Sunteți pe pagina 1din 19

T4.

CONCEPTE ECONOMICE
ABORDATE INTEGRAT

COMPETENŢE
TRANSFERABILE/TRANSVERSALE
O NOUĂ SEMNIFICAŢIE A
CONCEPTULUI DE ÎNVĂŢARE
 Îmbunătăţirea resurselor materiale şi creşterea
numerică a resurselor umane în şcoli nu
conduce la creşterea performanţelor la nivelul
învăţării;
 Învăţarea nu are loc numai în şcoli;
 Cultura şi-a schimbat accentele:
Cultura de tip academic Cultura de tip funcţional

Cultura scrisă Cultura de tip oral şi audio-vizual

Monoculturalitate Interculturalitate
Piloni ai învăţării

 A învăţa să ştii / să cunoşti;

 A învăţa să faci;

 A învăţa să munceşti împreună;

 A învăţa să fii;

 A învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi


societatea;
Piloni ai învăţării
A stăpâni
instrumentele
cunoaşterii

Cunoştinţe
A învăţa să ştii/ aprofundate a unor
A învăţa să înveţi
să cunoşti domenii
principale

Înţelegerea
drepturilor şi
obligaţiilor
unei societăţi
democrate
Piloni ai învăţării
Deprinderi
pentru
practicarea
unei profesii

Îmbunătăţirea
Competenţe
calităţii
psihologice
vieţii personale
şi sociale
şi sociale
A învăţa
să faci

Folosirea
Satisfacerea
instrumentelor
nevoilor
tehnologiilor
de bază
avansate
Piloni ai învăţării
Acceptarea
interdependenţei

A crea o
A preveni
familie
şi a rezolva
sănătoasă şi
conflicte
armonioasă A învăţa
să munceşti
împreună

A participa
activ la A lucra
viaţa şi împreună cu
conducerea ceilalţi
comunităţii
Piloni ai învăţării
Dezvoltarea
personalităţii

Manifestarea
Menţinerea
gândirii critice
unui climat
şi a
de înţelegere
responsabilităţii
A învăţa
să fii

Dezvoltarea
Valorizarea
capacităţilor
culturii
intelectuale
Piloni ai învăţării
A acţiona
asupra realităţii

A dezvolta A învăţa să
Protejarea
solidaritatea şi te transformi
mediului
coeziunea şi să schimbi
înconjurător
socială societatea

Acţionarea
pentru o
societate
non-discriminatorie
Globarizarea învăţării
 Direcţii:

 Învăţarea depăşeşte cadrul formal al şcolii şi


se extinde către alte sfere nonformale sau
informale;

 Învăţarea nu mai este doar apanajul elevilor şi


studenţilor – învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Experienţa / nevoia concretă
Ceva ce nu ştiu – aş dori să învăţ –
ceva despre care am auzit

Experimentarea Reflecţia
activă CERCUL ÎNVĂŢĂRII Mă gândesc la ceea ce
încerc din nou – (Kolb) am învăţat
folosesc ceea ce De ce a mers?
am învăţat în alt mod De ce nu a mers?
sau pentru altceva

Cunoştinţe
Abstractizări şi generalizări
Organizarea învăţării
VALORI ŞI ATITUDINI,
COMPETENŢE „DE GRAD ÎNALT”

Rezultate
 Învăţare dincolo de ale învățării
Cunoştinţe
discipline

Valori,
Abilități, deprinderi
Atitudini

OBIECTIVELE DISCIPLINELOR ŞI
REZULTATELE AŞTEPTATE ALE ÎNVĂŢĂRII
SCHIMBĂRI ÎN EDUCAŢIE
 Tendinţe majore ce au generat modificări ale
scopurilor educaţiei şi revizuirea curriculum-ului:

 Accent pus pe abilităţi de ordin înalt şi pe capacităţi cross-


curriculare;
 Integrarea disciplinelor;
 Legăturile constante cu comunitatea;
 Folosirea tehnologiilor în predare şi învăţare;
 Accentul pus pe învăţarea prin cooperare;
 Importanţa evaluării performanţelor
 Creşterea responsabilităţilor şi a capacităţilor manageriale
ale şcolii
COMPETENŢE
TRANSFERABILE/TRANSVERSALE
 Învăţarea pe tot parcursul vieţii;

 Gândirea complexă şi critică;

 Comunicarea efectivă;

 Colaborarea / lucrul în echipă;

 Cetăţenia responsabilă;

