Sunteți pe pagina 1din 44

RAPORT DE EVALUARE AL

S.C. ARTECA S.A.

- ianuarie 2019 -

Raport realizat de:

CINDULET ALEXANDRA
GRECU IULIANA
CUPRINS

REZULTATELE EVALUĂRII .................................................................................................................. 4


1. PREMISELE EVALUĂRII .................................................................................................................... 5
1.1. OBIECTUL EVALUĂRII. SCOPUL EVALUĂRII ....................................................................... 5
1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR ........................................................................................... 5
1.3. CLIENTUL ŞI DESTINATARUL LUCRĂRII .............................................................................. 5
1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE ................................................................ 5
1.5. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE .......................................................................................... 6
1.6. DATA EVALUĂRII ........................................................................................................................ 7
1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ ........................................................................... 7
1.8. RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE TERŢI .................................................................................. 7
1.9. SURSELE DE INFORMAŢII .......................................................................................................... 7
2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC.................................................................. 8
2.1. GENERALITĂŢI ............................................................................................................................. 8
2.1.1. SCURT ISTORIC ..................................................................................................................... 8
2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE ................................................................................................ 9
2.2. ASPECTE JURIDICE .................................................................................................................... 10
2.3. ASPECTE OPERAŢIONALE ....................................................................................................... 11
2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE......................................................................... 15
2.5. ASPECTE MANAGERIALE ........................................................................................................ 17
2.6. ASPECTE COMERCIALE............................................................................................................ 19
2.7. ASPECTE ECONOMICO – FINANCIARE ................................................................................. 21
2.7.1. DIAGNOSTICUL PATRIMONIULUI NET .......................................................................... 21
2.7.2. DIAGNOSTICUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ................................................ 23
2.7.3. DIAGNOSTICUL CORELAŢIEI FOND DE RULMENT – NECESAR DE FOND DE
RULMENT, TREZORERIA NETĂ ................................................................................................. 24
2.7.4. DIAGNOSTICUL CORELAŢIEI CREANŢE – OBLIGAŢII ............................................... 26
2.7.5. DIAGNOSTICUL LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII .................................................... 27
2.7.6. DIAGNOSTICUL PE BAZA RATELOR DE ECHILIBRU FINANCIAR ........................... 29
3. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE ......................................................................................... 30
3.1. ABORDARE PATRIMONIALĂ .................................................................................................. 30
3.1.1. ACTIVUL NET CONTABIL CORECTAT ........................................................................... 30

2
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE ........................................................................................... 32
3.2.1. METODA DE EVALUARE BAZATA PE RANDAMENT ................................................. 32
3.2.2. METODA BAZATĂ PE FLUXURILE DE DISPONIBILITĂȚI (CASH FLOW) ............... 41
3.3. ABORDARE PRIN PIAȚĂ - VALOAREA DE RENTABILITATE PE BAZA DE P.E.R. ........ 43
4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE ................................................................................. 44

3
REZULTATELE EVALUĂRII

Pentru stabilirea valorii afacerii SC ARTECA SA au fost aplicate: activul net corectat,
valoarea de rentabilitate, valoarea bazată pe fluxurile de disponibilităţi – DCF şi valoarea de
rentabilitate pe bază de P.E.R.
Rezultatele acestora, din care a fost selectată opinia evaluatorului, sunt prezentate în
continuare:

Categorii de metode Metode propriu-zise Valori obţinute


[mii. lei]
Abordare Activul net corectat 68.659.145
patrimonială
Abordare prin Valoarea de 44.273.668
actualizare rentabilitate
Valoarea bazată pe 36.894.515,48
fluxurile de
disponibilități –
D.C.F.
Abordare prin Valoarea de 70.778.778,63
piaţă rentabilitate pe bază
de P.E.R.

În reconcilierea rezultatelor obţinute în prezentul raport se ţine cont de:


- scopul evaluării
- faptul că societatea are în patrimoniu active cu vechime relativ mare
- BVB este o piaţă în curs de maturizare astfel încât informaţiile de piaţă nu sunt relevante.
În această situaţie, valoarea de piaţă estimată a societăţii este de 70.778.778,63 lei.

4
1. PREMISELE EVALUĂRII

1.1. OBIECTUL EVALUĂRII. SCOPUL EVALUĂRII


Obiectul evaluării îl constituie SC ARTECA JILAVA SA.
Baza evaluării realizate în prezentul raport este, “valoarea de piaţă în condiţiile continuării
activităţii prezente”, aşa cum este definită în Standardele ANEVAR.
Scopul evaluării este estimarea unei valori de piaţă a societăţii ARTECA S.A. în vederea
vânzării.

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR


Evaluarea a fost realizată de:
1. Cindulet Alexandra , domiciliat în Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimaţiei de evaluator nr.
1234 emisă de ANEVAR Sibiu;
2. Grecu Iuliana, domiciliat în Sibiu, expert evaluator, posesor al legitimaţiei de evaluator nr. 5678
emisă de ANEVAR Sibiu;

1.3. CLIENTUL ŞI DESTINATARUL LUCRĂRII


Prezentul raport de evaluare se adresează SC ARTECA SA, cu sediul în municipiul Sibiu,
reprezentată de domnul Radu Paul, în calitate de client şi destinatar.
Raportul de evaluare poate fi utilizat de către partea implicată în tranzacţie, respectiv de către
cumpărător.
Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul Deontologic al profesiunii de evaluator,
evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât faţă de client şi destinatarul lucrării.

1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE


Evaluarea executată conform prezentului raport în concordanţă cu cerinţele beneficiarului
reprezintă o estimare a valorii de piaţă a SC ARTECA SA cu particularităţile prezentate în conţinutul
raportului.
Baza evaluării o reprezintă Standardele Internaţionale de Evaluare.
Metodele de evaluare aplicate în vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului
net contabil corectat, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament (metoda DCF), metodă
de rentabilitate pe bază de PER.
1.5. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza următoarelor ipoteze:


Toate informaţiile (financiare, legale, tehnice, etc.) care ne-au fost furnizate de diferite surse
(client, colaboratori, etc.) se presupun a fi corecte, dar nu li se acorda garanţii pentru acurateţe.
Cu toate că, unde a fost posibil, am verificat corectitudinea datelor primite, nu ne asumăm
nici o responsabilitate în cazul în care se constată că acestea au fost incorecte.
Activele sunt evaluate liber de orice posesiuni. Se presupune că activele imobiliare se
conformează tuturor reglementărilor şi restricţiilor de zonare şi utilizare, în afara cazului în care a
fost identificată o non-conformitate, descrisă şi luată în considerare în prezentul raport.
Evaluarea nu trebuie considerată o garanţie în sensul obţinerii valorii prezentate privind
activele supuse evaluării, deşi valorile au fost fundamentate riguros pe baza experientiei noastre, a
studiilor şi informaţiilor pe care le-am avut la dispoziţie. Această valoare trebuie considerată ca fiind
“cea mai bună estimare”, în condiţiile şi ipotezele expuse în raport.
Nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a consideraţiilor
privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil şi proprietatea poate fi
vândută dacă nu se specifică altfel.
Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, structurii ce ar avea
ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea
situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.
Se presupune că toate autorizaţiile, certificatele de funcţionare şi alte documente solicitate de
autorităţile legale sau administrative locale sau naţionale sau de organizaţii sau instituţii private, au
fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările din
cadrul raportului.
Evaluatorii au utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-au avut la dispoziţie
fiind posibilă existenţa şi altor informaţii de care evaluatorii nu aveau cunoştinţă.
Raportul de evaluare nu poate fi folosit în instanţă fiind o expertiza extrajudiciară.
Evaluatorii îşi asuma întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul raport de
evaluare.
Acest raport de evaluare a fost elaborate în următoarele condiţii generale limitative:
Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să
depună mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat
astfel de înţelegeri în prealabil;
Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;
Orice valori estimate în raport se aplică întregii afaceri şi orice divizare sau distribuire a
valorii pe interese fracţionate va invalidă valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de
distribuire a fost prevăzută în raport;
Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data
întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde
valabilitatea.
1.6. DATA EVALUĂRII
La baza evaluării au stat informaţiile privind situaţia patrimoniului, nivelul preţurilor, etc.,
corespunzătoare la 31.12.2018, dată la care se considera valabile ipotezele luate în considerare şi
valorile estimate de către evaluatori.
Evaluarea a fost finalizata la data de 01.05.2019.

1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ


Pentru estimarea valorii de piaţă a SC ARTECA SĂ evaluatorii au reţinut patru abordări
recunoscute şi anume:
- abordarea pe bază de active;
- abordarea prin actualizare;
- abordarea prin piaţă;
- abordarea hibridă.

