Sunteți pe pagina 1din 26

Teme SAT

Tema 1.
 Analizaţi programa şcolară la disciplina Comunicare în limba română
pentru unul dintre anii de studiu din cadrul ciclului achiziţiilor
fundamentale (CP – II) și realizaţi o listă sintetică a tipurilor de situaţii de
învăţare care se regăsesc listele de exemple de situaţii associate fiecărei
competenţe specifice, organizându-le după criteriul sarcinii de învăţare
principale descrise.

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

ORTOGRAFIA,ORTOEPIA ŞI PUNCTUAŢIA

NIVEL DE ŞCOLARITATE: Clasa a-III- a


STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI PE NIVELUL
DE ŞCOLARITATE
3.1. Dezvoltarea capacitatii de aplicare a regulilor de fonetică,ortografie şi
ortoepie in comunicarea scrisă si orală

3.2. Dezvoltarea capacitatii aplicării scrise şi orale a normelor despărţirii în


silabe

3.3. Dezvoltarea competenţelor de scriere corectă a ortogramelor şi a


cuvintelor dificile

3.4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă respectând punctuaţia


INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Competenţe Indicatori de performanţă Indicatori de


de nivel bazal / nivel de performanţă de nivel
generale
studii superior / nivel de
studii
C.G.1. -recunoaşte sunetele, -aplică in comunicarea
literele cuvâ ntului ce scrisă regulile de
Dezvoltarea formează o propoziţie ortografie şi
capacitatii de punctuaţie, scrierea
aplicare a regulilor -distinge cuvinte şi sensul lizibilă şi îngrijită  
de lor într-un enunţ 
fonetică,ortografie -utilizează în
şi ortoepie in -diferenţiază greşeli de comunicarea orală
comunicarea ortografie şi punctuaţie, cuvinte cu sensul
scrierea lizibilă şi îngrijită   potrivit contextului
scrisă si orală

C.G.2. - descoperă vocalele, -aplică , in comunicara


Dezvoltarea consoanele şi silabele scrisă , despă rţirea
capacitatii aplicării dintr-un cuvâ nt dat corectă a cuvintelor
scrise şi orale a
normelor
despărţirii în
silabe

C.G.3. -recunoaşte ortogramele -compune propoziţii


folosind ortogramele
Dezvoltarea -distinge forma corectă a
competenţelor de ortogramelor în enunţuri
scriere corectă a date
ortogramelor şi a
cuvintelor dificile
-pronunţă clar si corect -aplică in comunicarea
C.G.4. cuvintele dintr-un enunt scrisă şi orală regulile
Dezvoltarea utilizand intonatia de punctuaţie
competenţelor de adecvata impusa de
comunicare semnele de punctuatie
scrisă ,
respectâ nd
punctuaţia

ORGANIZAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI PE AN ŞCOLAR – CLASA A III A

SĂ SCRIEM ,SA PRONUNŢĂM SUNETELE ŞI CUVINTELE CORECT!

JOCUL SILABELOR

ÎN ÎMPĂRĂŢIA ORTOGRAMELOR

JUCĂUŞELE SEMNE DE PUNCTUAŢIE

Metode didactice: jocul didactic ca forma de lucru, cubul, R.A.I.


brainstormingul,conversatia ,exercitiul, metode de grup
Exemple de jocuri șpi exerciții:
-jocuri şi exerciţii de sesizare intuitivă a structurilor gramaticale
( morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte, în fluxul vorbirii ;
-exerciţii de realizare a acordurilor gramaticale ;
-jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii 
-jocuri de identificare a vocalelor, consoanelor, silabelor dintr-un cuvanrt dat
-exercitii si jocuri de delimitare a cuvintelor dintr-o propozitie data
-copieri, transcrieri, dictari, autodictari

