Sunteți pe pagina 1din 25

PORTOFOLIUL

METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE

Profesor coordonator:
Lect. Univ. Dr. Ştefănescu Cornelia

Studente:
Sbîrciog Mihaela-Loredana
Șagău Lenuța
• Aspiraţia spre o evaluare complexă, obiectivă, dar
şi flexibilă, care să ofere evaluaţilor
oportunitatea de a-şi proba performanţele,
competenţele şi conduitele, a condus la
diversificarea metodelor de evaluare.

• Alături de metodele tradiţionale se impune


folosirea metodelor alternative.

• Prin valenţele lor formative metodele alternative


oferă alte opţiuni metodologice şi instrumentale
care sporesc eficienţa actului de predare-
învăţare.

05/16/2020 2

PORTOFOLIUL
Reprezintă ,,cartea de vizită ’’
a elevului, prin care • ‘’ Reprezintă un veritabil
PROFESORUL poate să-i portret pedagogic al
urmărească progresul - in plan elevului,relevând: nivelul
cognitiv, atitudinal si general de
comportamental - la o anumită pregătire,rezultatele
disciplină, de-a lungul unui deosebite obţinute în unele
interval mai lung de timp. domenii,ca şi rezultatele
slabe în altele,interese şi
• Reprezintă ‘’o colecţie de aptitudini
informaţii pe care şcolarul le demonstrate,capacităţi
obţine prin investigaţii formate,atitudini,dificultăţi
individuale sau de grup,prin în învăţare
cercetarea unor întâmpinate’’(I.T.Radu,2000,
materiale(altele decât
manualele),prin vizite,excursii’’ pg.105).
(Adrian Stoica). • Reprezintă un pact intre elev
si profesorul care trebuie să-
• Este o mapă deschisă in care
tot timpul se mai poate adauga l ajute pe elev sa se
ceva. autoevalueze

05/16/2020 3
• PORTOFOLIUL ‘’ se prezintă ca o metodă de evaluare
complexă,longitudinală,proiectată într-o secvenţă mai lungă
de timp,care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de
valoare,bazată pe un ansamblu de rezultate’’ (C. Cucoş,2008,
pag, 140).
• După C. Cucoş (2008) există ai multe ipostaze ale
portofoliului:
• Portofoliul de prezentare – cuprinde acele piese alese doar
de elev şi considerate reprezentative pentru activitatea sa;
• Portofoliul de evaluare – constă în strângerea unor elemente
ce redau performanţele elevilor după o etapă de învăţare;
• Portofoliul ca sursă de învăţare – cuprinde lucrări care scot
în evidenţă progresele elevilor precum şi reflecţii ale
elevilor asupra acestora;

05/16/2020 4
• Portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai
bune lucrări sau realizări personale ale elevului,
cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă
progresele sale; care permit aprecierea
aptitudinilor, talentelor,pasiunilor, contribuţiilor
personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie
unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi
descoperi valoarea competenţelor şi eventualele
greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un
instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea
continuă, progresivă şi multilaterală a procesului
de activitate şi a produsului final. Acesta sporeşte
motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit , 2002, p. 315)

05/16/2020 5
CE CONŢINE UN PORTOFOLIU?
• Lista conţinutului acestuia;
• Argumentaţia;
• Lucrările pe care le face elevul individual sau in
grup;
• Rezumate;
• Eseuri;
• Articole, referate, comunicări;
• Fişe individuale de studiu;
• Proiecte si experimente;
• Temele de zi de zi;
• Probleme rezolvate;
• Rapoarte scrise - de realizare a proiectelor;
• Teste si lucrări semestriale;
05/16/2020 6
• Chestionare de atitudini;
• Înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de
elev individual sau împreună cu colegii săi;
• Reflecţii proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
• Autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
• Interviuri de evaluare;
• Alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate care
reflectă participarea elevului/grupului la derularea si
soluţionarea temei date;
• Viitoare obiective pornind de la realizările curente ale
elevului/grupului, pe baza intereselor si a progreselor
înregistrate;
• Comentarii suplimentare si evaluări ale profesorului, ale altor
grupuri de învăţare sau părţi interesate (ex. părinţii);

05/16/2020 7
ETAPE DE REALIZARE

❖ stabilirea temei şi a proiectului unui program de execuţie


şi evaluare (ce va cuprinde);

❖ sub ce formă se realizează (dosar,plic,casetă,cutie)

❖ cine face selecţia (elevul,profesorul)

❖ cine şi unde păstrează portofoliul;

05/16/2020 8
EVALUAREA
• Atunci când ELEVUL işi prezintă PORTOFOLIUL, profesorul
realizează de obicei un interviu cu acesta:
- trecând in revistă lucrările anexate;
- analizând atitudinea lui faţă de munca depusă;
- lăudându-l pentru lucrurile bune;
- ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie
imbunătăţite

• EVALUAREA acestor produse se face multicriterial:


- criteriul conformităţii la teoria predată poate fi completat
cu cel al
- inovativităţii şi
- originalităţii

