Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 29.01.2021
Unitatea de învătământ: Școala Gimnazială „Petru Anghel”- Probota
Clasa: a IV-a

Propunător: Prof. Mangalagiu Constantin- Ervin

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de învăţare: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000 (Împărţirea


unui număr la 10, 100, 100, Împărţirea cu restul 0, Împărţirea cu restul diferit de 0, Împărţirea
numerelor mai mici decât 1.000.000 la un număr de o cifră.)

Subiectul: Exersăm! Exerciţii şi probleme

Tipul lecţiei: consolidare

Scopul lectiei: Consolidarea cunoștințelor elevilor prin intermediul exercițiilor și problemelor


matematice care vizează împărțirea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000.

Competenţe specifice:

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici
sau egali cu 10, respectiv egali cu 100;

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere
fracţionare;

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi
de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000.

Obiective operationale:
Pe parcursul orei elevii vor fi capabili:

O1- să efectueze corect, în scris şi oral împărţirea;


O2- să aplice relaţia “de n ori mai mic“ în aflarea unui număr natural prin operaţia de împărţire;

O3- să afle numărul necunoscut;

O4- să aplice proba operaţiei de împărţire în verificarea câturilor obţinute;

O5- să opereze cu terminologia matematică;

O6- să rezolve probleme cu 2 – 3 întrebări;

STRATEGIA DIDACTICĂ :

a) Metode, tehnici şi procedee: exerciţiul, observaţia, explicaţia, problematizarea, aprecierea


verbală;

b) Mijloace de învățământ:

c) Forme de organizare: individuală, frontală;

d) Resurse temporale: 45 minute;

e) Resurse umane: 13 elevi.

BIBLIOGRAFIE:

 Chiran Rodica, Radu Mihaela- Ada, Manual de matematică- clasa a IV-a (Semestrul I), Editura
Aramis, București, 2016;

 MEC, Programa școlară pentru clasa a IV-a la disciplina Matematică, București, 2005;

 Petrovici Constantin, Didactica matematicii în învățământul primar (metodică) ,Editura


Polirom, Iași, 2014;
Nr. Etapele lectiei Ob. Conţinutul învăţării Strategii didactice
crt. Op. Metode Mijloace Forme de Evaluare
organizare

1. Moment Asigur condiții optime desfășurării orei de matematică.


organizatoric Pregătesc materialele didactice.

Le arat elevilor o planşă cu un Om de zăpadă. Acesta Frontală


este tare supărat că este plin de pete şi nu are haina albă ca Conversaţia
2. Captarea Planşă cu
toţi ceilalţi.
atenţiei Omul de
Pe fiecare pată va fi scrisă câte o sarcină, iar odată zăpadă
rezolvate, acestea vor disparea.

- Îl ajutăm pe Omul de

zăpadă să fie curat şi fericit?

3. Anunțarea
temei și a Anunţ tema lecției și obiectivele operaționale ale acesteia. Conversaţia
obiectivelor
Explicaţia Frontală
operaționale

4. Reactualizarea Iarna cea geroasă a venit cu fulgii de zăpadă. Pentru că voi


cunoştinţelor sunteți matematicieni isteți, ea v-a lăsat niște fulgi speciali Conversaţia Individuală Aprecieri
asimilate cu sarcini matematice orale. (Anexa 1) verbale
Explicaţia
anterior
Exerciţiul
Astăzi vom consolida cunoştinţele deja însuşite în lecţiile Conversația Tabla
anterioare, şi anume: Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în vituală
5. Prezentarea Explicaţia Frontală
concentrul 0-1.000.000 sub formă de exerciţii şi probleme.
noului conţinut Caiete de Individuală
Scriu data şi titlul lecţiei pe tabla virtuală: Exerciţii şi clasă
probleme , iar elevii notează pe caietele de clasă.

Numesc un elev pentru a citi sarcina nr.1 de pe prima


pată. Numesc alți elevi care să răspundă oral la împărțirile
date.
Evaluez
Rezolvă repede şi bine! (oral) capacitatea
Consolidarea Explicaţia Frontală
45 : 5 = 63 : 9 = 70 : 10= 21 : 7 = elevilor de a
cunoștințelor
6. O1
efectua împărțiri
49 : 7 = 60 : 20= 81 : 9 = 240 : 60 =
Exerciţiul Pete de orale.
200 : 100 = 54 : 9 = 100 : 10 = 56 : 8 = hârtie
Următoarele sarcini vor fi citite de elevi (numiți de cadrul colorată
didactic). Acestea se vor nota și rezolva pe caietele de clasă.
Conversaţia
Cadrul didactic partajează mereu sarcinile, iar rezolvarea se
va face pe tabla virtuală.

