Sunteți pe pagina 1din 13

Haraga ( Pavel ) Mihaela

Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,


PSIHOLOGIE
ȘI
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

MASTER :
PEDAGOGIE INTERACTIVĂ ȘI EDUCAȚIE INTEGRATĂ

DISCIPLINA :
TEHNICI INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC :
PROF. UNIV. DR. DORIN HERLO

APLICAREA LA CLASĂ A UNOR METODE ACTIVE, INTERACTIVE DE


ÎNVĂȚARE ÎN GRUP
<< PROVOCAREA LA LECTURĂ>>

MASTERAND : HARAGA ( PAVEL ) MIHAELA


Anul I

1
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

„ Educația nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de


multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce
vei şti.” ( Anatole France )

Proiect de lecție
-secvență-
Clasa: a IV- B
Școala: „Angela Gheorghiu” Adjud, Vrancea
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: „ Lectura, o plăcere ! ”
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Scop: dezvoltarea spiritului de echipă în vederea lecturării de cărți pentru copii în afara
lecturii obligatorii
Obiective operaţionale:
Cognitive:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :
CO1 - să pună în corespondență ilustrațiile de pe prima copertă cu textele din prefață sau
primele rânduri şi textele de final ale cărților date spre studiu;
CO2 - să pună în evidență indiciile prezente în documente pentru realizarea sarcinii;
CO3 - să realizeze rezumat oral al cărții citite;
CO4 - să adreseze colegilor întrebări legate de conținutul cărții;
CO5 - să formuleze răspunsuri pentru întrebări adresate de colegii ce au citi cartea;
CO6 - să reprezinte un personaj din cărțile citite;
Afective:
AO1 - să participe afectiv la activitate;
AO2 - să manifeste dragoste față de personaje şi față de lectură, în general;
Motrice:
MO1 - să foileteze în condiții de igienă volumele;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, lucrul pe grupe, exerciţiul
Mijloace didactice: 10 volume, fişa 1, fişa 2, fişa 3, flip-chart, markere
Forme de organizare: frontală, pe grupe

2
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

Resurse :

☼ bibliografice : „Povestiri despre prietenii mei”- Silvia Kerim;


„Vrăjitorul din Oz”- L. Frank Baum; „Semnul de iarbă”- Silvia Kerim; „Meşterul Manole”;
„Toamna țesătoare”- Vasile Alecsandri; „Zdreanță”- Tudor Arghezi; „Cosette”- Victor Hugo;
„Dl. Goe”- I. L. Caragiale; „Micuțul Häwelmann”- Theodor Storm; „Legende populare
româneşti”
☼ umane: 30 elevi şi învăţătorul
☼ spaţiale: sala de clasă

PROVOCAREA LA LECTURĂ

Etape:
A . 1 . Selectarea a zece cărți ce vor fi recomandate ca lectură suplimentară elevilor
2 . Împărțirea elevilor în echipe de câte 4 elevi
3 . Completarea, de către fiecare grupă, a tabelelor ( corespondența imagine de pe
copertă / primele rânduri din carte / text de sinteză )
4 . Confruntarea variantelor propuse de echipe
5 . Validarea pe baza argumentelor
B . Alegerea, de către fiecare elev, a cărții pe care o va citi dintre cele zece
C . Distribuirea cărților în clasă în dublu exemplar
D . Citirea efectivă a cărții
E . Realizarea:
 fişei de referință pentru următorul elev care va citi cartea
 a rezumatului oral al cărții
 o activitate la alegere pentru captarea interesului colegilor ( desen /
poezie proprie / ghicitoare / rebus )
Scop: determinarea elevilor de a citi în afara clasei
Competențe solicitate:
 Capacitatea de a folosi cartea în mod independent, ca mijloc de informare

 Deprinderile de lectură funcțională

 Abilitățile intelectual- cognitive ( cititul propriu-zis ), motrice ( foiletarea

3
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea
în condiții de igienă a paginilor cărții ) şi afective ( atitudine personală,
afectiv-emoțională față de personaj )
 Acuitatea şi memoria vizuală
 Munca în echipă

Desfăşurarea etapei A:
1 . La începutul semestrului se vor selecta 10 cărți pentru lectură în afara clasei
2 . Se realizează, pentru fiecare etapă, câte 3 fişe:
 ilustrațiile de pe coperta 1 ( fişa 1 )
 primele rânduri ale fiecărei cărți ( fişa 2 )
 texte de sinteză a conținutului cărților ( fişa 3 )
3 . Se împarte colectivul clasei în echipe de câte 4 elevi
4 . Se distribuie fiecărei echipe câte un exemplar cu fişa 1, fişa 2, respectiv fişa 3 şi câte
un tabel
5 . Se explică modul de completare a tabelului pe flip-chart ~~ va trebui ca echipele să
realizeze corespondențe între ilustrațiile de pe coperta 1 ( fişa 1 ), primele rânduri ale fiecărei
cărți ( fişa 2 ) şi textele de sinteză a conținutului cărților ( fişa 3 ), astfel încât, urmărind pe
orizontală, să existe corectitudine între elementele ce descriu un volum
6 . Se răspunde la eventualele întrebări legate de completarea tabelului
7 . Se dă punctajul pentru completarea corectă: 10 puncte
8 . Se lasă timp echipelor pentru completarea tabelelor ( 20 minute )
9 . Se cer variantele găsite de fiecare grupă, validarea variantei corecte făcându-se pe
baza argumentelor
10 . Se verifică şi se punctează tabelul completat de fiecare echipă
11 . Se comunică punctajul obținut de fiecare echipă
12 . Drept recompensă pentru efort, echipele vor primi câte o carte însoțită de o diplomă,
indiferent de punctajul obținut