Denumirea
competenţei
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini
specifice
CS1.1. -utilizează si recunoaşte Alfabetul şi -iniţiativă faţă de
literele alfabetului cuvântul modul de obţinere
Utilizarea
propozitia, a cuvintelor prin
corectă a
îmbinare a literelor
alfabetului
-alcătuieşte cuvinte
folosind corect literele
alfabetului, fonetic şi
ortografic
CS.1.2. -aplică şi citeşte corect Grupurile de -valorizarea
Folosirea grupurile de sunete abilităţilor de
grupurilor de literelor(ea,ie,ia (ea,ie,ia scriere şi citire în
litere oa,ua,iau,eau,sc,gz oa,ua,iau,eau, contexte diferite
sc,gz)
-Foloseşte corect
grupurile de litere in
comunicarea scrisă şi
orală
CS.1.3 -scrie corect literele Scrierea -aplicarea pozitivă
literelor : a abilităţilor de
Ortografia « â » si « î » « x », « m »
« â » si « î »,  scriere corectă a
literelor inainte de « b » sau
« x », « m » literelor si a
« n », « nn », « i », « ii »,
inainte de repetării aceleaşi
«iii »
« b » sau litere
respectând regulile « n »,« nn »,
orfografice « i », « ii »,
«iii »
-adoptă forma corectă
de scriere a literelor

CS.1.4 -construieşte corect Grupuri de -gândire critică în


Specificitatea enunţuri cu ajutorul litere : « ce », privinţa folosirii
grupurilor de grupurilor grupurile de « ci », « ge », corecte grupurilor
litere litere « ce », « ci », « gi », « che », de litere
« ge », « gi », « che », « chi »,
« chi », « ghe », « ghi » « ghe »,
« ghi », « ea »,
« ia », « oa »,
- foloseşte forma « ua », « ie »,
corectă a grupurilor de « ee », etc
litere « ea », « ia »,
« oa », « ua », « ie »,
« ee » în scriere si citire
- Distinge forma corectă
a grupurilor de litere

SUGESTII METODOLOGICE
Metode didactice: jocul didactic ca forma de lucru, cubul, R.A.I.
brainstormingul,conversatia ,exercitiul, metode de grup
Evemple de jocuri și exerciții:
- « Cine stie mai multe cuvinte cu____ », « Repeta vocala »
-Rebus
-Jocuri de combinare /modificar e a silabelor unui cuvant
-Joc :  « Cuvinte in acest cuvant »
-« Acelasi sunet/ litera la inceputul fiecarui cuvant din propozitie »
-« Eu scriu una / tu scri multe »
-Jocuri de formare de cuvinte
-« Carte de ortografie »-activitate frontală –metoda proiectului
ASPECTE EVALUATIVE

COMPETENŢE SPECIFICE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

BAZAL SUPERIOR
CS1.1. -distinge literele -alcătuieşte cuvinte
alfabetului folosind corect literele
Utilizarea corectă a
alfabetului, fonetic si
alfabetului
ortografic
CS1.2. Folosirea grupurilor -combină şi citeşte -foloseşte corect
de litere corect grupurile de grupurile de litere in
literelor (ea,ie,ia, oa, ua, enunţuri.
iau, eau, sc, gz)

CS1.3 Respectarea -combină corect literele -compune texte


ortografiei literelor folosind forma
« â » si « î » « x », « m »
corectă de scriere a
inainte de « b » sau « n »,
literelor in cuvinte
« nn », « i », « ii », «iii »
alcătuite
CS1.4 -aplică grupurile de litere -utilizează în
corect in cuvinte date comunicarea orală şi
Specificitatea grupurilor
scrisă forma corectă a
de litere
grupurilor de litere.

Denumirea
competenţei
specifice Abilităţi Cunoştinţe Atitudini
CS.1.1. -desparte corect în -Despartirea -iniţiativă faţă
Abilitatea de a silabe cuvinte cuvintelor in silabe de modul de
delimita -cuvinte simple despărţire a
silabele cuvintelor în
-completează contextul
cuvinte cu silabe despărţirii la
potrivite sfărşit de rând.

-combină silabele
şi obţine cuvinte
CS.1.2. -desparte corect în -Despartirea -valorizează
Despărţirea în silabe cuvinte cuvintelor in silabe - despărţirea
silabe compuse,aceleasi cuvinte compuse cuvintelor in
litere comunicarea
alăturate(„ee”, ”ii”. scrisă
, ”iii” , ”oo”.etc)

