Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: PĂTRĂUCEAN CONSTANTIN-ANDREI


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA
CLASA: a VI– a
DATA: 12.12.2019
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Momentele subiectului – Sobieski și românii, de Costache Negruzzi
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Mărturii din trecut
TIPUL LECŢIEI: consolidare și fixare a cunoștințelor
DURATA: 50’

COMPETENŢE SPECIFICE
STRATEGIA
1.1 Rezumarea,DIDACTICĂ:
pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și
a) Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, mijloace şi metode, precum: conversaţia euristică, conversaţia de
dialogate
1.2. Prezentarea
verificare,unor informații, idei,învăţarea
problematizarea, sentimente
prinșidescoperire,
puncte de vedere în texte
explicaţia, orale, participând la discuții pe teme diverse sau pornind
exerciţiul.
de la textele citite/ascultate
2.3. b)
Prezentarea
Mijloaceunorde învăţământ:
răspunsuri personale,
caietele elevilor,
creativefişe
și critice
de lucru,
pe marginea
tabla, manualul.
unor texte diverse

c) Forme de evaluare: observarea sistematică a activităţii elevilor, aprecieri orale şi scrise.

d) FormeOPERAȚIONALE
OBIECTIVE de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

La sfârșitul și pe parcursul activității, elevii vor fi capabili:


OBIBLIOGRAFIE:
1 să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor/întâmplărilor din text;

O2 să recunoască modul de expunere predominant în diverse fragmente;


1.alcătuiască
O3 să Cîrstea, Mihaela Daniela,
rezumatul Avram,
textelor SobieskiViorica, Sanda,conform
şi românii, Ileana, momentelor
Dragomirescu, Alexandra, Limba şi literatura română, manual pentru
subiectului;
clasa a VI-a,
O4 să formuleze Editura
opinii Didacticăla și Pedagogică,
referitoare București, 2018;.
necesitatea respectării ordinii etapelor textului literar/ a unor activităţi zilnice, aducând
2. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, ediţia a III-a, Piteşti, Editura Paralela 45,
argumente.
2006.
3. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid pentru susţinerea examenelor de definitivare şi de
acordare a gradelor didactice, Bucureşti, Editura Corint, 2010.
4. Szekely, Eva Monica, Didactica limbii şi literaturii române la ciclurile gimnazial şi liceal, Târgu Mureş, 2006.
SCENARIU DIDACTIC

Momentele Activitatea Activitatea elevilor Metode Evaluare


activității propunătorului
- verificarea absenţilor;
EVOCAREA - verificarea şi corectarea temei pentru acasă; - scriu individual, la tablă, - conversaţia de Aprecieri verbale
-verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară: scriu cerinţele date ( ex.: dialog, verificare
în mijlocul tablei Sobieski şi românii şi propun Sobieski, moldovenii,
elevilor să-şi reamintească şi să scrie în jurul - brainstorming
Cetatea Neamţului, lupta,
titlului, pe tablă, idei/noţiuni legate de acesta. spânzurătoare, ş.a.)

Naraţiunea, dialogul şi
descrierea sunt moduri de
După ce elevii emit idei şi păreri despre sintagma - conversaţia Aprecieri verbale
expunere folosite de autor
dată, profesorul selectează câteva noţiuni euristică
într-o operă epică.
reprezentative şi le cere elevilor să-şi reamintească -explicația
modurile de expunere caracteristice operei epice.
Propun elevilor să identifice în reţeaua creată - identifică întâmplările prin
câteva întâmplări semnificative din lecţia Sobieski care trec personajele
şi românii. - ascultă conştient

