Sunteți pe pagina 1din 35

Test 1

Subiectul II Tariful vamal de import


2.1. Descrieti tariful vamal de import al R.M.
In literature de specialitate tariful vamal poate fi tratat in doua sensuri.Prin tarif vamal in sens larg
este un instrument de realizare a politicii economice a statului avind drept scop echilibrarea importului
si exportului de marfuri cit si protejarea pietii si prin instituirea si perceperea a taxelor vamale.In sens
ingust tariful vamal este un catalog care cuprinde nomencllatorul de marfuri introduce pe sau scoase
de pe teritoriul vamal, precum si cotele taxelor vamale aplicate acestor marfuri.
Tariful vamal de import este un catalog ce cuprinde nomenclatorul de marfuri si cota taxelor vamale
aplicate la introducarea acestor marfuri pe teritoriul vamal. Tariful vamal de import reprezinta cel mai
traditional instrument aplicat in vederea realizarii politicii vamale. El serveste drept baza pentru
reglementarea activitatii economice externe. Tendinta tarifului respectiveste de a majora pretul
produselor importate, aplicindu-se asupra acestorataxele vamale la import.
2.2.Clasificarea tarifilor vamale utilizatte in practica international.
In literature de specialitate deosebim mai multe clasificari de tarif vamal:
In dependena de regimul vamal in care sunt transportate marfurile peste frontier vamala:
-tarif vamal de import(caracterizat mai sus)
-tarif vamal de export(este folosit de un nr. restrins de state preponderant aflate in curs de dezvoltare,
fiind un instrument de exercitare a controlului asupra exportului de marfuri. Scopul aplicarii unui
asemenea tariff este mentinerea preturilor pentru o anumita categorie de marfuri atit pe piata interna,
cit sip e cea internationala)
O alta clasificare:
-tarif vamal cu o singura coloana (tarif vamal simplu) cuprinde o singura lista de taxe vamale care se
aplica importatorilor din toate tarile lumii
-tarif vamal cu doua sau mai multe cloane(tarif vamal compus) prevede mai multe categorii de taxe
care se aplica diferit fata de tara de unde provine marfa, respective acest tip de tariff cu niveluri
differentiate de taxe vamale prevad o discriminare comerciala si posibilitatea de a obtine concesii
tarifare din partea altor state. In cadrul unui asemenea tariff cotele taxelor vamale se schimba de la
cota maxima(taxa vamala autonoma sau generala) la o cota mai mica(taxa conventionala).
Sub aspectul stabilirii tariful vamal poate fi:
-tarif vamal general(autonom) cuprinde ansamblu taxelor vamale aplicabile marfurilor importate sau
exportate, indifferent de statul de la care provine sau catre care se importa, practicinduse in state care
nu au incheiat conventii sau acorduri in acest domeniu, contine o singura coloana.
-tarif vamal diferentiat are un regim superior tarifului vamal general si se stabileste pentru vinzarile de
marfuri sau produse numai in relatii cu anumite state. Aceasta forma de tariff vamal este practicata din
interese protectioniste ale economiei nationale.
-tarif vamal conventional contine taxe vamale stabilite prin conventii intre diferite state sau prin clause
ale acordurilor comerciale international privind toate operatiunile de import sau numai pentru unele
cele mai fregvente. De regula una din coloanele de taxe vamale conventinale vizeaza marfurile
imporatet din statele care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate. Conform acordului
GATT orice avantaj, favor, privilegiu sau imunitate acordata de partea contractanta pentru orice
produs originar sau destinat oricarei alte tari va fi acordat imediat si neconditionat produsului similar
originar din sau cu destinatia catre teritoriile celorlalte parti contractante. Astfel, in domeeniul taxelor
vamale acordarea de reduceri sau scutiri de taxe pentru anumite marfuri unor state oblige la acordarea
acelorasi facilitate statelor carora li se acoda clauza naiunii celei mai favorizate. Acelasi accord
international prevede ca produsul din teritoriul oricarei alte parti nu va fi supus direct sau indirect la
taxes au alte impuneri intene superioare celor aplicate direct sau indirect produselor nationale similar.
Astfel, se creeza un tratament national in materie de taxe vamale.
-tarif vamal preferential - acest tarif se practica in relatiile comerciale si consta in aplicarea de taxe
vamale in coantumuri reduse si in exceptarea de la plata taxelor vamale a unor categorii de marfuri sau
produse, prin utilizarea acestor tarife se obtine o scadere a preturilor marfii. In vederea practicarii
tarifului vamal preferential s-au constituit uniuni vamale din care fac parte mai multe state, de regula ,
invecinate. Pentru tarifele vamale preferential pot fi intilnite uneori 2 coloane, si anume: a)coloana
taxelor vamale preferintiale, bazate pe principiul reciprocitatii
b)coloana taxelor vamale preferintiale bazate pe principiul nereciprocitatii
2.3.Apreciati rolul tarifului vamal in reglementarea activitatii economice externe.
Tariful vamal este un instrument de politica comerciala cu ajutorul caruia se protejeaza economia
tarii, precum si a produsului intern de concurenta straina. La fel in baza tarifelor vamale se pot negocia
concesii in domeniul politicii vamale sau se pot institui descriminari in relatiile cu anumite state.
Concesiile vamale pot imbraca una din urmatoarele forme:
-reduceri directe de taxe vamale pentru anumite marfuri sau grupuri de marfuri
-consolidarea taxelor vamale care se realizeaza prin mentinerea taxelor vamale la nivelul existene pe o
perioada de timp determinate.
Tariful vamal indeplineste urmatoarele functii:
1.functia protectionista care se realizeaza prin protejarea marfurilor si a producatorului autohton
2.functia fiscal care este realizata prin perceperea taxelor vamale.
Scopul aplicarii tarifilui vamal:
1.optimizarea structurii importului de marfuri
2.echilibrarea importului si exportului de marfuri, protectia producatorilor de marfuri autohtoni
3.crearea conditiilor favorabil pentru integrarea economie RM in economia mondiala.
Subiectul III Supravegherea vamala
3.1.Descrieti procedura supravegherei vamale efectuata de Depertamentul Vamal al R.M. si
Birourile Vamale.
Supravegherea vamala reprezinta perioada de timp in conformatate cu legislatia vamala marfurile si
mijloacele de transport sunt supuse sau pot fi supuse operatiunilor de control si verificare vamala cu
limitarea drepturilor de dispunere si folosinta asupra acestora. Marfurile si mijloacele de transport
trecute peste frontiera vamala se afla sub supravegherea vamala din momentul inceperii controlului
vamal si se finalizeaza la momentul plasarii marfurilor sub regimul sau destinatia vamala aleasa.
In dependent de perioada de aflarea marfurilor sub supraveghearea vamala distingem 2 etape esentiale:
I. Obligatorie
II. Facultative
Inceputul aflarii marfurilor si mijloacelor de transport sub supravegherea vamala coincide cu
momentul terecerii acestora peste frontiera vamala si dureaza pina la finisarea plasarii lor sub un
anumit regim vamal sau destinatia vamala, aceasta fiind etapa obligatorie a supravegherii vamale. Cu
alte cuvinte etapa data coincide cu etapa perfectarii vamale, iar perfectarea vamala nu reprezinta
altceva decit exteriorixarea juridical a procedurii de control vamal, care imbraca forma declaratii
vamale in detaliu, declaratiei vamale DVG si a actelor initiale ca rezultat al controlului vamal.
Cea de-a doau etapa facultative este o procedura separate si nu este in dependent de perfectarea
vamala. In cazul dat este vorba de marfurile si mijloacele de transport aflate sub supravegherea vamala
si plasate in regim vamal de transit, perfectionarea active, perfectionarea pasiva, transformarea sub
control vamal, admitere temporara, precum si marfurile puse in circulatie libera cu respectarea
anumitor conditii respective, adica importate pentru un anumit scop fixat (ajutor umanitar, ajutor
ethnic etc.).
Sunt supuse supravegherii vamale:
-marfurile si mijloacele de transport la intrare in tara,
-marfurile aflate in regimuri suspensive,
-navele sub pavilion strain si aeronavele straine pe timpul stationarii in apele teritoriale, in porturi si
dupa caz pe aeroporturi.
Supravegherea vamala se realizeaza prin urmatoarele operatiuni:
-tinerea operative a evidentei marfurilor si mijloacelor de transport supuse regimului vamal prin
inscrierea lor in registrele(documentele) vamale,
-aplicarea de sigilii vamale la marfuri/mijloace de transport supuse regimului vamal precum si la
accesul in spatiile in care acestea se afla,
-efectuarea de verificari selective la mijloacele de transport incarcate cu marfuri nevamuite aflate in
transit,
-stabilirea de posture permamente/temporare,fixe/mobile la locul de acces al persoanelor in porturi si
aeroporturi, la scara navelor si aeronavelor, in depozite sau in alte locuri unde se afla marfurile supuse
vamuirii,
-efectuarea in cazuri de indicii suspecte de incalcare a regulamentului vamal de verificarea totala a
marfurilor si mijloacelor de transport care trec frontiera in anumite locuri, intr-o anumita perioada,
pentru anumite categorii sau in anumite cazuri.
3.2. Argumentati particularitatile esentiale ale supravegherii vamale in zonele libere.
În porturile şi zonele libere supravegherea vamală se efectuează în mod specific şi prin:
a) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectuează
operaţiuni specifice porturilor şi zonelor libere;
b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor şi bunurilor în porturile şi
zonele libere;
c) alte măsuri proprii unor porturi şi zone libere, prevăzute în actele normative de înfiinţare şi
funcţionare a acestora
3.3.Estimati atributiile organelor vamale la supravegherea vamala.
Supravegherea vamală se organizează de fiecare birou vamal în funcţie de specificul şi cerinţele
activităţii. Biroul vamal care funcţionează în porturi exercită supravegherea în incinta şi în raza
acestora, asupra ambarcaţiunilor, pontoanelor, precum şi asupra bunurilor aparţinînd persoanelor care
intră, ies sau îşi desfăşoară activitatea în porturi. Biroul vamal de frontieră care funcţionează în
punctele rutiere şi în staţiile de cale ferată exercită supravegherea vamală în incinta acestora. Pe calea
ferată, supravegherea vamală se realizează şi în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de
călători. Biroul vamal din interiorul ţării care funcţionează în staţiile de cale ferată, în oficii poştale
sau în incinte proprii îşi exercită atribuţiile de supraveghere vamală în aceste locuri, precum şi în alte
locuri unde organele vamale se deplasează în vederea executării unor operaţiuni vamale.
Supravegherea şi controlul vamal în afara birourilor vamale se realizează de către organele vamale
abilitate de Serviciul Vamal, în scopul prevenirii, combaterii şi sancţionării încălcărilor
reglementărilor în domeniul vamal pe întreg teritoriul naţional.
Organele vamale abilitate potrivit îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
a) exercită, prin mijloace şi procedee specifice, supravegherea mărfurilor şi a bunurilor care sînt
supuse vămuirii pe întreg teritoriul naţional;
b) constată şi încasează diferenţele de drepturi de import sau de export cauzate de nedeclararea
conform prevederilor legale a bunurilor în cadrul operaţiunilor de import, export şi tranzit, ca urmare a
acţiunilor proprii întreprinse;
c) constată şi sancţionează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal;
d) constată şi reţin în vederea confiscării bunurile care fac obiectul încălcării legislaţiei vamale;
e) previn şi combat traficul ilicit de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, produse şi
substanţe narcotice şi psihotrope, precursori ai acestora şi substanţe chimice esenţiale, produse şi
substanţele toxice, obiecte din patrimoniul cultural naţional, metale şi pietre preţioase.
În afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile în vederea realizării supravegherii şi
controlului vamal.
n exercitarea atribuţiunilor de control vamal în afara birourilor vamale, organul vamal abilitat are
dreptul de a realiza următoarele activităţi pe întreg teritoriul naţional în condiţiile legii:
a) efectuarea de investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sînt semnalate încălcări ale
legislaţiei vamale;
b) verificarea de registre, evidenţe financiar-contabile, orice înscrisuri, inclusiv cele pe suport
electronic, care au legătură directă sau indirectă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe
teritoriul naţional;
c) prelevarea de probe din mărfurile supuse vămuirii pentru a fi analizate în laboratoarele proprii sau
abilitate în vederea identificării şi expertizării acestora;
d) în cazul în care consideră că, prin încălcarea reglementărilor vamale, au fost săvîrşite infracţiuni,
desfăşoară urmărirea penală potrivit legii.
În baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal abilitat
realizează cu alte instituţii vamale din străinătate schimbul de informaţii necesar prevenirii şi
combaterii încălcărilor reglementărilor vamale.
Testul 2
Subiectul I Activitatea vamala in RM
1.1Def.notiunea continutul si structura activitatii vamale in RM
Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor
vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a
Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi
supravegherea vamală, din alte activităţi de promovare a politicii vamale.
Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Republica
Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale.
Activitatea vamala este universala si specifica neavind careva analogii ,particularitatea sa se exprima
in varietatea functiilor pe care la indepinesc org.vamale,adica functia sociala,economica si fiscala.
Structura activitatii vamale este compusa din urmatoarele elemente:
-politica vamala
-principiile gnrale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala
-regimurile si destinatiile vamale
-reglementarea tarifara si netarifara
-platile vamale(de import si export)
-perfectarea vamala
-controlul vamal
-statistica vamala
-contrabandasi alte infractiuni din sfera activitatii vamale
Incalcarile regulilor DV si raspunderea in cazul savirsirii acestora
-procedura in cazurile de incalcare a regulilor vamale
-examinarea cazurilor de incalcare a regulilor vamale
1.2Argumentati obiectivele organizarii activitatii vamale in RM
Activitatea vamala are la baza mai multe obiective.
a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică;
b) asigură respectarea legislaţiei vamale;
c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;
d) apără interesele economice ale statului;
f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste
frontiera vamală şi aplică aceste măsuri;
h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se
referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a
substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică,
obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de
dispariţie, altor mărfuri;
i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru
accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;
m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor în
domeniul vamal;
p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a
organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
1.3Estimati rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane.
De-a lungul existentei economiei mondiale s-a demonstrat faptul ca progresul economic al unei tari
depinde de mobilizarea resurselor proprii, umane, materiale si financiare. Tarile nu se pot izola de
circuitul economic mondial. Participarea la diviziunea internationala a muncii si, implicit, la circuitul
economic mondial este de natura sa potenteze eforturile proprii ale fiecarui popor si sa accelereze
progresul economic al tuturor statelor.
Cooperarea economica si tehnico-stiintifica internationala constituie, fara indoiala, unul dintre factorii
cei mai importanti ai dezvoltarii economice. La extinderea relatiilor economice internationale
contribuie numerosi factori cum ar fi: productia de bunuri si servicii, transporturile internationale,
informatizarea, formele noi de realizare a tranzactiilor, imbunatatirea cadrului juridic menit sa
faciliteze aceasta cooperare, masurile moderne de asigurare impotriva riscurilor, dezvoltarea si
generalizarea asigurarilor de bunuri si de persoane si modernizarea si informatizarea operatiunilor
bancare etc.
Toti acesti factori sunt cuprinsi in diverse sisteme care compun economiile contemporane ale statelor,
intre care exista relatii de interdependenta, desfasurate atat in cadrul bilateral cat si multilateral,
conform unor reguli stabilite pe seama acordului de vointa intre state.
Participarea economiilor nationale contemporane la diviziunea internationala a muncii presupune insa
si o protejare a acestora de catre stat, deci o institutie de drept public, prin folosirea diverselor mijloace
si tehnici. Una din formele care participa ca element de protectie este reprezentata de SISTEMUL
VAMAL.
Acest tip de sistem difera de la un stat la altul in functie de structura organizatorica, politica si
comerciala pe care o practica. El este inclus in cadrul general al sistemului economic al statelor
participante la schimbul international de marfuri.
Ca obiective principale, la nivel de economie nationala, pe care acest sistem le are in vedere, sunt:
- apararea intereselor economice ale statului
- intocmirea de statistici in activitatea de comert exterior
- aplicarea unei parti a politicii fiscale a statului
- incurajarea activitatilor de export prin diverse forme si mijloace.
Prin prisma acestor obiective putem defini sistemul vamal ca fiind acea structura complexa care
cuprinde parghiile utilizate de stat pentru influentarea activitatii vamale, metodele administrative si de
conducere, cadrul institutional alcatuit din autoritati cu atributii in domeniul vamal, cadrul juridic,
format din legi, decrete, hotarari si alte reglementari cu aplicabilitate in activitatea vamala.
Subiectul II Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport
2.1 Prin principii generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier vamala a
RM intelegem acele reglementari de baza pe care toti participantii la rap.de import si export sunt
obligate sa le respecte sis a se conduca de acestea. Aceste principia au rolul unor n.j.fundamentale
obligatorii pentru indeplinie si respecae si formeaza baza reglementarii legale a trecerii marfurilor si
mijl.de transport peste frontier vamala, a perfectarii vamale, precum si a controlului vamal.
Cunoastem urmatoarele principia generale:
1) princip. legalitatii persoanelor la trecerea marfurilor mijloacelor de transport peste frontiera vamala
presupune ca toate PF si J beneficiaza de drepturi egale la introducerea si scoaterea din RM a
marfurilor si mijl.de transport, indeferent daca aceste persone sunt proprietari ai acestora, posesori sau
au o alta calitate care le permite sa infaptuiasca anumite actiuni cu aceste marfuri sau mijl.de tr.
Nimeni nu poate fi lipsit sau limitat de dreptul de a introduce sau a scoate marf.si mijl.de transport cu
exceptia cazurilor prev.de lege.
2) princip. interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfuri peste frontiera vamala prevede stabilirea
unor conditii in baza carora poate fi interzisa sau limitat trecerea anumitor marf.si mijl.de transport.
Marf.si mijl.de transport pot fi interzise total sau partial de a fi introduce sau scoase de pe terit.RM.
Marfurile interzise total care au fost introduce pe terit.vamal urmeaza sa fie scoase imediat sau
returnate in tara daca nu sunt supuse confiscarii conf. legislatiei. Din categ. marfurilor interzise total
fac parte subst. radioactive, marfurile contrafacute si marfurile cu termen de valabilitate expirat. Daca
marfurile nu pot fi scoase sau returnate imediat, sunt pastrate la depozite provizorii timp d 3 zile. La
categoria marfurilor interzise partial se atribuie marfurile supuse licentierii si cotarii, de ex. subst.
narcotice, subst. chimice etc.
3) princip. declararii marfurilor prvede ca toate marfurile si obiectele care trec frontiera vamala
urmeaza a fi declarateobligatoriu. Declararea se efectueaza atit de catre PF, de catre PJ, cit si de
agentii consular si diplomatic. Declararea este expunerea de date veridice despre marfa, despre scopul
trecerii, precum si prezentarea altor date, stabilirii si incasarii platilor vamale. Declararea se face in
modul stability de serviciul vamal, in una din urmatoarele forme: forma verbal, forma scrisa, forma
electronic, forma actiunii concludente.
4) princip. efectuarii controlului vamal. In scopul asigurarii securitatii economice a statului este
efectuat controlul vamal. Toate marfurile scoase sau introduce pe teritoriul vamal pot fi supuse
controlului vamal. Sunt cunoscute urmatoarele forme de efectuare a controlului vamal: controlul
documentar, controlul fizic, controlul corporal etc.
5) princip. stabilirii unui anumit regim vamal presupune ca trecerea marfurilor si mijloacelor de
transport peste frontiera vamalase efectueaza in dependenta de regimul vamal care I se stabileste.
Astfel, regimul vamal este o totalitate de conditii care determina statutul juridic al marfurilor. Pe de
alta parte regimul vamal stabileste totalitate de drepturi si obligatii a declarantului si a organelor
vamale la moment in RM conform legislatiei vamale avem 8 regimuri vamal. Orice persoana are
dreptul de a-si allege un anumit regim vamal sau de a renunta la el, schimbind regimul vamal ales.
6) princip. Trecerii marfurilor si mijloaclor de transport numai prin locurile de amplasare a organelor
vamale presupune ca trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala este permisa
numai in locurile de amplasare ale organului vamal si in orele de lucru. Doar ca exceptie si cu acordul
organului vamal trecerea se poate efectua si in alte locuri sau ore de program. In aceste cazuri taxa
pentru procedure vamale se achita in marime dubla.
7) princip. utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate consta in aceea ca marfurile si mijloacele
de transport puse conditionat in circulatie pentru care au fost stabilite facilitati vamale pot fi urilizate
numai in scopul pentru care au fost acordate aceste facilitate. Utilizarea acestor marfuri in alt scopuri
poate fi permisa numai de organul vamal cu conditia achitarii platilor vamale. Pentru asigurarea
utilizarii marfurilor numai in scopul declarat organelor vamale, acestea efectueaza supravegherea
vamala, ex. in cazul marfurilor tranzitate pe teriroriul RM sau admise temporar pe teritoriul respective.
2.2 Argumentati inlesnirile si facilitatile acordate la transportarea incarcaturilor cu aplicarea
carnetului TIR
Mărfurile transportate cu respectarea procedurii TIR se scutesc de plata sau depozitarea taxelor de
intrare sau ieşire şi a impozitelor la birourile vamale intermediare. La aceste birouri vamale nu se
percep taxe pentru perfectarea vamală a carnetelor TIR.
Mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule rutiere sigilate, în ansambluri de
vehicule sigilate sau în containere sigilate, de regulă, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile
vamale intermediare.
Controlul vamal la aceste vămi poate fi efectuat doar în cazuri excepţionale, dacă există destule
motive de a presupune că în secţiile sigilate ale vehiculelor sau în containerele sigilate se află
obiecte care nu sînt indicate în manifestul carnetului TIR.
2.3Estimati responsabilitaea Asociatei emitente de carnetele TIR
În Republica Moldova la tranzitul şi livrarea mărfurilor sub supraveghere vamală cu respectarea
procedurii TIR, asociaţie garantă este Asociaţia de Transport Auto Internaţional din Moldova AITA.
În conformitate cu actul de garanţie, Asociaţia AITA îşi asumă obligaţia de a achita taxele şi
impozitele vamale de intrare şi de ieşire exigibile, la fel şi orice dobînzi de întîrziere care se cuvin în
conformitate cu legislaţia vamală a Republicii Moldova la constatarea abaterilor de la procedura
TIR. Răspunderea Asociaţiei AITA se extinde atît asupra transportatorilor din Republica Moldova, cît
şi asupra celor străini, care transportă mărfuri cu respectarea procedurii TIR pe teritoriul
Republicii Moldova, indiferent de faptul, care asociaţie naţională garantă a eliberat carnetul TIR.
Pentru fiecare carnet TIR se garantează achitarea taxelor şi impozitelor vamale în limita sumei de
50 000 (cincizeci mii) dolari S.U.A. Suma indicată se plăteşte în lei moldoveneşti la cursul de
referinţă al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua precedentă zilei de achitare.
Limitarea sumei maxime de achitare pentru fiecare carnet TIR nu se extinde asupra băuturilor
alcoolice, articolelor din tutun, indicate în compartimentul XII al prezentului Regulament.
Asociaţia AITA devine răspunzătoare în faţa organelor vamale ale Republicii Moldova pentru
finalizarea corespunzătoare a regimului vamal de tranzit sau pentru livrarea mărfurilor sub
supraveghere vamală din momentul intrării lor în Republica Moldova, iar la ieşire din Republica
Moldova - din momentul acceptării carnetului TIR pentru perfectare de către biroul vamal de
plecare.
Asociaţia AITA poartă răspundere nu numai pentru mărfurile enumerate în carnetul TIR, dar şi
pentru orice mărfuri care, nefiind enumerate în carnetul TIR, se află în secţia sigilată a vehiculului
rutier sau în containerul sigilat.