05/16/2020 9
Fiecare produs cuprins in •  Spre exemplu, în statul
Vermont (SUA) au fost
portofoliu poate fi identificate şapte criterii
EVALUAT de evaluare însoţite de o
• Din punct de vedere scală pentru a evalua
cantitativ (nr. de pagini) capacitatea elevilor de
rezolvare a problemelor şi
• Calitativ aspecte legate de
- creativitate comunicare, şi anume:
- elemente noi măsura înţelegerii sarcinii,
- puncte forte, etc. aplicarea strategiei, luarea
deciziilor, verificarea
soluţiei, realizarea de
conexiuni între informaţii,
utilizarea limbajului
matematic şi utilizarea
efectivă a reprezentărilor
matematice. Scala care
însoţeşte fiecare dintre
aceste criterii conţine şase
trepte, adică “nu a înţeles”,
“a înţeles parţial”, “ a
înţeles”, “a generalizat”, “ a
aplicat”, “a extins”
(Olson&Platt, 1996).
05/16/2020 10
,,Raportul de evaluare’’ - cum îl numeşte prof. I.T.
Radu – are in vedere toate produsele elevilor si, in
acelaşi timp, progresul înregistrat de la o etapă la
alta. El se substituie tot mai mult modului
tradiţional de realizare a bilanţului rezultatelor
elevului/elevilor prin media aritmetică ,,săracă in
semnificaţii privind evoluţia şcolară a acestuia”

Evaluarea portofoliului se poate realiza după


anumite criterii de apreciere şi indici stabiliţi într-
un tabel de genul următor:

05/16/2020 11
Fişă de evaluare a portofoliului

• Criterii de apreciere şi indici Da Parţial Nu Obs


• 1. PREZENTARE
- evoluţia evidenţiată faţă prima prezentare a portofoliului;
- dacă este complet;
- estetica generală;
• 2.FIŞE DE EVALUARE
- cu ceea ce a învăţat preşcolarul şi cu succesele înregistrate;
- calitatea ;
- concordanţă cu temele date;
- cantitatea lucrărilor;
• 3. LUCRARI PRACTICE
- adecvarea la scop;
- eficienţa modului de lucru;
- rezultatul lucrărilor practice;
- dacă s-a lucrat în grup sau individual;
- repartizarea eficientă a sarcinilor;

05/16/2020 12
• 4. REFLECŢIILE copilului pe diferite părţi ale portofoliului;
- reflecţii asupra propriei munci;
- reflecţii despre lucrul în echipă (dacă e cazul);
- aşteptările copilului de la activitatea desfăşurată;
• 5. CRONOLOGIE;
- punerea în ordine cronologică a materialelor;
• 6. AUTOEVALUAREA
- autoevaluarea activităţilor desfăşurate;
- concordanţa scop - rezultat;
- progresul făcut;
- calificativul pe care cred că îl merită;
• 7. ALTE MATERIALE
- calitatea acestora;
- adecvarea la teme propusă;

05/16/2020 13
AVANTAJELE folosirii
portofoliului
• Este un instrument flexibil, uşor adaptabil la
specificul disciplinei, clasei si condiţiilor concrete
ale activităţii;

• Permite aprecierea si includerea in actul evaluării


a unor produse ale activităţii elevului care in mod
obişnuit nu sunt avute in vedere - acest fapt
încurajează exprimarea personală a elevului,
angajarea lui in activităţi de învăţare mai
complexe şi mai creative, diversificarea
cunoştinţelor, deprinderilor si abilităţilor
exersate;

05/16/2020 14
• Evaluarea portofoliului este eliberată in mare
parte de tensiunile si tonusul afectiv negativ care
însoţesc formele tradiţionale de evaluare -
evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă
pentru elev;

• Dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare,


acesta devenind auto-reflexiv asupra propriei
munci si asupra progreselor înregistrate;

• Implică mai activ elevul in propria evaluare şi in


realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel
mai bine;

05/16/2020 15
Portofoliul este un instrument euristic, care pune în
evidenţă următoarele capacităţi:
• de a observa şi de a manevra informaţia;
• de a raţiona şi de a utiliza cunoştinţe;
• de a observa şi de a alege metodele de lucru;
• de a măsura şi de a compara rezultatele;
• de a investiga şi de a analiza;
• de a utiliza corespunzător bibliografia;
• de a sintetiza şi de a organiza materialul;
• de a sintetiza şi de a realiza un produs
(Cucoş, C., 2002, „Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, pag.
388).

