Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Data: 22 mai 2018


Şcoala:
Clasa: a VIII-a
Profesor
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Genul dramatic – recapitulare
Scopul lecţiei: Recapitulare și sistematizare

Competenţe:
Competenţe generale:
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice:
3.1 Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. Sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de
îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;
4.3. Redactarea unui text argumentativ

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
 să definească genul dramatic;
 să identifice trăsăturile genului liric;
 să aplice în contexte date noțiuni teoretice specifice operei dramatice;
 să precizeze elementele de vocabular indicate;
 să-şi exprime în scris păreri, atitudini, sentimente faţă de o operă.
Resurse:
1. Procedurale (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda
ciorchinelui, jocul didactic, metoda cubului, munca pe grupe, munca în perechi.
2. Temporale: 50 de minute.
3. Umane: Clasa omogenă.
4. Bibliografie:
1. Progrma școlară pentru diciplina Limba și Literatura română, clasa a VIII-a;
2. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura
Polirom, Iaşi, 1999;
3.
4. Alexandru Crișan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Limba română, manual pentru
clasa a VIII-a, Ed. Humanitas Educational, Bucureşti, 2012;
SCENARIU DIDACTIC
Etapele Durata Activitatea profesorului Activitatea elevului Forme de Observaţii
lecţiei organizare
Moment Profesorul consemnează absenţii şi asigură un climat Elevii sunt aşezaţi în Activitate
organizatoric 1’ favorabil derulării activităţii de învăţare. Se bănci, pregătiţi frontală.
restabileşte ordinea şi se pregătesc cele necesare pentru lecţie.
desfăşurării lecţiei.

Verificarea Profesorul verifică tema pentru acasă, dar şi nivelul Elevii citesc tema de Activitate Conversaţia.
temei pentru 5’ de aprofundare a cunoştinţelor asimilate ora casă. individuală. Explicaţia.
acasă şi anterioară. Elevii răspund.
actualizarea Profesorul face aprecieri asupra modului de realizare
cunoştinţelor a temei.
anterior
însuşite
Profesorul are pe masă trei borcane, fiecare cu titlul Elevii aleg un bilet, Activitate Jocul.
Captarea 8’ unui gen literar: Genul liric, Genul epic, Genul citesc ce scrie pe el frontală.
atenţiei dramatic, iar într-un bol sunt scrise pe bilețele și îl pune în borcan.
definiția și trăsăturile acestora. Câte un elev va veni
și va alege un bilețel introducându-l apoi în borcanul
corespunzător.
După ce s-au terminat toate biletele, profesorul va
lua borcanul cu Genul dramatic, anunțându-i pe
copii că azi și-l vor reaminti..

Anunţarea 2’ Profesorul notează la tablă titlul noii lecţii – Genul Elevii notează titlul Activitate Conversaţia.
titlului şi a dramatic – recapitulare – şi enumeră obiectivele în caiete. frontală.
obiectivelor operaţionale.
Profesorul scrie titlul pe tablă, va lua biletele din Elevii notează în Activitate Conversația.
Desfăşurarea borcan și, cu ajutorul metodei ciorchinelui, va caiete. frontală. Explicația.
propriu-zisă 25’ recapitula definiția și trăsăturile acestui gen. Metoda
a lecţiei (ANEXA2) ciorchinelui.

După reactualizarea genului dramatic, profesorul le Activitate


împarte elevilor fișa de lucru, care conține un frontală. Joc de roluri.
fragment dramatic la prima vedere. (ANEXA 3)
Le cere să citească textul pe roluri. Elevii citesc. Metoda
Prin intermediul metodei cubului, elevii vor rezolva Elevii rezolva cubului.
itemii formulați pe baza fragmentlui. exercițiile.