Asociaţia AITA se obligă să achite taxele şi impozitele vamale, ca responsabilitate împreună şi
solidară cu transportatorii pasibili achitării acestor taxe la prezentarea documentelor
Subiectul III Operatiuni prealabile vamuirii
3.1. Enumerati operatiunile prealabile vamuirii si scopul lor.
Prin operatiuni prealabile se inteleg actiunile vamale precedente vamuirii si plasarii marfurilor si
mijloacelor de transport sub o anumita destinatie vamala. Se definesc ca operaţiuni prealabile vămuirii
mărfurilor următoarele:
a) instiintarea organului vamal despre trecerea marfurilor peste frontiera
b) prezentarea la organele vamale de frontieră a mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare
ale acestora, precum şi a documentelor privind mărfurile transportate;
c) controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontieră;
d) examinarea de către declaranţii vamali a mărfurilor şi prelevarea de eşantioane;
e) declararea sumară şi depozitarea provizorie.
Conform legislatiei vamale in vigoare reies urmatoarele operatiuni prealabile vamuirii:
1.inregistrarea agentului economic la serviciul vamal ca participant a activitatii comerciale externe.
2.inregistrarea si perfectarea documentelor de constituire la biroul vamal competent pt efectuarea
procedurii de vamuire.
3.informarea organului vamal dsp trecerea de marfuri peste frontiera vamala.
4.prezentarea marfurilor,mijloacelor de transport si documentele la locul stabilit de organelle vamale
sau la destinatie.
5.masurile intreprinse in caz de forta majora,accident.
6.depunerea unei declaratii sumare .Pina la definitivarea regimului vamal pe un termen de pina la 10
zile.
7.efectuarea operatiunilor de descarcare-incarcare,stramutare,transbordare,depozitarea provizorie.
8.luarea de probe si mostre in scopul examinarii lor cu acordul organului vamal.
9.achitarea prealabila a drepturilor de import\export
10.orice alte actiuni ce reies din intentia pt a efectua operatiunile de trecere a marfurilor peste fontiera
vamala..
Scopurile principale ale acestor operatiuni sint ca sa faciliteze si sa urgenteze vamuirea marfurilor si
mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumita destinatie vamala. Realizarea operatiunilor
prealabile nu permit introducerea pe teritoriul vamal si scoaterea de pe acest teritoriu a marfurilor si
mijloacelor de transport.
3.2 Determinati diferentele specifice dintre operatiuni de vamuire si operatiuni prealabile vamuirii.
Conform legislatiei in vigoare vamurea marfurilor se realizeaza prin efectuarea operatiunilor
prealabile si vamuirea propriu-zisa care se incheie cu acordarea liberului de vama.
Prin operatiuni prealabile se inteleg operatiunile precedente vamuirii si plasarii marfurilor intrun regim
sau destinatie vamala.
Operatiunile de vamuire se realizeaza in locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal
in care se gaseste expeditorul sau destanatarul marfurilor sau subdiviziunile lor, in orele de program
ale organului vamal (la solicitarea persoanei vamuirea poate fi efectuata cu acordul organului vamal in
alte locuri si in ore extraprogram din contul persoanei) si se efectueaza in 5 etape principale care care
se desfasoara consecutive si petrecerea unei etape fara trecerea etapelor anterioare este imposibila.
Vamuirea incepe in momentul in care colaboratorul vamal se declara disponibil sa perfecteze actele
vamale asupra marfurilor si mijloacelor de transport, respectind procedura efectuarii actiunilor
prealabile.
Ca etapa initiala a vamuirii marfurilor de import \export este primirea,inregistrarea si evidenta
declaratiei vamale conform normelor tehnice privind completarea circulatiei si folosirea formularelor
declaratiilor vamale in detaliu.
In cadrul celei de-a 2 etapa persoanele cu functie de raspundere verifica corectitudinea descrierii
marfurilor,coinciderea datelor din declaratia vamala cu datele din documentele comerciale si a datelor
privind cantitatea si pretul marfurilor.
Etapa a 3 consta in controlul valutar si a valorii in vama a marfurilor.De asemenea se verifica existenta
documentelor necesare stabilirii valorii in vama.
In cadrul celei de-a 4 etape se efectuiaza controlul datelor la faptul prezentei datoriei, penalitatii,
prezenta sau lipsa amenzilor.Persoanele cu functie de rsp verifica respectarea de catre declarant a
termenelor de depunere a declaratiei.
Etapa finala o constituie controlul vamal.La aceasta etapa are loc verificarea trecerii celorlalte etape
anterioare cu efectuarea controlului documentar si a controlului fizic si in functie de culuarul de
vamuire.
Vamuirea se efectueaza de catre organelle vamale interne si de cele de frontiera si nu poate fi efectuat
de alte organe. La introducerea sau scoaterea din RM a marfurilor necesare in caz de calamitate
naturala, catastrofa si accident, precum si a animalelor vii, marfurilor usor alterabile, substantelor
radioactive, materialelor de informare in masa se efectueaza vamuirea simplificata.
3.3Elaborati un plan de realizare a operatiunilor prealabile in cazul importului pt circulatie libera
pe teritoriul vamal
1)Depunerea a declaratiei scrise in vama a marfurilor
2)Incheerea contractului comercial de vinzare-cumparare
3)Achitarea drepturilor de import- export.
In cazul in care organelle vamale au dubii au dreptu sa ceara si alte date,cum ar fi:
-documentele de transport
-factura
-licenta de ambalaj
-contractual de asigurare a marfurilor si polita de asigurare
-licenta pentru marfurile introduse
Testul nr. 3
Subiectul I Drept de import si export
1.1 Descrieti drepturile de import si export percepute la trecerea merfurilor peste frontiera vamala
Dreptul de import si export reprezinta acele impozite sit axe , obligativitatea acumularii carora este
pus ape seama organelor vamale. In RM exista urmatoarele drepturi de import si export: taxa vamala,
TVA, accizele, taxa pentru procedure vamale, taxa pentru eliberarea autorizatiei si taxa pentru
actualizarea valabilitatii autorizatiei, taxa pentru participare la licitatie si alte sume prevazute de
legislatia RM. Drepturile de import si exportsunt platite nemijlocit de catre declarant, brocher vamal
sau de o alta persoana prevazuta de legisl RM pina la depunerea declaratiei vamale. La momentul
vamuirii se accepta doar plata diferentei dintre suma calculate si suma platita in prealabil. Organul
vamal este obligat de a interzice importul marfurilor pentru care nu au fost achitate platile vamale. PF
care nu sunt subiecti ai activitatii de intreprinzator achita platile in momentul trecerii frontierei vamale,
cu exceptia platilor vamale care urmeaza a fi achitate la vamuirea bagajului insotit si a mijloacelor de
transport. PJ di PF platesc dreptul de import in numerar sau prin virament la conturile respective ale
Min.Fin. PJ pot achita in numerar doar diferenta de plata determinate la momentul vamuirii. Platile
vamale se calculeaza in dependent de tarifele si cotele existente la momentul depunerii declaratiei, iar
data achitarii acestora se considera data depunerii de persoana respectiva a mijloacelor banesti in
conturile respective ale Min.F, fapt afirmat printr0un extras territorial. In cazul prelungirii termenului
de plata a achitarii drepurilor de import si export se calculeaza o dobinda de 1% din rata de baza a
BNM la creditele pe termen scurt care sunt in vigoare la data acordarii prelungirii sau esalonarii. In
caz de incalcare a termenului prelungit sau esalonat se percep penalitatile. Termenul de plata a taxei
pentru proceduri vamale nu poate fi prelungit sau esalonat. Obligatia vamala reprezinta datoria
persoanei de a achita platile vamale la import si platile vamale la export. Determinarea acestei obligatii
se face in moneda nationala. In caz de stabilirea acesteia prin conversia din valuta straina, cursul de
schimb pentru moneda national ail constituie cel stabilit de BNM in vigoare la data aparitiei obligatiei
vamale. Pentru regim vamal suspensivcare nu se incheie in termen, obligatia vamala devine exigibila
si se stinge prin executarea de catre organul vamal a garantiei constituite. Garantia poate fi constituita
printr-un deposit banesc sau printr-o scrisoare de garantie. Daca in cursul derularii regimului vamal
organele vamale stabilesc ca garantia constituita nu asigura plata obligatiei vamale, el solicita
platitorului sau unei personae terte sa constituie o garantie suplimentara sau sa inlocuiasca garantia
primara cu una noua. In caz de refuz organul vamal are dreptul sa interzica efectuarea altor operatiuni
vamale.
1.2 Clasificati taxele vamalee dupa modul de percepere si dupa tarifele vamale cu 2 sau mai multe
coloane
După modul de percepere deosebim următoarele categorii de taxe vamale:
-Taxe ad-valorem – se stabilesc sub forma unui procent din valoarea mărfii în vamă. Aceste taxe nu
necesita un tarif vamal prea detaliat, iar din punct de vedere al veniturilor bugetare acestea se aliniaza
automat asupra preturilor.
-Taxe vamale specifice – care constau dintr-o sumă specifică de bani raportată la o unitate de măsură
sau volum. Aplicarea castor taxe presupune existent unui tarifvamal detaliat cu o descriere amanuntita.
-Taxe vamale alternative – se stabilesc in functie de pretul marfii respective pe piata interna.
 Taxe vamale compuse – reprezintă o combinaţie între o taxă vamală ad-valorem şi una
specific si se aplica prin insumarea acestora.
 Taxe vamale sezoniere – sunt practicate de ţările europene în cadrul politicii agrare.
Practicarea unor taxe vamale mari se face la începutul recoltei , pentru a proteja piaţa internă,
iar în perioada de vîrf aceste taxe sunt mici şi favorizează importul.

Tariful vamal cu două sau mai multe coloane prevede mai multe categorii de taxe care se aplică diferit
faţă de ţara de unde provine marfa. Tariful vamal compus conţine mai multe coloane a taxelor vamale
şi anume:
-Coloana taxelor generale – se aplică ţărilor cărora nu li se acordă clauza naţiunii celei mai favorizate.
-Coloana taxelor conveţionale – se aplică produselor din ţările cărora li se acordă clauza naţiunii celei
mai favorizate.
-Coloana taxelor preferenţiale – se aplică produselor din ţările cărora li se acordă preferinţe
-Coloana taxelor de retorsiune – se aplică produselor din ţările care au discriminate exportul din ţara
dată.
1.3 Formulati efectele generale ale aplicarii taxelor vamale asupra importurilor
Taxele vamale apar sub forma unui impozit indirect, achitat de către persoanle fizice şi juridice, în
cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală. Ca şi orice alt venit indirect taxele vamale pînă la
urmă sunt suportate de către consumatori prin majorarea preţurilor la mărfurile importate.
Impunerea vamală în activitatea de comerţ exterior presupune din punct de vedere al politicii
practicate de un stat anumit la un anumit moment, aplicarea unor principii de natura politicii
economice de încurajare a dezvoltării unei ramuri sau subramuri economice şi extinderea relaţiilor
economice cu străinătatea. Ca instrument de bază cu care operează politica , impunerea îndeplineşte
trei funcţii importante:
-Fiscală – care presupune o importantă sursă de venituri pentru bugetul de stat annual
-Protecţionistă – care presupune ocrotirea economiei naţionale împotriva concurenţei străine
-Negociere – prin care se negociază concesiile vamale, bi sau multe laterale în sensul stimulării
schimburilor comerciale.
Taxele vamale percepute asupra importului de mărfuri produc efecte complexe care se înscriu în sfera
pur financiară, dar şi efecte economice şi comerciale. Astfel, taxele vamale au următoarele efecte:
- efect asupra veniturilor bugetului statului, determinând creşterea nivelului acestuia şi astfel
conduce la creşterea posibilităţii statului de a-şi realiza programele economice şi sociale
- efect de protejare a economiei naţionale sau a producţiei interne
- efect asupra consumului intern
- efect asupra raportului de schimb al ţării
- efecte de competitivitate
- efecte asupra veniturilor diferitelor categorii sociale
- efecte asupra balanţei de plăţi
- efecte asupra costurilor
Studiind problema impunerii ca instrument principal în realizarea politicii vamale putem conchide că
anume prin intermediul acestei metode are loc atît protecţia producătorului intern si a produsului
autohton cît şi completarea cheltuielilor bugetare. În majoritatea ţărilor anume prin intermediul acestei
metode are loc echilibrarea funcţiilor economice ale statului.

