Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul unității de învățare

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
MANUAL: ARS LIBRI – autori: Cristina Loredana-Bloju, Virginia Rențea, Adina Grigore, Mihaela-Elena Pătrașcu, Gabriela-
Mădălina Nițulescu, Nicoleta-Sonia Ionică
CLASA: a V-a
CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZĂ – 4 ore
PROFESOR: RĂILEANU OANA ELENA
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORĂȘENI-DEAL

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3: LUME DE POVESTE (16 ore – Săptămâna X – Săptămâna XIII)

Resurse
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Nr. ore Materiale Forme de Evaluare
specifice
Data didactice organizare
1. Textul literar Exerciții de lectură predictivă Manualul Activitate Observarea
narativ Discuții asupra lecturii Textul suport frontală sistematică
Stan Bolovan Formularea unor enunțuri prin Auxiliarul Activitate Aprecierea
de Ioan 2.1. care se solicită informații despre didactic individuală răspunsurilor
1
Slavici 2.2. sentimentele și emoțiile elevilor Grila de
12.11
Receptarea 2.5. după realizarea lecturii textului evaluare a
textului 5.2. Exerciții de vocabular lecturii
Identificarea valorilor specifice
culturii naționale promovate în
text
2. Textul literar 2.1. Exerciții de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
narativ 2.2. timpului și spațiului acțiunii 12.11 Textul suport frontală sistematică
Stan Bolovan 2.4. Extragerea informațiilor esențiale Auxiliarul Activitate Aprecierea
de Ioan și de detaliu din textul suport didactic individuală răspunsurilor
Slavici Alcătuirea planului dezvoltat de Activitate în Portofoliu: fișe
Acțiune, personaj, idei pe baza ideilor principale perechi de identitate
timp, spațiu Identificarea și descrierea pentru
personajelor textului personaje
Joc – Pălăriile gânditoare
3. Propoziția Exerciții de identificare a Manualul Activitate Observarea
simplă. predicatelor Auxiliarul frontală sistematică
Propoziția Exerciții de recunoaștere a didactic Activitate Aprecierea
dezvoltată. propoziției și a tipurilor de individuală răspunsurilor
Propoziția propoziții Lucru pe grupe
afirmativă. Alcătuirea unor propoziții simple
4.2.
Propoziția și a unor propoziții dezvoltate 1
4.3.
negativă Exerciții de transformare a 14.11
4.4.
propozițiilor simple în propoziții
dezvoltate și a propozițiilor
negative în propoziții afirmative
Exerciții de utilizare a semnelor
de punctuație și de ortografie

4. Unitățile 1.1. 1 Manualul Activitate Observarea


comunicării - 1.4. Exerciţii de construcție a 14.11 Auxiliarul frontală sistematică
actele de mesajului unei comunicări în didactic Lucru pe grupe Prezentarea
limbaj (a funcţie de comportamentul diferit Coli de orală a
afirma, a al interlocutorilor flipchart proiectului
întreba, a Identificarea punctelor tari și a Markere realizat pe grupe
solicita, a celor care necesită îmbunătățire Creioane Aprecierea
recomanda, a în conversațiile cu un colorate răspunsurilor
promite, a prieten/coleg
felicita, a Formularea unor enunțuri prin
declara etc.) care se solicită scurte informații
despre intenţiile şi despre
propriile emoții în diverse situații
de comunicare
Realizarea unui anunț referitor la
un cerc de lectură, utilizând și
imagini
5. Predicatul Exerciţii de actualizare a Manualul Activitate Observarea
verbal (1) noţiunilor referitoare la predicatul Auxiliarul frontală sistematică
verbal didactic Activitate Aprecierea
4.2. Exerciţii de identificare a 1 Fișe de lucru individuală răspunsurilor
4.4. predicatului verbal 19.11 Lucru pe grupe Interevaluarea
Exerciţii de analiză a predicatului
verbal

