Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ECOLOGIC BUCURE TI

FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE


FINAN E BNCI
Descrierea unui model uili!a "n #esionarea
$oro%oliului de &alori mo'iliare
() Conce$ul de #esiune a $oro%oliului * de%iniie+ i$uri
1
1.1. Definiia portofoliului i tipuri de portofolii
,oro%oliul ese o com'ina-ie de aci&e %inanciare+ de-inu. de un in&esior indi&idual sau
insiu-ional cu sco$ul reducerii riscului $rin di&ersi%icare () /n sens resr0ns+ no-iunea de
$oro%oliu se uili!ea!. numai $enru com'ina-iile de &alori mo'iliare 1iluri %inanciare "n
erminolo#ia an#lo*sa2on.3 sau aci&e de ca$ial)
,oro%oliile sun de &ariae i$uri cu res$ecarea unor crierii cum ar %i4
() /n %unc-ie de4 naura $ie-ei care o%er. aci&e $enru $oro%oliu sun4
5 $oro%olii $e $ia-a %inanciar. care includ aci&e %inanciare di&erse+ de la de$o!ie "n
moneda na-ional.+ ceri%icae de re!orerie+ &alue+ $0n. la o$-iuni 6i indici 'ursieri7
5 $oro%olii $e $ia-a monear. care se consiuie din iluri de credi $e ermen scur+ de
e2em$lu ceri%icae de re!orerie+ "nscrisuri cam'iale+ de$o!ie la ermen7
5 $oro%olii $e $ia-a &aluar. %ormae din de$o!ie "n di%erie &alue7
5 $oro%olii $e $ia-a de ca$ial care con-in aci&e de ca$ial $rimare 1ac-iuni+ o'li#a-iuni3+
deri&ae 1o$-iuni) Fuures3 6i sineice 1indici 'ursieri3)
8) Naura aci&ului %inanciar deermin. e2isen-a urm.oarelor i$uri de $oro%olii4
5 $oro%olii de de&i!e consiuie numai din de$o!ie "n &alue7
5 $oro%olii de ac-iuni care includ ac-iuni ordinare emise de socie.-i $e ac-iuni7
5 $oro%olii de o'li#a-iuni %ormae din o'li#a-iuni emise $e ermen lun# de c.re sa 6i
munici$ali.-i7
5 $oro%olii de o$-iuni %ormae din o$-iuni call 6i $u-+ a&0nd ca su$or di&erse aci&e
%inanciare 1&alue+ ac-iuni+ o'li#a-iuni+ indici 'ursieri37
5 $oro%olii de indici 'ursieri consiui din indici a$ar-in0nd 'urselor de &alori dinr*o
anumi. -ar.7
5 $oro%olii mi2e care con-in "n anumie $ro$or-ii dou. sau mai mule cae#orii de iluri
%inanciare 1ac-iuni 6i o'li#a-iuni ec)3)
9) De-inerea "nr*un $oro%oliu de aci&e %inanciare na-ionale sau inerna-ionale deermin.
