Sunteți pe pagina 1din 5

SUBSTANŢE VEGETALE DE ORIGINE SECUNDARĂ

Nr Enunţul întrebării Răspuns la întrebare


crt
1. Care sunt categoriile de Aceste substanţe sunt:
substanţe care fac parte  Glicozidele
din acestă categorie?  Ligninele
 Taninurile
 Uleiuri eterice, răşini, balsamuri, copali şi
lignani
 Alcaloizi
 Antibiotice, fitoncide, insecticide
2. Ce sunt glicozidele? Glicozidele sunt substanţe organice formate din 2
componente: una glucidică şi una neglucidică, numită
aglicon ( vezi podcast glucide) . Componenta
glucidică se leagă de cea neglucidică, prin legătură
glicozidică, prin intermediul OH semiacetal. Agliconul
poate aparţine unor clase foarte diferite de substanţe,
cum sunt alcoolii, fenolii, sterolii, tioalcoolii,
hidroxichinonele, pigmenţi, etc
3. Care sunt proprietăţile Glicozidele au următoarele proprietăţi:
fizico-chimice ale  Solide
glicozide-lor?  Cristalizate
 Incolore sau colorate, depinde de natura
aglicon
 Amare
 Unele sunt aromate
 În general, sunt amare
 Solubile în apă ( majoritatea), alcool,
acetonă
 Insolubile în eter
 Sunt optic active
 Nu prezintă mutarotaţie
 Nu sunt reducătoare
 Se hidrolizează uşor în mediu acid şi bazic
sau sub acţiunea enzimelor
4. Care este efectul Se întrebuinţează, mai ales ca şi otrăvuri, deci ,
fiziologic al glicozidelor acţiunea fiziologice, este una nocivă.
asupra organismelor? Unele pot reprezenta depozite inofensive de
otrăvuri în plante. În cantitate foarte mică, sunt
utilizate ca şi medicamente.
5. Precizaţi care sunt cele Cele mai răspândite glicozide sunt:
mai răspândite glicozide!  Arbutina
 Salicina

1
 Coniferina
4. Care sunt cele mai Cele mai răspândite glicozide cu aglicon steroidic
răspân-dite glicozide, cu sunt cele cardiotonice şi saponinele.
aglicon steroidic, şi care Cardiotonicele au rolul de a întări muşchiul cardiac,
este efectul lor fiziologic? dând o mai mare amplitudine contracţiilor. Dintre
acestea, cele mai cunoscute sunt digitalina şi
strofantina.
Saponinele sunt răspândite mai ales în mediu
vegetal, însoţesc cardiotonicele.
Se utilizează ca agenţi de spumare. Injectate
intravenos, au efect hemolitic. Au acţiune iritantă
asupra mucoaselor şi sunt foarte toxice asupra
peştilor. Au acţiune tensioactivă şi emulsionează
grăsimile.
5. Prezentaţi alţi reprezen- Alte glicozide :
tanţi ai glicozidelor!  Solanina
 Tomatina
 Sinigrina
6. Ca sunt ligninele? Ligninele sunt substanţe macromoleculare care
însoţesc celuloza. Sunt larg răspândite în organismul
vegetal.
Se formează prin condensarea unor alcooli
aromatici .
Ligninele din diferite plante nu sunt identice, pentru
că au grupări funcţionale diferite.
7. Care sunt proprietăţile Caracteristicile fizico-chimice ale ligninelor sunt:
fizice şi chimice ale  Substanţe amorfe
lignine-lor?  Culoarea este albă sau gălbuie
 Solubile în apă caldă, insolubile în solvenţi
organici
 Sunt solubile în acizi tari şi baze tari, din
soluţiile cărora precipită sub formă de
flocoane brune
8. Care este rolul Rolul ligninelor este următorul:
ligninelor?  În formarea humusului
 Pentru obţinerea unor mase plastice
sintetice
 A negrului de fum
 Sunt înlocuitori ai taninurilor
9. Cum se separă ligninele Separarea ligninelor de celuloză se face prin
de celuloză? dizolvarea celulozei şi a substanţelor însoţitoare în
solvenţi adecvaţi, fie prin dizolvarea acestora în baze
alcaline concentrate şi precipitarea lor din soluţie.
10 Ce sunt taninurile? Taninurile sunt substanţe organice heterogene
care derivă de la polifenoli sau de la acizi fenolici.
11. Care sunt caracteristicile Taninurile au gust astringent, precipită proteinele

