Sunteți pe pagina 1din 14

noiembrie

Valorificarea la ora de religie a


2016în
resurselor educaționale existente
mediul on-line

Prof. Popa Adrian Vasile


Liceul Tehnologic „Horea”
„A educa înseamnă a cultiva curățenia sufletească și buna-cuviință a copiilor și
tinerilor, a-l crește pe copil moral și în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela
inteligența, a forma un atlet pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui.
Educația este asemenea unei arte: mai mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate
artele aduc un folos pentru lumea de aici , arta educației se săvârșește în vederea accederii la
lumea viitoare”. 1 ( Sfântul Ioan Hrisostom)

Strategia didactică reprezintă un „ ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-


învăţare în mod deliberat structurate sau programate, orientate în direcţia atingerii, în
condiţii de maximă eficacitate a obiectivelor prestabilite”.2
Un proces de predare-învăţare eficient presupune folosirea unor metode adecvate de
învățământ, a unor mijloace adaptate cerințelor generației actuale de elevi.
Strategiile didactice „prescriu modul în care elevul este pus în contact cu noul
conținut, indicând traiectoria pe care urmează să o parcurgă în vederea personalizării,
integrării acestuia”3
Elementele care determină opțiunea pentru o anumită strategie didactică în general, și
interactivă, în special:
 stilul de conducere a activității instuctiv – educative;
 modul în care se va produce învățarea (cooperare, competiție, cercetare, descoperire,
problematizare, experimentare, prin aplicații practice, etc.);
 căile si modalitățile de realizare a învățării: metodele, procedeele, tehnicile, mijloacele de
învățământ;
 formele de organizare a activității (frontală, colectivă, microgrupe, în perechi,
individuală, mixtă)
 modul de prezentare a conținuturilor ;
 tipul de dezvoltare vizat (cognitivă, afectivă, socială, etc).
Teoriile educaţionale actuale plasează elevul în centrul actului educaţional
încurajează participarea activă a elevului la activităţile din clasă. Profesorul este astfel cel
care ghidează și facilitează învățarea, ajută elevii să interpreteze, să organizeze cunoștințele.
Strategiile didactice interactive au rol esențial, important în toate cele trei faze ale
conceperii și realizării activității didactice:
1) Faza proiectării- profesorul decide ce strategie va folosi,bazată pe învățarea prin cooperare
sau prin competiție, prin cercetare-descoperire sau prin receptare activă a informațiilor, etc.
2) Faza de desfășurare a activității – materializarea / concretizarea strategiei didactice aleasă
în mod flexibil și prin adaptări continui.
3) Faza (auto)evaluării - aprecierea rezultatelor și a calității strategiilor didactice aplicate. 4

1 Dumitru Fecioru, Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Hrisostom, revista B.O.R ,Tipografia cărților bisericești,
București 1937, p. 9
2 Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura Aramis
Bucureşti, 2002, p. 276
3 Crenguța- Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, E.D.P .București, 2006, p.44;
4Ibidem, p48;
3
4

2
Caracteristicile generale ale strategiilor didactice interactive:
sunt strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi pe
microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate;
presupun crearea unor programe care să corespundă nevoii de interrelaţionare şi de
răspuns diferenţiat la reacţiile elevilor ;
 au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active în cadrul căreia, cel ce învaţă
acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală, proprie;

stimulează participarea subiecţilor la acţiune, socializând şi dezvoltându-le
procesele cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de înţelegere şi
(auto)evaluarea valorilor prin folosirea metodelor active. 5
Clasificarea metodelor de învățământ se poate realiza în funcție de mai multe criterii :
istoric, demersul logic, izvorul principal al învățării,etc.; dar aceasta rămâne însă o chestiune
relativă datorită diversității metodelor și a procesului continuu de inovare în metodologia
didactică.
După izvorul principal al învățării, metodele didactice generale (după Ioan Cerghit ),
la care am adăugat metodele specifice religiei, pot fi clasificate astfel: 6
1.Metode de comunicare și asimilare a cunoștințelor