-combină silabele
pentru a obţine
cuvinte compuse
B.SUGESTII METODOLOGICE
Metode didactice: jocul didactic ca forma de lucru, cubul, R.A.I.
brainstormingul,conversatia ,exercitiul, metode de grup
Activitate frontala, pe perechi, in grup.indiviuală
Evemple de jocuri și exerciții
« Carte de ortografie »
Jocuri de completare a silabelor si a cuvintelor
-rebus
-exercitii de dictie si ortoepie
-antrenament de corectare a pronuntiei
-jocuri de identificare a consoanelor, vocalelor şi a silabelor dintr-un cuvant dat
-jocuri de completare a silabelor
-exercitii de reglare a intonatiei
-exercit- joc care vizează desparţirea in silabe a cuvintelor
-jocuri de combinare/modificare a silabelor unui cuvânt
Exemple :« Descoperă perechea », « Jocul silabelor », « Sus steguleţul, frate ! »

C. ASPECTE EVALUATIVE

COMPETENŢE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


SPECIFICE
BAZAL SUPERIOR
CS.1.1. Delimitarea -separă corect silabele -combină silabele şi
silabelor cuvintelor simple obţine cuvinte

CS.1.2. Despărțirea -desparte corect în silabe -ierarhizează cuvintele


în silabe cuvinte compuse in funcţie de numărul cu
silabelor

Denumirea
competenţei
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini
specifice
CS1.1. -utilizează corect Scrierea -iniţiativă în
ortogramele ortogramelor aplicarea corectă a
Distingerea
“sa/s-a, sau/s-au, ortogramelor in
formei -alcătuieşte propoziţii
sai/ sa-i comunicarea scrisă
corecte a folosind forma corectă
ortogramelo a ortogramelor Scrierea
r ortogramelor
-distinge forma corectă
“neam/ne-am,
a ortogramelor in
na/n-a, nai/n-ai”
contexte diferite

CS1.2. -utilizează corect Scrierea - pozitiviţate faţă


ortogramele ortogramelor: ”ca- de forma şi
Utilizează
ti/a-ti, ca/c-a, sensurile
ortogramelo -alcătuieşte propoziţii
cai/c-ai” ortogramelor în
r în enunţuri folosind forma corectă
situaţii date de
a ortogramelor Scrierea
context
ortogramelor:
-distinge forma corectă
“cai/ca-I, cam/ c-
a ortogramelor in
am, car/c-ar”
contexte date
-exemplifică sensurile
ortogramelor în
propoziţii
CS1.3 - -utilizează corect Scrierea -iniţiativă in
Abordarea ortogramele ortogramelor :”cas aplicarea
ortogramelo /c-as, ortogramelor şi
-alcătuieşte propoziţii
r în funcţie distingerea formei
folosind forma corectă cea/ce-a,ceai/ce-
de sensul corecte impusă de
a ortogramelor ai, cei/ce-I, cel/ce-
mesajului enunţ
l, car/c-ar, deal/de-
-distinge forma corectă
al »
a ortogramelor in
contexte date Scrierea
ortogramelor:
-exemplifică sensurile
“dune/du-ne, iar/i-
ortogramelor în
ar, iau/i-au, las/l-
propoziţii as, lor/l-or, mai/m-
ai, mia/mi-a,
noi/n-oi

CS1.4 - -scrie corect Scrierea -gândire critică în


Scrierea ortogramele ortogramelor: privinţa folosirii
ortogramelo “nor/n-or, sar/s-ar, corectă a
-alcătuieşte propoziţii
r şi tie/ti-e, va/v-a: ortogramelor
folosind forma corectă
cuvintelor in a ortogramelor Scrierea
comuniara cuvintelor : aceea,
scrisă -distinge forma corectă
aceia, aceeasi,
a ortogramelor in
aceiasi, odata/ o
contexte date
data, altadata/alta
-exemplifică sensurile data, numai/nu
ortogramelor în mai, altfel/alt fel.
enunţuri dupa/de pe,
casa/ca sa

Metode didactice: jocul didactic ca forma de lucru, cubul, R.A.I.


brainstormingul,conversatia ,exercitiul, metode de grup
Activitate frontala, pe perechi, in grup.indiviuală
Evemple de jocuri și exerciții
Folosirea metodelor alternative :
„ Cartea ortogramelor”
-activitate frontala, pe perechi, in grup, jocuri adecvate
« Carte de ortografie »
-ortografie” exercitii pt. clasele I-IV
-exercitii de scriere corecta a ortogramelor
-jocuri de completare a unor texte lacunare
-frământări de limbă “Litera salvatoare “,” Sus cartonaşul , frate ! “ (se
utilizează jetoane cu ortograme şi cuvinte omofone)