i$urile4
5 $oro%olii na-ionale %ormae din aci&e %inanciare emise 6i ran!ac-ionae "n moneda
na-ional. $e $ie-e %inanciare na-ionale7
5 $oro%olii inerna-ionale com$use din aci&e %inanciare inerna-ionale+ de e2em$lu
euroo'li#a-iuni+ o'li#a-iuni sr.ine)
:) /n %unc-ie de modelul ado$a $enru #esiunea unui $oro%oliu se disin#4
5 $oro%olii indi&iduale adminisrae de in&esiorii indi&iduali care aloc. o $are din im$
$enru a lua deci!ii de cum$.rare sau &0n!are a unor cae#orii sau clase de aci&e %inanciare7
2
5 $oro%olii coleci&e numie %onduri muuale sau %onduri desc;ise de in&esi-ii cum$.rae
su'
Forma uni.-ilor de %ond de c.re in&esiori 6i adminisrae de com$anii de mana#emen7
5 $oro%olii de manda adminisrae de c.re s$eciali6i "n sc;im'ul unui comision su$ora de
in&esiori)
<) Ea$ele $rinci$ale res$ecae "n #esionarea $oro%oliului deermin. i$urile4
5 $oro%olii $osi'ile %ormae "n ea$a de consiuire 6i a%lae "nr*un num.r %oare mare "n
%unc-ie de $onderea %iec.rui aci&7
5 $oro%olii e%iciene selecae din cele $osi'ile "n ea$a de selecare "n %unc-ie de eorema
seului e%icien7
5 $oro%oliul model care %rec&en coincide cu $oro%oliul de $ia-. da de indicele
re$re!enai&
Al $ie-ei %inanciare 6i s. la 'a!a cum$.r.rii $oro%oliilor $osi'ile+ e%iciene 6i o$im7
5 $oro%oliul o$im seleca din cele e%iciene "n %unc-ie de o'ieci&ul in&esiorilor+ m.sura
,rin rena'iliae 6i risc)
=) O'ieci&ul $rinci$al al in&esiorului "n #esionarea $oro%oliului deermin. di%erie
i$uri4
5 $oro%olii cu securiae ma2im. care &i!ea!. $roe> area ca$ialului in&esi $rin asi#urarea
unei rena'ili.-i si#ure7
5 $oro%olii cu rena'iliae re#ula. consiuie din o'li#a-iuni cu do'0nd. %i2.+ ceri%icae de
re!orerie7
5 $oro%olii $rudene care asi#ur. &alori%icarea ca$ialului in&esi $rinr*o rena'iliae si#ur.
"nr*un anumi iner&al de im$+ scur s.u lun#7
5 $oro%olii de cre6ere a$ar-in0nd in&esiorilor care "6i %i2ea!. ca o'ieci& c06i# mare+
acce$0nd 6i un #rad de risc mare $e ermen mediu7
5 $oro%olii clasice care $e ermen mediu &alori%ic. ca$ialul in&esi $ese ni&elul $ie-ei 1s.
'a. $ia-a3 "n condi-iile unui risc cunoscu7
5 $oro%olii o%ensi&e care &i!ea!. o'-inerea de c06i#uri mari "n condi-iile unui risc ridica $e
ermen mediu7
5 $oro%olii s$eculai&e care aduc in&esiorilor $e ermen scur s.u mediu c06i#uri ra$ide cu
un risc desul de im$oran)
8) Ea$ele 6i con-inuul #esiunii $oo%oliului*%orme de mani%esare
3
Di%eriele i$uri de $oro%olii reclam. #esion.ri di%erie $enru ain#erea o'ieci&ului $ro$us
de in&esior) De e2em$lu $oro%oliul de o'li#a-iuni #u&ernamenale ese #esiona $asi&+ iar cel de
ac-iuni+ aci&)
1.2. Formele gestiunii portofoliului
,oro%oliul de ac-iuni o%er. de-in.orului randamene mai mari com$arai& cu un $oro%oliu din
o'li#a-iuni) Teoreicienii di%eren-ia!. #esiunea $oro%oliului "n %unc-ie de #radul de risc al
aci&ului de ca$ial din com$o!i-ie4 #esiune aci&. 6i #esiune $asi&.)
1.2.1. Gestiunea pasiv
Gesiunea $asi&. are la 'a!. cum$.rarea unui $oro%oliu sau consiuirea acesuia+ de
re#ul. din o'li#a-iuni care s. re$roduc. c0 mai %idel $oro%oliul de $ia-.) Gesionarii &0nd numai
la scaden-a 1mauriaea3 aci&elor de ca$ial sau la dorin-a in&esiorilor)
Sus-in.orii mana#emenului $asi& sun numero6i 6i se 'a!ea!. $e eoria $ie-elor e%iciene
ela'ora. de Eu#ene Fam.) ,ori&i ace sei eorii $re-urile ac-iunilor "n e&olu-ie acumulea!.