Subiectul II Controlul Vamal


2.1Definiti esenta si continutul controlului vamal
Control vamal - îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a
existenţei şi autenticităţii documentelor, examinarea evidenţelor financiar-contabile, controlului
mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi a altor mărfuri transportate, efectuarea de anchete şi alte
acţiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile
mărfurilor aflate sub supraveghere vamală.
Controlul vamal este efecuat de către colaboratorul vamal şi constă în.
1.verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale;
2.controlul vamal (controlul mărfurilor, mijloacelor de transport, controlul corporal);
3.evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport;
4.interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere;
5.verificarea sistemului de evidenţă a dărilor de seamă; ^
6.controlul depozitelor provizorii, depozitelor vamale, depozitelor vamale libere, magazinelor duty-
free, altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal
sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale.
2.2Precizati particularitatile esentiale ale controlului vamal. Formele controlului vamal
Toate bunurile, mărfurile şi unităţile de transport trecute peste frontiera de stat a RM cad sub
incidenţa perfectării vamale şi a controlului vamal. Controlul vamal este o totalitate de condiţii care
se realizează în scopul de a asigura respectarea legislaţiei RM şi a tratatelor internaţionale la care
RM este parte.
Conform C.V. declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor si mijloacelor de transport
precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la contrlul mărfurilor şi mijloacelor de
transport. Organul vamal este în drept să efectuieze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport
în lipsa declarantului sau a reprezentantului dacă:
-pers indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mij de transport
-sînt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor,
întregul mediu, precum şi alte împrejurări care nu suferă amînare.
-Mărfurile sunt expediate prin Poştă Internaţională.
-Mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului.
La efectuarea controlului vamal pot fi folosite şli aplicate diferite mijloace de control care nu
prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, animalelor şi care nu pot cauza
prejudiciu mărfurilor şi mijloacelor de transport.
Pentru asigurarea unui control efectiv este necesară alegerea corectă a unei forme de control, printre
acestea putem menţiona :
1.verificarea documentelor si informatiilor prezentate in scopuri vamale
2.controlul vamal (control vamal fizic – controlul marfurilor si mijloacelor de transport si controlul
corporal, ca forma exceptionala a controlului vamal)
3.evidenta marfurilor si mijloacelor de transport
4.interogarea verbala a PF si a persoanelor cu F-tie de rsp
5.verificarea sistemului de evidenta si a darilor de seama
6.controlul depozitelor provizorii, depozitelor vamale, a zonelor libere, magazinelor Duty Free, altor
teritorii si spatii unde se pot afla marfuri si mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se
pot desfasura activitatile supuse supravegherii vamale.
Nu sunt supuse controlului vamal:
1. bagajul personal al Preşedintelui RM şi al membrilor lui de familie
2. sunt exonerate de control vamal navele militare străine precum şi tehnica militară;
3. în baza acordurilor internaţionale la care RM este parte poşta diplomatică, valiza diplomatică şi
consular. Valiza diplomatică nu poate fi deschisă forţat însă poate fi trimisă înapoi la statul trimiţător.
2.3 Estimati obiectivele principale de organizare ale controlului vamal
Sarcinile de bază ale controlului vamal:
1. crearea conditiilor de accelerare a circuitului extern
2. lupta cu contrabanda, contraventiile vamale, precum si combaterea treceerii peste frontiera vamala a
subst. narcotice, psihotrope, a armelor si munitiilor, valorilor istorice si celor culturale.
3. colectarea la timp si deplina a platilor vamale
4. ducerea statisticii comerciale externe
5. efectuarea in limitele competentei a controlului valutar
6. stabilirea corespondenţei legislative de trecere peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de
transport
7. depistarea mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate peste frontieră vamală fără documente.
8. definirea documentelor conform nomenclatorului tarifar a preţului, calităţii şi cantităţii mărfii.
Verificarea declaraţiei vamale a documentelor, a controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport le
efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declaraţiei vamale, iar în cazul
vămuirii simplificate în cel mult 3 zile.
Subiectul III regimul juridic al bunurilor ce apartin PF la trecerea peste frontiera vamala
3.1 Identificati drepturile PF privind trecerea bunurilor peste frontiera vamala fara aplicarea
dreptului de import si export
La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declară şi achită drepturile de import
organului vamal situat în punctul de trecere a frontierii de stat cu excepţia bagajului neînsoţit şi a
mijlocului de transport care se vămuiesc la organul vamal intern. La scoaterea bunurilor de pe
teritoriul RM persoanele fizice sînt în drept de a vămui mărfurile la organele vamale interne.
Persoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamală fară achitarea drepturilor de import:
-Obiecte de uz personal, bancnote, monede, cecuri în valută naţională/străină, precum şi mărfurile
menţionate în anexă la legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.
-Alte bunuri decît cele de uz personal a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 200 Euro şi care
nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.
-De a introduce pe teritoriul ţării sau de a primi prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau
a bagajelor neînsoţite bunuri cu condiţia că acestea nu sunt destinate activităţii comerciale sau de
producţie, în legătura cu stabilirea la loc de trai permanent în RM sau cu obţinerea acestor bunuri prin
moştenire.
-De a primi prin intemediul trimiterilor poştale bunuri cu condiţia că valoaea lor în vamă nu depăşeşte
suma de 200 Euro şi nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.
-Bijuterii de metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi fără achitarea drepturilor de
import cu condiţia ca să nu fie omogene.
Persoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamală fară achitarea drepturilor de export:
-Bunuri indiferent de valoarea lor, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu
sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.
-Bijuterii de metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi fără achitarea drepturilor de
export cu condiţia ca să nu fie omogene.
3.2 Argumentati procedura trecerii peste frontier vamala a bunurilor in scop de comercializare
si alta activitate de producere
Bunurile trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt supuse
controlului vamal. . În timpul efectuării controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor
nejustificate persoanei, precum şi bunurilor acesteia trecute peste frontiera vamală. Pentru efectuarea
controlului vamal pot fi folosite mijloace tehnice de control, care nu prezintă pericol pentru viaţa şi
sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor şi care nu deteriorează obiectele supuse controlului.
Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se efectuează de
către colaboratorul vamal în atribuţia căruia intră exercitarea acestui control. Controlul vamal al
bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală începe cu stabilirea scopului trecerii
acestor bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova. La scoaterea/introducerea bunurilor
(inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) din teritoriul vamal al Republicii Moldova persoanele
fizice pot depune declaraţia vamală atît organului vamal din interiorul ţării (în orele de program), cît şi
la organele vamale de frontieră. Pentru ca o declaraţie vamală să fie acceptată aceasta trebuie să
corespundă cerinţelor stabilite de lege. Trecerea bunurilor cu scop de comercializare este posibilă doar
în urma plasării acestora sub regim de import sau export.
Importul - este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul
de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sunt plătite drepturile de import şî sunt aplicate
măsurile de politică economică. Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul RM se
echivalează cu statul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă.
Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia
reintroducerii lor pe acest teritoriu. Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele
importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de
prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice. Exportul se efectuează cu condiţia onorării
drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute
de CV a RM, şi de alte acte normative. Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia că mărfurile în
cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării
declaraţiei vamale de export.
Cînd persoanele fizice declară bunuri pentru trecerea cărora legislaţia în vigoare prevede plata
obligaţiilor vamale, organul vamal efectuează calculul şi verifică plata acestora. Persoanele fizice care
nu practică activitatea de întreprinzător plătesc obligaţiile vamale la momentul traversării frontierei
vamale.
3.3 Propuneti reglementarile si criteria la determinarea destinatiei marfurilor deplasate de PF
Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie pot fi declarate în regimul vamal de import
numai de către persoanele fizice, agenţi economici înregistrate în modul stabilit ca subiecte ale
activităţii de întreprinzător. Destinaţia mărfurilor deplasate de către persoanele fizice peste frontiera
vamală se determină reieşind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum şi din analiza tuturor
circumstanţelor călătoriei. Mărfurile sunt calificate a fi destinate uzului personal dacă ele sunt
introduce sau scoase în exclusivitate pentru a fi utilizate de către persoane sau de către membrii
familiei acestuia pentru consum final. La stabilirea destinaţiei mărfurilor se i-au în considerare:
1. categoria mărfii – modul de consum, practica de utilizare.
2. cantitatea mărfii – articole omogene, de aceeaşi denumire, mărime, model ,culoare.
3. circumstanţele legate de călătorie – scopul călătoriei, durata ei, ţara în care s-a aflat şi ţara în care
pleacă persoana.
Obligaţia de a confirma faptul că marfa nu este destinată activităţii comerciale sau de producţie se
pune în seama persoanei fizice care deplasează marfa.
Testul nr. 4
Subiectul I regl tarifara,sist vamal, comerc pe piata externa
1.1Statul reglementează activitatea comercială externă prin următoarele metode :
-Reglementarea tarifară – se bazează pe nomenclatorul tarifar mărfurilor supuse impunerii vamale cu
încadrarea la o anumită poziţie tarifară şi încadrarea mărimii taxei vamale pentru fiecare produs sau
grupă de produse. Reglementarea tarifară se realizează prin intemediul diferitor categorii de taxe
vamale:
1.Taxe excepţionale – impuse în caz de război sau a unor cataclizme naturale.
2.Taxe antiduping – se percep de stat adăugător la taxele vamale obişnuite avînd ca scop anihilarea
dupingului practicat de unele ţări pe piaţa internaţională.
3.Taxe vamale compensatorii – sunt taxe percepute de stat asupra mărfurilor importate din ţara care
subvenţionează produse sau acordă prima de export.
-Reglementarea netarifară – se realizează prin sistemul de licenţiere, cotare şi alte măsuri de politică
economică.
1.Licenţa este un act administrative cu character permisisv eliberat de autoritatea de licenţiere în
procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător ce atestă dreptul titularului de licenţă de a
desfăţura pentru o perioadă stabilită genul de activitate indicat în aceasta integral sau parţial cu
respectarea obligatory a condiţiilor de licenţiere.
2.Cotarea este stabilirea unor cote, cantităţi de mărfuri la export sau importul lor în RM. Cotarea se
face pentru mărfurile strategice sau mărfurile strict necesare local. Cotarea se stabileşte de Guvern în
fiecare an. În present în RM importul şi exportul se efectuiază fără restricţii cantitative.
1.2Sistemul vamal joacă un rol decisiv în regelmentarea activităţii comerciale externe, deoarece acesta
prin diferite metode poate stimula cît şi anihila volumul exportului şi importului. Sistemul vamal este
acel instrument prin intermediul cărui se realizează politica economică a statului, stabilirea relaţiilor
comerciale externe cu statele vecine, precum şi instrument de protecţie a politicii economice interne a
statului. Toate aceste sarcini importante se realizează în urma stabilirii anumitor relaţii comerciale
externe, în urma cărora ţările închiei acorduri internaţionale, stabilind careva facilităţi reciproce pentru
importul – exportul anumitor mărfuri.
1.3Comercializarea pe piaţa externă a mărfurilor moldoveneşti constituie un mijloc de suplinire a
bugetului naţional. Pentru realizarea externă a mărufrilor este necesar de creat condiţii atît interne
pentru export cît şi externe.
În primul rînd este necesar de creat condiţii protecţioniste a pieţii interne a ţării pentru produsele
de consum care sunt fabricate în interiorul ţării. Cunoaştem că actualmente regelmentarea netarifară
prin cotare nu stabileşte careva limite la import, fapt ce influenţează negativ asupra producătorilor
autohtoni de produse alimentare. Este vorba despre aceliaşi produse agricole ca roşii şi castraveţi care
se importă lunar din Turcia, care cedează după calitatea şi gust produselor autohtone. Producătorii
interni însă sunt defavorizaţi din cauza că cheltuielile pentru producţie sunt mai mari comparativ cu
cele ale exportatorilor străini, însă calitatea e mai superioară. Faptul că în timpul sezonului nu sunt
stabilite limite la importul produselor similare crescute la noi în ţară fac concurenţa să fie neloială şi
greu de realizat. Astfel o primă propunere ar fi de stabilit un sistem protecţionist bine chibzuit, măcar
pe timpul de sezon.
