Sunteți pe pagina 1din 9

Organizarea procesuală a

unității economice
1. Definirea și elementele componente ale
organizării procesuale a întreprinderii
 Organizarea poate fi privită ca și o abilitate umană de a pune în ordine anumite
activități, procese sau de a grupa elementele cu scopul eficientizării activității sale.
 La nivel de firmă, organizarea constă în stabilirea și separarea proceselor de muncă
fizică și intelectuală în componentele acestora cum ar fi : operații, lucrări, mișcări,
sarcini de muncă, timpi etc.
 Organizarea întreprinderii are ca scop atingerea obiectivelor acesteia de o eficiență
cât mai ridicată.
 Astfel, modalitatea de exprimare a organizării întreprinderii poate avea ca punct de
plecare aceste obiective ale firmei și anume obiectivele pe termen scurt, obiectivele
pe termen mediu și obiectivele pe termen lung.
 Obiectivele întreprinderii apar ca rezultat măsurabil al scopurilor unei întreprinderi.
 Aceste obiective, care descriu procesele de muncă din întreprindere, pot fi:
Obiective fundamentale
• Exprimă scopul pentru perioade îndelungate (peste 1 an), implică
întregul personal. Ex: obiective legate de profit anual.

Obiective derivate

• de gradul I: se referă la o parte din procesele de muncă din


unitate. Se deduc din obiectivele fundamentale și ajută la
atingerea acestora, implică o parte importantă a personalului. EX:
atingerea unui volum de vânzări
• de gradul II: sunt subordonate celor de gradul I, implicând
procese de muncă restrânse pe grupe de angajați. Ex atingerea
unui volum de vânzări pe zona Brașov.

Obiective specifice
• Destinate unui anumit grup de angajați, specializați pe un anumit
gen de activitate. Contribuie la realizarea obiectivelor derivate.
Ex: promovarea vânzării unui produs distinct săptămânal în
medie locală

Obiective individuale
• Exprimă scopul identificate pentru fiecare angajat în
parte. Ex: vânzarea a cel puțin 3 articole zilnic pentru
fiecare agent de vânzări
 Organizarea procesuală constă în identificarea principalelor categorii de muncă, gruparea celor
omogene sau asemănătoare astfel ca procesele de muncă desfășurate să devină eficiente și să atingă
astfel obiectivele întreprinderii.
 Organizarea procesuală urmărește de fapt ordonarea în timp și în spațiu a proceselor de muncă ce se
desfășoară în întreprindere.
 Organizarea procesuală cuprinde deci organizarea producției și a muncii, alocarea corectă și la timp a
resurselor, organizarea fluxurilor de materiale, informații, produse, personal etc.

Organizarea
Alocarea
producției și a
resurselor
muncii

Organizarea
Organizarea
ORGANIZAREA PROCESUALĂ fluxurilor de
personalului
materiale

Organizarea Organizarea
fluxurilor de fluxurilor de
produse informații
2. Efectele organizării procesuale a întreprinderii
 Rezultatul sau efectele orgnizării procesuale îl reprezintă în întreprindere funcțiunile activitățile,
Activitate
Activitate de
de
atribuțiile și sarcinile cercetare Atribuție
Atribuție Sarcină
Sarcină
cercetare
Funcțiunea științifică
științifică și
și Atribuție Sarcină
Atribuție Sarcină
cercetare- tehnologică
tehnologică
Activitate
Activitate de
de
dezvoltare investiții
investiții și
și
dezvoltare
dezvoltare
Activitate
Activitate de
de
pregătire
pregătire a a
Funcțiunea de producției
producției
producție Activitate
Activitate de
de
pregătire propriu
pregătire propriu
zisă
zisă
Întreprinderea
Întreprinderea Activitate
Activitate de
de
organizată marketing
marketing
organizată Funcțiunea
procesual
procesual comercială Activitate
Activitate de
de
aprovizionare
aprovizionare
Activitate
Activitate de
de
desfacere
desfacere
Funcțiunea
Activitate
Activitate
financiar contabilă
financiară
financiară
Activitate
Activitate
contabilă
contabilă

Funcțiunea de Activitatea
Activitatea de
de
resurse umane recrutare și selecție
recrutare și selecție

Activitatea
Activitatea de
de
evaluare, motivare
evaluare, motivare
și
și promovare
promovare
 Funcțiunea întreprinderii,ca o componentă a organizării procesuale, cuprinde
toate aactivitățile omogene și/sau complementare realizate de angajații de o
anumită specializare. Ei urmăresc atingerea obiectivelor derivate de gradul I
 Activitatea reunește toate atribuțiile omogene (asemănătoare) îndeplinite de acei
angajați specializați într-un demoneiu mai restrâns, în vederea atingerii unor
obiective derivate de gradul II
 Atribuția reunesște ansamblul sarcinilor de muncă ale unor persoane foarte
specializare într-un anumit domeniu. De aceea, acestea urmăresc atingerea unui
obiectiv specific.
 Sarcina este partea elementară sau debază a oricărui proces de muncă desfășurat
pentru atingerea unui obiectiv individual. De aceea sarcina este specifică unei
singure persoane.
 Modul de organizare al întreprinderilor moderne urmărește reunirea activităților acestora în 5 funcțiuni:

A. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare
Funcțiunea de cercetare-dezvoltare este construită pe activitățile din întreprindere care generează idei pentru
procesele de producție, comercializare, promovarea etc. Sunt cuprinse și activitățile care presupun implementarea
acestor idei pentru dezvoltarea întreprinderii.
Principalele activități ale funcțiunii pot fi grupate în:
 Activități de cercetare și proiectare de produse noi, generale de idei.

 Activități de dezvoltare a întreprinderii prin investiții în tehnologie, capacități de producție, personal de

specialitate .
 Activități de organizare a muncii prin metode tehnici și instrumente de management.

 Activitățo de cercetare și implementare a noilor tehnologii pentru economisirea resurselor de muncă materiale

financiare și energetice.
B. Funcţiunea de producţie

Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul activităților de bază, auxiliare și deservire prin care sunt realizare
produsele executatea lucrări sau prestate servicii în cadrul întreprinderii.
Funcțiunea de producție cuprinde în principa următoarele activități:
 Pregătirea producției care poate fi de un nivel redus pentru produsele deja existente în producție sau foarte

amplă pentru produsele noi ce urmează a fi introduse în fabricație.


 Fabricarea produselor, care presupune transformarea efectivă a resurselor.

 Controlul tehnic de calitate ( C.T.C) pornind de la materiile prime până la obținerea produsului finit, pe tot

fluxul de fabricație.
 Întreținerea și repararea utilajelor care se pot degrada fizic( apar defecțiuni).
 Activitățile cuprinse în funcțiunea de producție contribuie evident la realizarea obiectivelor
fundamenmtale ale întreprinderii (obținerea de profit), dar nu sunt și suficiente în acest sens.
 Așa cum am stabilit deja, toate activitățile desfășurate în întreprindere contribuie la realizarea

obiectivelor fundamentale ale acestora


 C. Funcțiunea comercială

Funcțiunea comercială include activitățile prin care întreprinderea interacționează cu mediul său extern
pentru procurarea mijloacelor necesare desfășurării activităților și pentru vânzarea produselor și
serviciilor ce fac obiectivul activității sale.
Această funcțiunea cuprinde trei activități principale:
 Aprovizionarea tehnico-materială, activitate prin care sunt asigurate la timp și în cantități
necesare resursele materiale (materii prime, utilaje) pentru procesul de producție.
 Desfacerea (vânzarea), care vizează livrarea produselor sau serviciilor și încasarea contravalorii

acestora;
 Marketingul, o activitate ce are drept scop descoperirea nevoilor și așteptărilor consumatorilor în

vederea orientării și adaptării producției proprii spre satisfacerea acestor nevoi.


Prin activitatea de marketing sunt culese informații de la consumatori, informații despre concurență și
produsele acestora, sunt elaborate modalități de promovare a produselor proprii.
D. Funcțiunea financiar-contabilă
Funcțiunea financiar-cpntabilă cuprinde activitățile prin care sunt obținute, folosite,
înregistrate și pîstrate în evidențp mijloacele financiare și materiale necesare în activitatea
întreprinderii:
Principalele activități care compun această funcțiune sunt:
o Activitatea financiară, care asigură obținerea și folosirea eficientă a mijloacelor financiare

necesare întreprinderii;
o Activitatea contabilă, prin care sunt înregistrate și păstrate în evidență din punct de vedere al
valorii mijloacele, fenomenele și procesele ce au loc în întreprindere.
E. Funcțiunea de resurse umane
Funcțiunea de resurse umane sau de personal cuprinde ansamblul activităților desfășurate în cadrul
întreprinderii pentru asigurarea și dezvoltarea personalului său.
Principalele activități cuprinse în cadrul funcțiunii de resurse umane:
 Planificarea necesarului de personal;

 Recrutarea, selecția și integrarea noilor angajați;

 Motivarea, evaluarea și promovarea personalului;

 Salarizarea personalului;

 Protecția resurselor umane;

Activitățile desfășurate în cadrul acestei funcțiuni au în vedere în permanență echilibrul necesar între
interesele angajaților pe de o parte și obiectivele întreprinderii pe de altă parte. Spre exemplu, angajații
urmăresc salarii cât mai mari, iar întreprinderea urmărește reducerea costurilor cu personalul.