in%luen-a uuror %acorilor economici+ %inanciari+ moneari 6i $si;olo#ici) Varia-iile $re-urilor nu
$o %i anici$ae+ deci nu e2is. in&esiori care s. 'a. su'san-ial $ia-a) Din aces moi& e2is. mai
mul-i mana#eri 1#esionari3 $asi&i dec0 aci&i) Ei e2$lic. di%eri "nclina-ia s$re aceas. %orm. de
mana#emen) Dou. e2em$le sun edi%icaoare4 Meron Miller+ laurea al $remiului No'el $enru
economie "n (??@+ sus-ine c. $ie-ele reu6esc s. "ncor$ore!e in%orma-iile "n $re-urile ac-iunilor7
Re2 Lin#ue%ield e2$lic. c. nici un in&esior nu $oae de-ine oae in%orma-iile $ri&ind $ia-a
deoarece in%orma-ia se modi%ic. "n %iecare secund.) Deci numai $ia-a $oae sr0n#e in%orma-iile
re%lec0ndu*le a$oi "n $re-urile ac-iunilor)
1.2.2. Gestiunea activ
Gesiunea aci&. cons. "n deci!ia #esionarului 1mana#erului3 de a consiui $oro%oliul din
ac-iuni indi&iduale du$. o anali!. a ace sora+ cu res$ecarea o'ieci&ului in&esiorului $ri&ind
rena'iliaea 6i riscul sau numai unul dinre ace6i doi ermeni+ urm.rind $rin cum$.r.ri 6i &0n!.ri
s. 'a. $ia-a) Sus-in.orii mana#emenului aci& sun #esionarii care au reu6i s. 'a. $ia-a
%rec&en 6i consisen) Filo!o%ia acesora se 'a!ea!. $e urm.oarele4
5 com$aniile cu o de!&olare a#resi&. $re!in. cele mai mari cre6eri "n &eniuri 6i $ro%iuri
$reluae "n $re-ul ac-iunilor "n acela6i sens+ numie 6i ac-iuni "n cre6ere7
4
5 cre6erea $ro%iurilor ese $rinci$alul %acor care in%luen-ea!. "n im$ cre6erea $re-urilor
ac-iunilor7
5 in&esi-ia "n ac-iuni ale com$aniilor cu de!&olare a#resi&. aduce $e ermen lun#
randamene su$erioare7
5 com$aniile cu de!&olare a#resi&. sun dinamice 6i inada$a'ile la sc;im'.rile "n
Economiile na-ionale $ermi-0nd men-inerea randamenelor su$erioare $e ermen lun#)
/n conclu!ie+ #esiunea aci&. se 'a!ea!. $e o $re&i!iune corec. a $re-urilor ac-iunilor+ "n im$ ce
cea $asi&. $e daele curene o%erie de $ia-.) Dilema #esiune aci&. sau #esiune $asi&. $oae %i
re!ol&a. $rin a$elarea la srae#ii de in&esi-ii "n %unc-ie de "nclina-ia c.re risc a %iec.rui
in&esior)
9) Or#ani!area 6i o'ieci&ele #esiunii $oro%oliului
1.3. Organizarea gestiunii portofoliului
Gesiunea $oro%oliului re$re!in. oaliaea $rinci$iilor+ meodelor+ o$era-iunilor care sau
la 'a!a consiuirii+ selec.rii $oro%oliului o$im 6i e&alu.rii $er%orman-ei acesuia)
,rinci$iile #esiunii $oro%oliilor sun4
5 nu cum$.ra $rea scum$7
5 di&ersi%icarea $oro%oliului)
,rinci$iul nu cum$.ra $rea scum$ cons. "n cum$.rarea unui num.r de &alori mo'iliare de
clase sau i$uri di%erie+ care s. sais%ac. o'ieci&ul s.u o'ieci&ele in&esiorului) /n ace s sadiu+
in&esiorul re'uie s. cunoasc. ra$id $re-ul unei &alori mo'iliare 6i endin-a acesuia) El se
in%ormea!. direc din ra$oarele emien-ilor+ din anali!ele $u'licae "n $resa %inanciar. sau
indirec+ a$el0nd la $ro%esioni6i 1anali6ii de &alori mo'iliare3)
,rinci$iul di&ersi%icarea $oro%oliului cons. "n minimi!area riscului $rin modi%icarea srucurii
$oro%oliului)
Meodele de #esionare a $oro%oliului au la 'a!. modelele de anali!. a &alorilor mo'iliare+