1.1 Metode de comunicare orală


1.1.1. Metode expozitive
1.1.1.1 Povestirea
1.1.1.2 Descrierea
1.1.1.3 Explicația
1.1.1.4 Argumentarea
1.1.1.5 Prelegerea
1.1.1.6 Expunerea cu oponent
1.1.2.Metode interogative
1.1.2.1 Conversația
1.1.2.2 Problematizarea

1.2 Metode de comunicare scrisă


1.2.1 Lectura
1.2.2 Lectura și interpretarea textului biblic
1.2.3 Referatul
1.2.4 Eseul

2. Metode de cunoaștere a realității religioase


2.1 Observarea directă a realității religioase
2.2 Studiul și interpretarea simbolurilor
2.3 Analiza documentelor
2.4 Studiul de caz

5 Oprea, C.L. Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2006, p.26-28
6 Pr.Prof.univ. Sebastian Șebu, Prof. Monica Opriș, Prof. Dorin Opriș, Metodica predării Religiei, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 p. 65

2
2.5 Exemplul
2.6 Rugăciunea
2.7 Meditația religioasă
2.8 Deprinderile morale
2.9 Cultul divin
3. Metode fundamentate pe acțiune
3.1 Jocul didactic
3.2 Dramatizarea
3.3 Exercițiul moral
3.4 Metoda îndrumării teoretice și practice
Din categoria metodelor moderne, interactive folosite în cadrul procesului instructiv-
educativ amintim :

Metode interactive bazate pe învățarea prin colaborare:


- Mozaicul
- Fishbowl
- Turul galeriei

Metode bazate pe rezolvarea de probleme:


- Brainstorming
- Tehnica 6/3/5
- Frisco

Metode de dezvoltare a gândirii critice


- S.I.N.E.L.G.
- Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat
- Tehnica ciorchinelui

Metode de învăţare interactiv-creativă


- Explozia stelară
- Metoda pălăriilor gânditoare
- Metoda asocierii libere a ideilor (Sinectica)

Metode bazate pe experienţă


- Jurnalul cu dublă intrare
- Metoda studiului de caz

Metode moderne de evaluare


- Metoda R.A.I.
- Tehnica 3-2-1
- Portofoliul

2
Mijloacele de învățământ sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a
facilita transmiterea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții,
realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului instructiv educativ.7
Clement Alexandrinul îndeamnă pe educator „ atât cât îi este cu putință, să adune
pentru ascultătorii săi cât mai multe ajutoare. Dar, în nici un caz, nu trebuie să-și lipească
sufletul de ele, ci să se folosească de ele numai atâta cât să scoată din ele ce este folositor”.
( Clement Alexandrinul, Stromatele, p.437)
Funcțiile mijloacelor de învățământ:

informativă oferă posibilitatea transmiterii unui volum mai mare de informații în


același interval de timp;
formativă crește gradul de organizare a informației și contribuie la dezvoltarea
capacităților intelectuale ale elevilor;
evaluare furnizează informații despre rezultatele elevilor, nivelul performanțelor ;
ergonomică conduc la o raționalizare a eforului depus de profesor și elev;
estetică angajază elevii în perceperea frumosului în natură, artă, societate;
școlarizare substitutivă permite realizarea învățământului la distanță.
Mijloacele de învățământ pot fi clasificate după natura și funcționalitatea lor astfel: 8
mijloace informativ-demonstrative:
- textul biblic și scrierile Sfinților Părinți;
- icoana;
- obiecte de cult: Sfânta Cruce, candele, sfeșnice, etc.
- fotografii, planșe, hărți, tabele cronologice, etc.
- mijloace de învățământ pe suport scris: culegeri de colinde, reviste de specialitate, caiete
speciale, etc
- mijloace tehnice: discuri, diapozitive, filme, etc.
mijloace de exersare și formare: calculatorul;
mijloace de evaluare: chestionare, teste.
Toate aceste obiecte devin mijloace de învățământ numai în măsura în care răspund
unei finalități pedagogice.
Cercetările pedagogice au evidențiat că „oricât s-ar perfecționa aceste mijloace, ele nu
vor putea înlocui activitatea profesorului, ci doar îl vor ajuta pentru a-și îndeplini mai bine
sarcinile ce-i revin. Nu putem spune nici că-i vor ușura munca, deoarece răspunderile și
preocupările sale se amplifică”9