Pentru comercializarea externă a produselor noastre este necesar de stabilit acorduri internaţionale
prin care să acordăm facilităţi exportatorilor autohtoni pentru anumite mărfuri care sunt solicitate de
ţările vecine. Aceste facilităţi pot consta în stabilirea anumitor tarife preferenţiale sau favorabile, sau
chiar scutirea de achitarea drepturilor de import.
Subiectul II Declararea marfurilor
2.1 Definiti notiunea, formele si scopul declararii marfurilor
Prin declaraţie se înţelege expunerea de date veridice de catre declarant privind tipul si
cantitatea marfurilor, despre scopul trecerii marfurilor peste frontier vamala, precum si alte date
necesare pentru efectuarea controlului vamal, a stabilirii si incasarii platilor vamale.
Mărfurile şi mijloacele de transport care trec peste frontiera vamală sunt declarate organului
vamal.Declararea se face verbal, in scris, prin mijloace electronice sau prin alte modalităţi stabilite de
legislaţie. Forma si procedura de declarare sint stabilite de Serviciul Vamal.
Mărfurile sunt declarate în organul vamal acolo unde se efectuiază vămuirea lor. Mijloacele de
transport care transportă mărfurile se declară odată cu acestea. Navele maritime, fluviale şi aeriene
sunt declarate în portul sau aeroportul de pelcare sau de sosire, situate pe teritoriul vamal. Mijloacele
de transport de mărfuri fără încărcătură şi cele de transport de pasageri sînt declarate la momentul
trecerii frntierei vamale.
Declararea vamala are urmatoarele scopuri:
1.informarea organelor vamale despre marfurile si mijloacele ce trec peste frontiera vamala
2.in baza declararii se formeaza statistica vamala
3.in baza declaratiei vamale se calculeaza si se incaseaza platile vamale
4.in baza declararii se asigura respectarea legislatiei vamale
2.2 Analizati obligatiile si drepturile declarantului
Declaraţia vamală este depusă în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei vamale.
Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă şi în bagajul de însoţire
depun, la trecerea frontierei vamale, declaraţie vamală odată cu prezentarea bunurilor.
Declarant - este persoana care declarară şi prezintă mărfurile şi mijloacele de transport, care
întocmeşte şi depune declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în a cărui nume este întocmită
declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar.
La declaratia marfurilor si efectuarea altor operatiuni vamale necesare pentru punerea in circulatie
libera a marfurilor declarantul e in drept:
- pina la prezentarea declaratiei vamale sa efectueze supravegherea vamala, examinarea , masurarea si
cintarirea marfurilor si mijloacelor de transport
- dupa prezentarea marfurilor, cu permisiunea organului vamal, sa preleve probe si mostre
- sa asiste la efectuarea controlului vamal
- sa ia cunostinta de rezultatele expertizei probelor si mostrelor marfurilor declarate
-sa prezinte documentele si informatiile suplimentare necesare pentru declaraea marfurilor
Declarantul este obligat:
-să declare mărfurile şi mijloacele de transport, conform procedurii stabilite de CV;
-să prezinte, la cererea organului vamal, mărfurile şi mijloacele de transport pe care le declară;
-să prezinte, organului vamal, documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii;
-să plătească drepturile de import sau de export;*
-să acorde organului vamal asistenţă în procesul vămuirii.
Din momentul primirii, declaraţia vamală devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul să
respingă declaraţia vamală.
Dacă una şi aceiaşi persoană trece periodic acelaş tip de mărfuri şi mijloace de transport,
organul vamal poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de
mărfuri şi de mijloace de transport care trec frontiera vamală. Din momentul primirii, declaraţia
vamală devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul să respingă declaraţia vamală.
2.3 Apreciati rolul declaratiei marfurilor la vamuirea marfurilor de export si import
Declararea mărfurilor la operaţiunile import – export joacă un rol primordial, si anume :
- asigurarea organului vamal cu informaţie despre marfa transportată
- confirmarea legalităţii acţiunilor săvîrşite
- funcţia de control.
Declararea are un rol important ce tine de reglementarea tarifara. Astfel primele raporturi de
reglementare tarifara apar in legatura cu trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier
vamala, iar momentul aparitiei obligatiei pentru achitarea platilor vamale este legat de primirea
declaratiei vamale de catre persoana cu functie de rsp a organului vamal. Prin urmare legislatia vamala
leaga aparitia obligatiei vamale nu cu depunerea oricarui document, dar numai a declaratiei vamale in
care de regula se contin datele principale despre tranzactiile economice externe pentru autenticitatea
carora declarantul poarta rsp in conformitate cu legislatia. De asemenea declararea prezinta un mare
avantaj pentru organelle vamale deoarece permite colaboratorilor vamali alegerea formelor de control,
al marfurilor si mijloacelor de transport trecute peste frontier vamala.
Subiectul III Importul pentru circulatie libera
3.1.Descrieti regimul vamal de import
Importul - este regimul vamal principal. Prin import intelegem intrarea pe teritoriul vamal al
marfurilor straine in vederea introducerii lor prin circuitul economic dupa efectuarea formalitatilor
vamale si plata drepturilor de import. In RM importul de marfuri este liberalizat, totusi anumite
categorii de marfuri sunt supuse unor restrictii cantitative sau regimului de control in conformitate cu
angajamentele internationale asumate. Agentii economici sunt obligati sa realizeze importul de
marfuri si mijloace de transport in concordanta cu obiectul lor de activitate si sa intreprinda masurile
necesare pentru vamuirea acestora. Astfel, ei sunt obligati sa declare si sa prezinte marfurile in vama,
depunind totodata documentele necesare vamuirii. La rindul lor organele vamale realizeaza in cadrul
regimului vamal de import urmatoarele activitati: vamuirea marfurilor, incasarea platilor vamale,
aplicarea masurilor de politica economica a RM.
3.2 Stabiliti conditiile de plasare a marfurilor sub regimul de import pentru circulatie libera
Conform CV importul este regimul vamal in care marfurile introduce pe teritoriul vamal primesc
statutul de marfuri puse in libera circulaitie numai dup ace sunt platite drepturile de import si sunt
aplicate masurile de politica economica. Statutul marfurilor straine puse in libera circulatiee pe
teritoriul RM se echivaleaza cu statutul marfurilor autohtone.
Prin importul unor categorii de marfuri poate fi stabilit tratamentul tarifar preferenţial prin care se
înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată în cadrul unui contingent
cantitativ sau valoric. De tratament tarifar pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţia de
originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care RM este parte. Cînd regimul tarifar
preferenţial priveşte un contingent cantitativ sau valoric, acordarea preferinţelor tarifare se face numai
în limitele contingentului prevăzut. În acest caz, pe lîngă dovada originii bunurilor este obligatorie şi
prezentarea certificatului de import a mărfurilor contingentate, emis de organul competent. In vederea
aplicarii tratamentului dat organul vamal constata originea marfii in baza urmatoarelor criteria:
I marfurile obtinute in totalitate intr-o tara
II marfurile obtinute printr-o prelucrare sau transformare suficienta intr-o tara
Pot avea loc cazuri cind marfurile autohtone sunt reintroduse pe teritoriul vamal dup ace au fost
exportate si sunt puse in libera circulatie in decursul unei perioadee de 3 ani cu scutirea de la
drepturile de import la solicitarea pesoanei interesate.
3.3 Elaborati schema de import in RM a marfurilor supuse accizelor
Printre subiecti ai impunerii sint persoanele juridice si persoanele fizice care importa marfuri supuse
accizelor. Baza impozabila o constituie in cazul nostru valoarea in vama a marfurilor importate,
determinata conform legislatiei vamale, precum si impozitele si taxele ce urmeaza a fi achitate la
momentul importului, fara a tine cont de accize si T.V.A., daca pentru marfurile in cauza sint stabilite
cote ad valorem in procente ale accizelor
Cotele accizelor se stabilesc:
a) in suma absoluta la unitatea de masura a marfii;
b) ad valorem in procente de la valoarea marfurilor, fara a tine cont de accize si T.V.A., sau de la
valoarea in vama a marfurilor importate, luind in considerare impozitele si taxele ce urmeaza a fi
achitate la momentul importului, fara a tine cont de accize si T.V.A.
Accizele la marfurile importate se calculeaza si se achita de catre subiectii impunerii o data cu
achitarea taxelor vamale. In cazul in care pentru importul de marfuri nu se percepe taxa vamala,
marfurile se considera importate, ca si cum ar fi fost supuse taxei vamale, cu respectarea
reglementarilor stabilite de legislatia vamala pentru regimul de import.
Marfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile si alte bauturi spirtoase, vinurile din
struguri, din fructe si pomusoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile
importate pentru comercializare pe teritoriul RM sint pasibile marcarii obligatorii cu "Timbru de
acciz. Marca comerciala de stat". De asemenea sunt pasibile marcarii obligatorii articolele din tutun.
Nu sint marcate obligatoriu cu timbru de acciz:
a) vinurile spumoase si spumante, divinurile in sticle de suvenire cu capacitatea de pina la 0,25 litri, de
1,5 litri, de 3 litri si de 6 litri;
b) bauturile alcoolice cu continutul de alcool etilic de pina la 7% in volum;
c) marfurile supuse accizelor, plasate in regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporara,
magazin duty-free;
d) marfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova si expediate de catre
producator pentru export.
Accizele nu se achita in urmatoarele cazuri:
- de catre persoanele fizice care importa marfuri de uz sau consum personal a caror valoare sau
cantitate nu depaseste limita stabilita in legislatia in vigoare.
-la importarea urmatoarelor marfuri supuse accizelor:
a) definite ca ajutoare umanitare, in modul stabilit de Guvern;
b) destinate proiectelor de asistenta tehnica, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre
organizatiile internationale si tarile donatoare in limita tratatelor la care aceasta este parte.
c) destinate folosintei oficiale a misiunilor diplomatice si a altor misiuni asimilate lor in Republica
Moldova
-pentru marfurile finantate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate
cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare internationale.
-in cazul in care subiectul impunerii exporta marfuri supuse accizelor in mod independent sau in baza
contractului de commission
-la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal in magazinele duty-free si comercializarea de catre aceste
magazine a marfurilor supuse accizelor, cu exceptia tigarilor cu filtru de import precum si la
introducerea marfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora sub regimurile vamale
de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinatiile vamale de distrugere,
abandon in folosul statului.
- La introducerea marfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora in regimul
vamal perfectionare activa, accizul se achita la introducerea acestor marfuri, cu restituirea ulterioara a
sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare
-la plasarea marfurilor supuse accizelor in regimul vamal admiterea temporara.
-pentru marfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate si reintroduse, in termen de 3 ani, in
aceeasi stare.
-Suma accizelor achitata la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine
supuse accizelor in regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la
plasarea lor sub destinatie vamala magazin duty-free, la plasarea lor sub destinatie vamala zona libera
-in cazul cind marfurile supuse accizelor sunt introduse in zona economica libera din afara teritoriului
vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova, precum si marfurile originare din aceasta zona si scoase in afara teritoriului
vamal al Republicii Moldova.
-nu se supun accizelor livrarile de marfuri supuse accizelor efectuate in interiorul zonei economice
libere, precum si livrarile de marfuri supuse accizelor efectuate de catre agentii economici dintr-o zona
economica libera in alta zona economica libera.
Marfurile supuse accizelor scoase din zona economica libera pe restul teritoriului vamal al Republicii
Moldova se supun accizelor.
-pentru marfurile supuse accizelor, importate de catre persoane juridice in scopuri necomerciale, daca
valoarea in vama a acestor marfuri nu depaseste suma de 50 de euro

Testul nr. 5
Subiectul 1 Organele vamale ale R.M
1.1Definiti statutul juridic al organului vamal
Activitatea vamala este desfasurata de organele vamale.Organul vamal reprezinta acel organ al puterii
executive care au caracter juridic,activeaza din numele statului este imputernicit cu atributii, isi
indeplineste functiile si sarcinile in sfera activitatii vamale si in alte domenii de conducere cu ajutorul
formelor si metodelor specifice de activitate.
