Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC LA MATEMATICĂ

Profesor: Beşliu Aliona


Disciplina de învățământ: Matematica
Clasa: XI-a
Data: _____________
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii (conform proiectării de lungă durată): 3
Numărul lecţiei conform orarului: _____________
Durata lecţiei: 45 min.
Capitolul: Șiruri de numere reale. Recapitulare și completări.
Subiectul lecţiei: Noțiunea de șir/subșir de numere reale.
Subcompetenţele curriculare: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Obictivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili: (a identifica, a distinge, a recunoaşte, a dobîndi, a defini)
1. Să definească noţiunea de şir, subșir de numere reale;
2. Să recunoască șirurile, subșirurile în diverse contexte;
3. Să identifice elementele şirului de numere reale;
4. Să determine formula termenului de rang n al șirului de numere reale,
5. Să manifeste interes şi perseverenţă în cadrul lecţiei.
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor.
Tehnologii didactice:
a) Forme : individual, frontal, în perechi;
b) Metode: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul;
c) Mijloace de învăţămînt:
1) I. Achiri; P. Efros; V. Garit; N. Prodan. Manualul “Matematica pentru clasa XII-a”. Chisinau, Editura Prut International, a.2011. 264 p.
ISBN 978-9975-4228-5-7;
2) V. Iavorschi. Matematica-Culegere de exerciţii şi probleme cl. X – XII, tipografia Orhei, a. 2012. 360 p. ISBN: 978-9975-4372-8-5

Evaluarea (tipul evaluării: forme, metode, tehnici de evaluare): ___________________________________________________________________________


Scenariul lecţiei

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea

Timpul
ctr. lecţiei (de proces)

1 2 3 4 5 6 7
1 Organizarea 2 Salută elevii. Salută profesorul. Elevul de serviciu anunţă Vizual se
clasei Pe tablă este scrisă data si tema în abseţii. verifică dacă
clasă.Verificarea pregătirii de lecţie. elevii au
Formularea subiectului şi a obiectivelor lecţiei. rechizitele
necesare
pentru
lecţie.
2. Verificarea 5 Care a fost tema pentru acasă? Verifică tema pentru acasă Chestionarea
temei pentru Ce întrebări aveţi la tema pentru acasă? orală.
acasă.

Reactualizarea Profesorul formulează întrebări care să ajute la Dacă este cazul elevii formulează întrebări. Evaluare orală
cunoştinţelor şi înţelegerea noilor noţiuni. Cîţiva elevi răspund la întrebări. şi în scris
capacităţilor Pe tablă sunt scrise cîteva şiruri de numere
1,2,3,4...
-3, -2, -1, 0, 1, 2, ...
1 1 1 1
, , , ,…
2 3 4 5
- Ce sunt acestea?
- Ce formează ele?
3 Predarea- 15 Deschideți manualele la pag.8, citiți definiția Definitie: Fie 𝐸 ⊂ 𝑅. Se numeste șir de numere Întrebări orale
învăţarea noțiunii de șir de numere reale. reale orice functie 𝑓: 𝑁 ∗ → 𝑅 si se notează şi în scris
materiei noi (𝑥𝑛 )𝑛≥1 .
Numărul 𝑓(𝑛) se notează cu 𝑥𝑛 şi se numeşte
termenul de rang 𝑛 al şirului sau termenul
general al şirului, iar însuşi şirul se notează cu
(𝑥𝑛 )𝑛≥1 .
La tablă sunt scrise următoarele șiruri
𝑎) șirul numerelor pare,
𝑏) șirul numerelor impare,
𝑐) 20, 22, 24, . . . ;
𝑑) 1, 4, 9, 16, 25, . . . ;
𝑒) 2, 22 , 23 , 24 , . . . ;
𝑓) 1, 8, 27, . .. .
- Cum sunt elementele primelor două șiruri? -2,4,6,8… ; 1,3,5,7… . Această metodă de definire
Care este modul de definire al acestor șiruri? a șirului este discriptivă.
-Care este cea de-a doua metodă de definire a -A doua metodă de definire a șirului, cea analitică.
șirului?
Această metodă constă în identificarea
formulei care stă la baza formării acestui șir,
sau identificarea elementelor acestuia în baza
formulei date.
Să identificăm formulele următoarelor patru 𝑦 = 20 + 2𝑛; 𝑦 = 𝑛2 ; 𝑦 = 𝑛2 ; 𝑦 = 𝑛3 .
șiruri de numere.

-Al treilea mod de definire a șirului este definirea


printr-o relatie de recurenta. Cuvântul recurență
provine de la cuvântul de origine latină recurrens,
cee ace înseamnă revenire.
1 3
Ex: 𝑎1 = 1, 𝑎𝑛+1 = 2 𝑎𝑛 + 2, oricare ar fi 𝑛 ∈ 𝑁 ∗
Să determinăm primele patru elemente ale acestui
șirelementele acestui șir. Notează în caiete.
𝑎1 = 1;
1 3
𝑎2 = ∙ 1 + = 2;
2 2
1 3 5
𝑎3 = ∙ 2 + = ;
2 2 2
1 5 3 11
𝑎4 = ∙ + = .
2 2 2 2
4. Consolidarea 10 Exercițiul 1(A), pag.168 (2) Evaluarea
materiei şi Să se scrie primii patru termini ai șirului: frontală.
formarea 𝑛2 + 4 13 5
capacităţilor 𝑎) 𝑥𝑛 = 𝑎) 𝑥1 = 5; 𝑥2 = 2; 𝑥3 = ; 𝑥4 =
𝑛2 9 4
4𝑛 − 1 3 7 11 15
𝑏) 𝑥𝑛 = 𝑏) 𝑥1 = ; 𝑥2 = ; 𝑥3 = ; 𝑥4 = ;
7𝑛 + 1 8 15 22 29
1
𝑑) 𝑥𝑛 = 1 1 1 1
(5𝑛 − 1)(5𝑛 + 1)
𝑑) 𝑥1 = ; 𝑥2 = ; 𝑥3 = ; 𝑥4 = .
24 99 224 399
Exercițiul 2(A), pag.168 (2)
După primii termini dați ai șirului alegeți una
din formulele pentru termenul de rang 𝑛:
𝑎) 2; 4; 6; 8 … ; 𝑎) 𝑥𝑛 = 2𝑛;
1 1 1 1
𝑏) 1; ; ; ; … ; 𝑏) 𝑥𝑛 = , 𝑛 ≥ 0;
3 5 7 2𝑛 + 1
𝑒) − 1; 2; −3; 4; −5; …. 𝑒) 𝑥𝑛 = (−1)𝑛 ∙ 𝑛