7 Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția a II - a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 300
8 Pr.prof.univ. Sebastian Șebu, prof. Monica Opriș, prof. Dorin Opriș, Metodica predării Religiei,..., p. 153-154
9 Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică RA, București,1996, p. 427

2
În cadrul societății contemporane, una dintre marile provocări ale educației o
reprezintă necesitatea reformării sau regândirii școlii în funcție de cerințele și specificul
acesteia.
Într-o societate modernă, cunoașterea trebuie să fie„funcțională”deoarece este important
să înveți nu doar pentru „a ști” urmărind asimilarea de informații din diverse domenii, ci,
înveți pentru „a face” sau „a aplica” aceste cunoștințe în interesul propriu și al semenilor.
Uneori termenul „modern” este folosit pentru a evidenția prezentul în raport cu trecutul ce a
fost depășit ca urmare a dezvoltării umane iar modernitatea se caracterizează prin schimbare,
inovare și dinamism.
Având în vedere că inovarea didactică este un proces în derulare iar în conformitate cu
politicile educaționale actuale, școlii îi revine misiunea de a forma tânăra generație pentru
învățarea pe tot parcursul vieții, ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI, presupune în mod
obligatoriu și utilizarea unor resurse de documentare cât mai accesibile, variate, interactive.
Manualele sau cartea tipărită nu mai constituie singura sursă de informare în condițiile
în care canalele de transmitere a informației s-au diversificat iar internetul reprezintă cea mai
complexă sursă info-documentară. Nu putem ignora aceaste resurse educaționale care oferă o
cantitate mare de informație aflate doar la un„ click” distanță .
Un învăţământ modern, bine conceput implica iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
elevilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii, acesta devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere „oferă soluții de ordin structural-procedural, cu privire la programarea și
combinarea diferitelor metode, procedee, mijloace și forme de organizare, dar și cu privire la
programarea unui întreg set de operații de învățare”10.
Se constată totodată că dezideratele de modernizare și de perfecționare a metodologiei
didactice se înscriu pe direcțiile sporirii caracterului activ al metodelor de învățământ, în
aplicarea unor metode cu un pronunțat caracter formativ precum și în valorificarea noilor
tehnologii instrucționale e-learning reușind astfel să contribuie la dezvoltarea întregului
potențial al elevului.
Evoluţia continuă a societăţii implică tot mai mult utilizarea calculatorului şi a noilor
tehnologii, aproape în toate domeniile.
În vremurile actuale profesorul este „nevoit” să găsească noi oportunităţi pentru ca
procesul de predare-învăţare să fie unul stimulativ, atractiv și interactiv. El însusi trăieşte într-
o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât trebuie să se
adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.
Pachetele software educaţionale propun atît elevilor cît şi profesorilor soluţii de
realizare a unei învăţări interactive bazate pe jocuri, animaţii, exerciţii de logică, acestea
putând determina chiar și o creştere a gradului de obiectivitate a evaluării.
Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare.
Evoluția fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi se realizează într-un ritm tot
mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, corecte şi complete a
realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent.
10 Ion Albulescu,Mirela Albulescu,Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane, Editura Polirom,Iași,2000,
p.94