consiuirea $oro%oliului+ selecarea $oro%oliului o$im+ m.surarea $er%orman-ei $oro%oliului) De
e2em$lu+ meod. saisic. de anali!. a ilurilor 6i consiuire a $oro%oliului)
O$era-iunile care sau la 'a!a consiuirii $oro%oliului 6i selec.rii celui o$im sun ran!ac-iile
s$eci%ice 'ursei de &alori4 cum$.rare 1&0n!are3 de iluri $rimare sau deri&ae la &edere sau la
ermen) Or#ani!area #esiunii $oro%oliului res$ec. cele dou. $rinci$ii de 'a!.4 ale#e meoda sau
meodele de #esionare 6i e%ecuea!. o$era-iuni cu iluri %inanciare din $oro%oliu) Meodele 6i
o$era-iunile sun alese "n a6a %el "nc0 s. res$ece o'ieci&ul in&esiorului 1$re%erin-ele risc*c06i#
al acesuia3) As%el "n cadrul unei sceme de or#ani!are a #esiunii $oro%oliului $uem "n0lni4
economi6ii+ e;nicienii 6i e2$er-ii $ie-ei #ru$a-i "nr*o or#ani!a-ie de #esionare a $oro%oliului 1de
5
e2em$lu Socieaea de In&esi-ii Financiare3 s.u li'er $ro%esioni6i+ e%ecuea!. $ro#no!e $ri&ind
economia+ $ie-ele de ca$ial) Acese $ro#no!e se maeriali!ea!. "n ra$oare+ rimise anali6ilor de
iluri %inanciare)
Anali6ii de iluri %inanciare %ac $re&i!iuni asu$ra ilurilor %inanciare) Fiecare analis
r.s$unde de o cae#orie de iluri+ a$ar-in0nd emien-ilor dinr*una sau mai mule ramuri ale
economiei) Din aces moi& sun denumi-i s$eciali6i de ramur.) ,re&i!iunile anali6ilor rareori
s$eci%ic. rena'iliaea s$era. 1a6e$a. a c06i#ului3 6i $erioad. du$. care $er%orman-ele esimae
se &or reali!a) ,re&i!iunile anali6ilor sun codi%icae as%el4
Anali6ii de iluri %inanciare ransmi codi%icarea "nso-i. de ra$oare Comieului de $lasamen)
Comieul de $lasamen 1in&esi-ii3 re$re!in. conducerea su$erioar. a com$aniei de in&esi-ii 6i
are un rol esen-ial "n #esionarea $oro%oliilor)
Aci&iaea Comieului se %inali!ea!. cu4 lisa a$ro'a. a &alorilor mo'iliare care %ac
o'iecul consiuirii $oro%oliului 6i A$oro%oliului modelB) Tilurile de $e lis. $o %i ac;i!i-ionae+
"n im$ ce acelea care nu %i#urea!. $e lis.+ re'uie $.srae sau &0ndue) A,oro%oliul modelB
indic. a$recierile conducerii %a-. de unele iluri care s. cores$und. srae#iei ado$ae)
Gesionarii de $oro%oliu $rimesc lisa ilurilor a&i!ae 6i modelul de $oro%oliu) La %irmele de
$lasamen s$eciali!ae+ #esionarii de $oro%oliu sun 6i anali6ii de iluri+ e&i0nd Comieul de
$lasamen) Aceas. li'erae deci!ional. a #esionarilor ese discua'il. su' as$ecul $er%orman-ei
$oro%oliilor adminisrae)
Gesionarii de $oro%olii $rocedea!. di%eri la selecarea ilurilor din $oro%oliu4
5 "n srae#ia aci&. selecea!. ilurile su'e&aluae7
5 "n srae#ia $asi&. selecea!. ilurile care re$roduc cel mai 'ine $ia-a)
Com$ania sau insiu-ia de #esionare a $oro%oliului ese or#ani!a. $e $aru ni&ele+
delimiae4
5 ser&iciul de sudii economico*%inanciare7
5 comieul de in&esi-ii7
5 ser&iciul de #esiune a $oro%oliului7
5 ser&iciul de conrol)
Ser&iciul de sudii economico*%inanciare ese %orma din economi6i+ e2$er-i ai $ie-ei 6i
anali6i) Ace6i s$eciali6i+ $e 'a!a daelor caniai&e 6i caliai&e $ri&ind economia+ $ia-a
%inanciar. 6i "n mod s$ecial $ia-a de ca$ial a$el0nd la modele economico*%inanciare 6i e%ecuea!.