05/16/2020 16
DEZAVANTAJE
• Nu poate fi repede si uşor evaluat;
• Este greu de apreciat conform unui barem
strict, deoarece reflectă creativitatea si
originalitatea elevului;
• Solicită mai mult o apreciere calitativă
decât cantitativă şi este mai uşor de
aplicat pe grupuri mai mici;

05/16/2020 17
CONCLUZII
• PORTOFOLIUL nu este numai o metoda alternativă de
evaluare a elevului.
Prin materialele pe care le conţine el poate fi ilustrativ
pentru crearea imaginii unei instituţii, folosit fiind ca ,,o
modalitate de a reprezenta un grup, o şcoală chiar - este un
exemplu reprezentativ al activităţii şi performanţelor
cursanţilor unei şcoli”.
• PORTOFOLIUL poate fi considerat in acelaşi timp un
instrument complementar folosit de profesor in aplicarea
strategiilor de instruire centrate pe lucrul in echipă, fiind
compatibil si cu instruirea individualizată ca strategie
centrată pe stilurile diferite de invăţare.

05/16/2020 18
• Evaluarea nu este un scop, ci ea trebuie să fie privită în
ansamblu şi trebuie să conducă la eficientizarea activității
ce se desfăşoară în şcoală.

• Metodele alternative de evaluare dezvoltă crearea unui


mediu de învăţare plăcut, nestresant, elevii fiind evaluaţi în
mediul în care învaţă, prin sarcini diferite, realizează
experimente, creează proiecte, alcătuiesc portofolii, care
sunt, în acelaşi timp, şi sarcini de lucru, şi probe de evaluare.

• Metodele de evaluare trebuie să fie diverse și să încurajeze


implicarea personală și dezvoltarea creativității.

• Evaluarea e bine să fie formativă, situativă ,calitativă şi să


formeze și să încurajeze autoevaluarea.

05/16/2020 19
BIBLIOGRAFIE

1. Cerghit ,I., ‘’ Sisteme de instruire alternative şi


complementare’’, Ed. Aramis, Bucureşti,2002

2. Cucoş, C.( coord), 2010, ‘ ’Psihopedagogie pentru definitivat


şi gradul didactic II ‘’, Editura Polirom, Iaşi

3. Olson, L. J, & Platt, J. M. (1996).  Teaching children and


adolescents with special needs. 2nd Edition. New Jersey:
Merrill.
4. Oprea, C. L. ( 2007) – „Strategii didactice interactive”,
Bucureşti, EDP;

5. Radu, I. T., 2000, „Evaluarea în procesul didactic”,E. D. P.,


Bucureşti

6. Tomşa, G., 2005, ‘’Psihopedagogie preşcolară şi şcolară’’,


Editura Coresi, Bucureşti
05/16/2020 20
APLICAŢII
• Clasa a III-a
• Tema: Povestea unui bob
• Disciplina: Ştiinţe ale naturii
• Scopul: observarea, explorarea şi înţelegerea realităţii din mediul
înconjurător
• Obiective: - să îngrijească planta semănată;
- să descrie caracteristicile plantei în diferite etape ale
creşterii;
- să urmărească evoluţia boabelor;
- să înregistreze observaţiile făcute;
- să formuleze întrebări referitoare la tema studiată.
• Desfăşurarea activităţii:
• Plantarea unor boabe
• Precizarea condiţiilor necesare dezvoltării plantelor (lumină, căldură,
apă)
• Înregistrarea datelor observate
• Prezentarea proiectului în clasă

05/16/2020 21
• CRITERII DE EVALUARE

• Nivelul adecvării la tema propusă


• Completitudinea proiectului
• Relevanţa datelor colectate
• Corectitudinea observaţiilor efectuate
• Creativitatea, gradul de noutate
• Nivelul de elaborare şi aspectul proiectului
• Calitatea prezentării

05/16/2020 22
• Grupa mare
• Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se întâmplă?
• Tema proiectului tematic:„Toamna cu al său alai, pare c-a venit
din rai!”
• Timp de realizare: 4 săptămâni
• Scenariu didactic:
• strategia didactică – expunerea, conversaţia,jocul didactic, observaţia,
experimentul, dramatizarea
• strategia de evaluare – portofoliul de grup

Portofoliul este realizat sub forma unui album cu lucrările copiilor realizate
pe parcursul proiectului şi conţine:

• desene, picturi, lucrări practice realizate în timpul derulării proiectului,


• fişe individuale de lucru;
• poeziile învăţate pe perioada proiectului ( acestea pot fi scrise de către
educatoare, iar ilustraţiile pot fi realizate de către copii);

05/16/2020 23
➢ poze din timpul activităţilor desfăşurate - dramatizare „Balada unui
greier mic”, activitate realizată în parteneriat cu şcoala, „ Excursie la
pădure” – colectare de materiale din natură, concurs de creativitate
„Cel mai hazliu dovleac”, activitate de evaluare a proiectului: „Balul
Toamnei”, etc.

➢ experimente ilustrate de copii ( „Cum plutesc frunzele pe apă?”,


„Apa şi plantele”) ,diplome obţinute de copii pe perioada proiectului (
„Cel mai bun povestitor”, „Hărnicuţul/hărnicuţa grupei”, „ Micul
artist”, „Cel mai iscusit meşter”, „ Minţi isteţe”, „ Cel mai îndrăgit
coleg”). Diplomele pot fi acordate atât individual, cât şi pe echipe,
stimulând colaborarea între copii prin activitatea în grup.

05/16/2020 24
05/16/2020 25