2
Aceasta presupune în mod inevitabil, o creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat,
prelucrat și aplicat în viaţa de zi cu zi.
Pentru a face faţă problemelor prezentului este esenţial să combinăm metodele
tradiţionale cu cele moderne, să utilizăm mijloace de învățământ cât mai complexe, menite să
faciliteze transmiterea de cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții,
realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului instructiv educativ.
În vederea valorificării la un nivel maxim a valențelor educative a mijloacelor de
învățământ sunt necesare îndeplinirea unor condiții fundamentale:
 o bună pregătire psihopedagogică a profesorului prin care se care asigură
selectarea, combinarea, integrarea şi utilizarea mijloacelor de învăţământ în
activitatea didactică;
 respectarea particularităților de vârstă și a nivelului de pregătire al elevilor;
 familiarizarea cadrului didactic în vederea utilizării mijloacelor moderne de
învăţământ: condiţii de funcţionare, întreţinere, valenţe educative, etc.
 o pregătire adecvată a colectivului de elevi în vederea perceperii mesajului audio-
vizual (reactualizarea conţinuturilor anterioare, formularea clară a sarcinii
didactice din perspectiva căreia trebuie receptată informaţia) precum şi pregătirea
spaţiului şcolar (aşezarea băncilor, iluminat, condiţii de utilizare a aparatelor,etc.)
 o combinarea optimă, a mijloacelor de învăţământ clasice cu cele moderne.
Nu este cazul să absolutizăm utilizarea metodelor și mijloacelor de învățământ
moderne în detrimentul celor clasice, deoarece un adevărat profesionist trebuie să ştie să
adapteze demersul didactic. Sunt cu siguranță lecţii care în mod cert produc performanţe
şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa
acestora nu este obligatorie.
Se impun însă anumite exigențe pedagogice pentru folosirea și integrarea mijloacelor de
învățământ în activitatea didactică.
Materialul didactic prezentat trebuie să fie:
 accesibil
 calitativ
 convingător
 relevant
 sugestiv
Toate resursele educaționale utilizate în cadrul orelor de religie trebuie să fie analizate,
filtrate de către profesor din perspectiva conținutului informațional astfel încât acesta să fie în
concordanță cu învățătura de credință.
În ceea ce privește integrarea resurselor educaționale în procesul instructiv educativ
trebuie avută în vedere atât valoarea psihopedagogică a acestora cât și implicațiile pe care le
au asupra transmiterii de cunoștințe, formării de priceperi si deprinderi de comportament
religios moral.
În concluzie, se poate afirma că învățământul modern se fundamentează pe o
multitudine de surse de documentare iar resursele educaţionale on-line sunt cele care permit o
reconfigurare a procesului de învăţare, ele facilitează formarea de competenţe im primând
instruirii un caracter interactiv şi integrativ .

2
http://www.bibliaortodoxa.ro

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro oferă utilizatorilor accees la învățătura sfântă cuprinsă în
paginile Sfintei Scripturi.

http://www.trinitastv.ro

În cadrul lecției „ Cinstirea Sfintelor icoane” pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 1.1 Argumentarea importanţei
respectului datorat de creştini celor sfinte, profesorul propune în cadrul secvenței didactice: Stimularea performanței
vizionarea unui fragment din cadrul unui documentar despre Sfintele icoane ce poate fi accesat pe site-ul
http://trinitastv.ro/emisiuni/biserica-azi

http://video.elearning.ubbcluj.ro/

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre
înviere şi viaţa veşnică, în cadrul secvenței didactice: Stimularea performanței, profesorul propune în cadrul lecției „Credinţa
în înviere şi viaţa veşnică” folosirea resurselor educaționale oferite pe site-ul http://video.elearning.ubbcluj.ro/. Acesta oferă o
multitudine de materiale utile pentru toate ciclurile de învățământ.

2
http://www.crestinortodox.ro/

Prin intermediul hărților redate de site-ul http://www.crestinortodox.ro/ referitor la călătoriile misionare ale Sfântului Apostol
Pavel, elevii au posibilitatea de a aprofunda informații referitoare la răspândirea credinței creștine. Acesta oferă o gamă variată
de materiale utile pentru profesor și elevi.

http://ziarullumina.ro/

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 3.1. Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în
exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii, în cadrul secvenței didactice: Dobândirea de noi cunoștințe, profesorul propune
elevilor investigarea unui material despre postul Adormirii Maicii Domnului identificat pe site-ul
http://ziarullumina.ro/editie/2016-08-07

http://www.pretuimfamilia.ro/

În cadrul lecției despre familia creștină pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 3.2. Analizarea responsabilităţilor
şi a modului de implicarea a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană, în cadrul secvenței didactice:
Evocare , profesorul propune elevilor vizionarea unui material video depre problemele ce afectează familia pe site-ul
http://www.pretuimfamilia.ro/index.php/proiecte/conferinte--familii