6. Predicatul Joc didactic (rebus) Manualul Activitate Observarea


verbal (2) Exerciţii de integrare în context a Auxiliarul frontală sistematică
4.2. 1
verbelor cu funcţia sintactică de didactic Activitate Aprecierea
4.4. 19.11
predicat verbal Fișe de lucru individuală răspunsurilor
Compunere gramaticală Autoevaluarea
7. Unitățile 1.4. Exerciţii de ascultare activă, 1 Manualul Activitate Observarea
comunicării - 3.2. selectând un enunţ/mai multe 21.11 Auxiliarul frontală sistematică
perechile de enunţuri care exprimă o atitudine didactic Lucru pe grupe Aprecierea
adiacență a unui interlocutor în comunicare Laptopul Activitate răspunsurilor
(întrebare- Exerciții de exprimare orală a Proiectorul individuală Portofoliu:
răspuns, ideilor, pornind de la texte invitație la
invitație citite/auzite festivitatea
-acceptarea/ Completarea unor enunţuri cu încheierii anului
refuzarea elemente care să exprime școlar adresată
invitației, manifestarea atenţiei şi a primarului
reproș - empatiei faţă de interlocutori (de localității
acceptarea/ exemplu: formule de adresare,
refuzul formule de politeţe)
reproșului, a Redactarea unei invitații la un
face un eveniment
compliment -
a răspunde la
un
compliment)
8. Etapele Realizarea planului unei Manualul Activitate Observarea
scrierii, compuneri, urmând un model dat Auxiliarul frontală sistematică
generarea Redactarea unor secvențe de didactic Activitate Aprecierea
ideilor, compunere, completând Fișe de lucru individuală răspunsurilor
planificare, paragrafele după un model de Interevaluarea
scriere - tipul: La început… Apoi… În
încadrarea în 3.1. sfârșit…
subiect 3.3. Valorificarea unor proverbe în
1
3.4. realizarea compunerilor
21.11
5.2. Rescrierea unor secvențe dintr-o
compunere personală, în urma
analizei observațiilor primite de
la profesor și de la colegi, în
vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare

9. Recapitulare Laptopul Activitate Observarea


pentru teză Proiectorul frontală sistematică
2.1. 3
Fișe de lucru Activitate Aprecierea
2.2. 26.11
Fișe de individuală răspunsurilor
2.4. (două
Exerciții recapitulative autoevaluare Autoevaluarea
2.5. ore)
Portofoliu: fișe
4.2. 28.11
de recapitulare
4.4. (o oră)
pentru teză și de
autoevaluare
10. Susținere teză 2.1. Identificarea temei și a ideilor 1 Fișe cu Activitate Evaluare
2.2. principale 28.11 subiectul individuală sumativă,
2.3. Identificarea reperelor pentru teză complexă,
3.1. spațio-temporale conținând
Identificarea personajelor diferite tipuri de
Diferențierea textelor narative de itemi
cele descriptive și explicative
4.2.
Exerciții de vocabular și fonetică
4.3.
Exerciții de identificare și analiză
4.4.
a predicatului verbal
Scriere imaginativă

11. Subiectul Exerciții de identificare a Manualul Activitate Observarea


exprimat subiectului Auxiliarul frontală sistematică
(simplu și Diferențierea subiectului simplu didactic Activitate Aprecierea
multiplu). de cel multiplu Laptopul individuală răspunsurilor
Acordul Exerciții de identificare a părților Proiectorul Activitate în Portofoliu:
predicatului de vorbire prin care se exprimă Fișe de lucru perechi compunere
4.2. 1
cu subiectul subiectul gramaticală
4.4. 03.12
Realizarea acordului dintre
predicat și subiect în enunțuri
date
Exerciţii de integrare în context a
părților de vorbire cu funcţia
sintactică de predicat verbal
12. Atributul 4.2. Exerciții de identificare a 1 Manualul Activitate Observarea
4.4. atributelor și de indicare a 03.12 Auxiliarul frontală sistematică
1.2. cuvintelor determinate de acestea didactic Activitate Aprecierea
Precizarea părților de vorbire prin Fișe de lucru individuală răspunsurilor
care se exprimă atributul Interevaluarea
Joc de rol: descrierea unor situații
reale de viață, în diferite
contexte: la cumpărături, la
restaurant, la doctor, la o
aniversare..., utilizând cât mai
multe atribute
13. Lectură Completarea jurnalului cu dublă Manualul Activitate Observarea
suplimentară: intrare: Aspectul din text care m- Grila de frontală sistematică
Făt-Frumos a impresionat...; De ce m-a evaluare a Activitate Aprecierea
din lacrimă impresionat? lecturii individuală răspunsurilor
(fragment) de Completarea unui cadran cu Fișe de lucru Autoevaluarea
Mihai următoarele informații: Coli A4 Portofoliu:
Eminescu - alte scrieri ale lui Mihai Creioane portretul lui
Eminescu; colorate Făt-Frumos din
- imaginarea unui final lacrimă
2.1.
pentru fragmentul citit;
2.2. 1
- notarea personajelor,
2.5. 05.12
indicând cel puțin câte o
5.2.
însușire pentru fiecare;
- indicarea unor proverbe
despre familie și
prietenie.
Reprezentarea personajului
principal printr-un desen
Identificarea valorilor specifice
culturii naționale promovate în
text
14. Evaluare 2.1. Fișe de lucru Activitate Evaluare orală
1
2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza frontală Notarea elevilor
05.12
2.3. noţiunilor teoretice însuşite Activitate
4.2. individuală
4.4.