Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Teoretic ,,Constantin Stamati-Ciurea’’

PROFESOR: Didic Cristina


CLASA: a IX-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Arhaismele. Regionalismele. Neologismele
TIPUL LECŢIEI: actualizare și fixare a priceperilor și deprinderilor

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor,
în diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică şi stilistică în receptarea diferitelor texte;
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
COMPETENŢE SPECIFICE
 Aplicarea principiului ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
 Înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
 Stimularea gândirii autonome şi critice în raport cu mesajele receptate.

COMPETENŢE DERIVATE
a) Cognitive
- definirea arhaismelor, regionalismelor și neoogismelor;
- identificarea diferitelor tipuri de arhaisme, regionalisme și neologisme;
- recunoașterea diferitelor tipuri de arhaisme, regionalisme și neologisme.
b) Psihomotorii
- formarea deprinderilor de comunicare scrisă şi orală;
- dezvoltarea gândirii şi limbajului;
- dezvoltarea spiritul de observaţie.
c) Afective
- manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare;
- participarea cu interes la activitate.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ
a. Metode şi procedee de lucru: brainstormingul, metoda cubului, conversaţia,
descoperirea, exerciţiul, jocul didactic.
b. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate independentă / pe echipe.
c. Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, manualul.
d. Bibliografie:
• Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a IX-a;
• Apetroaiei, Elena, Strategii activ-participative în predarea-învățarea limbii și literaturii
române, Editura Paradigme, Pitești, 2009;
• Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în liceu,
Editura Emia, Deva, 2009;
• Crețulescu, Alexandra, Crețulescu, Matei, Dicționar esențial de neologisme, Editura Nomina,
Pitești, 2010.
RESURSE: capacitatea de învăţare a elevilor
Din punctul de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este omogenă. Majoritatea elevilor
dispune de capacităţi receptive sporite, iar restul posedă resurse suficiente astfel încât să
colaboreze cu profesorul pentru desfăşurarea activităţii didactice.
TIMP: 45 de minute

2
1. Moment organizatoric (2’)
Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română şi
voi nota absenţii.
Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice.

2. Verificarea temei şi evaluarea cunoştinţelor dobândite anterior (5’)


Verific executarea şi calitatea temei pe care elevii au avut-o de efectuat, selecţionând
câţiva elevi să citească răspunsurile, iar ceilalţi vor urmări pe caiete, făcând corecturile necesare.

3. Captarea atenţiei (10’)


Le propun elevilor o fișă de brainstorming (Anexa 1) în centrul căreia se află termenul
limbă. Elevii vor nota individual cât mai multe noțiuni referitoare la acest termen, ajungându-se
și la categoriile lexicale: arhaismele, regionalismele și neologismele.

4. Anunţarea subiectului şi enunţarea competenţelor urmărite (1’)


Voi anunţa titlul lecţiei – Arhaismele. Regionalismele. Neologismele – pe care îl voi nota
la tablă.
De asemenea, în această etapă, voi enunţa competențele urmărite.

5. Dirijarea învăţării (22’)


Pentru a actualiza și fixa cunoștințele despre cele trei categorii lexicale amintite, voi aplica
metoda cubului. Elevii vor primi fișe de lucru ce vor fi completate în echipă. Acestea cuprind
exerciții grupate în jurul verbelor specifice metodei cubului (identifică, compară, asociază,
descoperă, grupează, aplică. Fișele (Anexa 2) sunt organizate în funcție de culorile cubului și,
prin «arucarea» acestuia, se va decide echipa ce va răspunde.

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului (8’)


Le împart elevilor Fișa de Bingo – latura roz a cubului. Elevii vor alege variantele
corecte și după ce au rezolvat toate cerințele vor striga BINGO.

3
7. Concluzii privind gradul de realizare a obiectivelor în ansamblu (1’)
Voi face aprecieri verbale privind gradul de realizare a obiectivelor. Elevii care s-au
remarcat prin răspunsuri bune şi foarte bune vor fi evidenţiaţi.

8. Tema pentru acasă (1’)


Voi prezenta elevilor tema pentru acasă – Fișă de lucru recapitulativă (Anexa 3).

S-ar putea să vă placă și