Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA SPECIALĂ “ SFÂNTUL MINA “

CRAIOVA

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

OPŢIONAL
PENTRU CLASELE I- IV DIN INVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
- DEFICIENŢĂ SEVERĂ ŞI PROFUNDĂ -

PROFESOR : DIANA IGNAT

1
ARGUMENT :

Educaţia , având rol conducător în dezvoltarea psihică a elevului aflat in dificultate ,


creează , ca premise ale eficienţei sale , condiţii favorabile dezvoltării viitoare ca adolescent si
apoi adult integrat in viaţa socială a comunităţii din care face parte .
În acest sens , disciplina opţională “ Educaţie pentru sănătate “ , asigură prin
programa de faţă , cadrul propice acumulării de abilităţi , deprinderi de igienă personală si de
mediu , precum si valenţe noi în ceea ce priveşte comunicarea , necesare adaptării cât mai
depline a elevului cu deficienţă in special severă si profundă , la viaţa socială a grupului din
care face parte .
Cazul acesta , pentru care vârsta biologică este cu mult mai avansată decât cea mentală , aduce
in atenţie ipoteza existenţei unor neconcordanţe comportamentale , în ipostaze diferite, pentru
indivizi diferiţi , deprinderile de bază în ceea ce priveşte igiena corporală fiind precar
implementate in conştiinţa elevului , necesitând o serie de intervenţii de natură educaţională cu
mijloace si metode adaptate nivelului de inţelegere si acumulare de cunoştinţe specifice
acestuia.
Consolidarea prin educaţie a deprinderilor de bază , este imperios necesară pentru
copilul cu cerinţe educative speciale( cu precădere deficient sever şi profund ) , deoarece
abilitaţile , capabilităţile , deprinderile , nu vin de la sine , ci se învaţă si mai cu seamă se
exersează indelung pentru a fi consolidate . Rezultatele apar după intervale de timp mult mai
intinse decât in cazul copilului normal , sunt efectul unui exerciţiu asiduu susţinut si au ca
puncte tari automatisme intreţinute de activităţi educative cu teme bine conturate , având
obiective cadru precizate clar şi obiective operaţionale accesibile pentru a fi atinse în lucrul cu
copilul deficient, departe de latura abstractă a teoriei , la graniţa cu concretul.

2
DURATA DE DESFĂŞURARE : 1 an şcolar

RITMICITATE : 1 oră/ săptămână

TIPUL OPŢIONALULUI : La nivelul ariei curriculare “ Limbă şi comunicare “

OBIECTIVE CADRU :

Obiectivele cadru sunt valabile pentru toate cele patru nivele educaţionale ( clasele I-IV din
invăţământul special pentru copii cu deficienţă severă şi profundă ) .

1. Familiarizarea elevilor cu limbajul şi terminologia adecvate educaţiei pentru


sănătate.
2. Dezvoltarea de comportamente menite să conducă la protejarea sănătăţii personale
si a mediului înconjurător .

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil să atingă în proporţie de cel puţin 75% obiectivele
propuse.
1.1 să identifice părţile componente ale corpului omenesc şi să le denumească folosind termeni
simpli din anatomie .
1.2 să identifice şi să denumească organele de simţ .
1.3 să cunoască funcţiile organelor de simţ .
2.1 familiarizarea cu regulile de igienă personală .
2.2 identificarea şi recunoaşterea obiectelor necesare respectării igienei personale .
2.3 formarea de atitudini şi comportamente de protejare a sănătăţii .
2.4 familiarizarea cu regulile de igienă a îmbrăcămintei .
2.5 familiarizarea cu regulile de igienă a încălţămintei .
3.1 familiarizarea cu mediul din afara şcolii .
3.2 să-şi formeze deprinderi de comportament civilizat în afara şcolii .
3.3 familiarizarea cu alte colectivităţi .
4.1 formarea unor comportamente de protejare a mediului de viaţă propriu copilului ( şcoala ,
casa , strada ) .
5.1 identificarea locului fiecărui elev în colectivitate .
6.1 identificarea unor alimente care duc la o nutriţie sănătoasă .
6.2 identificarea şi recunoaşterea fructelor şi legumelor .
6.3 recunoaşterea unor alimente după gust .
7.1 identificarea membrilor familiei din care provine copilul
8.1 recunoaşterea şi identificarea unor substanţe toxice cum ar fi tutunul şi alcoolul .*

 Obiectivele propuse vor fi atent selectate de către cadrele didactice implicate în


procesul educaţional , ţinând cont de capabilităţile copilului , de acumulările de
cunoştinţe ale acestuia până în momentul aplicării programei prezente , precum şi
de capacitatea sa de întelegere pentru mesajul didactic.
 Programa va putea servi disciplinei opţionale “ Educaţie pentru sănătate “ pe
parcursul a patru ani şcolari , fiind eşalonată la propunerea cadrului didactic , pe
baza principiului accesibilităţii tematicii abordate .