Organelle vamale ale RM constituie o parte indispensabila al sisteemului organelor statale care fac
parte din latura executive a acestora, acordindu-le in acelasi timp un spectru larg de atributii,
conferindu-le statutul de atit ca organe de aplicare a legii, cit si de ocrotire a normelor de drept.
Activitatea organelor din RM spre deosebire de celelalte organe statale este universal si specifica.
Complexitatea data se manifesta prin f-tiile atribuite organelor vamale, volumul carora poate sa difere
de la stat la stat, insa in consecinta ele indeplinesc aceleasi f-tii administrative de ocrotire a n.j.,
economice, fiscal, statistice, de protective a mediului inconjurator etc.
Organele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din:
1)Serviciul vamal
2)Biroruri vamale
3)Posturi vamale
Birouri vamale sunt de 2 feluri:
1)B.V interne-se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor juridice si agentilor economici.
2)B.V de frontiera-sunt puncte de intrare si ieshire din tara de ex.Aeroportul.
In R.M in present exista 8 birouri vamale.Biroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile
vamale nu au statut de persoana juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
Posturile vamale se pot clasifica in:
-posturi vamale mixte ,de ex.Moldova –Ucraina,scopul:facilitarea trecerii vamale
-posturi vamale mobile,care pot fi schimbate,de ex:Moldova-Transnistria.
-posturi vamale specializate,de ex.M.D.-Trans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai din
punct de vedere vamal ci si economic.
-posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.
La moment in R.M activeaza 8 birouri vamale si 104 posturi vamale.
Statutul,functiile si competenta Serviciului Vamal sunt determinate de C.V.al R.M si de
Guvern.Unitatile subordonate sunt create,reorganizate si lichidate de catre Serviciul Vamal.
1.2Analizati functiile organizarii si conducerii activitati vamale
1.Functia de prognozare-Autoritatile vamale iau masuri de prevenire si de combatere,in conformitate
cu reglementarile legale in vigoare,a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal.
2.Functia de planuire-consta in elaborarea diverselor proiecte,propuneri in sfera vamala,de exemplu
Serviciul Organelor Vamale organizeaza diverse programe de formare,pregatire si perfectionare
profesionala a personalului vamal.
3.Functia de evidenta si control-autoritatile vamale fac investigatii,supravegheri si verificari in cazurile
in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale.Autoritatea vamala poate controla
marfurile supuse reglementarilor vamale in orice loc ce s-ar afla pe teritoriul tarii.De
ex.Serv.Vamaleste in drept sa inspecteze agentii economici,indifferent de tipul de proprietate si forma
juridical de organizare.
4.Functia de cooperare cu organele de drept-Autoritatile vamale coopereaza cu administratia
centrala,publica locala,cu Guvernul R.M., ministere,politia cu BNM cu multiple agentii specializate in
aceasta sfera s.a pentru o mai buna functionare in vederea prevenirii,cercetarii si combaterii fraudelor
vamale.
5.Functia de conducere a activitatii financiare si administrative-Organele vamale au dreptul sa
elaboreze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare
Ministerului Finantelor ;asigura executarea acestuia.Simultan este intr-o stransa corelatie cu
administratia publica prin aplicarea legii si prestarea de servicii publice.
1.3 Apreciati si evaluati atributiile organelor vamale
Organul vamal are urmatoarele atributii de baza:
1.Asigura respectarea legislatiei vamale,apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in cadrul
activitatii vamale.
2.Participa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica.
3.Apara interesele economice ale statului.
4.Contribuie in limitele competentei la asigurarea securitatii economice a statului.
5.Incaseaza drepturile de import si drepturile de export.
6.Lupta impotriva contrabandei,a incalcarii reglementarilor vamale si legislatiei fiscale care se refera
la trecera marfurilor peste frontiera fiscala.
7.Contribuie la combaterea terorismului International.
8.Efectueaza cercetari stiintifice,ofera consultatii,sigura pregatirea si reciclarea specialistilor in
domeniul vamal.
9.Exercita si perfectioneaza controlul vamal,efectueaza vamuirea,creeaza conditii pentru accelerarea
traficului de marfuri peste frontiera vamala.
10.Exercita controlul vamal asupra valorilor valutare,in limitele competentei.
11.Aplica procedeele vamale de reglementare a relatiilor economice si comerciale;
12. participa la elaborarea masurilor de politica economica referitor la trecerea marfurilor peste
frontiera vamala si aplica aceste masuri;
13. contribuie si participa la elaborarea statisticii vamale a comertului exterior si a statisticii vamale
speciale;
14. contribuie la realizarea masurilor de aparare a securitatii statului, de asigurare a ordinii publice si
morale, de aparare a vietii si sanatatii oamenilor, de ocrotire a florei si faunei, a intregului mediu
inconjurator, de protectie a pietei interne;
15. asigura indeplinirea obligatiilor internationale ale statului in domeniul vamal; participa la
elaborarea acordurilor internationale in domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte
autoritati publice din strainatate, cu organizatiile internationale in domeniul vamal;
16. promoveaza o politica financiara si economica unica, dezvolta baza tehnico-materiala si sociala a
organelor vamale, creeaza conditii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
17. gestioneaza sistemul de certificare a originii, in cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifica
originea marfurilor si elibereaza contra plata certificate de origine la exportul marfurilor;
18. exercita alte atributii stabilite de legislatie.
Subiectul 2. Reglementarea netarifara a operatiunilor de export-import.
2.1Descrieti sistemul de licentiere si cotare in RM
Prin metode netarifare intelegem totalitatea mijloacelor de politica economica externa care nu intra in
grupa reglementarilor vamale tarifare dar sunt realizate in cadrul organizarii administrative indeplinind
rolul de supraveghere al circuitului de marfuri international.
Reglementarea netarifara a operatiunilor de export-import in R.M se realizeaza prin: 1.licentiere
2.cotare.
Prin licentiere intelegem totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de intreprinzator legate
de eliberarea,reperfectarea,suspendarea,reanoirea si retragera licentelor,eliberarea copiilor si
dublicatelor acestora,tinerea dosarelor de licentiere si a registrelor de licentiere,controlul asupra
respectarii de catre titularii de licenta a conditiilor de licentiere s.a.
Prin licenta intelegem un act administrativ cu caracter permisiv,eliberat de autoritatea de licentiere
in procesul de reglementare a activitatii de intreprinzator,ce atesta dreptul titularului de licenta de a
desfasura,pentru o perioada stabilita,genul de activitate indicat in acesta,integral sau partial,cu
respectarea obligatorie a conditiilor de licentiere.
Autoritatile de licentiere sunt:
-Camera de Licentiere
-Banca Nationala a Moldovei
-Comisia Financiara a Pietii Nationale
-Agentia Nationala pentru reglementare in Energetica
-A.G. pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si tehnologia Informatiei
-Consiliul Coordonator al audiovizualului.
Cotarea se face pentru marfurile strategice sau pentru marfurile strict necesare locale,ea se
stabileshte anual de catre Guvern.
Cotarea-reprezinta stabilirea unor cote,cantitai de marfuri la importul sau exportul lor din R.M.
In R.M.,exportul si importul se efectueaza fara restrictii cantitative.Restrictii cantitative la export
si import pot fi stabileite de Guvern numai in cazuri exceptionale,in conformitate cu Legea
reglementarii de stat a activitatii comerciale externe si cu tratatele internationale la care R.M este
parte.
2.2.Analizati procedura eliberarii unei licente
Autoritatea de licentiere,in baza declaratiei pentru eliberarea licentei si documentelor anexate,adopta
decizia privind eliberarea licentei sau privind respingerea declaratiei in cel mult 5 zile lucratoare de la
data inregistrarii acesteia.Informatia despre adoptarea decizie privind eliberarea licentei se comunica
solicitantului cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii deciziei.
Licenta se perfecteaza in termen de 3 zile lucratoare,incepand cu ziua primirii documentului care
confirma achitarea taxei pentru eliberarea licentei.Mentiunea despre data primirii documentului,care
confirma achitarea taxei pentru eliberarea licentei,se face pe borderoul documentelor primite de la
solicitantul de licenta.Daca solicitantul in termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat
instiintarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licentei,nu a prezentat nemotivat documentul
ce confirma achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenta
perfectata,autoriatetea de licentiere este in drept sa anuleze decizia privind eliberarea licentei sau sa
adopte decizia privind recunoasterea licentei ca fiind nevalabila.
Titularul de licenta nu este in drept sa transmita licenta sau copia de pe aceasta altei persone
Drept temei pentru eliberare dublicatului licentei serveste pierderea sau deteriorarea acesteia.
Licentele obtinute in R.M sunt valabile si peste hotarele ei in conformitate cu acordurile internationale
la care R.M este parte.
In RM se elibereaza urmatoarele tipuri de licenta:
1.licenta generala-prin care se permite efectuarea de catre titularul ei a operatiunilor de import/export
cu sau grup de in volumul stabilit
2.licenta ordinara-constituie o autorizatie nominal eliberata agentului economic pentru efectuarea unei
tranzactii economice
Subiectul 3.Controlul vamal corporal.
3.1Enumerati temeiurile de efectuare a controlului vamal corporal
Controlul corporal este considerat o forma exceptionala de control vamal sat fiind faptul ca demnitatea
umana intr-un stat de drept este una din valorile supreme din societate.
-Presupunerea colaboratorului vamal ca persoana care trece frontiera vamala are asupra sa obiecte de
contrabanda sau bunuri ,substante care constituie obiectul incalcarii regulilor vamale sau interzise de-a
fi tranzitate si nu le prezinta. Datele ca o persoana are asupra sa obiecte ce sunt interzise trecerii peste
frontier vamala, pot fi obtinute din diferite surse, ca de ex: informatii primate de la cetateni,
materialele parvenite de la alte organe de drept si control, informatia obtinuta nemijlocit de
colaboratorii vamali in cadrul exercitarii obligatiunilor de exercitiu.
-Persoana care doreste sa treaca frontiera,are un comportament suspicios ,neadecvat…fiind
ingrijorat,nelinistit ceea ce poate constitute un motiv de-a fi perchezitionat corporal.
-Persoana care dorea sa treaca frontiera vamala sau care se afla in zona de control vamal ori in zona
de tranzit i se gasise printre lucrurile personale substante nocive,psihotrope ceea ce confera
colaboratorilor dreptul de-a efectua un control corporal.
-colaboratorul vamal detine informatii despre intentia persoanei controlate de-a savarsi contraventii
sau infractiuni vamale.
-colaboratorul vamal descopera in timpul controlului indici cu privire la existenta unor marfuri
nedeclarate sau ascunse.
3.2. Argumentati procedura efectuarii controlului vamal coporal
Controlul corporal ca o forma exceptionala de control vamal poate fi efectuat cu permisiunea in scris a
sefului organului vamal sau a adjunctului acestuia, daca exista destule temeiuri intemeiate, care se
fixeaza in declaratia vamala completata si semnata de persoana ce urmeaza a fi supusa controlului
corporal. In lipsa sefului sau adjunctului acestuia, decizia despre infaptuirea controlului corporal poate
fi luata de colaboratorul vamal ce executa obligatiile de control vamal la sectorul respective.
Procedura de efectuare a controlului corporal se imparte in 3 etape interdependente:
-etapa pregatitoare, care poate fi sub forma de audiere verbala in camera de serviciu
-controlul nemijlocit
-documentarea procedurii de control corporal
Pana la efectuarea controlului vamal,colaboratorul vamal instiinteaza persoana fizica despre decizia
sefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal,ii lamureste
drepturile si obligatiile pe care le are si ii propune sa prezinte singura obiectele tainuite(etapa
pregatitoare).
Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului
corporal,in prezenta a doi martori asistenti de acelasi sex cu primii.
Controlul corporal se efectueaza intr-o incapere izolata,in conditii sanitare.accesul in aceste incaperi al
persoanelor care nu participa la efectuarea controlului corporal si urmarirea controlului sunt interzise.