A doua pată

Aflaţi jumătatea numerelor: 18, 60, 80, 728, 1.442, 24.648. Exerciţiul
O2 A treia pată Caiete de
clasă
O3 Aflaţi sfertul numerelor: 40, 28, 36, 440, 1240.

Pata nr. 4 are următoarea cerinţă: ,,Află numerele de 8 ori Frontală


O4
mai mici decât: 728, 1808, 4.896 si 9.072.

Pata nr. 5 Tabla Evaluez


virtuală
Calculaţi valorile fiecărui număr necunoscut: capacitatea
elevilor de a afla
a x 6 =156 Individuală
valoarea unui
m : 9= 30 rest 6 Exerciţiul număr
O5
3x 2 x c= 9x6 necunoscut.

4 x b = 492

Pata nr.6

O6 Din suma numerelor 276 şi 389 ia câtul dintre triplul lui 12 Frontală
şi jumătatea lui 18.
Individuală
Pata nr.7

4 . PROBLEMĂ Problematizarea

-Propun spre rezolvare o problemă:


Evaluez
,,Bunica are 245 de nuci. Ea vrea să dea fiecărui colindător capacitatea
câte 7 nuci. Pentru câți colindători îi ajung nucile? Câte elevilor de a
nuci i-ar mai trebui dacă ar veni 40 de colindători? rezolva o
problemă data.
Partajez elevilor o fișă de lucru. (Anexa nr.3 ). Explicaţia

7. Obținerea O5 Aceștia vor avea de citit cerințele de pe fișa partajată, iar Aprecieri
performanţei rezolvarea o vor face pe caietele de clasă. Au la dispoziție 5 Exerciţiul verbale
O6 Fişe Individual
minute pentru rezolvarea sarcinilor.

Fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la lecţie.

8. Asigurarea Fac aprecieri verbale, individuale și globale pentru Aprecieri


retenţiei şi a desfășurarea lecției și participarea activă a elevilor în cadrul Conversaţia verbale
Frontal
transferului acesteia.

Comunic tema pentru acasă elevilor.


Anexa 1- Fulgii de zăpadă matematicieni

Numărul care se
împarte se
Numărul la care
Rezultatul numeşte.............
se împarte se
înmulțirii se ....
numeşte ............
numește .......

Dacă unul din


factori este 0,
Împărţirea la 0 atunci rezultatul Dacă
este....... va fi.... împărţitorul este
1, atunci câtul
este .................

Numerele care
se înmulțesc se
numesc.... Rezultatul
împărţirii se
numeşte......
Anexa nr 2

Petele de pe hăinuțele Omului de zăpadă

Bunica are 245 de nuci. Ea


vrea să dea fiecărui colindător Din suma numerelor 276 și
Calculați valorile fiecărui
câte 7 nuci. Pentru câți 389 ia câtul dintre triplul lui 12
număr necunoscut:
colindători îi ajung nucile? și jumătatea lui 18.
Câte nuci i-ar mai trebui dacă a x 6= 156; m : 9= 30, rest
ar mai veni 40 de colindători? 6
3x2xc=9x6

Aflați sfertul numerelor:


Află numerele de 8 ori mai
40, 28, 36, 440, 1240. Aflați jumătatea numerelor:
mici decât: 66, 728, 1808,
18, 60, 80, 728, 1 442, 24 648. 4896, 9072.

Rezolvă repede și bine! (oral)


45 : 5= 63: 9= 70: 10=
49 : 7= 200: 100= 54: 9=
60: 20= 81:9= 240 : 60=
100: 10= 56:8= 21: 7=
Anexa 3
Numele şi prenumele :…………………. Data :………………………….

FIŞǍ DE LUCRU

1) Află suma dintre câtul numerelor 72 şi 9 şi produsul numerelor 123 şi 5.

________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2) Bunica avea în cămară 53 de caise, 72 de cirese și de 6 ori mai puține pere decât cireșe. Câte fructe avea bunica în cămară? (efectuați și
exercițiul problemei).

__________________________________________________________________________