Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 21.02.2017
CLASA: a X-a C
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMĂNT: Liceul Teoretic ″Tudor Arghezi″ Craiova
PROFESOR: Munteanu Alexandra-Andreea
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:
SUBIECTUL: Excreția la plante. Transpirația. Gutația
TIPUL LECȚIEI: Dobândirea și fixarea cunoștințelor.
SCOPUL LECȚIEI: Dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la excreția,
transpirația și gutația la plante.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie.
2. Explorarea sistemelor biologice.
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi.
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe
despre structura şi funcţiile organismelor;
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor;
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor;
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor
organismelor
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare
COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
-să defininească excreţiei şi să precizeze rolului acesteia pentru organisme, prezentarea substanţelor
destinate excreţiei;
-să deducă, pe baza unor experimente proceselor de transpiraţie şi gutaţie;
- să știe depre factori care influenţează transpiraţia şi gutaţia.
STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă-deductivă
METODE ȘI PROCEDEE:
- problematizarea,
- conversația,
- demonstrația,
- observația,
- explicația,
- învățarea prin descoperire.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
- manual de biologie;
- material proaspăt;
- planșe;

FORME DE ORGANIZARE:
- frontală,
- individuală.

EVALUARE: formativă-chestionare orală

LOCUL DE DESFĂȘURARE: laborator de biologie

DURATA: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:

• Programa de biologie,clasa a X-a.


• Viorel Lazăr, Mariana Nicolae Lecția- formă de bază organizării procesului de predare-
învățare-evaluare, Editura Arves, Craiova, 2007

Biologie-Manual pentru clasa a x a, editura LVS


SCHEMA LECȚIEI

Excreţia

Definiţie:
Excreţia reprezintă un proces complex care constă în eliminarea de către organisme a unor substanţe:
 substanţe toxice rezultate din metabolism(ex:ureea)
 substanţe netoxice, dar care în exces dăunează(ex: apa)
 substanţe străine(ex: medicamente)

A. Excreţia la plante

Transpiraţia(“un rău necesar,,) Gutaţia

 Se elimină vapori de apă, la  Se elimină picături de apă, la marginea


transpiraţie, pe suprafaţa frunzelor frunzelor
 Se desfăşoară predominant ziua(când  Poate avea loc oricând, dar mai ales
stomatele sunt deschise) noaptea
 Se realizează cu participarea stomatelor  Completează respiraţia
 Favorizată de exces de apă în sol, aer
Rol: cald şi umed
 Asigură ascensiunea sevei brute, astfel
ionii minerali ajung la frunze Rol:
 Împiedică supraîncălzirea plantei  Reducerea presiunii hidrostatice în
 Menţine ostiolele deschise asigurând vasele lemnoase
schimbul de gaze necesar fotosintezei şi  Favorizarea absorbţiei şi conducerea
respiraţiei sărurilor minerale în corpul plantei
 Eliminarea excesului de apă şi săruri
minerale

Factori care influenţează transpiraţia şi gutaţia:

1. Interni: suprafaţa de transpiraţie


densitatea stomatelor
2. Externi: umiditatea atmosferică
curenţii de aer
temperatura
lumina
umiditatea solului
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategii didactice
Etapele Acțiuni ale Acțiuni ale elevilor
lecției Timp profesorului Evaluare
Metode Mijloace Forme de
organizare

Moment Notez în catalog elevii


2’
organizatoric absenți și verific dacă
sunt condiții optime Frontal
Elevii se pregătesc pentru Conversația Formativă
pentru desfășurarea
desfășurarea lecției.
orei.

Solicit elevilor să-și


pregătească cele Manual de
necesare desfășurării biologie
lecției.

Verificarea Verificarea unor Elevii răspund Conversația Frontal Chestionare


cunoștiințelor 10’ noțiuni asimilate în întrebărilor adresate. orală
anterioare lecția anterioară prin
chestionare orală.
Anunțarea temei și Anunț și scriu pe tablă Notează în caiet titlul Conversația; Frontal
a competențelor 3’ tema lecției și prezint lecției și urmăresc explicația
competențele pe care competențele.
elevii trebuie să le
cunoască la terminarea
lecției.

Dirijarea -Împreună cu elevii


învățării 25’ Urmăresc explicațiile.
analizez fiecare
informație și
întocmesc pe tablă
schița lecției.
-Definesc excreţia , Conversația

-Evidențiez
componentele
structural ale excreţiei Observația
care constă în
eliminarea de către
organisme a unor Notează noțiuni.
substanţe: Explicația
• substanţe
toxice rezultate din Manualul Frontal
metabolism(ex:ureea) de biologie
• substanţe
netoxice, dar care în Formativă
exces dăunează(ex:
apa)
• substanţe Demonstrația
străine(ex:
medicamente: ,

-Subliniez faptul că
excreţia la plante se
face prin transpirație și
gutuație
Răspund întrebărilor
-Aduc la cunoștință și profesorului.
explic întregul proces Învățarea prin
de la fiecare. descoperire
Transpiraţia
Se elimină vapori de Planșe
apă, la transpiraţie, pe Analizează imaginile și
suprafaţa frunzelor notează in caiete.
Se desfăşoară
predominant
ziua(când stomatele
sunt deschise)
Se realizează cu
participarea stomatelor
Gutația
Se elimină picături de
apă, la marginea
frunzelor
Poate avea loc
oricând, dar mai ales
noaptea
Completează
respiraţia
Favorizată de exces
de apă în sol, aer cald
şi umed
Vorbesc depre factori
care influenţează
transpiraţia şi gutaţia:
1.Interni: suprafaţa de
transpiraţie
densitatea stomatelor
2. Externi: umiditatea
atmosferică
curenţii de aer
temperature lumina
umiditatea solului

-Adresez întrebări
elevilor.
- Prezint imagini pe
plansă cu diferite .

Inventariez oral Manual de


Evaluarea principalele informații, Elevii răspund la biologie
performațelor 5’ solicitând elevilor să întrebări. Conversația Frontal Chestionare
mă ajute. Planșe orală

Apreciez verbal
activitatea și notez
Aplicarea temei de 5’ elevii care au avut o Elevii sunt atenți.
acasă Conversația Manual de Frontal Formativă
contribuție deosebită
biologie
la lecție.
Notează tema.
Dau temă pentru
acasă.