 Ocupabilitate
a. Învăţarea pe tot parcursul vieţii
• Atitudine pozitivă faţă de
• Evaluează autenticitatea, Iniţiază / învăţare şi dezvoltare personală
substanţa, mesajul construieşte •Îşi asumă riscuri;
• Demostrează o bună activităţi proprii • Organizează eficient resursele;
înţelegere a detaliilor vieţii şi contexte • Utilizează reflecţia pentru
• Participă la manifestări de învăţare autoevaluare
artistice • Se adaptează la schimbare

Persoană
Este
Sensibil la capabilă
alfabetizat
valorile să înveţe pe
la standarde
estetice tot parcursul
înalte
vieţii
• Demostrează abilităţi şi satisface
• Determină nevoia de standardele de bază ale diferitelor arii
informaţie curriculare
• Identifică, selectează şi • Relaţionează informaţiile şi
ierarhizează sursele de Lucrează cu experienţele
informaţie informaţia • Aplică informaţiile şi experienţele
• Management eficient al în situaţii noi
informaţiei • Apreciază modalităţile de exprimare
Foloseşte tehnologia artistică
b. Gândire complexă şi critică
Demonstrează
o varietate de
procese de
gândire • Utilizează strategii creative şi
• Lărgeşte şi adânceşte
critice
perspectivele asupra problemelor
• Formulează concluzii • Evaluează, analizează şi
prezice consecinţe
responsabile
• Reflectează asupra problemelor • Percepe gândirea ca pe un
Persoană proces integrat
proprii şi sociale
capabilă
să gândească
critic
Realizează
Aplică
integrarea
adecvat
informaţiilor cu
abilităţile de
experienţa şi
gândire
cunoştinţele

• Utilizează gândirea pentru a interpreta, organiza informaţia


• Corelează informaţia în moduri noi şi unice
• Echilibrează raţiunea cu sentimentele în luarea deciziei
c. Comunicarea efectivă
Utilizează
metode • Planifică, organizează şi
adecvate de selectează ideile pentru a comunic
• Sprijină comunicarea efectivă comunicare • Flexibil şi responsabil în
• Adaptează comunicarea pentru comunicare
a răspunde nevoilor audienţei • Selectează modalităţi / mijloace
• Recunoaşte comunicarea de comunicare adecvate scopului
efectivă • Adaptează metodele de
comunicare
Persoană • Comunică într-o varietate mare
capabilă să
de forme
comunice
efectiv

Răspunde
Evalează
adecvat când
eficienţa
receptează
comunicării
mesaje

• Receptează idei comunicate într-o varietate de moduri


• Accesează cunoştinţe şi competenţe anterioare
• Interpretează informaţii, construieşte semnificaţii
d. Colaborarea în grup
Înţelege şi îşi
asumă roluri

Răspunde
Facilitează
adecvat
activitatea
inter-relaţiilor
în grup
complexe
Persoană
capabilă să
colaboreze

Lucrează cu
Utilizează
o varietate de
eficient
persoane/
resursele
grupuri
e. Cetăţenie responsabilă
• Aplică competenţe în scopuri
• Acţionează pentru satisfacerea Demonstrează
personale şi sociale
nevoilor comunităţii responsabilitate • Demonstrează integritate şi demnitate
• Activităţi de îmbunătăţire a individuală
• Utilizează strategii de rezolvare a
vieţii sociale
conflictelor
• Responsabilitate globală pentru
• Manifestă iniţiativă pentru rezolvarea
diverse culturi
problemelor sociale

Practică
Promovează Cetăţean
un stil de viaţă
binele public responsabil
sănătos

• Demostrează respect pentru


• Analizează şi utilizează resurse
demnitatea umană
pentru promovarea bunăstării
• Promovează legalitatea la
Promovează • Promovează sănătatea
nivel social
principiile • Optează pentru alimentaţie sănătoasă
• Apără drepturile şi proprietatea
democratice • Capacitate de rezolvare a situaţiilor
• Participă la procese
de risc
democratice
f. Ocupabilitatea
Alegerea şi
pregătirea
carierei • Identifică interese personale
•Asimilează cunoştinţe
• Responsabilitate pentru propria
dezvoltare profesională
• Înţelege cum să candideze
pentru un loc de muncă şi cum
Ocuparea
să–l menţină
şi păstrarea
• Învaţă pe tot parcursul vieţii; locului de
• Utilizează procese de gândire muncă
critică
• Comunică efectiv
• Colaborează şi lucrează în
echipă
• Este un cetăţean responsabil Formarea
competenţelor
pentru
ocupabilitate