3
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE :

- povestiri orale
- desene tematice
- jocuri de rol
- jocuri tematice
- colaje din materiale diverse
- exerciţii de recunoaştere a fructelor
- exerciţii de recunoaştere a legumelor
- exerciţii de recunoaştere a altor alimente
- identificarea şi exersarea unor reguli de igienă a mâinilor
- identificarea şi exersarea unor reguli de igienă a corpului
- identificarea şi exersarea unor reguli de igienă a alimentaţiei
- observarea şi recunoaşterea comportamentelor şi atitudinilor civilizate în societate
- localizarea propriei persoane în colectivul de elevi
- formarea unei bune imagini despre sine prin acţiuni ce pun în evidenţă capabilităţile
elevului
- realizarea de panouri expoziţionale
- postere
- realizarea de portofolii de lucrări ale elevilor
- “ Teatrul de păpuşi “ – mici scenete tematice

4
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
clasele I- IV ale invăţământului special
- curriculum adaptat pentru elevi cu deficienţă severă , profundă sau asociată -

Profesor : Diana Ignat Durata : 1 an


– Şcoala Specială “Sfântul Mina “ – Craiova Ritmicitatea: 1 oră/săptămână

Nr. Unităţi de învăţare Obiective Nr. de Perioada Observaţii


Crt. de ore
referinţă
1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE 1.1 7 S1-7
ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE 1.2
1.1 Corpul uman: părţi componente 1.3
1.2 Organele de simţ
1.3 Ce înseamnă să fii sănătos?
2. IGIENA PERSONALĂ 2.1 13 S9-S15
2.1Igiena mâinilor şi unghiilor 2.2 S18-S21
2.2 Igiena corpului 2.3 S23-S24
2.3 Igiena îmbrăcămintei 2.4
2.4 Igiena încălţămintei 2.5
2.5 Eşti sănătos , dacă eşti curat !
3. ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ 3.1 2 S25-S26
3.1 Timpul liber: activităţi şcolare şi 3.2
extraşcolare 3.3
4. SĂNĂTATEA MEDIULUI 4.1 2 S27-S28
4.1 Curăţenie în clasa şi în şcoala mea
5. SĂNĂTATE MINTALĂ 5.1 1 S29
5.1 Eu şi ceilalţi ; locul meu în
colectivitate
6. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI 6.1 3 S30-S31
6.1 Tipuri de alimente ; fructe şi 6.2 S33
legume 6.3
7. SĂNĂTATEA FAMILIEI 7.1 2 S34-S35
7.1 Eu şi familia mea
8. CONSUMUL DE SUBSTANŢE 8.1 2 S36-S37
TOXICE
8.1 Substanţe dăunătoare sănătăţii :
alcoolul şi tutunul .
9. EVALUARE : 2.2 3 S38-S40
ACTIVITĂŢI FINALIZATOARE 2.3
3.1
3.2
3.3
4.1

5
METODE ŞI MIJLOACE :
- observaţia
- conversaţia
- exerciţiul
- demonstraţia
- jocul didactic
- jocul de rol
- colajul
- desenul tematic

EVALUAREA :

Se realizează individual sau prin acţiuni finalizatoare de echipă , la care participă grupe
de elevi cu deprinderi , abilităţi , comparabile ca performanţă şi între care există relaţii de
colaborare foarte bune .
Acţiunile finalizatoare se pot concretiza în expoziţii , lucrări în parteneriat cu alte
instituţii şcolare , de cultură , medicale , etc., postere , precum şi în activităţi individuale care
să evidenţieze nivelul de acumulare a cunoştinţelor specifice , la care a ajuns copilul .

6
BIBLIOGRAFIE :

1. ASOCIAŢIA RENINCO , reprezentanţă UNICEF în România , “ Curriculum pentru copiii


cu deficienţe “ , 2002;
2. ASOCIAŢIA RENINCO , “ Ghid de predare – învăţare pentru copiii cu cerinţe educative
speciale “
3. PROGRAME ŞCOLARE pentru disciplina “ Educaţie pentru sănătate “ , Ed. “Exclus “ ,
2003
4. Ghid pentru cadre didactice ( suport informativ ) , MEC , Ed. “ Exclus “ 2003

5. Planul- cadru pentru clasele / grupele /unităţile de învăţământ special care şcolarizează
copii/elevi/tineri cu deficienţe grave , severe , profunde sau asociate .MEC