2
http://patriarhia.ro/

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 3.2. Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextul
societăţii actuale în cadrul secvenței didactice: Dobândirea de noi cunoștințe, profesorul propune elevilor folosirea hărții
interactive cu privire la filantropia creștină din România, oferită pe site-ul http://map.patriarhia.ro/

http://www.profesordereligie.ro/

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul http://www.profesordereligie.ro/ oferă profesorilor de religie acces la o multitudine de
documente, informații utile.

http://catehism.ortodoxiatinerilor.ro/

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de
cele sfinte, în cadrul secvenței didactice: Stimularea performanței, profesorul propune elevilor vizionarea unui documentar
depre viața monahală, pustnicie.

2
https://alfaomega.tv

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice 4.1. Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă, în
cadrul secvenței didactice: Stimularea performanței, profesorul propune elevilor vizionarea unui documentar depre problema
drogurilor în România pe site-ul https://alfaomega.tv/stiri/romania-puls-spiritual/5346-problema-drogurilor-in-romania-cu-
catalin-baciu-director-teen-challenge-romania

http://didacticaortodoxa.blogspot.ro/

Pentru formarea/dezvoltarea competenţei specifice : 1.2. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, în cadrul secvenței
didactice: Dobândirea de noi cunoștințe, profesorul propune elevilor investigarea unor surse de documentare depre religia
iudaică.

http://www.didactic.ro/

Acest site oferă cadrelor didactice posibilitatea de a se informa, de a discuta și colabora cu colegii în vederea realizării unui
schimb de informaţii, materiale didactice cât mai util şi eficient.Se intenţionează realizarea unui site dinamic şi la îndemâna
oricui, astfel încât să existe în permanenţă o “cancelarie” în care profesorii pot schimba impresii dar şi afla noutăţi utile în ceea
ce priveşte activitatea didactică.

2
Bibliografie

1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri


și strategii, Editura Aramis Bucureşti, 2002
2. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Ediția a II - a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași,
2006
3. Crenguța Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, E.D.P .București, 2006
4. Dumitru Fecioru, Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Hrisostom, revista B.O.R
Tipografia cărților bisericești, București, 1937
5. Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică și Pedagogică RA,
București, 1996
6. Ion Albulescu, Mirela Albulescu, Predarea și învățarea disciplinelor socio-umane,
Editura Polirom, Iași, 2000
7. Oprea, C.L. Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti,
2006
8. Șebu, Sebastian; Opriș, Monica; Opriș, Dorin; Metodica predării Religiei, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2000