Elevii lucrează punctul B din fișa de lucru împreună Lucrează în perechi Activitate
co colegul de bancă, apoi după finalizarea punctul B pe perechi.
exercițiului vor schimba fișa între ei și vor citi Evaluează colegul
răspunsurile. de bancă.
Obţinerea 7’ După rezolvarea itemilor, profesorul, împreună cu Elevii răspund: Activitate Conversația.
performanţei elevii, face o recapitulare a Textului argumentativ. 1.Enunţarea frontală. Exercițiul.
Care este structura unui text argumentativ? ipotezei;
2. Argumentarea
propiu-zisă
(formularea
argumentelor);
3. Formularea
concluziei.
Profesorul le cere elevilor să alcătuiască un text prin Elevii alcătuiesc Activitate Metoda
care să argumenteze că fragmentul dat aparține textul. pe perechi. mozaicului.
genului dramatic.
Elevii sunt grupați în formație de câte patru.
Folosind metoda mozaicului, fiecare elev va avea de
alcătuit câte o parte a textului argumentativ (unul
introducerea, al doilea – o ipoteză, următorul – cea
de-a doua ipoteză, iar ultimul va alcătui concluzia).
Un reprezentant al fiecărei grupe va lua caietel de la
toți și va citi, cronologic, textul argumentativ
rezultat.
Asigurarea Are loc pe parcursul lecţiei, realizându-se prin
feed-back- aprecieri verbale (Corect!, Da!, Bine!) şi prin
ului întrebările la care răspund elevii, cu ajutorul
profesorului.
Tema pentru 1’ Întrucât elevii vor avea de susținut un examen de Elevii primesc tema
acasă Evaluare Națională, vor avea ca temă pentru acasă o
varintă conform modelului în vigoare, în care au, la
Subiectu I. B, de demonstrat că fragmentul dat din
variantă aparține genului dramatic. (ANEXA 4)
ANEXA 1
BILEȚELELE

OPERA EPICĂ PREZENȚA NARATORULUI, A SUBIECTULUI ȘI


PERSONAJELOR
OPERA LIRICĂ
MOMENTELE SUBIECTULUI, TIMP ȘI SPAȚIU
OPERA DRAMATICĂ
NARAȚIUNEA (ca mod de expunere predominant)
OPERA ÎN CARE AUTORUL PREZINTĂ ÎN MOD
DIRECT GÂNDURILE, IDEILE ȘI SENTIMENTELE SPECII LITERARE: BALADA, LEGENDA, FABULA,
SALE. BASMUL, LEGENDA, SNOAVA, SCHIȚA,
POVESTIREA, NUVELA, ROMANUL
OPERA ÎN CARE AUTORUL PREZINTĂ ÎN MOD
INDIRECT GÂNDURILE, IDEILE ȘI SENTIMENTELE TEXTUL ESTE ORGANIZAT PE ACTE, SCENE,
SALE, PRIN INTERMEDIUL PERSONAJELOR ȘI AL TABLOURI, DESTINATĂ INTERPRETĂRII SCENICE
ACȚIUNII (ÎNTÂMPLĂRILOR RELATATE).
CONȚINE INDICAȚIILE SCENICE/DE REGIE ALE
CREAȚIA LITERARĂ SCRISĂ SUB FORMĂ DE AUTORULUI (DIDASCALII)
DIALOG ȘI DESTINATĂ INTERPRETĂRII SCENICE.
ACȚIUNEA ESTE DESFĂȘURATĂ CONCENTRIC ÎN
PREZENȚA EULUI LIRIC, PERSOANA I, JURUL UNUI CONFLICT
PERSPECTIVA SUBIECTIVĂ
DIALOGUL ȘI MONOLOGUL (ca mod de expunere
FIGURI DE STIL ȘI IMAGINI ARTISTICE predominant)

DESCRIEREA (ca mod de expunere predominant) SPECII LITERARE: COMEDIA, TRAGEDIA, DRAMA,
FARSA.
SPECII LITERARE: DOINA, PASTELUL, IMNUL, ODA
ANEXA 2 La începutul operei sunt prezentate personajele

METODA CIORCHINELUI

înaintea replicii e scris numele

personajului

Asezare specifică în pagină

Timp și spațiu limitat

autorul transmite indirect idei și Apar indicațiile scenice

sentimente

Genul dramatic
textul este împărțit in acte și scene

Modul de expunere este dialogul

Și monologul dramatic

Acțiunea e declanțată de un conflict puternic

Conflict exterior conflict interior

Intervenția personajului se numește replică