In incaperea izolata in prezenta martorilor asistenti lucratorul organului vamal careia i-a fost
incredintata efectuarea controlului corporal este obligat de a anunta persoanei ce urmeaza a fi supusa
controlului decizia despre efectuarea controlului vamal si de a-I propune acesteia de a prezenta
benevol obiectele si valorile ce sunt ascunse, tainuite de controlul vamal. In cazul prezentarii benevole
de catre persoana ce se deplaseaza peste frontier vamala a RM a obiectelor si valorilor trecute illegal,
colaboratorul vamal este in drept de a se limita la retinerea obiectelor si valorilor prezentate benevol,
daca el nu dispune de temei sufficient de a considera ca persoana ascunde inca anumite obiecte si
valori.
In procesul controlului corporal:
-se cerceteaza toate obiectele mici ce se afla la persoana controlata(bastoane, umbrele, brichete, pixuri)
-se cerceteaza imbracamintea si incaltamintea ce sunt dezbracate de la pers controlata
-se palpeaza coafura, miinile, talpile persoanelor
In timpul controlului corporal este necesar de a duce supravegherea permanenta dupa persoana supusa
controlului, de a urmari oricee schimbare in comportamentul ei. La cercetarea imbracaminteei si
incaltamintei o atentie deosebita trebuie de atras la obiectele de productie casnica, incaltamintei
ortopedice, precum si la cusuturile, mansetele, umerasele, tocurile pantofilor etc. Totodata cercetarea
organelor corpului uman poate fi efectuata numai de lucratorul serviciului medical cu respectarea
tuturor normelor si regulilor igienice. Dupa finisarea controlului vamal rezultatele aceestuia urmeaza a
fi fixate intr-un process verbal de forma stabilita cu intreprinderea altor masuri ce se impun prevazute
de legislatie.
3.3 Dezvoltati continutul procesului verbal intocmit la efectuarea controlului vamal corporal
Referitor la efectuarea controlului corporal se intocmeste un proces-verbal .Acest process-verbal este
semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal,de persoana supusa acestui control,
de martorii asistenti, precum si de lucratorul medical care a participat la control. Persoana supusa
controlului corporal este in drept sa faca mentiuni in procesul verbal. Daca persoana care a incalcat
regulile vamale refuza sa semneze procesul-verbal,in el se consemneaza acest lucru.Persoana care a
incalcat regulile vamale are dreptul sa dea explicatii,sa faca obiectii asupra procesului-verbal sa isi
expuna motivele refuzului de a-l semna.Explicatiile,obiectiile si motivele refuzului de a semna
procesul-verbal,scrise cu mana proprie de persoana fizica, se anexeaza la procesul -verbal.
Testu nr.6

Subiectul nr.1 Serviciul in organele vamale


1.1. Definiti notiunea de serviciu in organelle vamale
In conformitate cu Legea serviciului in organele vamale le R.M.,Serviciul in organele vamale
reprezinta un gen special de activitate in serviciul public prin care se exercita functiile,drepturile si
obligatiile organelor vamale,incluse in sistemul organelor de drept si al organelor securitatii statului.
1.2.Conditiile serviciului in organele vamale sunt:
-Pot fi colaboratori vamali cetatenii R.M care au implinit varsta de 18 ani,apti dupa calitatile
individuale si profesionale,dupa nivelul de studii si starea de sanatate sa exercite functiile organelor
vamale.
-Angajarea in serviciul organelor vamale este benevola si se face in baza de contract individual de
munca.
-informatia privind functiile vacante si conditiile de ocupare a lor este data publicitatii.
-La angajare in organul vamal,se prezinta:
1.cererea
2.buletinul de identitate.
3.carnetul de munca
4.diploma de studii
5.certificatul medical.
6.cazierul juridic
7.dosarul personal.
-La angajare in organul vamal,colaboratorii sunt supusi inregistrarii dactiloscopice de stat
obligatorii,in conformitate cu legislatia.
-Directorul general aproba regulamentul-model de ordine interioara al organului vamal.
-Timpul de munca saptamanal in organele vamale nu trebuie sa depaseasca timpul de munca
saptamanal stabilit de legislatia muncii
-Colaboratorilor vamali li se acordaurmatoarele concedii:a)anuale.b)suplimentare,c)neplatite.
d)medicale….s.a.
Nu poate fi angajată şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana care a fost concediată
anterior din serviciu pentru fapte ilicite care au discreditat statutul de colaborator vamal, persoana cu
antecedente penale, persoana recunoscută, prin hotărîre judecătorească definitivă, incapabilă sau cu
capacitate de exerciţiu limitată, precum şi persoana care la angajare a tăinuit informaţii care împiedică
aflarea ei în serviciul vamal.
Colaboratorul vamal nu este în drept:
a) să exercite o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie;
b) să exercite personal sau prin intermediul unui terţ activitate de întreprinzător;
c) să fie membru al organului de conducere al unei organizaţii comerciale
d) să fie împuternicitul sau reprezentantul unui terţ în organul vamal
e) să plece în deplasări de serviciu în străinătate din contul unor persoane fizice şi juridice, cu excepţia
deplasărilor efectuate în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este
parte
g) să facă uz de serviciu în interesul unor partide, asociaţii obşteşti, inclusiv religioase;
h) să exercite o funcţie în organele vamale care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii
cetăţeniei altui stat.
Drepturile colaboratorului vamal:
-Sa primeasca in modul stabilit informatia si materialele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu.
-sa inspecteze agentii economici,indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare.
-Sa ia decizii si sa participle la elaborarea de proiecte de hotarari in corespundere cu obligatiile sale de
serviciu.
-Sa se intruneasca in sindicat
-sa participle la adunari in cadrul organului vamal.
-Sa aplice forta fizica,mijloace speciale,arma de fok si arma alba,in modul si in cazurile prevazute de
legislatie
- să fie avansat în funcţie conform rezultatelor obţinute şi nivelului de calificare
- să i se acorde protecţie faţă de pericolele la care este expus ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu sau în legătură cu îndeplinirea acestora etc.
Obligatiile colaboratorului vamal:
-sa asigure respectarea Constitutiei,legilor si a altor acte normative.
-sa execute ordinile si dispozitiile sefilor organului vamal
-sa-si ridice nivelul de calificare
-sa depuna in conditiile legii,declaratie cu privire la venituri si proprietate
-sa respecte regulamentul de ordine interioara al organului vamal.
-sa pastreze secretul de stat,alte secrete aparate de lege si sa nu divulge informatia care i-a parvenit in
exercitiul functiei sale
- să asigure respectarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor etc.
1.3 Rolul si importanta colaboratorilor vamali in realizarea activitatii vamale
In R.M.colaboratorii vamali au o importanta majora in activitatea vamala,deoarece ei actioneaza in
scopul combaterei fraudei,a coruptiei,a traficului illicit de marfuri si de bunuri si a altor actiuni ilicite
simultan ei asigura respectarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.Rolul
colaboartorilor vamali este de-a semnala faptele de comportament coruptional si cele care incalca
grav estica profesionala din sfera vamala.

Subiectul 2.Vamuirea marfurilor de export-import.


2.1O conditie esentiala de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala este
declararea acestora care reprezinta elementul de baza al perfectarii actelor vamale.Declararea este
expunerea de date veridice despre tipul si cantitatea marfurilor,despre scopul trecerii peste frontiera
vamala precum si alte date necesare pentru efectuarea controlului vamal si a stabilirii si incasarii
platilor vamale.Declararea se efectueaza si in cazul schimbarii regimului vamal ales.
Declaratia vamala este depusa in termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierii
vamale(termenul este de 168 ore in cazul transportarii marfurilor pe cai ferate).Subiectii in cadrul
raportului juridic in procesul declararii sunt:
1.Organele vamale.
2.Declarantii vamali si alte personae.
Obiectul declararii il formeaza:
1.marfurile
2.mijloacele de transport.
Declaratia vamala trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente necesare vamuirii:
-certificatul de inregistrare a agentului economic.
-certificatul de atribuire a codului fiscal
- certificatul de atribuire a codului statistic IDNO.
-contractul sau copia contractului inregistrat la biroul vamal
-certificatul de origine a marfurilor
-certficatul de calitate a marfurilor
-certificatul de conformitate a marfii
-factura in care se indica cantitatea si costul marfii
-procura eliberata pers.fiz. care se ocupa de vamuirea marfii.
. Actele vamale în cadrul procedurii de vămuire se perfectează în limba de stat. Ca excepţie pot fi
admise acte întocmite în limbi străine vorbite de colaboratorii vamali.
2.2 Etapele operaţiunii de vămuire
Culoarul galben de vămuire determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie
a controlului documentar, iar culoarul roşu determină acordarea liberului de vamă după efectuarea
obligatorie a controlului documentar şi fizic.În aceste cazuri declaraţia şi actele se transmit la punctul
de control documentar.
Dacă declaraţia vamală este selectată pe culoarul verde de vămuire, acordarea liberului de
vamă se efectuează fără efectuarea controlului documentelor şi al mărfii
Etapele operaţiunii de vămuire sînt următoarele:
1) Operaţiuni prealabile vămuirii - acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi
mişloacelor de transport sub un anumită destinaţie vamală, după cum urmează:
prezentarea la organele vamale de frontieră a mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum
şi documentelor însoţitoare ale acestora;
controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontieră;
transportarea mărfurilor şi mijloacelor de transport pînă la locul de destinaţie. Mărfurile sunt
transportate de la biroul vamal de plecare pînă la biroul vamal de destinaţie conform procedurii de
tranzit .
2) Depozitare provizorie - procedură prin care mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii
în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie
aprobată de organele vamale) se păstrează în locuri autorizate, fără achitarea drepturilor de import,
impozitelor şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, pînă la plasarea acestora într-un anumit
regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organele vamale.
Procedura de depozitare este reglementată de Ordinul Serviciului Vamal.
Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare. care se
completează conform procedurii stabilite în Ordinul Serviciului Vamal.
3) Declararea.
Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau
reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea
procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu sunt
stabilite în . Ordinul Serviciului Vamal
Declaraţia vamală se depune pentru fiecare document de transport.
Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de către
persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă
cu 50 EURO şi în alte cazuri prevăzute de Ordinul susmenţionat
Procedura de vămuire se finalizează cu eliberarea actelor şi acordarea liberului de vamă.
2.3 Aş dori să remarc că reformele iniţiate în vederea perfecţionării procesului de vămuire a mărfurilor
trebuie să poarte un caracter continuu şi împlinit. Este bine că a fost implementat ghişeul unic, noile
module de procesare a declaraţiei vamale în sistemul informaţional Asycuda World, institutul de
brokeri, dar se enunţă unele iregularităţi şi lacune în activitatea de zi cu zi:
revizuirea sistemului de efectuare a schimbului de informaţie, a poştei TIR şi T1(destinaţie plecare) la
nivel de serviciu vamal - birouri vamale - posturi vamale;
determinarea corectă a codului tarifar a mărfurilor;
îmbunătăţirea programului computerizat de evidenţă a mărfurilor destinate regimurilor vamale
suspensive (perfecţionare activă, pasivă, admitere temporară).
Cu toate că am obţinut anumite rezultate, recunoaştem că există multe rezerve pentru sporirea
încasărilor. În vizorul tuturor rămîne problema valorii în vamă a mărfurilor. Multiplele indicaţii ale
Autorităţii Centrale privind efectuarea recalculelor, denota insuficienţa aplicării efective a
metodologiei de apreciere a valorii în vama.
Valoarea în vamă este o problemă destul de diversă în contextul realităţilor economiei de piaţă - care
nu poate fi strict planificată şi condiţionată, influenţată de axioma generală "cerere" şi "ofertă".
Oricum, există cazuri în care diferite birouri vamale apreciază valoarea în vamă în mod diferit.
Reieşind din această problemă majoră, consider extrem de necesar ca toate birourile vamale să
acţioneze la fel (ca un tot întreg).
Aprecierea corectă a codului mărfii, îndeosebi la grupurile de mărfuri la care subpoziţiile tarifare au
diferite cote procentuale ale taxei vamale de asemenea în mod direct majorează veniturile. În această
ordine de idei, consider oportună abordarea repetată a problemei în ceea ce priveşte dotarea serviciului
vamal cu un Laborator pentru a testa mărfurile în scopul stabilirii ulterioare a corectitudinii
determinării poziţiei tarifare. Acest apel rezultă din faptul că în momentul în care se solicită efectuarea
unei expertize la organele abilitate, acesta în majoritatea cazurilor certifică marfa doar în baza actelor
de însoţire şi nicidecum conform caracteristicilor de facto (fizice) ale mărfurilor.