4
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

Fişa 1

5
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

Fişa 2

6
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

Fişa 3

7
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

8
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea
Nr. crt. Titlul Autorul Ilustrația Primele Texte
primei coperte rânduri sintetice
(I) (P) (T)
1 „Povestiri despre prietenii mei” Silvia Kerim
( povestirea << Cezar>>)
2 „Vrăjitorul din Oz” L. Frank Baum
3 „Semnul de iarbă” Silvia Kerim
4 „Meşterul Manole” **************
5 „Toamna țesătoare” Vasile Alecsandri
6 „Zdreanță” Tudor Arghezi
7 „Cosette” Victor Hugo
8 „Dl. Goe” I. L. Caragiale
9 „Micuțul Häwelmann” Theodor Storm
10 „Legende populare româneşti” **************

9
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea
Fişă de referință
-exemplificare-

Volumul: „Povestiri despre prietenii mei”, de Silvia Kerim


Povestirea: „Cezar”

☺Care e denumirea străzii pe care trece Cezar?


☺Ce au cerut stăpânii lui Cezar pentru acesta?

Rezumat

Într-o zi călduroasă de vară, pe strada Parfumului se aud strigătele unor comercianți de


pepeni.
Scriitoarea, dorind să cumpere, îi cheamă. În aceeaşi clipă, o maşină a fost cât pe ce să
lovească şi cal, şi căruță.
Calul smuceşte căruța spre trotuar, pentru a o feri, dar primeşte o lovitură de bici.
Certându-i pe proprietari pentru gest, scriitoarea află apoi că Cezar e numele calului de
patru ani, că e pus la muncă, dar şi îngrijit, după punga proprietarilor.
Cezar e îmbiat cu o căldare de apă, în timp ce vânzătorii de pepeni promit că-l vor îngriji
şi ferchezui până săptămâna viitoare.
Nu are o viață uşoară Cezar, dar este îngrijit şi iubit.

10
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea

Activitate la alegere pentru captarea interesului colegilor


( desen / poezie proprie / ghicitoare / rebus )
A
1.
2. B

A 4. B:
Completând corect
rebusul, pe verticală vei
obține numele căluțului

1. Primeşte calul o ................ cu apă


2. Căruța e plină de....................
3. Momentul zilei când vânzătorii de pepeni trec pe stradă.....................
4. Grajdul calului fusese înainte....................
5. Calul trage după el o ..............................

11
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea
Provocarea la lectură – tehnică al cărei scop este de a cultiva interesul pentru lectura
individuală prin intermediul unei metode de grup.
Competenţele solicitate elevilor :
 Să se servească de informaţiile conţinute de coperta şi de pagina de titlu
ale unei cărţi pentru a afla dacă acestea aparţin cărţii căutate;
 Să înţeleagă un text literar pe baza citirii silenţioase şi a memoriei;
 Să participe la o dezbatere asupra unui text literar;
 Să-şi formuleze o interpretare asupra lecturii şi să o confrunte cu altele;
 Să citească cel puţin o carte de literatură pe lună.
Se selectează zece opere ce urmează a fi propuse spre lectură elevilor.
Desfăşurare
 Grupele formate din doi – patru elevi primesc ca sarcină să pună în
corespondenţă ilustraţiile ( primei coperte), textele din prefaţă sau din
comentariile de pe coperta 4 şi textele din prima pagină, aflate în relaţie cu
titlul;
 Punerea în comun: confruntarea, punerea în evidenţă a indiciilor
prezente în documente care permit realizarea sarcinii;
 Dacă între grupe apar dezacorduri privind punerea în corespondenţă,
învăţătorul prezintă cărţile ce constituie subiectul dezbaterilor; la finalul
activităţii, se prezintă toate cărţile în vederea validării răspunsurilor.
 Propunerea de către învăţător sau, mai degrabă, de către elevi, a lecturii
diferitelor cărţi.
Organizarea lecturii:
 Fiecare carte va circula în două exemplare în clasă; fiecare alege cartea
pe care doreşte să o citească;
 Obiectivul se va fixa împreună cu elevii: citirea a minimum două cărți ;
 De fiecare dată când un elev va termina o carte, va face un rezumat oral
asupra acesteia, o prezentare în faţa clasei;
 Când un elev termină o carte, redactează două întrebări pe o fişă de
referinţă( realizată pentru fiecare elev în parte). Dar înainte de a redacta
întrebările, trebuie să răspundă la cel puţin două întrebări precedente, adresate
de colegii care au citit anterior cartea.

Activităţi conexe

12
Haraga ( Pavel ) Mihaela
Școala “Angela Gheorghiu”Adjud, Vrancea
 Copiii pot alege pasaje preferate cărora să le facă o reprezentare
( interpretare) plastică;
 Reprezentarea unor personaje;
 Jocuri de ghicitori pentru a regăsi un personaj, un titlu, un obiect
important;
 Rebusuri, integrame.
Întâlnirea:
 La interval de trei săptămâni este organizată o întâlnire între elevii
clasei;
 Se organizează un joc, în care grupele înaintează doar dacă răspund
corect la o întrebare dintr-o carte.
Alte precizări:
 Se lucrează la început cu grupe de patru elevi, apoi trei şi doi elevi
pentru o activitate din ce în ce mai crescută,
 Punerea în corespondenţă se va definitiva la tablă, prin completarea de
toate grupele a unui tabel care conţine titlurile şi autorii;
 Elevii vor proceda la înscrierea cifrelor corespunzătoare ilustraţiilor,
fragmentelor iniţiale şi textelor de comentariu.

13