2
LISTA PAGINI WEB RECOMANDATE

I. Link-uri utile pentru profesorii de Religie – cultul ortodox, greco-catolic, neoprotestant


http://www.religieortodoxa.ro – Portalul profesorilor de religie ortodoxă, conţine pagini cu
informaţii utile profesorilor de religie, materiale didactice
http://hristosimpartasitcopiilor.blogspot.ro – materiale suport şi exemple concrete de activităţi
catehetice desfăşurate în parohiile din ţară
http://www.oradereligie.ro – asociația părinți pentru ora de religie
http://ortodox.md – poveşti cu tâlc, rugăciuni, desene animate pentru copiii, muzică
bisericească etc.
http://www.crestinortodox.ro – site-ul conţine rugăciuni pentru copiii, informaţii despre
sărbătorile religioase, colinde etc.
http://www.bibliaortodoxa.ro – pagina conţine Biblia Ortodoxă
http://www.biblia-ortodoxa.ro - pagina conţine Biblia Ortodoxă audio
http://www.ziarullumina.ro – primul ziar creştin din România
http://www.calendar-ortodox.ro - Pagină web dedicată calendarului creştin-ortodox
http://ro.orthodoxwiki.org/Pagina_principal%C4%83 - O mică enciclopedie ortodoxă pe
internet, cu diferite informaţii creştine
http://www.vietile-sfintilor.ro - Pe această pagină web veţi afla vieţile sfinţilor
http://www.manastireasfinteicruci.ro – Manastirea Sfintei Cruci, Oradea
http://www.patriarhia.ro – site-ul Patriarhiei Ortodoxe Române
http://www.librariaortodoxia.ro/edituri/mateias_512 - editură care oferă cărţi ortodoxe pentru
copii, CD-uri şi DVD-uri
http://www.edituracristimpuri.ro - editură care oferă cărţi ortodoxe pentru copii, CD-uri şi
DVD-uri
http://www.edituracristimpuri.ro/planse-de-colorat.htm - planşe de colorat, care aparţin unor
cărţi tipărite de editură
http://www.edituracristimpuri.ro/povesti-si-povestiri.htm - poveşti şi povestiri pentru copii
http://www.editurasfmina.ro - site specializat în manuale de religie, auxiliare, materiale
didactice şi softuri educaționale pentru religie
http://video.elearning.ubbcluj.ro/?page_id=690 – video elearning – ciclul primar
http://video.elearning.ubbcluj.ro/?page_id=692 – video elearning – ciclul gimnaziu
http://www.citateortodoxe.ro – citate pe diferite teme religioase
http://ortodoxiatinerilor.ro/rugaciune - seri de rugăciune pentru tineri
https://rugaciuneatatalnostru.wordpress.com – tâlcuiri ale Sfinților Părinți la Rugăciunea
Domnească
https://matematicasiteologie.wordpress.com – matematică și teologie
http://www.profesorreligie.ro/index.html - site- ul profesorilor de religie greco-catolică
http://www.cateheza.ro - site care conţine resurse pentru cateheză, cultul greco-catolic
http://www.resursecrestine.ro – site cu resurse creştine pentru cultul neoprotestant;
http://www.tanarcrestin.net – site cu resurse creştine pentru cultul neoprotestant;
http://www.ciresarii.ro – site cu resurse creştine pentru cultul neoprotestant;

2
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html - accesând link-ul reealizați o
incursiune în Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim.
http://wwwmunteleathos.com
http://wwwaltarulcredintei.md
http://wwwfericiticeiprigoniti.net
http://wwwmarturisitorii.ro
http://wwwvaleriugafencu.wordpress.com
http://wwwfemeiaortodoxa.wordpress.com
http://wwwhristosimpartasitcopiilor.blogspot.ro
http://www.trinitastv.ro
http://www.basilica.ro
http://www.inforeligie.ro
http://catehism.ortodoxiatinerilor.ro/
https://alfaomega.tv
http://didacticaortodoxa.blogspot.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.pretuimfamilia.ro/
https://www.realitatea.net/
http://www.poartasprecer.ro/
http://www.resurse-ortodoxe.ro/
II. Platforme educaționale:

www.alegescoala.ro
www.alegecoala.ro
http://predareareligiei.ro/
http://etwinning.ro/
http://www.siveco.ro/ro/solutii-business-to-public/elearning/platforma-ael
http://iteach.ro

III. Link-uri utile pentru accesarea unor filme cu tematică religioasă:


http://www.filmedocumentare.com/religie-spiritualitate - filme documentare cu tematică
religioasă (subtitrate)
http://www.ortodoxtv.ro/filme-video/pelerinaj-in-tara-sfanta.php - site care conţine filme şi
documentare cu tematică religioasă
http://www.edituracristimpuri.ro/filme-si-desen-animat.htm - filme şi desene animate pentru
copii
http://filmecrestineonline.ro – site filme creștine online
http://filmecrestineonline.com/filme-crestine – site filme creștine online
http://filmecrestineonline.net – site filme creștine online
https://crestintotal.ro/filme – site filme creștine online
http://filme-crestine-online.blogspot.ro – site filme creștine online
http://www.dailymotion.com/Domnul-e-Bun - desene animate creștine
https://www.youtube.com/watch?v=GRgg1b4Ej9U – desene animate creștine