o$era-iunile)
5 crearea unei 'a!e de dae care s. o%ere o ima#ine c0 mai %idel. a $ie-ei de ca$ial7
5 ideni%icarea aci&elor de ca$ial su'e&aluae sau su$rae&aluae $e $ia-.7
5 esimarea rena'ili.-ii 6i riscului aa6a %iec.rei clase de aci& de ca$ial+ a raei do'0n!ii $e
$ia-a monear. a cursului de sc;im' $e $ia-a &aluar.7
6
5 ideni%icarea di&er#en-elor re!ulaelor o%erie de uili!area di%erielor modele $enru
#esionarea $oro%oliilor de>a e2isene $e $ia-.7
5 ela'orarea lisei $oro%oliilor cu rena'ili.-ile cele mai mari 6i riscurile a%erene7
5 sa'ilirea srucurii $oro%oliului de re%erin-. 1$oro%oliul model3 care de cele mai mule ori
coincide cu com$o!i-ia indicelui re$re!enai& al $ie-ei de ca$ial)
Toae in%orma-iile re!ulae din o$era-iunile res$eci&e sun accesi'ile comieului de
in&esi-ii 6i #esionarilor de $oro%olii) ,rinci$alele re!ulae ale anali!ei care se ransmi
comieului sun4
5 lisa aci&elor de ca$ial cu rena'ili.-ile 6i riscurile esimae7
5 lisa $oro%oliilor cu rena'ili.-ile cele mai mari 6i riscurile a%erene7
5 srucura $oro%oliului model)
Comieul de in&esi-ii are rolul esen-ial "n #esionarea $oro%oliului) El recomand.
$oro%olii "nr*o anumi. srucur. "n %unc-ie de naura srae#iei ado$ae4
5 "n srae#ia $asi&. %i2ea!. un ni&el ma2im al riscului7
5 "n srae#ia aci&. urm.re6e cea mai mare rena'iliae+ acce$0nd 6i $o!i-ii s$eculai&e
$enru anumie iluri)
,oro%oliile recomandae consruie de comieul de $lasamen 6i $oro%oliul model
ransmis de ser&iciul de sudii economico*%inanciare sun accesi'ile #esionarilor de $oro%olii)
Gesionarii de $oro%olii selecea!. aci&ele de ca$ial care %ormea!. $oro%oliul
adminisra "n numele clienului+ $ersoan. %i!ic. sau >uridic.) Rolul #esionarilor ese mai mic sau
mai mare "n selecarea ilurilor %inanciare "n %unc-ie de #radul de$enden-ei %a-. de $oro%oliile
recomandae de comieul de in&esi-ii 6i in%orma-iile $rimie de la ser&iciul de sudii economice 6i
%inanciare)
Gesionarii care se 'a!ea!. $e in%orma-iile $rimie de la ser&iciul s$eciali!a+ comieul de
$lasamen 6i $ro$riile esim.ri $rocedea!. as%el4
5 "n srae#ia $asi&. selecea!. numai ilurile care re$roduc mai 'ine $ia-a7
5 "n srae#ia aci&. selecea!. ilurile su'e&aluae)
Gesionarii care iau deci!ii $ersonale 6i recomand.rile comieului de in&esi-ii r.m0n orienai&e
selecea!. ilurile de $e di%erie com$onene ale $ie-ei de ca$ial) Ace6ia se numesc s$eciali6ii $e
secoare 6i sun $re%era-i de c.re in&esiorii "n $oro%oliu)