1.8. RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE TERŢI


Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către
client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
Valorile estimate de către evaluatori sunt valabile la data de 01.05.2019 şi încă un interval
limitat de timp după această dată, în care condiţiile specifice ale pieţei nu suferă modificări
semnificative care afectează opiniile estimate.
Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate în contextul economic general în care are loc
operaţiunea de evaluare. Dacă acesta se modifică în viitor evaluatorii nu sunt responsabili decât în
limita informaţiilor valabile şi cunoscute de aceştia la data evaluării.
Acest raport de evaluare este confidenţial, destinat numai scopului precizat şi numai pentru
uzul clientului şi partea implicată în tranzacţie, respective cumpărătorului.

1.9. SURSELE DE INFORMAŢII

Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost
preluate de pe www.bvb.ro şi www.arteca.ro :
- informaţii cu privire la situaţia juridică a societăţii comerciale şi a proprietăţilor deţinute;
- lista activelor imobilizate deţinute de către firmă;
- informaţii privind starea actuală a proprietăţilor deţinute;
- bilanţurile contabile pe ultimii doi ani (2018-2019);
- informaţii existente în literatura de specialitate privind piaţa de profil şi evoluţia acesteia;
- alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate.

2. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. GENERALITĂŢI

2.1.1. SCURT ISTORIC

 Denumirea societăţii comerciale: S.C. ARTECA S.A. JILAVA;


 Sediul social: Jilava, str. Sos. giurgiului, nr.33A, jud. Ilfov;
 Numărul de telefon/fax: ţel 021-4570952.; fax 021-4570955;
 Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului comerţului: J23/974/2000;
 Codul fiscal RO 480871;
 Valori mobiliare emise: acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lei;
 Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valori mobiliare: Bursa
 Capital social subscris şi vărsat : 9.292.075 lei

ARTECA se situeaza pe al doilea loc pe piaţa benzilor de transport şi unul din cei mai mari
producători de articole tehnice din cauciuc din lume.
Societatea Comerciala Arteca Jilava este societate pe actiuni fiind situata in localitatea Jilava,
jud. Ilfov, in imediata apropiere a Municipiului Bucuresti, in partea sudica a acestuia.
Societatea Comerciala Arteca Jilava S.A. cea de astazi, si-a inceput activitatea in urma cu 70 de ani
sub denumirea de Uzina MIRA.

In anul 1955, incepe constructia Combinatului de cauciuc Jilava, productia acestuia dezvoltandu-se
cu productie de articole tehnice din cauciuc.

In perioada 1957 - 1975 societatea s-a extins cu noi sectii de productie specifice industriei din
cauciuc, cum ar fi: furtunuri de joasa, medie si inalta presiune, curele industriale, benzi transportoare,
armaturi metalice, diverse articole presate din cauciuc, produse pentru tehnica militara, articole din
ebonita.

Dupa anul 1990, ca urmare a mai multor programe de restructurare, activitatea de productie s-a
restrans foarte mult, dar s-au mentinut in fabricatie toate produsele specifice societatii.

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din productia si comercializarea
benzilor transportoare, furtunurilor si placilor de cauciuc.

De asemenea, o noua tendinta in dezvoltarea fabricii o constituie modernizarea capacitatilor de


productie si reamenajarea spatiului de productie intr-un mod cat mai eficient din punct de vedere
economic.

In urma procesului de restructurare a capacitatilor de productie, au aparut spatii in incinta fabricii


care au putut fi convertite in spatii de inchiriat pentru diverse firme de productie.
Structura capitalului social la sfârşitul anului 2018 este următoarea:

Denumire acţionar Nr. acţiuni Valoare (lei) Pondere totală capital


social (%)
RADU PAUL 1.523.577 3.808.942,50 40,9913
EGON MAUSS 1.505.414 3.763.535,00 40,5026
ALTI ACTIONARI 687.839 1.719.597,50 18,5061
Total 9.949.377 24.873.442,50 100

Sales
18.5061%

40.9913

RADU PAUL
EGON MAUSS
ALTI ACTIONARI

40.5026

2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Cod CAEN: 2219 – fabricarea altor produse din cauciuc

Domeniul de activitate al firmei ARTECA SA îl reprezintă producţia de benzi transport în


următoarea gama de fabricaţie:
- benzi transport cu inserţie textilă de uz general, toate dimensiunile;
- benzi transport cu inserţie textilă pentru subteran, mediu exploziv;
- benzi transport cu inserţie textilă pentru subteran, rezistente la foc;
- benzi transport cu inserţie textilă rezistente la temperatura, folosite în industria cimentului şi a
siderurgiei;
- benzi transport cu inserţie textilă pentru industria alimentară;
- benzi transport cu inserţie textilă rezistente la uleiuri minerale;
- benzi transport cu inserţie textilă pentru agricultură;
- benzi transport cu inserţie textilă model aramid (fagure de miere);
- benzi transport cu inserţie metalică de uz general, toate dimensiunile;
- benzi transport cu inserţie metalică rezistente la foc, folosite în industriile de extracţie a cărbunelui,
a minereurilor feroase şi neferoase.

Producţia de plăci, covoare, garnituri presate din cauciuc şi plasticuri pentru îmbinarea
benzilor este o altă activitate de bază a firmei ARTECA, având o sortimentatie diversificata din care
puteţi alege:
- articole de uz general (utilizate la acoperirea pardoselilor, pavarea grajdurilor şi transportul
animalelor);
- rezistente la abraziune;
- rezistente la produse petroliere şi uleiuri minerale;
- articole antistatice şi rezistenţe la flacăra;
- articole electroizolante şi de etanşeizare;
- plasticuri şi soluţii pentru îmbinarea benzilor de transport de toate tipurile.

2.2. ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea
firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din următoarele domenii:

a. Dreptul comercial

În acest domeniu, au fost verificate următoarele documente:


- contractul de societate;
- statutul şi modificările ulterioare înfiinţării;
- registrul adunării generale a acţionarilor;
- registrul acţionarilor şi registrul acţiunilor;
În urma verificărilor, s-a constatat corectitudinea şi completitudinea informaţiilor cuprinse în
actele puse la dispoziţie de către societate.

b. Dreptul civil

 ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT


Societatea are linii de credit în lei la BANCA TRANSILVANIA.

c. Dreptul muncii

Au fost analizate următoarele documente:


- contractele colective de muncă;
- contractele individuale de muncă;
- regulamentul de ordine interioară.
În urma analizei efectuate au fost identificate următoarele aspecte:
- personalul direct productiv şi de întreţinere beneficiază de contractul colectiv de muncă pentru
reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare, protecţia muncii, concediile de odihnă, de
boală, de maternitate, etc. Contractul colectiv de muncă se negociza anual;
- persoanele ce asigură managementul societăţii precum şi alte persoane ce deservesc
compartimentele administrative societăţii beneficiază de contracte individuale de muncă;
- informaţiile din cărţile de muncă sunt actualizate trimestrial în ceea ce priveşte salarizarea şi
încadrarea personalului;

e. Dreptul mediului

Societate este în posesia certificatului de mediu SR EN ISO 14001: 2005 – SISTEME DE


MANAGEMENT DE MEDIU care atestă modul ecologic de derulare a activităţii de producţie.

2.3. ASPECTE OPERAŢIONALE

În urma analizelor efectuate au rezultat următoarele:


 grad de utilizare al capacității de producție apropiat de nivelul optim;
 activele fixe au un grad foarte ridicat de uzură;
 încadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corectă, iar duratele de amortizare sunt în
conformitate cu prevederile legale;
 investiţii în curs scăzute comparativ cu gradul mare de uzură

În ceea ce priveşte clădirile, experţii tehnici au constatat următoarele:


 structura de rezistenţă a clădirilor nu a fost afectată de seisme;
 clădirile din incinta societăţii şi-au păstrat destinaţia pentru care au fost construite.