COMPETENŢE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


SPECIFICE
BAZAL SUPERIOR
CS1.1. Distingerea -distinge forma corectă a -interpretează forma
formei corecte a ortogramelor in contexte corectă a ortogramelor
ortogramelor diferite in contexte diferite

CS1.2. Utilizarea -separă forma corectă a -exemplifică sensurile şi


ortogramelor în ortogramelor in contexte forma corectă a
enunţuri date ortogramelor în
propoziţii

CS1.3 -distinge forma corectă a - scrie corect


ortogramelor in contexte ortogramele în
Abordarea
date alcătuirea unor texte
ortogramelor în
funcţie de sensul
mesajului
CS1.4 -completează propoziţii cu - alcătuieşte texte cu
forma corectă a ortograme(ambele
Folosirea
ortogramelor forme ) din care alege
ortogramelor in
forma corectă
comunicarea scrisă

Denumirea
competenţei
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini
specifice
CS1.1. -completează texte Semnele de
cu semnele de punctuatie (punct ,
Aplicarea
punctuaţie potrivite semnul exclamarii ,
semnele de
semnul intrebarii,
punctuaţie in
doua puncte,
texte lacunare
-citeşte enunţuri ghilimele, linia de
CS.2. respectând intonaţia dialog) -iniţiativă în
inpusă de semnele aplicarea semnelor
Redarea orală
de punctuaţie de punctuaţie
de texte pe
baza intonaţiei
impusă de
semnele de
punctuaţie
CS.3 -redă in scris texte
audiate aplicând
Utilizareaa in
normele folosirii
scris a
semnelor de
normelorde de
punctuaţie
punctuaţie

Metode didactice: jocul didactic ca forma de lucru, cubul, R.A.I.


brainstormingul,conversatia ,exercitiul, metode de grup
Activitate frontala, pe perechi, in grup.indiviuală
Evemple de jocuri și exerciții:

-exercitii de rostire corectă


-copieri, transcrieri, dictari, autodictari
-exerciti de reglare a tonului , a intonaţiei si a vitezei proprii de vorbire
-exercitii-jocuri de utilizare corecta a semnelor de punctuatie
-exercitii de construire a unor propozitii care necesita folosirea corecta a
semnelor de punctuatie
-transcriere, dictare, autodictare
-exercitii de analiza si apreciere
-jocuri şi concursuri privind punctuaţia: “Virgula săltăreaţa”, “Miratul semn al
exclamării”. ”Două puncte-gemenele”, “Intrebătorul”, “ Omida-punctele de
suspensie”
-exercitii-jocuri care vizeaza folosirea corecta a semnelor de punctuaţie: “Elimină
surplusul”, “Carămizile punctuaţiei corecte”,etc.

COMPETENŢE SPECIFICE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

BAZAL SUPERIOR
CS1.1. Aplicarea semnele -distinge corectitudinea - completează texte cu
de punctuaţie in texte aplicării semnului de semne de punctuaţie
punctuaţie in context dat
CS1.2. Redara orală a - citeşte enunţuri citeşte expresiv texte la
textelor pe baza respectând intonaţia prima vedere
intonaţiei impusă de inpusă de semnele de
unele semnele de punctuaţie
punctuaţie

CS1.3. Aplicarea in scris -recunoaşte forma - evaluează texte din


regulile de punctuaţie corectă a aplicării aspectul punctuaţiei
punctuaţiei
MODUL INTEGRAT! -
SĂ NE REMINTIM !