Această succesiune de întâmplări, prezentate într-o


REALIZAREA anumită ordine, prin care se dezvăluie caracterele
personajelor, se numeşte subiect .
SENSULUI
- scriu pe tablă titlul, autorul şi definiţia subiectului - scriu în caiete Învățarea prin
unei opere literare şi cer copiilor să scrie şi ei în descoperire
caiete aceste date
Sobieski şi românii
de Costache Negruzi
-Momentele subiectului-
Succesiunea de întâmplări, prezentate într-o
anumită ordine, prin care se dezvăluie caracterele
diferitelor personaje, se numeşte subiect.
Propun elevilor să identifice în textul studiat o Sobieski împreună cu oastea - conversaţia
primă întâmplare/situaţie. sa se întorc înfrânţi spre
Prezintă această situaţie ca fiind una iniţială, de la
Polonia.
care pleacă întreaga acţiune a operei. Scrie pe tablă:
 Opera epică are o parte introductivă, în Elevii îşi reamintesc de cele
care sunt prezentate locul şi timpul desfăşurării învăţate în clasa a V-a, şi
acţiunii (EXPOZIŢIUNEA)
anume, că opera epică pleacă
 Un fapt sau o întâmplare declanşează
acţiunea şi îi dă un anumit curs (INTRIGA) de la o situaţie iniţială,
 Acţiunea se desfăşoară, faptele şi intervine apoi un fapt care
întâmplările continuându-se unele pe altele modifică această situaţie - exerciţiul
(DESFĂŞURAREA ACŢIUNII)
iniţială, ajungându-se astfel
 Desfăşurarea acţiunii atinge maximum de
intensitate (PUNCTUL CULMINANT) la o situaţie finală.
 Lanţul întâmplărilor are un sfârşit, oferind - scriu în caiete
cititorului soluţia pe care o imaginează autorul - elevii vor fi
pentru desfăşurarea faptelor.
apreciaţi pe tot
(DEZNODĂMÂNTUL)
Propun elevilor să lase un spaţiu liber, necompletat, parcursul lecţiei
în paranteză, şi notez pe tablă, amestecate, noţiunile - conversaţia în funcţie de
corespunzătoare fiecărui moment al subiectului.
- exerciţiul răspunsurile
Vă împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă va
rezuma pe caiete, şi apoi la tablă, acţiunea oferite
corespunzătoare a câte unui moment al subiectului
din lecţia Sobieski şi românii, şi va alege termenul
potrivit pentru momentul subiectului povestit.
Propun elevilor să inverseze imaginar, unele dintre
momentele subiectului învăţate şi/sau să elimine Lucrează pe grupe, mai întâi
unul dintre ele, şi să argumenteze, cu cuvinte pe caiete, apoi la tablă,
proprii, de ce e nevoie de o anumită ordine în alegând şi noţiunea
prezentarea unei opere literare. corespunzătoare momentului
Doar pe parcursul prezentării unei opere literare rezumat
e nevoie de o anumită ordine? De ce?
Răspund la întrebări.

Avem nevoie de ordine şi în


viaţa de zi cu zi, în
desfăşurarea orelor la - explicaţia
şcoală, a activităţilor din - exerciţiul Aprecieri verbale
afara şcolii,în familie, etc.

Elevii își notează tema și Explicația


Propun ca temă pentru acasă, rezumatul unei alte ascultă explicațiile necesare.
REFLECŢIA opere epice învăţate (Hagi Tudose, de Barbu
Delavrancea), respectând momentele subiectului
învăţate. Elevii activi vor fi notați.
Oglinda tablei

- REŢEA -
leşii

naraţiune
OPERĂ
EPICĂ
regele Poloniei

Moldova
toamna
TOTALITATEA
ÎNTÂMPLĂRILOR

ofiţeri

SOBIESKI ŞI ROMÂNII
descriere
SUBIECTUL
OPEREI
spânzurătoare

dialog
lupta
Cetatea Neamţului

străjerii
iertare
SOBIESKII ŞI ROMÂNII
de Costache Negruzzi

- Momentele subiectului-

Succesiunea de întâmplări, prezentate într-o anumită ordine, prin care se dezvăluie caracterele diferitelor personaje, se numeşte
subiect.
 Opera epică are o parte introductivă, în care sunt Cei nouăsprezece plăieşi moldoveni ţin piept cu vitejie
atacului armatei leşilor, chiar dacă sunt depăşiţi numeric de
prezentate locul şi timpul desfăşurării acţiunii aceştia din urmă. După patru zile de luptă, moldovenii rămaşi
(EXPOZIŢIUNEA) se învoiesc să se predea.

 Un fapt sau o întâmplare declanşează acţiunea şi îi dă La ieşirea plăieşilor din cetate, mânios că un număr atât
de mic de ostaşi i-a pricinuit pierderi foarte mari, Sobieski
un anumit curs (INTRIGA) hotărăşte spânzurarea moldovenilor.

La intervenţia lui Iablonovski, regele Poloniei îi iartă şi


 Acţiunea se desfăşoară, faptele şi întâmplările îi eliberează pe plăieşi.
continuându-se unele pe altele (DESFĂŞURAREA
ACŢIUNII)

 Desfăşurarea acţiunii atinge maximum de intensitate


(PUNCTUL CULMINANT)

 Lanţul întâmplărilor are un sfârşit, oferind cititorului


soluţia pe care o imaginează autorul pentru desfăşurarea
faptelor. (DEZNODĂMÂNTUL)
În toamna anului 1686, Sobieski se retrage împreună cu
armata sa spre Polonia, trecând prin apropierea Cetăţii
Neamţului.

Dorind să se răzbune pe domnul Cantemir al Moldovei,


regele hotărăşte cucerirea cetăţii.