Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Cornerstone, Dorohoi

Profesor: Alina Lupu


Data: 22 martie 2011
Clasa: a V-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Basmul
Subiectul: Structuri narative. Opera epică. Basmul
Text suport: ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur’’
Tipul lecţiei: verificare a cunoştinţelor

DEMERSUL DIDACTIC
1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:( competenţe specifice)
Elevii vor fi capabili să:
a) Cognitive:
O1: să definească basmul;
O2: să precizeze particularităţile basmului
O3; să motiveze apartenenţa unui fragment la specia literară ,,basm’’;
O4: să conştientizeze diferenţa între autor, narator, personaj;
O5: să sesizeze diferenţa dintre basmul popular şi cel cult;
O6: să caracterizeze personajul principal al basmului ;
O7: să redacteze o secvenţă de basm
O1’’: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite şi spaţiul tablei, respectiv al caietului
2. CONDIŢII PREALABILE:
- clasă la nivel mediu;
- elevii cunosc textul literar;
5. STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, muncă independentă, gândirea critică, descoperirea, explicaţia,
brainstorming.
b) Mijloace de învăţământ: textul supor, cretă colorată.
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală.
d) Resurse şi managementul timpului: - capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.
BIBLIOGRAFIE:
- ,,Limba şi literatura română’’ , manual de clasa a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina
Sâmihăian, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002;
- ,,Metodica predării limbii şi literaturii române’’, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti, 2002;
- ,,Hermeneutică şi naratologie aplicată’’, Emilia Boghiu, Lăcrămioara Mutoiu, ed. Eurocart, Iaşi, 2003;
- ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română’’– învăţământ primar şi
gimnazial, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002

Scenariu didactic

Nr Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluar


Timp
oper. Ob.

. Metode şi
procedee
Mijloace de
învăţământ
Forma de
organizare
e
crt
Se asigură conditiile nece-
sare defăşurării optime a
1 Moment Conversa- Activitate
1’ activităţii: asigurarea
organizatoric ţia frontală
liniştei, pregătirea materia-
lului didactic.
Verificarea Profesorul verifică tema – Conversa-

temei scrise şi a atât cantitativ, cât şi ţia

2 cunoştinţelor Activitate frontală


17' calitativ-„Demonstraţi că
anterior frontală orală
textul Prâslea cel voinic şi
însuşite
merele de aur este basm.”
Profesorul anunţă tema şi
obiectivele lecţiei: ,,Astăzi
vom verifica:
- ce este basmul;
- de câte feluri pot fi Conversa- Cretă Activitate
Anunţarea
basmele; ţia colorată frontală
3 temei şi a 2’
obiectivelor -care este mesajul unui
basm.
-trăsăturile basmului.
Profesorul verifică
cunoştinţele elevilor
Verificarea
5 propriu-zisă 20’ Textul- Activitate Orală
Brainstor suport frontală Frontală
ming

Asigurarea 10' Profesorul dă ca temă


retenţiei şi a pentru acasă: „Realizaţi
transferului caracterizarea personajului
principal al basmului după
planul dat:
• Definiţia basmului;
• Introducerea
personajelor
basmului, evidenţiind
personajul principal;
• Caracterizarea
propriu-zisă a
personajului (tipuri
de caracterizare),
relaţia cu celelalte
personaje;
• Părerea personală.
Profesorul face aprecieri
despre gradul de participa-
re a elevilor la activitate,
evidenţiind şi notând elevii
care s-au remarcat prin
corectitudinea, originalita-
tea şi promptitudinea
răspunsurilor.
Obţinerea performanţei se ,,ciorchi-
O1 realizează printr-o fişă de nele’’
Fişe de Activitate
6 lucru individual lucru independen Individuală
10’ Muncă -tă
(,,ciorchinele’’).
indepen- Scrisă
O2 Elevii vor primi câte o fişă
dentă
(anexa 4) pe care o vor
completa cu ajutorul unor
O4
întrebări-suport. Planşa Activitate
Frontală
Se verifică activitatea ,,ciorchine- frontală
O3’ Orală
independentă a elevilor, se le’’

corectează eventualele
O1’

greşeli şi se reface fişa în
format mare (planşa).
Se fixează tema:
Demonstraţi, într-o
compunere de 1-2 pagini,
că textul ,,Prâslea cel
Conversa-
voinic şi merele de aur’’ ţia
Asigurarea
este un basm; se dau Activitate Orală
7 retenţiei şi a O3 5’
transferului indicaţii cu privire la frontală

rezolvarea temei. Explicaţia Frontală


Profesorul face aprecieri
despre gradul de participa-
re a elevilor la activitate,
evidenţiind şi notând elevii
care s-au remarcat prin
corectitudinea, originalita-
tea şi promptitudinea diplome

răspunsurilor. ,,Călător
prin ţara
Pentru participarea la
basmului’’
lectie, elevii vor fi
recompensaţi cu Individuală
diploma ,,Călător prin ţara
basmului’’ (anexa 5)