2
taninurilor? din soluţiile lor şi dau reacţii de culoare cu clorura
ferică.
12. Care este utilizarea de Taninurile sunt utilizate la tăbăcirea pieilor.
bază a taninurilor?
13 Ce clase de taninuri? Clasele de taninuri , sunt: taninurile hidrolizabile şi
taninurile condensate.
14 Ce fel de alte categorii Alte categorii de substanţe de origine vegetală, sunt:
de substanţe organice de  Uleiurile eterice
ori-gine vegetală există?  Răşinile
 Balsamuri
 Copalii
 Lignanii
15 Carcaterizaţi uleiurile Uleiurile eterice sunt:
eteri-ce!  Substanţe lichide
 Insolubile în apă
 Solubile în solvenţi organici
 Sunt aromate, datorită substanţelor volatile
mirositoare
 Pot fi extrase prin antrenare cu vapori de
apă , prin presare , extragere mecanică şi
extragere cu solvenţi lichizi
16 Denumiţi câţiva Reprezentanţii uleiurilor eterice sunt:
reprezen-tanţi ai  Mircenul
uleiurilor eterice!  Limonenul
 Terpineolul
 Eucaliptolul
 Mentolul şi mentona
 Pinenul
 Camfanul
 Borneolul
 Eugenolul
 Estragalul
17 Care este rolul fiziologic Rolul fiziologic al uleiurilor eterice este:
al uleiurilor eterice?  În industria parfumurilor, a săpunurilor
 Contribuie la formarea buchetului vinurilor
 Dau aroma specifică berii
18 Ce sunt alcaloizii? Alcaloizii sunt substanţe organice heterociclice cu
azot, de origine vegetală, cu caracter bazic, care dau
reacţii specifice cu unii reactivi, şi au o acţiune
fiziologică asupra organismelor. În grupa alcaloizilor
intră substanţele din grupa aminoacizilor,
aminoalcoolilor, purinelor.
19. Unde se găsesc Alcaloizii se găsesc în plante în stare liberă şi mai
alcaloizii? cu seamă de săruri ale acizilor organici.
20 Cum se extrag alcaloizii? Alcaloizii se extrag utilizând un amestec de alcool şi
benzen.

3
21 Precizaţi proprietăţileProprietăţile alcaloizilor sunt:
alca-loizilor!  Baze azotate
 Insolubili în apă, în stare liberă
 Solubili, în solvenţi organici
 Majoritatea sunt lichide şi volatile
 Au activitate optică, fiind levogiră, cu gust
amar
 Alcaloizii cuaternari sunt solizi şi cristalizaţi
 Reacţionează cu acizii, formând săruri
 Dau reacţii de precipitare cu unele săruri
( iodura de K, clorura de platină)
 Cu acizii sulfuric şi azotic dau reacţii de
culoare, acestea fiind utilizate pentru
determinarea tipului de alcaloid
 Dau cu unii reactivi, reacţii de culoare şi
precipitare
22 Care este activitatea Activitatea fizioloogică a alcaloizilor este:
fiziologică a alcaloizilor?  Acţionează asupra sistemului nervos şi
muscular
 Morfina provoacă somnul şi determină
anestezia
 Chinina este utilizată ca medicament contra
malariei
 Stricnina este neurotonic
 Opiul este somnifer
 Fructele de coca sunt folosite ca stimulent
 Măsălariţa, mătrăguna şi cucuta sunt folosite
ca şi otrăvuri
23 Daţi exemple de Exemple de alcaloizi:
alcaloizi, precizând  Coniina este o otravă puternică, care
caracteristicile lor afectează nervii motori; în doze mari,
produce moartea organismului
 Piperina se găseşte în boabele de piper;
este o substanţă cristalizată, puţin solubilă în
apă, solubilă în alcool şi eter; are gust
arzător
 Nicotina este un excitant al nervilor periferici,
stimulează producţia salivară, secreţia
gastrică; este o substană cancerigenă; are o
activitate pa-ralizantă asupra sistemului
nervos periferic
 Atropina acţioneză asupra sistemului nervos
parasimpatic; ea produce o relaxare a
muşchilor netezi şi este folosit ca
medicament antispasmodic; în cantitate mică
produce dilata-rea pupilei; în mod similar

4
acţionează scopalamina şi hiosciamina
 Cocaina produce paralizia sistemului nervos
central; în cantitate mică este folosit ca
anestezic local, acţionând asupra nervilor
periferici
 Papaverina, narcotina, laudanina acţionează
asupra musculaturii netede
 Morfina, tebaina şi codeina dau o stare de
euforie, având caractere narcotice
 Teofolina, teobromina, extrasă din boabele
de cacao şi cofeina extrasă din boabele de
cafea
 Solanina se găseşte în coaja cartofilor
încolţiţi; este toxică, chiar şi în concentraţii
foarte mici
 Capsaicina oferă ardeilor gust de iute
24 Ce sunt antibioticele? Antibioticele sunt substanţe organice naturale
produse de unele organisme , mai ales
microorganisme. Ele distrug sau inhibă înmulţireaunor
microorganisme.
Asupra unor microorganisme au o acţiune
bacteriostatică
Din aceste considerente, sunt utilizate cu succes ca
medicamente.
25 Precizaţi care sunt Dintre antibioticele naturale, amintim:
antibioticele cele mai  Penicilina este produsă de mucegai; este
importante şi care este utilizată la tratarea unor afecţiuni produse de
rolul lor fiziologic stafilococi
 Streptomicina este produs de bacterii; este
foarte utilă în tratarea antraxului, a
tuberculozei; inhibă sinteza proteică, pe
baza căreia este posibilă creşterea şi
dezvoltarea microorganis-melor patogene
 Cloromicetina ( cloramfenicol)se extrage din
ciuperci; este utilizată la combaterea
virozelor , a tifosului examtematic şi
abdominal
 Tetraciclinele inhibă procesele de
oxidoreducere şi biosinteza proteică a
microorganismelor patogene
 Gramidicina, aerosporina, etc

S-ar putea să vă placă și