Caracterizarea sintetică a potenţialului tehnic se efectuează prin intermediul următorilor


indicatori:
a. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie:

În cazul societăţii ARTECA, gradul de utilizare a capacităţii de producţie este prezentat în


tabelul de mai jos:

2018 Cantitate Capacitatea de Grad de utilizare a


realizată (tone) producţie anuală activităţii de producţie
(tone) (%)
Benzi transport 10.131,92 14.000 72,37
Placă tehnică 1.235,6 1.500 82,37
Garnituri 494,24 660 74,88
Altele 494,24 660 74,88
Total 12.356 16.820 -

Grad de utilizare a capacității de producţie

74.88% 72.37%
Benzi transport
Placă tehnică
74.88% 82.37%
Garnituri
Altele

Se observă un grad de utilizare a capacității de producție ridicat, ceea ce este favorabil pentru
întreprindere, care totuși ar mai putea fi imbunătățit. Din alt punct de vedere, este favorabil faptul că
întreprinderea are o rezervă de aproximativ 20-25% în cazul în care personalul intâmpină diferite
probleme, precum boli, gripe, etc.
b. Ponderea maşinilor şi a utilajelor în total active fixe:

Valoare de Pondere valoare Valoare Podere valoare


Poziţie activ fix
invenar (lei) de inventar (%) rămasă (lei) rămasă (%)
Teren 12.864.779 11,82 12.864.779 57,58%
Costrucții 44.308.867 40,47 16.717.228 74,83%
Echipamente tehnologice 42.943.562 39,48 4.375.575 19,58%
Aparate de măsură şi control 2.002.587 1,84 194.402 0,87%
Mijloace de transport 5.833.024 5,4 1.025.659 4,59%
Mobilier, birotica 450.814 0,5 28.781 0,13%
Imobilizări corporale în curs 1,78%
397.730 0,4 397.730
de execuţie
Total valoare 108.801.363 100% 22.341.645 100,00%

Ponderea maşinilor şi a utilajelor în total Imobilizări


corporale
active în curs de
execuţie
Aparate de Mijloace de Mobilier, birotica 1%
măsură şi transport 0%
control 3%
1%
Echipamente
tehnologice
Teren
12%
36%

Costrucții
47%

Se observă faptul că întreprinderea Artego deține o pondere semnificativă în ceea ce privește


terenurile (aproximativ 60%) și construcțiile (peste 70%), datorită faptului că este o societate de
dimensiuni mari, urmată de o pondere destul de ridicată de echipamente tehnologice (19,58%).

c. Gradul de uzură a activelor fixe:

Imobilizări Valoare de invenar Amortizare


Grad de uzură (%)
corporale (lei) cumulată (lei)
Construcții 44.308.867 27.591.639 62,27
Echipamente 42.943.562 38.567.987 89,81
tehnologice
Aparate de măsură și
2.002.587 1.808.185 90,29
control
Mijloace de transport 5.833.024 4.807.365 82,42
Mobilier, birotică 450.814 422.033 93,62
Total 95.538.854 73.197.209 76,62

Gradul de uzură a activelor fixe (%)


Construcții Echipamente tehnologice Aparate de măsură și control
Mijloace de transport Mobilier, birotică

15%
22%

21%
20%

22%

Se remarcă faptul că societatea Artego deține active fixe cu un grad foarte mare de uzură, de
proximativ 90%, care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru aceasta și ar trebui să realizeze
investiții în activele fixe în următorii ani.

d. Gradul de reînnoire a activelor fixe:

Achiziţiile de mijloace fixe efctuate în anul de bază sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Imobilizări Valoare de invenar Achiziţii mijloce fixe Pondere mijloace


corporale (lei) (lei) fixe noi
Construcții 44.308.867 255.129 0,58
Echipamente
42.943.562 782.407 1,82
tehnologice
Aparate de măsură și
2.002.587 155.313 7,76
control
Mijloace de transport 5.833.024 695.967 11,93
Mobilier, birotica 450.814 22.241 4,93
Total 95.538.854 1.911.057 2,00

Se observă ponderea redusă a mijloacelor fixe achiziţionate în raport gradul de uzură foarte
ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societăţii.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

Dimensiunea potenţialului uman a fost caracterizată prin următorii indicatori:


a. Numărul mediu de personal (cu contract de muncă), care se determina ca o medie aritmetica
simplă a numărului zilnic de salariaţi.

b. Numărul maxim de personal, care reprezintă limita superioară stabilită în funcţie de volumul
efectiv de activitate şi productivitate a muncii prevăzută.

În cazul societăţii Arteca, parametrii de calcul al numărului maxim de personal sunt


următorii:

Nr. mediu de personal prevăzut pentru 76


perioada respectivă (N0)
Indicele de creştere a cifrei de afaceri 0,97
Indicele de creştere a preţurilor în anul 2018 1,1034
Creşterea reală a cifrei de afaceri (Iq) 0,71
Numărul maxim de persoane 76

Structura resurselor umane a fost apreciată pe baza următoarelor criterii:


a. după principalele categorii de salariaţi se pot avea în vedere următoarele categorii:
- muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire generală)
- personal tehnic-ingineresc (ingineri, tehnicieni, maiştri);
- personal de administrare şi conducere.

În cazul societăţii Arteca, situaţia este prezentată în tabelul de mai jos:

Categorii de salariați Număr scriptic Pondere (%)


Muncitori 53 69.74
Personal de administrare şi conducere 23 30.26
Total 76 100
Structura resurselor umane după principalele categorii de salariați

30%
Muncitori

70% Personal de administrare şi


conducere

Analiza eficienţei utilizării resurselor umane se realizează cu ajutorul sistemului de


indicatori de reflectare a productivităţii muncii. Pentru a urmări dinamica productivităţii muncii la
nivel de întreprindere, precum şi a comparaţiei cu alte firme din aceeaşi ramură de activitate am
folosit indicatori valorici, construiţi ca raport efect/efort.
În cazul societăţii ARTECA, indicatorii de productivitate a muncii în ultimii doi ani sunt
prezentaţi în tabelul de mai jos:
(indicele de creştere a preţurilor 2017: 1.34)
2017 2018
Cifra de afaceri 11.096.231 11.357.116
Numărul de personal 73 76
Productivitatea medie anuală pe
152.003,16 149.435,74
o persoană
Timpul de muncă exprimat în zile 249 250
Productivitatea medie zilnică pe
610,45 597,74
o persoană

Se observă că productivitatea medie zilnică pe o persoană a scazut în anul 2018 față de anul
2017.
2.5. ASPECTE MANAGERIALE

Prezentarea echipei manageriale

Managerii societăţii ARTECA sunt persoane ce au o vechime în firma cuprinsă între 20-30 de
ani. Vârsta acestora este cuprinsă între 40 şi 50 de ani.
Echipa managerială a fost numită la conducerea societăţii pe baza hotărârii Adunării Generale
a Acţionarilor.

Criterii de performanţă a echipei manageriale

Criteriile de performanţă pe baza cărora am analizat activitatea managerială sunt prezentate în


cele ce urmează:

1. Rata profitului:

În cazul societăţii ARTECA, rata profitului rezultă după cum urmează:


-2018-
Cifra de afaceri (lei) 11.357.116
Profitul brut (lei) 1.163.735
Rata profitului 10.24 %

2. Profitabilitatea acţiunilor

În cazul societăţii ARTECA, profitabilitatea acţiunilor rezultă în conformitate cu tabelul de


mai jos:

Dividente (lei) 0
Prelevări din profit pentru dezvoltare (lei) 0
Capital social (lei) 9.292.075
Profitabilitatea actiunițor 0
3. Potenţialul de dezvoltare/creştere

În cazul societăţii ARTECA, potenţialul de dezvoltare este determinat după cum se prezintă
în tabelul următor:

Prelevări din profit pentru dezvoltare (lei) 0


Amortizare (lei) 20.283.620
Cheltuieli pt investiții (lei) 0
Prelevări din profit pentru dezvoltare +
20.283.620
Amortizare - Cheltuieli pt investiții (lei)
Active circulante (lei) 9.065.824
Datorii pe termen scurt (lei) 1.232.793
Fond de rulment (lei) 7.833.031
Potențial de dezvoltare / creștere 25.90%

Se observă un potențial ridicat de creștere, ceea ce este favorabil pentru întreprindere și ceea
ce înseamnă o bună gestionare din parte echipei manageriale.

4. Perioada de recuperare a creanţelor (zile)

Perioada de recuperare a creanţelor rezultă în conformitate cu datele înscrise în tabelul de mai


jos:

Soldul creanțelor (lei) 2.606.311


Cifra de afaceri (lei) 11.357.116
Perioada de recuperare a creanțelor (zile) 84

5. Perioada de rambursare a obligaţiilor pe termen scurt (zile)

Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt rezultă în conformitate cu datele înscrise


în tabelul de mai jos:

Soldul obligațiilor (lei) 587.359


Cifra de afaceri (lei) 11.357.116
Perioada de rabursare a obligațiunilor pe
19
termen scurt (zile)
Se observă o recuperare mult mai rapidă a creanțelor față de achitarea datoriilor, ceea ce este
favorabil pentru întreprindere (în cazul în care nu se depășește termenul de achitare a datoriilor
stipulate în contractele cu furnizorii, deoarece acest lucru ar aduce după sine penalități).