Conrolul cons. "n &eri%icarea reali!.rii o'ieci&elor $rin m.surarea $er%orman-ei
$oro%oliului) In%orma-iile care sau la 'a!a conrolului sun %urni!ae de4
5 $o!i-iile 6i 6oldul conurilor de iluri ale clien-ilor7
5 conul #lo'al al %iec.rui #esionar7
5 $o!i-iile 6i 6oldul $oro%oliului #lo'al al com$aniei de in&esi-ii)
Re!ulaele &eri%ic.rii conurilor sun uili!ae $enru4
7
5 com$ararea re!ulaelor $oro%oliilor cu srae#iile %i2ae7
5 anali!a $er%orman-ei+ rena'ili.-ii 6i riscului $oro%oliilor7
5 e&aluarea $er%orman-ei anali6ilor+ comieului de $lasamen 6i #esionarilor7
Ser&iciul conrol ransmie re!ulaele conrolului4
5 ser&iciului de sudii economice 6i %inanciare $enru a relua ea$ele "n #esionarea
$oro%oliilor 1re&i!uirea3 dac. s*au consaa di%eren-e "nre o'ieci&ele clien-ilor 6i $er%orman-ele
$oro%oliilor adminisrae7
5 comieului de in&esi-ii care le com$ar. cu $oro%oliile recomandae 6i dac. consa.
di%eren-e mari insruc-ionea!. #esionarii s. cum$ere sau s. &0nd. anumie clase de iluri
%inanciare din $oro%oliile adminisrae7
5 #esionarilor de $oro%olii $enru a cunoa6e re!ulaele #esion.rii)
Or#ani!area #esion.rii $oro%oliilor su#erea!. urm.oarele ea$e4
() Anali!a aci&elor de ca$ial7
8) Fi2area o'ieci&ului de in&esi-ii $enru %iecare in&esior7
9) Consiuirea $oro%oliilor $osi'ile7
:) Selecarea $oro%oliilor e%iciene 6i a $oro%oliului o$im7
<) Anali!a rena'ili.-ii+ riscului 6i $er%orman-ei $oro%oliilor7
=) Re&i!uirea $oro%oliilor7
:) Gesiunea $oro%oliului 6i $ia-a de ca$ial
Im$orana or#ani!.rii #esiunii $oro%oliului aci&elor %inanciare se a%la "n sr0ns.
corela-ie cu $ia-a de ca$ial+ cu $rodusele ran!ac-ionae $e $ia-a cu o'ieci&ele 6i srae#iile $ie-ei
de ca$ial)
Modaliaea de %unc-ionare a $ie-ei de ca$ial $rin mani%esarea %unc-iilor ace seia+ $rin
%unc-ionarea insiu-iilor a'iliae de re#lemenare a $rocesului ran!aciona'il de or#ani!are 6i m
onoiori!are a o$era-iunilor 'ursiere ese sus-inu. con-inu de o 'un. #esionare a $oro%oliului de
aci&e %inanciare)
Gesiunea $oro%oliului $rin modul de or#ani!are 6i $rin di&ersiaea $roduselor de &alori
mo'iliare care %ormea!. $oro%oliul conri'uie "n mod direc la dinamica 6i eseic. $ie-ei de
ca$ial $rin asi#urarea unor $oro%olii c0 mai &ariae dar 6i c0 mai e%iciene care s. r.s$und. "n
$rimul r0nd ineresului in&esiionar al >uc.orilor din $ia-a+ $rin di&ersi%icarea 6i cre6erea
$oro%oliului a0 din $unc de &edere caniai& c0 6i &aloric+ 6i nu "n ulimul r0nd $rin asi#urarea
unui #rad ridica de ca$iali!are al $ie-ei de ca$ial)
8