DENUMIREA ABILITĂŢI CUNOŞTINŢE ATITUDINI


COMPETENŢEI
SPECIFICE
CS1.1.Sunetele şi -scrie si recunoaşte -alfabetul şi -valorizarea
literele în literele alfabetului cuvântul abilităţilor de
comunicare propozitia, scriere şi citire în
-alcătuieşte
contexte diferite
cuvinte folosind
corect literele
alfabetului, fonetic
si ortografic

CS1.2. -desparte corect în -despartirea iniţiativă faţă de


silabe cuvinte cuvintelor in modul de
Normele despărţirii
silabe -cuvinte despărţire a
în silabe -completează
simple cuvintelor în
cuvinte cu silabe
contextul
potrivite
despărţirii la sfărşit
-combină silabele de rând.
şi obţine cuvinte
CS1.3. Aplicarea -alcătuieşte -scrierea - pozitivitate faţă
regulilor de scriere propoziţii folosind ortogramelor de forma şi
a ortogramelor forma corectă a “sa/s-a, sau/s- sensurile
ortogramelor au, sai/ sa-i ortogramelor în
situaţii date de
Scrierea
context
ortogramelor
“neam/ne-am,
na/n-a, nai/n-
ai”

CS1.4. Punctuaţia -completează texte -scrierea -iniţiativă în


şi rolul in cu semnele de ortogramelor: aplicarea semnelor
comunicare punctuaţie ”ca-ti/a-ti, ca/c- de punctuaţie
potrivite a, cai/c-ai”
Scrierea
ortogramelor:
“cai/ca-I,
cam/c-am,
car/c-ar”
Scrierea
ortogramelor :”
cas/c-as,
cea/ce-
a,ceai/ce-ai,
cei/ce-I, cel/cel,
car/c-ar,
deal/de-al »

-exercitii-jocuri de utilizare corecta a semnelor de punctuaţie;


-transcriere, dictare, autodictare;
-exercitii de analiza si apreciere;
-exercitii de scriere corecta a ortogramelor;
-jocuri de completare a unor texte lacunare;
jocuri de completare a silabelor si a cuvintelor;
-rebus ;
-exercitii de dicţie si ortoepie ;
-antrenament de corectare a pronunţiei ;
-jocuri de identificare a consoanelor, vocalelor şi a silabelor dintr-un cuvânt dat;
-jocuri de combinare /modificar e a silabelor unui cuvânt;
-jocuri de formare de cuvinte ;
-Jocuri de consilidare-remediere de au rolul de a stimula învăţarea:
-utilizarea „ Cărţii ortogramelor” şi a materialelor realizate prin metodele de grup
-jocuri de identificare a consoanelor, vocalelor şi a silabelor dintr-un cuvânt dat;
-jocuri de combinare /modificar e a silabelor unui cuvânt;
-jocuri şi exerciţii de sesizare intuitivă a structurilor gramaticale
( morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte, în fluxul vorbirii ;
-exerciţii de realizare a acordurilor gramaticale ;
-jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii 
-jocuri de identificare a vocalelor, consoanelor, silabelor dintr-un cuvanrt dat

6.STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI DE


STUDIU PE AN DE STUDII

Competenţe generale(CG) Indicatori de Indicatori de


performanţă de nivel performanţă de nivel
bazal/an de studii de superior /an de
studii
CG1
Dezvoltarea capacitatii de -aplicarea a regulilor de -utilizarea comunicării
aplicare a regulilor de fonetică,ortografie şi scrise şi orale corecte
fonetică,ortografie şi ortoepie in comunicarea în diverse situaţii
ortoepie in comunicarea scrisă si orală
scrisă si orală

CG2
Dezvoltarea capacitatii -descoperirea formei -aplicarea în
aplicării scrise şi orale a corecte a despărţirii în comunicarea scrisă a
normelor despărţirii în silabe normelor de despărţire
silabe (aşezarea textului)

CG3 -diferenţierea formei de -crează texte folosind


aplicabilitate a corect ortogramele
Dezvoltarea ortogramelor
competenţelor de scriere
corectă a ortogramelor şi a
cuvintelor dificile
CG4. -pune în opoziţie texte -concete texte utilizând
din punct de vedere al corect punctuaţia.
Dezvoltarea punctuaţiei
competenţelor de
comunicare scrisă
respectând punctuaţia.
 Realizați un set de materiale alternative care vizează îmbunătățirea
competențelor de alfabetizare ale elevilor de școală primară (clasele 1 și
2).

Nume : ______________
Data: ___________

Fișa: 1.
1.Efectuează corect schema cuvîntului:

3. Indică (bifează) cîte silabe au cuvintele a căror imagini o vezi mai jos.
2 .Coloreză după cum urmează:
A B Ă F
a b ă f
3.Efectuează corect schema cuvîntului:
4 .Coloreză după cum urmează:
T O A M N
t o a m n

3. Indică (bifează) cîte silabe au cuvintele a căror imagini o vezi mai jos.

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4
5.Scrie în casetă cuvîntul,apoi notifică mai sus cu buline:vocalele și consoane le
.