6. Rotaţia stocurilor (nr. rotaţii)

Tabelul următor conţine parametrii şi rezultatul calculului rotaţiei stocurilor.

Cifra de afaceri (lei) 11.357.116


Total stocuri (lei) 1.883.694
Nr. rotații (zile) 6

Se observă un număr mic de zile necesare rotirii stocurilor, ceea ce este favorabil pentru
înpretindere.

2.6. ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizează operaţiunile de vânzare-cumpărare, piaţa de desfacere a


produselor întreprinderii şi piaţa ei de aprovizionare.

2.6.1. Analiza evoluţiei vânzărilor

În cazul societăţii ARTECA evoluţia cifrei de afaceri în preţuri comparabile rezultă din
tabelul următor:

2017 (lei) 2018 (lei) Indicele de creștere a CA


Cifra de afaceri în prețuri curente 11.096.231 11.357.116 95,31%
Cifra de afaceri în prețuri comparabile 11.045.352 11.235.232 105.16%

Se observă că, atunci când este exprimată în unităţi monetare curente, cifra de afaceri arată o
scădere cu aproximativ 5%, pe când, în preţuri comparabile cifra de afaceri a crescut cu aproximativ
5%, ceea ce este favorabil pentru întreprindere.
2.6.2. Analiza clienţilor întreprinderii

Analiza vânzărilor din perspectiva clientelei urmăreşte în primul rând evoluţia structural a
cifrei de afaceri pe clienţi.
În cazul societăţii ARTECA, principalii clienţi sunt prezentaţi în tabelul următor:

Principalii clienți Pondere 2017 Pondere 2018


Complexul Energetic Oltenia 39,31% 36,74 %
Arcelomittal Galaţi 11,39% 10,19%
BVH Rubber Trade Tg-Jiu 15,68% 16,54%
CET Govora 8,84% 9,55%
Scoarta Comprest 1,65% 0,71%
Alţi clienț 23,13% 26,27%
Cifra de afaceri 100% 100 %

Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri

100.00%
Alţi clienți
80.00%
Scoarta Comprest
60.00%
CET Govora
40.00% BVH Rubber Trade Tg-Jiu
20.00% Arcelomittal Galaţi
0.00% Complexul Energetic Oltenia
2016
2017

Analizând graficul următor anterior, se observă că o pondere semnificativă din cifra de afaceri
(aproximativ 35%) o are clientulComplexul Energetic Oltenia.

2.6.4. Analiza furnizorilor întreprinderii

Piaţa de aprovizionare a firmei reprezintă un punct semnificativ în diagnosticul comercial


pentru evaluare.

În cazul societăţii ARTECA, lista principalilor furnizori este prezentată în tabelul următor:
Principalii furnizori Pondere 2017 Pondere 2018
EUROFINA 11% 14%
ENGIE 8% 5%
PREDCONSULT 7% 5%
ENEL 35% 37%
REGIA APELOR ROMANE 32% 28%
Alți furnizori 7% 4%
Total achiziții 100 % 100 %

2.7. ASPECTE ECONOMICO – FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate în vederea finalizării raportului de
evaluare a întreprinderii vizează diagnosticul economico-financiar . Acest are un rol cheie în procesul
de evaluare datorită rolului jucat în cadrul raportului şi anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coerentei în cadrul relaţiei diagnostic şi aplicarea metodelor de evaluare.

2.7.1. DIAGNOSTICUL PATRIMONIULUI NET

Patrimoniul net se determina că diferenţa dintre activele totale şi datoriile totale ale
întreprinderii, reflectând activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esenţă, patrimoniul
net reprezintă averea întreprinderii la o anumită dată.
Determinară patrimoniului net al întreprinderii ARTECA s-a efectuat în conformitate cu
tabelul următor:

PREȚURI ISTORICE PREȚURI COMPARABILE Variații


Poziții bilanțiere 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 (%)
IMOBILIZĂRI
2.790 2.920 2.810 2.920 -11
NECORPORALE
Terenuri 5.353181 5.423.523 5.387.235 5.423.523 -9
Imobilizări corporale
24.286.951 2.4500.979 24.562.542 24.678.955 -15
nete
Imobilizări în curs 397.730 223.889 438855 223.889 -49
IMOBILIZĂRI
38.293.297 36.619.156 42252823 36.619.156 -13
CORPORALE
Imobilizări financiare 0 0 0 0
TOTAL ACTIVE
51.386.235 49.483.635 56699571 49.483.635 -13
IMOBILIZATE
Stocuri 41.527.415 46.697.480 45821349 46.697.480 2
Clienți 43.458.495 24.428.173 47952103 24.428.173 -49
Alte creanțe 968.353 3.634.599 1068480 3.634.599 240
Disponibilități 6.106.780 6.294.132 6738221 6.294.132 -6.6
TOTAL ACTIVE
92.061.043 81.054.384 101580154 81.054.384 -20
CIRCULANTE
Datorii pe termen scurt (62.180.622) (54.012.585) (68610098) (54.012.585) -21
Credite (669.429) (318.233) (738647) (318.233) -57
TOTAL OBLIGAȚII (62.850.051) (54.330.818) (69348746) (54.330.818) -22
Prov.risc și chelt. 0 0 0 0
Conturi de regularizare 329.393 701.246 363452 701.246 93
TOTAL ACTIV NET 80.926.620 76.908.447 89294237 76.908.447 -14
Capital social (24.873.443) (24.873.443) (27445357) (24.873.443) 9
Rezerve (50.903.357) (45.900.841) (56166764) (45.900.841) 18
Profit/pierdere (5149820) (6134163) (5682311) (6134163) -8
Repartizarea profitului 0 0 0 0
Provizioare 0 0 0 0
CAPITAL PROPRIU (80.926.620) (76.908.447) (89294237) (76.908.447) 14

Evoluţia componentelor activului net are la baza următoarele observaţii:


- stocurile au crescut cu 2%, ceea ce nu denotă o bună valorificare a producţiei realizate;
- nivelul clienţilor neîncasaţi a scăzut cu 49%; această scădere semnifică faptul ca nu există întârzieri
la plată a clienţilor;
- datoriile pe termen scurt au scăzut cu 21%, semnificând o îmbunătăţire a poziţiei faţă de furnizorii
societăţii;
- disponibilităţile au avut o scadere spectaculoasă, de 6.6%, fapt ce semnifică o scădere a vitezei de
rotaţie a activelor circulante, fapt ce duce la scăderea capacităţii de plată şi la imposibilitatea onorării
la timp a obligaţiilor întreprinderii.
- capitalul social a crescut cu 14% pe seama rezervelor.

2.7.2. DIAGNOSTICUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE

Capacitatea de autofinanţare (CAF) este formată din ansamblul surselor interne de finanţare
generate de activitatea întreprinderii, surse necesare pentru a se autofinanţa şi pentru a asigura
capacitatea de a distribui dividende acţionarilor. Rolul principal al CAF este de a permite
întreprinderii să menţină şi să dezvolte potenţialul tehnico – productiv, să remunereze acţionarii şi să
asigure rambursarea împrumuturilor.
CAF reprezintă în esenţă fluxul potenţial de lichidităţi aferent întregii activităţi a firmei, fiind
diferenţa între veniturile monetare totale (care presupun încasări) şi cheltuielile monetare totale (care
presupun plati). Diferenţa dintre CAF şi profitul net est determinat de veniturile şi cheltuielile firmei
care nu presupun încasări, respectiv plati (provizioane, amortizare, reluări de provizioane, etc.).
În cazul societăţii ARTEGO, CAF calculat prin metoda diferenţei este prezentat în tabelul de
mai jos:

2017 2018
Rezultatul exercițiului 5.149.820 6.134.163
Cheltuieli cu 4.950.353 4.750.383
amortizarea și
provizioanelor
Valoarea netă a 50.480 73.149
activelor cedate
Venituri din 0 0
provizioane
Venituri din vânzarea 574.660 514.536
activelor
Venituri din subvenții 0 11.753
CAF 9.575.993 10.431.406
2.7.3. DIAGNOSTICUL CORELAŢIEI FOND DE RULMENT – NECESAR DE FOND DE
RULMENT, TREZORERIA NETĂ

Fondul de rulment:

Dacă diferenţa este pozitivă atunci fondul de rulment reprezintă acea parte a capitalului
permanent destinată finanţării activităţii curente. În situaţia în care este negativă, întreprinderea se
confruntă cu un deficit de fond de rulment.