Exercițiul 3(A), pag.168 (2)


Șirul 𝑎𝑛 este dat de formula 𝑎𝑛 = 7 − 5𝑛.

Stabiliți dacă este termen al acestui șir numărul: 𝑎) 7 − 5𝑛 = −63 ⇔ −5𝑛 = −70 ⇒ 𝑛 = 14 ∈ 𝑁

𝑎) − 63; 𝑏) 7 − 5𝑛 = 289 ⇔ −5𝑛 = 282 ⇒ 𝑛 < 0 ∉ 𝑁
𝑏) 289; 𝑐) 7 − 5𝑛 = −342 ⇔ −5𝑛 = −349.
𝑐) − 342 𝐶𝑢𝑚 349 ∤ 5 ⇒ 𝑛 ∉ 𝑁 ∗
𝑑) 7 − 5𝑛 = −578 ⇔ −5𝑛 = −585 ⇒ 𝑛 = 117
𝑑) − 578
∈ 𝑛 ∈ 𝑁∗
Deci termini ai șirului sunt −63 și −578

Exercițiul 4(B), pag.168 (2)


Să se scrie primii cinci termini ai fiecăruia
dintre șirurile date de formulele de recurență: 𝑎) 𝑎1 = 2,
𝑎) 𝑎1 = 2, 𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 3 𝑎2 = 2 + 3 = 5,
𝑎3 = 5 + 3 = 8,
𝑎4 = 8 + 3 = 11,
𝑎5 = 11 + 3 = 14

3 ∙ 𝑎𝑛 𝑎) 𝑎1 = 4,
𝑐) 𝑎1 = 4, 𝑎𝑛+1 = 3 ∙ 𝑎1 3∙4
(𝑛 + 1)! 𝑎1+1 = 𝑎2 = = = 6,
(1 + 1)! 2!
3 ∙ 𝑎2 3∙6
𝑎2+1 = 𝑎3 = = = 3,
(2 + 1)! 3!
3 ∙ 𝑎3 3∙3 3
𝑎3+1 = 𝑎4 = = = ,
(3 + 1)! 4! 8
3
3 ∙ 𝑎4 3∙8 3
𝑎4+1 = 𝑎5 = = = .
(4 + 1)! 5! 320
5. Evaluarea 7 Lucrarea independentă instructivă. Un elev trece la tablă şi rezolvă exerciţiile scrise Lucrare
(atingerea Exercițiul 1(A), pag.168 (2) pe verso ei. Ceilalţi lucrează în caiete. independentă
obiectivelor Să se scrie primii patru termini ai șirului: fără aprecieri
lecţiei). 5𝑛 13 5 cu note.
𝑐) 𝑥𝑛 = 𝑥1 = 5; 𝑥2 = 2; 𝑥3 = ; 𝑥4 =
3𝑛 − 2 9 4

Exercițiul 2(A), pag.168 (2)


După primii termini dați ai șirului alegeți una
din formulele pentru termenul de rang 𝑛: 1
1 1 1 1 𝑥𝑛 =
𝑛2
𝑐) 1; ; ; ; … ;
4 9 16 25

Exercițiul 4(B), pag.168 (2)


Să se scrie primii cinci termini ai fiecăruia
dintre șirurile date de formulele de recurență: 𝑎1 = √2,
𝑎𝑛 2 2
𝑑) 𝑎1 = √2, 𝑎𝑛+1 = (√2) √2 2
𝑎2 = (√2) = √2 = 2
22 4
𝑎3 = (√2) = √2 = 22 = 4
42 16
𝑎4 = (√2) = √2 = 28 = 256
2562 65536
𝑎5 = (√2) = √2 = 232768
Elevul de la tablă va explica când finisează
Să discutăm rezultatele obţinute. rezultatele. Se discută. Se corectează greşelile
(dacă sunt).
7. Tema pentru 3 Notaţi tema pentru acasă. 1) De învăţat: Cap.1 , §1, p.1.2, pag.8-10
acasă 2) De rezolvat: ex. 3(a) din A și 6 din B
6. Bilanţul lecţiei. 3 a) Cantitativ: Întrebări orale.
Concluzii. Ce noţiuni noi am învăţat azi la lecţie? Răspund la întrebări.
b) Calitativ:
Se evidenţiază cine şi ce note a obţinut
indicîndu-se realizările fiecăruia. Se
apreciază activitatea clasei în ansamblu.
Se evidenţiază obiectivele care au fost
realizate şi care nu.
Mulţumesc pentru lecţie!
La revedere! La revedere!