6 .Coloreză după cum urmează:


L E G U M
l e g u m

3. Indică (bifează) cîte silabe au cuvintele a căror imagini o vezi mai jos.

1 2 3 4 1 2 3 4
1
7.Continuă șirul conform modelului.

V O
v o
Ee Ff
8.SCRIE CUVÂNTUL PRIETENI
9.DECUPEAZĂ LITERELE,LIPEȘTE PENTRU A OBȚINE CUVÎNTUL
MAMA ,AJUTĂ COPILUL SĂ AJUNGĂ LA MAMA SA.

MA A MA MA MMA MA
 Redactaţi un eseu argumentativ privind plusul de valoare pe care îl
asigură adoptarea modelului comunicativ-funcţional în alfabetizarea
iniţială.

Predarea limbii române în învăţământul preuniversitar urmareşte înţelegerea de


către elevi a bogaţiei limbii si folosirea ei corectă in relaţiile ei cu oamenii.
Din punctul meu de vedere scopul studierii limbii române în perioada
şcolarităţii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultura comunicaţională şi
literară, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze
cu semenii săi, să utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii, să poată
continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare.
Curriculum-ul pentru învăţământul primar este structurat în funcţie de un model
comunicativ-funcţional care presupune predarea integrată a capacităţilor de
receptare şi de exprimare orală, cât şi a capacităţilor de receptare a mesajului scris
si de exprimare in scris. Conform acestui nou model comunicarea este un domeniu
complex care înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris
(citire, lectură), precum şi cele de exprimare orală, respectiv de exprimare scrisă.
Domeniile limbii române (citire, lectură,gramatică, compunere) sunt definite acum
în termeni de capacităţi: receptarea mesajului oral, receptarea mesajului scris,
exprimarea orală şi cea scrisă.
Comunicarea este prezentată în calitatea sa de competenţă fundamentală,
acoperind deprinderi de receptare şi exprimare orală, respectiv scrisă.
Clasa I este singura clasă în care se mai disting două din vechile domenii ale
limbii, citirea şi scrierea, atunci când se predă în mod tradiţional cu oră specială de
citire şi oră specială de scriere.
Consider ca noul model comunicativ-funcţional (predarea integrată) faţă de
predarea tradiţională are avantajul menţinerii interesului activ al elevilor,
activităţile nemairepetându-se. Trecând pe parcursul aceleeaşi lecţii de la
activitatea de citire la cea de scriere s-a constatat că elevii sunt mai relaxaţi şi
participă cu mai mult interes la activitate, se menţine trează atenţia elevilor prin
alternarea citirii cu scrierea.
Abordarea tradiţională
Etapele unei lecţii de citire pot fi:
- alegerea propoziţiei în care se află un cuvânt ce conţine sunetul nou (dacă
sunetul predat este o vocală, este bine ca aceasta să formeze singură silaba,
cu excepţia vocalei î. Dacă sunetul este o consoană, ea trebuie să se afle
între două vocale)
- stabilirea locului cuvântului în propoziţie
- despărţirea cuvântului în silabe şi descoperirea sunetelor care compun
fiecare silabă
- pronunţia sunetului noui în diferite poziţii (început, interior, sfârşit)
- jocuri pentru descoperirea sunetului nou în diferite cuvinte
- prezentarea literei de tipar corespunzătoare sunetului
- descoperirea literei noi din diferite surse (reviste, ziare, cărţi)
- intuirea ilustraţiei
- întrebările învăţătorului în legătură cu ilustraţia trebuie astfel formulate
încât, prin răspunsuri, elevii să pronunţe toate cuvintele din pagină
- citirea pe silabe şi integrală a grupurilor de cuvinte (se urmăreşte formarea
câmpului vizual de o silabă)
De la citirea pe silabe nu se trece imediat la citirea textului, deoarece elevul
trebuie să-şi regleze respiraţia. Între citirea pe silabe a cuvintelor la citirea
textului se pun câteva întrebări elevilor pentru a-i aduce la o respiraţie normală,
respiraţia având un rol important în citirea corectă.
- citirea textului (prima citire a textului o face elevul)
- formulare de întrebări în legătură cu textul
- exerciţii de citire
- citirea model a învăţătorului care nu se desfăşoară la începutul lecţiei şi
nici la sfârşitul ei, pentru a exista timp ca elevii să citească textul după
modelul învăţătorului
- exerciţii de dezvoltare a exprimării
Etapele lecţiei de scriere pot fi:
- intuirea literei de mână (stabilirea elementelor grafice)
- scrierea model a literei pe tablă, cu explicarea fiecăreri mişcări a mâinii
- scrierea literei pe tablă de către elevi
- scrierea literei în aer, pe bancă, pe podul palmei
- exerciţii pregătitoare pentru scriere
- scrierea literei de trei ori
- verificarea scrierii
- elevii care au scris corect mai scriu trei litere, ceilalţi exersează cu
învăţătorul
- exerciţii de scriere a literei
- scrierea cuvintelor
În această etapă se disting trei momente:
o copierea cuvintelor după modelul scris pe tablă sau pe planşă
o transcrierea cu litere de mână a cuvintelor după un model scris cu
litere de tipar
o dictarea sau scrierea din memorie a cuvintelor
- scrierea propoziţiilor
Abordarea integrată a citirii şi scrierii
Lecţia I
- alegerea propoziţiei
- stabilirea locului cuvântului în propoziţie
- despărţirea cuvântului în silabe
- pronunţia sunetului nou
- prezentarea literei de tipar
- intuirea ilustraţiilor
- citirea grupurilor de cuvinte
- intuirea literei de mână
- scrierea model a literei de mână
- scrierea în caiet a literei de mână
- scrierea cuvintelor
Lecţia a II-a
- citirea textului
- scrierea propoziţiilor
- exerciţii de dezvoltare a exprimării şi de scriere
Clasele sau elevii cu ritm lent de învăţare pot încheia studiul literelor în prima
luna a clasei a doua. În această situaţie, nu se justifică repetenţia numai pentru
acest motiv.
În prima parte a semestrului I din clasa a II-a se desfăşoară perioada
postalfabetară
Disciplina este importantă în formarea intelectuală, socială şi emoţională a
elevilor, în dezvoltarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura
accesul la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată
pe cunoaştere. Aceasta permite reactualizarea, consolidarea competenţele de
comunicare scrisă si orală corectă, astfel vine in sprijinul formării celor 8
competenţe cheie, stabilite de Comisia Europeană, în special comunicarea în limba
maternă corectă, ceea ce dezvoltă şi competenţele civice , interpersonale
,capacitatea de a învăţa să înveţi.