Nevoia de fond de rulment:

În cazul în care diferenţa este pozitivă, aceasta reprezintă activele circulante de natura
stocurilor şi creanţelor ce urmează a fi finanţate din fondul de rulment. Atunci când diferenţa este
negativă, are loc o degajare de surse atrase.

În cazul societăţii ARTECA, indicatorii prezentaţi anterior sunt calculaţi conform tabelului
următor:

Nr.
Indicatori 2017 (lei) 2018 (lei)
crt.
1 Capital propriu 80.926.620 76.908.447
2 Datorii pe termen mediu şi lung 669.429 318.233
3 Capital permanent 81.596.049 77.226.680
4 Active imobilizate 51.386.235 49.483.635
5 FOND DE RULMENT 30.209.814 27.743.045
6 Active circulante 92.075.440 81.434.182
7 Disponibilităţi şi plasamente 6.106.780 6.294.132
8 Active circulante, exclusive disponibilităţi 85.968.660 75.140.050
9 Obligaţii pe termen scurt 62.180.622 54.012.585
10 NEVOIA DE FOND DE RULMENT 23.788.038 21.127.465
11 TREZORERIA NETĂ 6.421.776 6.615.580
Evoluția indicatorilor FR-NFR-TN
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000 FR
5000000 NFR
TN
0
2017 2018

Se observă că:
- valoarea FR în ambele perioade de analiză este pozitivă ceea ce reflectă că enitatea are capacitate
de a-și finanța activitatea curentă;
- în ambele perioade analizate societatea se înregistrează un necesar de fond de rulment pozitiv ceea
ce înseamnă ca societatea are un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibil
de mobilizat;
- trezoreria netă înregistrează valori positive ceea ce înseamna că FR a fost sufient pentru a asigura
finanțarea ciclului de exploatare respective a NFR.

În estimarea unor elemente necesare în cazul aplicării metodei de evaluare bazate pe fluxul de
lichidităţi sunt necesari şi indicatorii viteza de rotaţie a NFR şi viteza de rotaţie a FR. Relaţiile de
calcul ale vitezei de rotaţie exprimată ca durata sunt:
 Viteza de rotaţie a NFR
 Viteza de rotaţie a FR

În cazul societăţii ARTECA, vitezele de rotaţie definite anterior sunt determinate conform
tabelului de mai jos:

2017 2018
Fondul de rulment (lei) 30.209.814 27.743.045
Necesarul de fond de rulment (lei) 23.788.038 21.127.465
Cifra de afaceri (lei) 140.380.472 133.796.633
Perioada de analiza exprimată (zile) 365 365
Viteza de rotație a fondului de rulment 78,55 75,68
Viteza de rotație a necesarului de fondul de rulment 61,85 57,64
2.7.4. DIAGNOSTICUL CORELAŢIEI CREANŢE – OBLIGAŢII

În cadrul diagnosticului se cercetează evoluţia creanţelor şi obligaţiilor în raport cu cifra de


afaceri pentru a pune în evidenţă raportul dintre imobilizarea capitalului firmei şi folosirea surselor
atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse în evidenţă cu ajutorul indicatorilor:
a) Durata de imobilizare a creanţelor (Di):

2017 2018
Sold mediu creanţe 46.170.670,5 36.427.510,5
Cifra de afaceri 140.380.472 133.796.633
Nr. zile 365 365
Durata medie de imobilizare a
120,05 99,38
creanţelor

b) Durata de folosire a surselor atrase (Df)

2016 2017
Sold mediu furnizori 10.683.832 9.292.460,5
Cifra de afaceri 140.380.472 133.796.633
Nr. zile 365 365
Durata de folosire a surselor atrase 27,78 25,35

Diagnosticul corelaţiei creanţe – obligaţii

140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018

Di Df
Din graficul prezentat se observă că durata medie de imobilizare a creanţelor în anul 2018 a
scăzut față de anul 2017 cu aprox 20%. De asemenea, durata de folosire a surselor atrase a scăzut în
anul 2017 față de anul 206 cu aprox 2%.

2.7.5. DIAGNOSTICUL LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani.


„Pentru a caracteriza lichiditata unei întreprinderi se folosesc următorii indicatori:
→ Rata lichidităţii generale
Se apreciază că situaţia lichidităţii generale este satisfăcătoare în condiţiile încadrării în
intervalul 1,2 şi 1,8.
→ Rata lichidităţii curente:
Intervalul care poate fi considerat satisfăcător este 0,65 – 1
→ Rata lichidităţii imediate

Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor sale la termenele


scadente.
→ Rata solvabilităţii patrimoniale
Valoarea minimă a ratei solvabilităţii patrimoniale se apreciază că trebuie să se încadreze
în limitele 0.3 – 0.5, iar peste 0.5 situaţia poate fi considerată normală.
→ Rata solvabilităţii generale
Acesta rata indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate şi active
circulante. Cu cât valoarea ratei solvabilităţii generale este mai mare decât 1, cu atât situaţia
financiară de ansamblu a întreprinderii este mai bună.
Rezultatele concrete în cazul societăţii ARTECA sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2017 2018
Rata lichidităţii generale 1,48 1,50
Rata lichidităţii curente 1,49 1,52
Rata lichidităţii imediate 0,82 0,65
Rata solvabilităţii patrimoniale 0,992 0,996
Rata solvabilităţii generale 2,29 2,42
EVOLUȚIA RATELOR DE LICHIDITATE
2.00%
1.50%
1.00%
RLG
0.50% RLC
RLI
0.00%
2017
201

Analizând graficul privind evoluția ratelor de lichiditate, se constată ca valoarea indicatorului


de lichiditate curente este subunitară, valoarea datoriilor pe termen scurt fiind acoperită în totalitate
de valoarea activelor curente.
Indicatorul de lichiditate imediate înregistrează mărimi corespunzătoare și în creștere, în anul
2017 fiind 1,49 iar în anul 2018 ajungând la 1,52. Astfel, interprinderea are capacitatea de a-și onora
datoriile pe termen scurt.
Lichiditatea la vedere este scăzută pe întreaga perioadă analizată, înregistrându-se valori
necorespunătoare datorită nivelului valoric ridicat al creanțelor comerciale deținute de entitate.

EVOLUȚIA RATELOR DE SOLVABILITATE


2.50%

2.00%

1.50%
RSP
1.00%
RSG
0.50%

0.00%
2017 2018

Din graficul prezentat anterior, se constată că SC ARTECA SA înregistrează un volum de


active superior datoriilor pe întreaga perioada analizată, ceea ce determină ca nivelul solvabilității
generale și nivelul solvabilității patrimoniale să fie unul corespunzător.
2.7.6. DIAGNOSTICUL PE BAZA RATELOR DE ECHILIBRU FINANCIAR

Echilibrul financiar al firmei reprezintă un sistem de corelaţii prin care se stabilesc anumite
proporţionalităţi în cadrul şi între diferite fluxuri financiare. El reprezintă o premisă, dar şi o
consecinţă a desfăşurării normale a activităţii firmei.
Pentru exprimarea sintetică a multiplelor corelaţii implicate de echilibrul financiar, în practică
se utilizează cu precădere următorii indicatori:
Rata autonomiei financiare:
Rata de finanţare a stocurilor:
Rata de finatare a activelor circulante
Rata de finanţare a necesarului de fond de rulment
Rata de autofinanţare a activelor

În cazul societăţii ARTECA, valorile indicatorilor definiţi anterior sunt calculaţi conform:

2017 2018
Rata autonomiei financiare 0,912 0,9958
Rata de finanţare a stocurilor 0,726 0,594
Rata de finatare a activelor circulante 0,33 0,34
Rata de finanţare a necesarului de fond de rulment 1,27 1,31
Rata de autofinanţare a activelor 0,56 0,59

EVOLUȚIA RATELOR DE ECHILIBRU FINANCIAR

1.50%

1.00%
2017
0.50% 2018

0.00%
RAF
RFS
RFAA
RFNFR
RAA

La societatea analizată anterior, echilibrul economico — financiar înregistrează o relativă


degradare dar aceste rate se încadrează în limitele considerate satisfacătoare, ceea ce demonstrează
funcționarea corespunzatoare a acesteia.
3. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE

3.1. ABORDARE PATRIMONIALĂ

3.1.1. ACTIVUL NET CONTABIL CORECTAT

Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat are la bază
elementele de bilanț ale societății la data de 31.12.2018.
Pentru evaluarea terenurilor se identifică suprafețele aflate în proprietatea societaății. Se
apreciază amplasarea acestuia, forma, utilitățile disponibile (apa, canalizare, rețele electrice, termice,
gaze naturale, telefonie). De asemenea se apreciază gradul de ocupare a terenului cu construcții. În
funcție de prețul unitar de pornire stabilit de metodologia de evaluare, prin aplicarea corecțiilor
privind caracteristicile terenului și variația cursului de schimb de la data prețului de pornire și data
evaluării, se obține un preț pe unitatea de suprafață.
Valoarea luată în calcul la corectarea imobilizarilor corporale se poate obține prin utilizarea
uneia dintre valorile teoretice sau de piață și prin ponderarea celor două valori.
Clădirile vor fi evaluate în funcție de suprafața desfașurată, soluția constructivă și gradul de
uzură estimat.
Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de înlocuire (de nou) a utilajului.
Ulterior se va identifica un grad de uzură efectivă, un grad de uzură morală și se va aprecia utilitatea
utilajului în cadrul procesului tehnologic desfășurat în întreprindere.
Valoarea reală a utilajului se determină prin aplicarea corecțiilor privind gradul de uzură fizică și
morală la valoarea de înlocuire a echipamentului.
Asupra obligațiilor față de terți corecția acestora se va face ținând cont că acestea au fost
contractate într-o altă monedă decât cea naționala și vor fi actualizate la cursul de schimb de la data
evaluării.
S-a constatat faptul că societatea a reevaluat datoriile în valută.
Valoarea luată în calcul la corectarea creanțelor este obținută în urma reevaluării creanțelor
în valută ( acestea fiind realizate într-o altă monedă decât cea naționala și vor fi actualizate la cursul
de schimb de la data evaluării).
S-a constatat faptul că societatea are creanțe în valută pentru a fi reevaluate. Corecțiile se referă la
stornarea repartizării profitului la sfârșitul anului;
Valoarea stocuri va fi corectată prin determinarea stocurilor depreciate aflate în urma
inventarierii. Firma identificând stocuri depreciate sau inutilizabile
În cazul disponibilităților, acestea vor fi actualizate în urma reevaluarii conturilor la bănci în valută.
Societatea a reevaluat disponibilitățile în valuta la cursul de la sfarșitul anului.
De asemenea, capitalul propriu va avea parte de corecții, acestea rezultând în funcție de
reevaluarea imobilizarilor corporale.
S-a corectat valoarea capitalului propriu în contrapartidă cu reevaluarea imobilizarilor corporale. S-a
stornat repartizarea profitului în contrapartidă cu conturile corespondente.
În cazul societății analizate următoarele corecții au fost efectuate pe elementele de bilant:

POZIȚIA OBSERVAȚII CORECȚII


Terenuri reevaluare terenuri 1.584.854
Echipamente uzură fizică și morală (9.058.285)
Stocuri stocuri depreciate (824.584)
Clienți, alte creanțe reevaluare creanțe în valută 258.547
Furnizori, alte datorii reevaluare furnizori în valută 82.581
Disponibilități reevaluare conturi la bănci în valută 72.547
Capital propriu corectare în funcție de reevaluarea (12.249.302)
imobilizarilor corporale

Bilanțul corectat este prezentat detaliat în tabelul următor:

31.12.2018 CORECȚII 31.12.2018


CORECTAT
IMOBILIZĂRI 12.864.479 1.584.854
NECORPORALE 14.449.333
Terenuri 12.965.218 - 12.965.218
Imobilizări corporale nete 23.430.049 (11.158.185) 12.271.864
Imobilizări în curs 223.889 223.889
IMOBILIZĂRI 36.619.156
CORPORALE 25.460.971
Imobilizări financiare 0 0
TOTAL ACTIVE 49.483.635
IMOBILIZATE 39.910.304
Stocuri 46.497.680 (2.924.484) 43.573.196
Clienți 24.428.173 258.547 24.686.720
Alte creanțe 3.634.599 3.634.599
Disponibilități 6.294.132 72.547 6.366.679
TOTAL ACTIVE 81.054.384
CIRCULANTE 78.261.194
Datorii pe termen scurt (54.012.585) 82.581 (54.095.166)
Credite (318.233) (318.233)
TOTAL OBLIGAȚII (54.330.818) (54.413.399)
Prov.risc și chelt. 0 0
Conturi de regularizare (701.246) (701.246)
TOTAL ACTIV NET 76.908.447 93.157.749
Capital social (24.873.443) (24.873.443)
Rezerve (49.900.841) (12.249.302) (62.150.143)
Profit/pierdere exercitiului (6.134.163) (6.134.163)
Repartizarea profitului 0 0
Provizioare 0 0
CAPITAL PROPRIU (76.908.447) (93.157.749)
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE

3.2.1. METODA DE EVALUARE BAZATA PE RANDAMENT

Valoarea intreprinderii este dată atât de averea actuală cât și de posibilitățile existente de
creșterea a acesteia. Noțiunea de randament este definită în general ca fiind capacitatea de a produce
efect util într-o unitate de timp sau pe o caracteristică functională.
Metoda valorii de rentabilitate presupune valoarea intreprinderii ca fiind determinată în urma
actualizării fluxului de profituri nete previzionate pe un orizont de timp de n ani, în ipoteza unei rate
de actualizare constante pe întreaga perioadă.
Metodele de evaluare bazate pe randament au în vedere în esența, tocmai capacitatea
intreprinderii, a capitalului investit, de a produce profit, dividende, etc.
De regulă, în activitatea de evaluare, pentru exprimarea reandamentului se folosește profitul sau
/si dividendele, metoda fiind denumită evaluarea prin rentabilitate. În legatură cu folosirea acestei
metode trebuie soluționate unele aspecte cum sunt:
 stabilirea profitului care se ia în calcul;
 opțiunea pentru o rată de capitalizare sau actualizare.

Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin metodele de
randament au la bază următoarele premise:

durata prognozei

Pentru stabilirea valorii intreprinderii ARTECA S.A, s-a luat în calcul prognozarea elementelor
de bilanț o perioadă de 5 ani , aceasta fiind considerate suficient de exactă și credibilă.

comparabilitatea situațiilor financiare

Prognoza situaȚiilor financiare ale societății ARTECA S.A. s-a efectuat în prețurile anului de
bază (2017). Situatiile financiare ale anului 2017 sunt prezentate doar informativ acestea fiind în
prețurile anului 2017.

anul de bază

Anul de bază reprezintă anul zero al prognozei, anul pentru care s-au preluat performanțele
financiare ale societății așa cum sunt înscrise în bilanțul încheiat la 31.12.2018.
Bilanțul anului de bază: în prognozarea bilanțului s-a pornit de la bilanțul corectat prezentat
anterior.
Asupra contului de profit și pierdere al anului zero nu au fost operate corecții asupra acestuia.

Observatie: corectarea bilanțului și contului de profit și pierderi aferente anului de bază nu a avut
în vedere ajustarea la inflație conform prevederilor IAS 29.
Ipotezele planului de afaceri

 prognoza veniturilor

În anul următor anului de bază, și anume 2018, valoarea produselor finite vândute a scăzut ca
urmare a uzurii fizice si morale a echipamentelor tehnologice pe care firma le-a avut achiziționate de
foarte mult timp. În următorii ani 2019-2022 , valoarea produselor finite a crescut, firma urmând sa
investeasca in echipamente tehnlogice având ca destinatie producerea a cat mai multor benzi de
transport, plăci tehnice, garniture.
Durata invetitiei este estimata la un an, termenul final de punere in functiune fiind estimata
luna ianuarie 2019.
În comparație cu anii 2017, 2018, în perioada prognozată se observă că în medie principalele
cantități de produse finite au variat după cum urmează:
 benzi de transport – au crescut în medie cu 5%
 placi tehnice – au crescut în medie cu 73%
 garnituri – a scazut în medie cu 6%
Celelalte categorii de produse nu suferă variații cantitative semnificative, nefiind identificate
în viitor elemente ce vor modifica esențial parametrii anului de bază.
Prognoza structurii veniturilor pentru perioda luată în calcul 2018-2022 se prezintă astfel:
 credit pentru investitii

În vederea susținerii programului investițional din al doilea an previzionat (2020) societatea


a contractat un împrumut în valoare de 850.000 EURO de la o bancă autohtonă.

Conditiile de creditare sunt următoarele:


 rata dobanzii – 10%
 teremen de grație – 6 luni
 termen de rambursare – 2 ani
 modalitatea de rambursare – rate lunare egale.

În tabelul următor este prezentată evoluția valorii rămase a împrumutului și a dobânzilor ce


urmează a fi plătite.

