate mesajele referitoare la proiect vor fi marcate în subiect cu eticheta
[DOCSOC];
- circulația documentelor proiectului prin software-ul de partajare Dropbox;
- se va urmări transparența informațiilor în cadrul echipei de implementare, oferind acces tuturor
membrilor echipei la informațiile curente legate de funcționarea proiectului.
Comunicarea cu Școala doctorală de sociologie și Facultatea de sociologie și
asistență socială
În vederea realizării obiectivelor proiectului, este necesară o comunicare continuă atât cu structurile de
conducere ale facultății și Școlii doctorale, cât și cu doctoranzii, profesorii și personalul administrativ.

Comunicarea se va realiza prin:

- întâlniri de lucru dedicate proiectului;


- comunicare online, prin email – respectând același principiu al individualizării mesajelor prin
eticheta [DOCSOC];
Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |
www.proeurocons.eu
- prezentarea sistematică a activităților proiectului în cadrul Ședințelor de departament, a
Ședințelor de catedră și în întâlniri cu doctoranzii.
Comunicare cu publicul larg și alte persoane sau organizații interesate
Principalul mijloc de comunicare cu publicul larg este reprezentat de site-ul web al proiectului, care va fi
actualizat cu informațiile privind activitățile și rezultatele proiectului.

De asemenea, în cadrul activităților care necesită recrutarea participanților din comunitatea academică, precum
organizarea competiției pentru burse sau a seminariilor, comunicarea se va realiza și prin:

- implicarea partenerului (Colegiul Noua Europă) în difuzarea informațiilor;


- distribuirea informațiilor pe lista de discuții a Societății Sociologilor din România: societatea-
sociologilor@googlegroups.com
Observații generale
Comunicarea în cadrul proiectului va urmări respectarea sistematică a identității vizuale a proiectului și a
identității vizuale a Școlii doctorale.

Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele, Teleorman vă invită să participați la
concursul regional de creație plastică și literară, derulat în cadrul proiectului educațional „MAGIA
PRIMĂVERII”, cuprins în CAER 2015 la nr.1077. „Magia primăverii” este un concurs care vine în
întâmpinarea nevoii de manifestare a potenţialului creator al copiilor prin creații literare, desen şi
culoare.

Nume proiect: ”MAGIA PRIMĂVERII” CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI


LITERARĂ

Organizatori: Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele, Teleorman

Condiţii de participare:  Elevi din clasele pregătitoare și I-IV din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar din judeţul Teleorman şi alte judeţe; * Elevi din învăţământul special şi din
învăţământul de masă.

Perioadă înscriere: 09.02.2015 - 15.03.2015

Perioadă desfăşurare: 16.03.2015 - 27.03.2015

REGULAMENT

CONCURS REGIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |


www.proeurocons.eu
”MAGIA PRIMĂVERII”

EDIȚIA I

CONTEXT:

„Magia primăverii” este un concurs care vine în întâmpinarea nevoii de manifestare a potenţialului
creator al copiilor prin creații literare, desen şi culoare.

Concursul se adresează preşcolarilor şi elevilor din clasele pregătitoare și I – IV, dar şi cadrelor
didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.

Compoziţiile plastice (picturi, colaje, felicitări, obiecte decorative), vor fi realizate în tehnică de
lucru la alegere pe suport A4, respectând tema concursului.

SCOP:

 Ø Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin intermediul


artelor plastice şi literaturii;

OBIECTIVE:

Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor şi preşcolarilor în organizarea unor activităţi cu caracter


extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acestora;

Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor;

Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor, dezvoltarea spiritului competitiv;

Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală și în țară.

GRUP ŢINTĂ:

 Ø preșcolari, elevi din clasele pregătitoare și I-IV din cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar din judeţul Teleorman şi alte judeţe;

* Elevi din învăţământul special şi din învăţământul de masă (clase care au elevi integraţi).

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:

 Ø 27 martie 2015
Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |
www.proeurocons.eu
 Ø Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele, Teleorman

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Ø concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, pe trei secţiuni:

v Creaţii literare (compuneri, poezii) - vor fi scrise de către elevul participant(scriere de mână), pe
foaie A4, respectând cerinţele de elaborare a unei compuneri / poezii şi de încadrare în pagină. Sub
titlul creaţiei literare, se vor preciza datele de identificare ale elevului(nume, clasă, şcoală) şi numele
cadrului didactic îndrumător.

v Lucrări plastice(desen/pictură)- Lucrările elevilor pot fi realizate pe orice tip de foi, plane sau
în relief, utilizând material sau tehnici la alegere, respectând tema concursului. Pe fiecare lucrare, pe
dosul lucrării se va menţiona: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele şi
prenumele cadrului didactic coordonator.

v Colaje/ felicitări/ obiecte decorative - tehnica de lucru este la alegere, dar să respecte tema dată.

Obiectele decorative – realizate din materiale la alegere (se pot folosi şi materiale refolosibile).

Pe verso se lipeşte eticheta.

* lucrările vor fi aşezate în folie de plastic pentru a nu se deteriora;

Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite cel mult 5 lucrări, indiferent de secţiune.

NU ESTE OBLIGATORIE PARTICIPAREA LA TOATE SECȚIUNILE!

ATENŢIE! Materialele trimise după data de 15 martie 2015 nu vor participa la concurs.

Prof. Coordonatori

prof.înv.primar Lenuța Goran

prof.înv.primar Carmen Toader

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Centura Basarabilor, nr. 1 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro |


www.proeurocons.eu

S-ar putea să vă placă și