Ovid Densusianu: ,, Nici o limbă nu poate fi redată în scris absolut cum se


pronunţă şi, deoarece scrierea cere totdeauna o anumită cultură de la aceia care o
aplică, este necesară o stăruinţă de a înţelege anumite nuanţe ale ei.” După acest
citat fundamentul programei este acela de a forma deprinderile de exprimare orală
şi scrisă corectă. Va avea în vedere participarea activă şi directă a elevilor la
explicarea şi înţelegerea cunoştinţelor de limbă, de ortografie şi punctuaţie, de
îmbogăţire, dezvoltare şi precizare a vocabularului, de exprimare corectă, orală şi
scrisă.
In concluzie ,scopul acestei ,,stăruinţe” este de a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească
mai uşor codul ortografiei, ortoepiei si punctuatiei limbii române, evitând
supraîncărcarea, stresul, cât, mai ales, tendinţa de respingere pe care o generează,
de obicei, temele şi conţinuturile cu un grad sporit de dificultate.

Tema 2
 Realizați un ghid de bune practici pentru educarea copiilor de școală primară
(clasele 1 și 2).
 Realizați un ghid de bune practici în care să evidențiați utilizarea
instrumentelor de evaluare a abilităților de alfabetizare
 Elaboraţi trei proiecte de lecţie având ca sarcină didactică fundamentală
predarea – învăţarea unui sunet nou şi a literei corespunzătoare, care să aibă
ca punct de start un text de referinţă creat de dvs.

Termene:
20 aprilie 2020 – tema 1
25 mai 2020 – tema 2