Termen de
Valoare Valoare credit Termen de Modalitate de
Dobanda rambursare
credit (euro) (lei) gratie (ani) rambursare
(ani)
rate lunare
850.000 4.000.000 10% 0,5 1,5
egale

ETAPELE DERULĂRII CREDITULUI

Valoare Rate
Valoare
Data Denumire împrumut rambursate Dobânda
rămasă (lei)
(lei) (lei)
februarie 2020 primirea creditului 4.000.000 0 4.000.000 400.000
martie 2020 perioada de grație 4.000.000 0 4.000.000 400.000
aprilie 2020 perioada de grație 4.000.000 0 4.000.000 400.000
mai 2020 perioada de grație 4.000.000 0 4.000.000 400.000
iunie 2020 perioada de grație 4.000.000 0 4.000.000 400.000
iulie 2020 perioada de grație 4.000.000 0 4.000.000 400.000
august 2020 rambursare 4.000.000 222.222,22 3.777.777,78 377.777,78
septembrie
rambursare 4.000.000 222.222,22 3.555.555,56 355.555,56
2020
octombrie 2020 rambursare 4.000.000 222.222,22 3.333.333,34 333.333,33
noiembrie 2020 rambursare 4.000.000 222.222,22 3.111.111,12 311.111,11
decembrie 2020 rambursare 4.000.000 222.222,22 2.888.888,90 288.888,89
Situația împrumutului decembrie 2020 1.111.111,1 2.888.888,90 4.066.667
ianuarie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 2.666.666,68 266.666,67
februarie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 2.444.444,46 244.444,45
martie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 2.222.222,24 222.222,22
aprilie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 2.000.000,02 200.000,00
mai 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 1.777.777,80 177.777,78
iunie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 1.555.555,58 155.555,56
iulie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 1.333.333,36 133.333,34
august 2021 rambursare 4.000.000 222.222,22 1.111.111,14 111.111,11
septembrie
rambursare 4.000.000 222.222,22 888.888,92 88.888,89
2021
octombrie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,23 666.666,69 66.666,67
noiembrie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,23 444.444,46 44.444,45
decembrie 2021 rambursare 4.000.000 222.222,23 222.222,23 22.222,22
ianuarie 2022 rambursare 4.000.000 222.222,23 0 -
Situația împrumutului ianuarie 2022 4.000.000 - 1.733.333,36

 planul de amortizare

Pentru prognozarea bilanțului s-a avut în vedere estimarea valorii rămase a imobilizarilor
corporale, pornind de la valoarea reevaluată a acestora și a gradului de uzură estimat din anul de
bază.
S-a luat în calcul că:
 în anul 2017 s-au amortizat complet o parte din clădiri, restul valorii urmând să fie amortizată
în următoarea perioadă prognozată;
 în anul 2018 s-au amortizat complet o parte din utilaje;
 ca urmare a investiției în echipamente tehnologice din anul 2019:
 durata de amortizare invesție – 20 ani
 amortizare liniară - 4.000.000 / 20 ani = 200.000 lei / an
 în anul 2019 se începe și amortizarea noilor utilaje achiziționate, amortizându-se o parte
semnificativă din acestea;
 în anii 2020, 2021 s-au amortizat complet o parte din echipamente ramânand o amortizare
constantă de 59.922 lei pentru imobilizarile corporale vechi + 200.000 lei pt investiție.

În tabelul următor este prezentat planul de amortizare în care se observă evoluția valorii
rămase a imobilizarilor corporale, precum și costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.

Denumire 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Imobilizări corporale
38.293.297 27.560.871 24.287.897 28.945.907 28.587.177 28.327.255
la început de an
Investiții an –
- 4.000.000 - - - -
puse în funcțiune
 din profit - - - - - -
 din credite - 4.000.000 - - - -
TOTAL BRUT 38.293.297 31.560.871 24.287.897 28.945.907 28.587.177 28.327.255
Amortizare imobilizări
10.732.426 7.072.974 4.858.010 158.730 59.922 59.922
corporale vechi
Amortizare investiții 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Total amortizare an 10.732.426 7.272.974 5.058.010 358.730 259.922 259.922
TOTAL NET 27.560.871 24.287.897 28.945.907 28.587.177 28.327.255 28.067.333
 evoluția costului cu personalul

Pentru perioada prognozată am luat în calcul următoarele ipoteze:

 2019 – are loc o scădere a numărului de personal (5 persoane), dar nesemnificativ, ca urmare a
renuntății lor la locul de muncă;
 2020, 2021 și 2022– se menține numărul de personal datorită gradului înalt de automatizare a
noii linii de fabricație, totodată are loc și o creștere a salariilor în concordanță cu productivitatea
muncii:
 2024 – are loc o creștere a numărului de personal și a salariilor;
 2025 – are loc o scădere semnificativă a numărului de personal cu 10%.

În tabelul următor sunt prezentate evoluțiile numărului de personal, a salariului mediu și a


costului total cu personalul.

Cost unitar cu
AN Număr persoane Salarii anuale brute (lei)
personalul / an (lei)
2017 935 34.857.887 37.281,16
2018 930 34.596.554 37.200,60
2019 930 34.857.887 37.481,60
2020 930 34.857.887 37.481,60
2021 940 36.585.412 38.920,65
2022 844 32.857.887 38.920,65

În tabelele următore sunt prezintate bilantul previzionat (forma scurta) și previzionarea


bugetelor de venituri și cheltuieli.
Bilanțuri previzionate (lei)

31.12.2017-
Denumire 2018 2019 2020 2021 2022
corectat
Imobilizări 14.449.333
1.444.933,00 1.444.933,00 1.444.933,00 1.444.933,00 1.444.933,00
necorporale
Terenuri 12.965.218 12.965.218,00 12.965.218,00 12.965.218,00 12.965.218,00 12.965.218,00
Imobilzari 12.271.864
11.002.026,00 15.635.458,00 15.100.200,00 15.010.158,00 14.750.236,00
corporale nete
Imobilizari in 223.889
320.653,00 345.231,00 351.589,00 351.879,00 351.879,00
curs
Imobilizari 25.460.971
24.287.897,00 28.945.907,00 28.417.007,00 28.327.255,00 28.067.333,00
corporale
TOTAL 39.910.304
ACTIVE 25.732.830,00 30.390.840,00 29.861.940,00 29.772.188,00 29.512.266,00
IMOBILIZATE
Stocuri 43.573.196 37.991.526,00 41.052.689,00 40.125.635,00 40.025.202,00 38.963.875,00
Cienti 24.686.720 23.563.145,00 27.256.874,00 25.899.639,00 25.632.458,00 24.896.325,00
Alte creante 3.634.599 3.634.599,00 3.634.599,00 3.634.599,00 3.634.599,00 3.634.599,00
Disponibilitati 6.366.679 5.698.423,00 8.963.569,00 6.589.652,00 6.423.651,00 5.963.256,00
Surplus/Deficit 0
10.560.986,00 14.596.325,00 17.889.632,00 19.896.325,00 22.258.963,00
cash
TOTAL 78.261.194
ACTIVE 81.448.679,00 95.504.056,00 94.139.157,00 95.612.235,00 95.717.018,00
CIRCULANTE
Datorii pe 54.095.166
61.256.325,00 59.869.356,00 62.589.632,00 61.256.348,00 57.896.356,00
termen scurt
Credite 318.233 318.233,00 292.563,00 258.963,00 - -
TOTAL 54.413.399
61.574.558,00 60.161.919,00 62.848.595,00 61.256.348,00 57.896.356,00
OBLIGATII
Provizioane, 0
riscuri si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cheltuieli
Conturi de 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
regularizare
TOTAL ACTIV 93.157.749
45.606.951,00 65.732.977,00 61.152.502,00 64.128.075,00 67.332.928,00
NET
Capital social 24.873.443 24.873.443,00 24.873.443,00 24.873.443,00 24.873.443,00 24.873.443,00
Rezerve 62.150.143 15.147.157,00 32.963.011,00 28.820.107,00 31.656.085,00 35.580.922,00
Profitul/ 6.134.163
pierderea 5.586.351,00 7.896.523,00 7.458.952,00 7.598.547,00 6.878.563,00
exercitiului
Repartizarea 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
profitului
Provizioane 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITALUL 93.157.749
45.606.951,00 65.732.977,00 61.152.502,00 64.128.075,00 67.332.928,00
PROPRIU
Previzionarea bugetelor (lei)

