Sunteți pe pagina 1din 5

Repartizarea orelor

Predare / învăţare 30
Recapitulare / evaluare / ev. practică 4
Total 34 ore – 1 oră săptămânal

Repartizarea orelor de predare / învăţare pe unităţi de timp

Numărul
Clasa Module
orientativ de ore
VII 1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale 10
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate 10
3. Cum să ne comportăm în spațiul virtual 2
4. Prezentări electronice 5
5. Modul la alegere: 6
A) Comunicarea în spații virtuale
B) Cultura informației
C) Primele mele programe
6. La discreția cadrului didactic 1
Total 0
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la Informatică:
1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând
etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și
convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea
diferitor domenii de studiu, activitate și valori umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și
perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți,
responsabilitate pentru succesul comun.
Proiect didactic de lungă durată. Clasa a 7-a

Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Tehnologia didactică Note
Nr. de ore Data
- Respectarea regulilor de comportare și Normele tehnicii securității în cabinetul 1 - Activitate frontală.
securitate în cabinetul de informatică. de informatică. - Activitate individuală.
- Respectarea regulilor de igienă a muncii Cum să ne comportăm în cabinetul de - Test.
la lecțiile de informatică. Informatică. utilizare a calculatorului.
Evaluare inițială 1
1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale  10 ore

- Descrierea formelor de reprezentare, 1.1. Informația. Purtători de informație. 1 - Activitate frontală. Tema 1.9 
stocare, codificare și transmitere a 1.2. Sisteme de numerație 1 - Activitate individuală. proiect
informației. - Activitate în grup.
1.3. Unitățile de măsură a cantității de 1
- Estimarea cantității de informație ce se Demonstrație.
informație. -
conține în mesajele text, grafice, audio și
video. 1.4. Codificarea și decodificarea 1 - Observație.
- Codificarea și decodificarea numerelor informației. - Reprezentări grafice.
naturale, a informației textuale. 1.5. Estimarea cantității de informație. 1 - Joc didactic.
- Instruirea asistată de
1.6. Destinația componentelor de bază ale 1 calculator.
calculatoarelor personale.
- Evaluarea asistată de
1.7. Clasificarea calculatoarelor. Criteriile 1 calculator.
de clasificare. - Test.
1.8. Rețele de calculatoare. 1
1.9. Echipamente digitale multimedia. 1
Mijloace digitale de comunicații.
Ergonomia și securitatea personală în
mediile digitale.
1.10. Evaluare sumativă. 1
Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Tehnologia didactică Note
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate  8 ore

- Utilizarea funcțiilor și a componentelor de 2.1. Funcțiile sistemului de operare. 1 - Activitate frontală.


bază ale sistemului de operare. 2.2. Fișiere și directoare. 1 - Activitate individuală.
- Identificarea tipurilor de controale și Unități externe. - Activitate în grup.
ferestre. Exerciții.
2.3. Interfețe grafice 1 -
- Efectuarea operațiilor asupra ferestrelor - Lucrare practică.
din componența interfețelor grafice. 2.4. Gestiunea datelor. 1
Gestiunea dispozitivelor de stocare a - Demonstrație.
- Efectuarea operațiilor asupra fișierelor și
datelor. - Observație.
directoarelor.
- Estimarea capacității de memorare a 2.5. Aplicații destinate prelucrărilor 1 - Reprezentări grafice.
suportului magnetic și a suportului optic elementare a informațiilor.
de informație. 2.6. Aplicații de redare a fișierelor 1
- Editarea textelor în clar. multimedia.
- Crearea și editarea imaginilor de tip 2.7. Aplicații destinate accesării 1
raster. serviciilor Internet.
- Redarea fișierelor multimedia. Poșta electronică.
- Accesarea paginilor web. 2.8. Rețele de socializare și rețele de 1
- Extragerea de informații din internet în mesagerie instantă.
baza unor criterii simple de căutare.
- Comunicarea prin poșta electronică,
rețelele de socializare și de mesagerie
instantă.

Cum să ne comportăm în spațiul virtual  3 ore

- Înțelegerea și evaluarea critică a 3.1. Veridicitatea și credibilitatea 1 - Activitate frontală.


veridicității informațiilor din spațiul informațiilor din spațiul virtual. - Activitate individuală.
virtual. 3.2. Etica spațiului virtual. Drept 1 - Demonstrație.
informatic.
Unități de competență Conținut tematic Eșalonarea în timp Tehnologia didactică Note
- Cunoașterea și respectarea regulilor de I.3. Evaluare sumativă (capitolele II și 1 - Observație.
etică a spațiului virtual. III). - Exerciții.
- Cunoașterea și respectarea regulilor de - Test.
protecție a sistemelor informatice.
- Cunoașterea și respectarea în activitatea
cotidiană a normelor de drept informatic.

4. Prezentări electronice  5 ore

- Identificarea elementelor unei prezentări. 4.1. Aplicații de prezentări electronice. 1 - Activitate frontală. Temele 4.2
- Elaborarea prezentărilor utilizând 4.2. Inserarea și editarea casetelor de text. 1 - Activitate individuală. și 4.3 
instrumentele de operare cu diapozitive. Formatarea textului. lucrări
- Activitate în grup.
Selectarea, copierea, mutarea și practice
- Introducerea și editarea textelor din - Lucrare practică.
componența prezentărilor. ștergerea fragmentelor de text.
Formatarea casetelor de text. - Exerciții.
- Utilizarea instrumentelor de corectare a - Demonstrație.
textelor. 4.3. Inserarea și editarea 1
- Observație.
- Inserarea imaginilor în prezentare din imaginilor.
locații externe, bibliotecile aplicației. Inserarea imaginilor pe diapozitive. - Reprezentări grafice.
- Utilizarea instrumentelor încorporate de Formatarea imaginilor. - Modelare.
desenare. 4.4. Derularea prezentărilor. 1 - Proiect.
- Elaborarea prezentărilor ce conțin texte și Utilizarea efectelor de animație. - Test.
imagini grafice. Modele de diapozitive și modele de
- Derularea prezentărilor. prezentări*.
Difuzarea prezentărilor.
- Utilizarea formelor de afișare a
prezentărilor în funcție de etapa elaborării 4.5. Evaluare sumativă. 1
sau tipul de prezentare.
- Identificarea și utilizarea modelelor de
diapozitive.
- Utilizarea efectelor de animație.
Unități de competență Conținut tematic Eșalonarea în timp Tehnologia didactică Note
V. Primele mele programe  6 ore

- Utilizarea unităților lexicale în scrierea 5-C.1. Unitățile lexicale ale unui limbaj de 1 - Activitate frontală.
programelor. programare de nivel înalt. - Activitate individuală.
- Verificarea corectitudinii unităților 5-C.2. Conceptul de dată. 1 - Activitate în grup.
lexicale. Definirea tipurilor de date. - Exerciții.
- Compunerea identificatorilor, șirurilor, 5-C.3. Variabile și constante. 2 - Demonstrație.
numerelor, comentariilor. Expresii algebrice. - Lucrare practică.
5-C.4. Conceptul de acțiune. 1 - Test.
Citirea și afișarea datelor.
Instrucțiunea de atribuire.
Derularea programelor.
5-C.5. Evaluare sumativă. 1