Sunteți pe pagina 1din 15

A efectuat: Prisac Cristina

A evaluat: Lachi Cristina


Bancă-instituţie care
mobilizează mijloace băneşti
temporar disponibile,
finanţează şi creditează
persoanele fizice şi juridice,
organizează şi efectuează
decontările şi plăţile în
cadrul economiei naţionale
şi în relaţiile cu celelalte
state, în scopul de a obţine
profit.
Băncile, în calitatea lor de intermediari financiari, au un
rol dublu:
 emit propriile lor titluri, negociabile, în scopul mobilizării activelor monetare disponibile în
economie;
 achiziţionează titlurile emise de agenţii nebancari, plasând, astfel, o parte din resursele
mobilizate. În multe situaţii, agenţii nebancari emit propriile titluri, de regulă, după ce şi-
au dovedit solvabilitatea în relaţiile lor cu băncile.
Structura organizatorică a băncii
comerciale
Stabilirea organelor de conducere
Aprobarea competenţelor organelor de
conducere
Nivelul de responsabilitate în efectuarea
operaţiunilor
În calitate de administratori ai băncii pot fi:
 membrii consiliului băncii şi ai comisiei de cenzori;
 preşedintele, vicepreşedinţii, contabilul-şef, precum şi alţi membri ai
organului executiv;
 preşedintele filialei sau conducătorul altui sediu secundar, care este
împuternicit să încheie acte juridice în numele băncii;
 alte persoana care sunt învestite să-şi asume obligaţii de sine stătătoare
sau în comun cu alte persoane în numele băncii.
organe de administrare:

 organul suprem de conducere –


Adunarea generală a acţionarilor
băncii;
 organul de conducere – Consiliul de
administraţie;
 organul executiv – Comitetul de
direcţie;
 organul de control – Comisia de
cenzori.
Structura reţelei de unităţi a băncilor ce-şi
desfăşoară activitatea în Republica
Moldova
 centrala băncii;
 filiale;
 agenţii şi
reprezentanţe
Sistemul bancar al Republicii Moldova
include:

Banca Naţională a Moldovei;


Băncile comerciale.
Concurenţa băncilor cu intermediarii
finaciari nonbancari
societăţi de asigurări
fonduri mutuale
şi fonduri de pensii

Băncile sub impactul


uniuni de credit şi puternic al Companii ipotecare
alte instituţii de competitorilor şi dezvoltatori
economii nonbancari imobiliari

firme de încasare a
brokeri şi dealeri cecurilor, vânzători
de titluri de credite mici;
companii financiare
Funcţiile băncilor în economie

Funcţia de asigurare Funcţia de Funcţia de plăţi şi


şi management al creditare
riscului tranzacţii

Funcţii
Funcţia de Funcţiile economice şi de
brokeraj pentru economisire
băncilor
titluri
Funcţia de
dezvoltare a pieţei
Funcţia de imobiliare
subscriere de
titluri Funcţia de
planificare şi
investiţii financiare

Funcţia de Funcţia de
„marchant management al
banking” numerarului (cash)
OPERAȚIUNILE BANCARE

Operațiuni
active Operațiuni
extrabilanțiere
Operațiuni
pasive
Operaţiunile pasive-operaţiuni de
constituire a resurselor
Ele se evidenţiază în pasivul bilanţului şi indică
sursa de formare a capitalului prin intermediul:
 depozitelor bancare
 împrumuturilor de la banca centrală şi de la
alte instituţii financiare;
 capitalului propriu
Operaţiunile active- operaţiunile de utilizare
a resurselor mobilizate de către instituţiile
bancare sub forma atragerii de depozite, a
contractării de împrumuturi sau din alte
surse în vederea îndeplinirii funcţiilor
specifice
Activele unei bănci comerciale reflectă modul în
care au fost plasate resursele şi cuprind, în
principal, următoarele categorii, în ordinea
descrescătoare a gradului de lichiditate:
 disponibilul aflat în casierie: numerarul;
 conturile curente şi depozitele plasate la alte bănci comerciale;
 conturile curente deschise la banca centrală;
 titlurile de trezorerie şi alte titluri deţinute de către bancă;
 creditele de diverse categorii;
 creanţele din leasing;
 titlurile de participaţie;
 imobilizările corporale;
 fondul de comerţ;
 imobilizările necorporale;
 alte categorii de active
Operaţiunile extrabilanţiere
 efectuarea de transferuri băneşti
 efectuarea de operaţiuni de incaso
 efectuarea de operaţiuni de mandate
 acordarea de garanţii constă în efectuarea de acte prin care banca se
obligă să-şi asume angajamentele terţilor;
 operaţiunile legate de variaţia dobânzilor şi cursurilor valutare sunt cele pe
care banca le efectuează pe baza anticipaţiilor proprii referitoare la
evoluţia viitoare a ratelor dobânzii şi cursurilor valutare

S-ar putea să vă placă și