Denumire 2017 2018 2019 2020 2021 2022


VENITURI TOTALE 153.751.782,00 146.038.597,00 152.633.568,00 160.243.348,00 161.668.599,00 146.753.702,00
Venituri productie
vanduta 130.522.151,00 128.035.497,00 138.475.999,00 137.485.970,00 135.542.889,00 128.173.328,00
Venituri vanzari marfuri 3.614.313,00 990.050,00 1.774.581,00 2.095.505,00 3.019.864,00 1.985.192,00
Venituri din productia
stocata 16.275.950,00 15.005.896,00 10.369.856,00 18.052.985,00 19.589.631,00 13.556.987,00
Venituri alte activitati 2.244.074,00 996.898,00 1.000.569,00 1.596.325,00 2.503.652,00 2.025.632,00
Venituri financiare 1.095.294,00 1.010.256,00 1.012.563,00 1.012.563,00 1.012.563,00 1.012.563,00
CHELTUIELI
TOTALE 146.574.438,00 139.558.429,84 143.473.601,32 151.590.963,68 152.854.284,48 138.774.568,92
Materiale 94.458.854,00 82.236.523,00 89.526.325,00 99.025.632,00 98.456.789,00 92.868.795,00
Cost marfuri 3.126.081,00 3.264.897,00 3.457.856,00 3.456.789,00 3.456.782,00 3.215.462,00
Utilitati 1.158.513,00 1.158.513,00 1.855.956,00 1.956.856,00 1.652.365,00 1.596.325,00
Servicii executate de terti 4.843.082,00 4.963.569,00 4.756.485,00 4.856.912,00 4.865.125,00 4.225.611,00
Salarii 34.857.887,00 34.596.554,00 34.857.887,00 34.857.887,00 36.585.412,00 32.857.887,00
Amortizare 4.750.383,00 7.272.974,00 5.058.010,00 358.730,00 259.952,00 259.952,00
Impozite, taxe, varsamine 1.319.915,00 2.153.245,00 1.896.325,00 2.896.547,00 3.500.589,00 1.952.365,00
Cheltuieli financiare 2.059.723,00 3.912.154,84 2.064.757,32 4.181.610,68 4.077.270,48 1.798.171,92
Profit/pierdere bruta 7.177.344,00 6.480.167,16 9.159.966,68 8.652.384,32 8.814.314,52 7.979.133,08
Impozit/profit 1.043.181,00 893.816,16 1.263.443,68 1.193.432,32 1.215.767,52 1.100.570,08
Profit/pierdere neta 6.134.163,00 5.586.351,00 7.896.523,00 7.458.952,00 7.598.547,00 6.878.563,00
 rata de actualizare și de capitalizare

În cazul societății analizate, rata de actualizare se poate calcula după următorul model:

Rata de bază și treptele de


Punctaj Explicație
riscuri
Rata reală a dobânzii la
Rata de bază 2%
obligațiuni
Riscul din exteriorul
intreprinderii:
- Prețul gazului natural se va
- creșteri posibile ale prețului
alinia la pretul pe piața mondială;
utilităților și combustibilului; 1%
- Se află în fază de proiect o
- reglementări anipoluante;
reglementare care va limita
2%
nivelul noxelor, fapt ce va
afecta intreprinderea evaluată;
- Exista un furnizor important
- dependența de furnizorii de
pentru una din
materii prime 3%
materiile prime de baza

Riscuri din interiorul


intreprinderii
- calitatea produselor; -Nu exista riscuri in ceea ce
2%
priveste sistemul
de asigurare a calitatii ISO 2001;
- dotarea tehnică și tehnologică; -Diagnosticul tehnic a evidentiat
1%
uzura fizică și morală la o serie de
echipamente de bază;
- riscul aferent previziunilor -Creditul nu a atins un nivel critic
2%
- structura de finanțare în structura pasivelor
3%
Total 16% Rata de actualizare

În cazul societății ARTECA S.A.:


 profitul mediu pe cei cinci ani de prognoza este 7.083.787 lei.
 rata de actualizare este 16%.
 rezulta o valoare de rentabilitate de 44.273.668 lei.

3.2.2. METODA BAZATĂ PE FLUXURILE DE DISPONIBILITĂȚI (CASH FLOW)

Calculul fluxurilor de disponibilități utilizate în evaluare are în vedere profitul net, la care se
adaugă alte disponibilități (amortismentele, provizioanele și valoarea reziduală) la care se scad
nevoile de finanțare a activității, respectiv investițiile pentru menținerea potențialului tehnic și
variația nevoii de fond de rulment.
Parametrii necesari calculului se referă la previzionarea veniturilor, cheltuielilor, dobânzilor,
amortizărilor, investițiilor, structurii capitalului și a valorii reziduale.
În urma prognozei bilanțului și contului de rezultat, fluxul de disponibilități se prezintă
astfel:

CASH- 2017 2018 2019 2020 2021 2022


FLOW
Profit/
6,134,163.00 5,586,351.00 7,896,523.00 7,458,952.00 7,598,547.00 6,878,563.00
pierdere
Datorii pe
-25,182,090.00 -36,413,813.00 -25,708,085.90 -24,133,738.74 -28,926,951.00 -34,463,999.00
termen scurt
Credite 0.00 4,000,000.00 -5,177,778.10 -4,622,222.26 0.00 0.00
Imobilizari
0.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
corporale
Stocuri 0.00 7,681,570.00 0.00 927,054.00 100,433.00 736,133.00
Clienți 22,458,250.00 25,887,959.00 28,996,554.00 24,003,251.00 24,695,230.00 29,856,203.00
Alte creanțe 2,956,356.00 2,956,356.00 2,956,356.00 2,956,356.00 2,956,356.00 2,956,356.00
VARIAȚIA
6,366,679.00 5,698,423.00 8,963,569.00 6,589,652.00 6,423,651.00 5,963,256.00
CASH

Anul 2017 2018 2019 2020 2021 2022


prognozat
Cash-flow
prognozat
(mii lei) 6.366.679,00 5.698.423,00 8.963.569,00 6.589.652,00 6.423.651,00 5.963.256,00
Coeficient 0,75 0,83 0,67 0,51 0,42 0,57
de
actualizare
1 / (1+i)n
Cash-flow 4.775.009,25 4.729.691,09 6.005.591,23 3.360.722,52 2.697.933,42 3.399.055,92
actualizat
Total cash- 24.968.003,43
flow
actualizat

Valoarea reziduală se poate determina prin corectarea fluxului ultimului an de prognoză cu


un coeficient stabilit pe baza experienței unor societăți a căror activitate a ajuns la maturitate
În acest caz, valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul concret al societății
evaluate ARTECA S.A. sunt prezentate în tabelul următor:
Fluxul net din ultimul an de prognoză [lei] 5.963.256,00
Coeficient de corecție (1/i) 2
Valoarea reziduală [mii lei] 11.926.512
Suma fluxurilor de numerar actualizate [mii 24.968.003,43
lei]
Valoarea intreprinderii [mii lei] 36.894.515,48

3.3. ABORDARE PRIN PIAȚĂ - VALOAREA DE RENTABILITATE PE


BAZA DE P.E.R.

Această valoare se bazează pe multiplicarea profitului estimat cu raportul preț/câștig pe


acțiune realizat în ultimul an.
Metoda se aplicĂ pentru intreprinderile cotate la bursă.
Pe baza datelor societății evaluate, sumele rezultate din aplicarea acestei metode sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

Semnificație Valoare [lei]

Capital social 22.390.412,5


Valoarea nominală 2,5
Număr de acțiuni 8.956.165
Cursul acțiunii 7
Profitul net realizat în anul de referință 6.134.165
Profitul pe acțiune 0,68
Raport preț/profit (PER) 10,22
Profit mediu previzionat 6.925.516,5
Valoarea intreprinderii 70.778.778,63
4. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE

Pentru stabilirea valorii intreprinderii ARTECA S.A. au fost applicate următoarele metode:
 activul net corectat,
 valoarea de rentabilitate
 valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati – DCF
 valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

Rezultatele acestora, din care a fost selectată opinia evaluatorului, sunt prezentate în tabelul
următor:

Categorii de metode Metode propriu-zise Valori obtinute


[mii. lei]
Abordare Activul net corectat 68.659.154
patrimonială

Abordare prin Valoarea de rentabilitate 44.273.668


actualizare
Valoarea bazată pe fluxurile 36.894.515,48
de disponibilități – D.C.F.

Abordare prin Valoarea de rentabilitate pe 70.778.778,63


piață bază de P.E.R.

VALOARE DE PIAȚĂ ESTIMATĂ 70.778.778,63

În reconcilierea rezultatelor obținute în prezentul raport se ține cont de:


 scopul evaluarii;
 faptul că societatea are în patrimoniu active cu vechime relativ mare;
 BVB este o piață în curs de maturizare astfel încat informatiile de piață nu sunt
relevante.

În această situatie, valoarea de piaţă estimată a societății este de70.778.778,63 lei

S-ar putea să vă placă și