Reieşind din cele constatate, drept sarcini spre realizare sînt urmatoarele:
- îndeplinirea sarcinii bugetare la colectarea veniturilor la buget;
-ridicarea nivelului profesional şi fortificarea disciplinei etice a efectivului;
-conlucrarea permanentă cu mediul de afaceri;
-combaterea fenomenului corupţiei;
-asigurarea transparenţei procesului de prelucrare a declaraţiei vamale;
-menţinerea timpului atins necesar vămuirii mărfurilor;
-corectitudinea calculării drepturilor de import/export în strictă conformitate cu actele legislative
şi normative în vigoare;
Subiectul 3: Exportul marfurilor
3.1.Descrieti regim vamal de export
Exportul este un regim vamal in care marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal fara obligatia
reintroducerii lor pe acest teritoriu.Sunt admise la export marfurile produse in tara,precum si cele
importate si puse in libera circulatie anterior,cu exceptia marfurilor care sunt supuse unor masuri de
prohibitie sau de restrictie in cadrul politicii economice. Exportul se efectueaza cu conditia achitarii
drepturilor de export.
Exportator este considerata acea persoana prin al carui nume este facuta declaratia vamala de
export si care este fie proprietarul marfii fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra acestor
marfuri.Exportatorul este obligat sa depuna o declaratie vamala de export fie la biroul vamal in raza
de activitatea a carui se afla sediul lui fie la biroul vamal in raza de activitate a caruia se afla locul de
incarcare a marfurilor.
Liberal de vama la export se acorda cu conditia ca marfurile exportate sa fie scoase de pe teritoriul
vamal in aceeasi stare in care acestia se aflau la dat inregistrarii declaratiei vamale cu exceptia perderii
natural aferente transportarii si pastrarii in conditii bune. Daca marfurile care au primit liberal de vama
la export din anumite motive nu parasesc teritoriul vamal al RM, exportatorul este obligat sa
informeze imediat biroul vamal de export.
Se supun controlului vamal la frontiera obligatoriu la exportul din RM:
1.mijloacele de transport si coletele destinate exportului vamuite in interiorul tarii, parvenite la frontier
fara sigilii sau acestea sunt deteriorate, neaplicate correct sau cu sigilii care nu corespund celor
mentionate in documentele de insotire a marfii
2.mijloacele dee transport care nu indeplinesc conditiile de sigilare
3.mijloacele de transport in care nu sunt suspectii ca se afla si alte bunuri decit cele prevazute in
documente
Marfurile autohtone pot fi exportate temporar in cazul in care urmeaza a fi reintroduse in tara fara a
surveni vreo modificare,cu exceptia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
Organul vamal fixeaza termenul in care merfurile trebuie sa fie reintroduse sa sa fie plasate sub o alta
destinatie vamala.Termenul aprobat trebuie sa permita realizarea scopului utilizarii,dar sa nu
depaseasca 3 ani.
3.2. Conditiile de plasare a marfurilor sub regimul vamal de export sunt urmatoarele:
-Achitare drepturilor de export.
-Respectarea masurilor de politica economica.
-Marfurile vamuite la export la un birou vamal din interiorul tarii se sigileaza imediat dupa efectuarea
controlului si se plaseaza in regim de tranzit pana la un birou vamal de frontiera.
-Acordarea liberului de vama la export,cu conditia ca marfurile respective sa fie scoase de pe teritoriul
vamal in aceeasi stare in care acestea se aflau la data inregistrarii declaratiei vamale de export,cu
exceptia pierderilor naturale aferente transportarii si pastrarii in conditii bune.
3.3Generalizati sistemul vamal de … a mijloacelor banesti si marfurilor in cadrul regimului
vamal de export
Agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică
de organizare, sînt obligaţi să înregistreze în conturile lor din băncile autorizate ale Republicii
Moldova încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze
importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloacele băneşti şi/sau
materiale în urma altor tranzacţii economice externe (în continuare repatrierea mijloacelor băneşti şi
materiale) în termenele stabilite, după cum urmează:
a) în contractele de vînzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignaţie - în termenul stabilit
în contract, dar nu mai mult de un an de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plăţii
pentru marfă, cu excepţia contractelor de procurare a materialului săditor viticol şi pomicol, al căror
termen este de 18 luni de la data efectuării plăţii;
b) în contractele de prelucrare - 60 de zile calendaristice de la data încheierii ciclului tehnologic,
stabilită în contract;
c) în contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova, încasarea
plăţilor se efectuează în termenele stabilite pentru efectuarea plăţilor conform clauzelor contractuale,
dar cel puţin o dată în decurs de un an, începînd cu data scoaterii obiectului leasingului din ţară.
Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti, a celor materiale şi serviciilor se
sancţionează cu amendă, aplicată agenţilor economici, în proporţie de 0,1 la sută din suma (valoarea)
mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.
Cuantumul amenzii nu poate depăşi suma (valoarea) mijloacelor băneşti şi a celor materiale
nerepatriate în termenele stabilite. Achitarea amenzii nu scuteşte agenţii economici de obligaţia de
repatriere a mijloacelor băneşti şi a celor materiale. În cazul în care suma amenzii achitate echivalează
cu sumele nerepatriate sau cu valoarea mărfurilor neimportate, agentul economic este scutit de
obligaţia de repatriere.
Controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile
economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat în timpul controalelor
efectuate la agenţii economici, în modul stabilit de legislaţie.
Test 7
Subiectul 1 Perfectarea actelor vamale
1.1 Perfectare vamală - procedura plasării mărfurilor şi unităţilor de transport sub un regim vamal
anumit care urmează să fie realizat conform cerinţelor şi regulilor, determinate de Codul Vamal.
La perfectarea documentelor vamale, persoana fizică prezintă certificatul de proprietate asupra
produselor, eliberat de organul administraţiei publice locale, ori factura de preluare a mărfurilor din
depozitul întreprinderii sau alt document, ce confirmă primirea lor în contul salariilor sau pensiilor.
Taxa pentru procedurile vamale se achită conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Organele vamale
vor verifica valoarea în vamă a mărfurilor declarate de persoanele fizice potrivit Legii cu privire la
Tariful Vamal
1.2 Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor
importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi
achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A. La introducerea mărfurilor străine
supuse acceizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal perfecţionare activă, accizul
se achită la introducerea acestor mărfuri, cu restituirea sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe
teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare.

Ordinul: 1. La vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe, organele vamale
vor accepta spre perfectare declaraţiile vamale cu condiţia prezentării de către agenţi economici a
următoarelor acte în original (reieşind din particularităţile tranzacţiei şi regimului vamal solicitat):
a) contractul în baza căruia au fost livrate mărfurile;
b) documentele de transport (actele oficiale ce însoţesc încărcătura şi conţin informaţia despre
condiţiile şi caracterul deplasării, precum şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor
transportate):
- la transportarea cu transportul aerian - scrisoarea de trăsură (fraht) prevăzută de Convenţia
privind unificarea unor reguli referitor la transporturile internaţionale aeriene (or.Varşovia, 12.10.29.);
- la deplasarea cu transportul auto:
scrisoarea de trăsură internaţională prevăzută de Convenţia internaţională cu privire la
contractul de transport al încărcăturilor pe calea auto;
carnetul TIR prevăzut de Convenţia internaţională cu privire la transportul internaţional de
încărcături sub acoperirea Carnetului TIR;
- la deplasarea cu transportul feroviar - scrisoarea de trăsură prevăzută de Acordul internaţional
privind transportul internaţional de mărfuri pe calea ferată;
- la deplasarea mărfurilor cu mijloacele de transport naval - conosamentul prevăzut de
Convenţia ONU cu privire la transportul maritim al încărcăturilor;
c) documentele comerciale (acte oficiale ce conţin informaţia despre costul mărfurilor deplasate
(specificarea lor). În calitate de acte comerciale pot fi folosite facturi comerciale, pro-formele
acestora, precum şi alte documente folosite în comerţul exterior);
d) licenţe;
e) autorizaţii;
f) certificate de conformitate;
g) certificate de origine;
h) declaraţiile de repatriere;
i) actele de expertiză;
j) actele de constituire ale agentului economic (certificatul de înregistrare, statutul /decizia de
fondare/, contractul de constituire, certificatul de atribuire al codului statistic, certificatul de
atribuire a codului fiscal, certificatul de înregistrare ca plătitor al TVA, actele /ordinele, procesele-
verbale etc./ cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii şi a contabilului şef);
k) certificatele ce confirmă conturile bancare;
l) actele eliberate de agenţi economici, ce confirmă mostrele ştampilelor acestora;
m) actele eliberate de agenţi economici, ce confirmă mostrele semnăturilor persoanelor ce au
dreptul de a activa din numele întreprinderii fără împuterniciri suplimentare;
n) demersurile agenţilor economici;
o) actele traduse de către persoanele juridice autorizate;
p) procura eliberată persoanei care va efectua declararea mărfurilor la organele vamale din numele
agentului economic;
q) actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua
declararea mărfurilor la organele vamale din numele agentului economic;
r) alte acte necesare în scopuri vamale.
2. După finisarea procedurii de vămuire a mărfurilor, în dosarele agenţilor economici se vor
acumula următoarele:
2.1 Acte în original
a) declaraţia vamala;
b) certificatul de origine;
c) actele de expertiză;
d) declaraţia de repatriere;
e) actul eliberat de agentul economic ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia;
f) actul eliberat de agentul economic ce confirmă mostrele semnăturilor persoanelor ce au
dreptul de a activa din numele întreprinderii fără împuterniciri corespunzătoare;
g) certificatele ce confirmă conturile bancare;
h) actele traduse de către persoanele juridice autorizate;
i) procura eliberată persoanei care a efectuat declararea mărfurilor la organele vamale din numele
agentului economic;
j) alte acte necesare în scopuri vamale.
Actele stipulate în alineatele <e>, <f> şi <g> se vor prezenta biroului vamal respectiv numai
la perfectarea primei tranzacţii a agentului economic (cu excepţia cazurilor survenirii modificărilor
în aceste acte).
2.2 Copiile actelor autentificate de agentul economic
a) contractele;
b) licenţele;
c) autorizaţiile;
d) certificatele de conformitate;
e) actele de constituire ale agentului economic (certificatul de înregistrare, statutul/ decizia de
fondare, contractul de constituire, certificatul de atribuire a codului statistic, certificatul de atribuire a
codului fiscal, certificatul de înregistrare ca plătitor al TVA, actele/ordinele, procesele verbale
etc.) cu privire la numirea în funcţie a conducătorului întreprinderii şi a contabilului-şef);
f) documentele de transport (cu excepţia carnetului TIR şi voletelor acestuia);
g) documentele comerciale;
h) actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care a efectuat
declararea mărfurilor la organele vamale în numele agentului economic;
i) paşaportul tehnic al mijlocului de transport care transportă mărfurile, precum şi permisul de
conducere al şoferului.
Actele stipulate în subpunctul 2.2 din prezentul Ordin vor fi autentificate şi de colaboratorii
secţiei (sectorului) tranzacţii economice externe ce au perfectat declaraţia vamală. La declararea
mărfurilor în regimul vamal tranzit actele nominalizate se vor autentifica de transportator.
3. Actele de constituire ale agentului economic se vor prezenta la biroul vamal respectiv numai
la perfectarea primei tranzacţii (cu excepţia cazurilor survenirii modificărilor în aceste acte).
4. La solicitarea agentului economic, organele vamale vor anexa la dosarul întreprinderii actele în
original stipulate în subpunctul 2.2 din prezentul Ordin, cu excepţia actelor stipulate în alineatele "h"
şi "i" ale subpunctului 2.2.
5. Actele stipulate în punctul 2 din prezentul Ordin vor fi cusute şi sigilate după fiecare operaţiune
de declarare de către colaboratorii secţiei (sectorului) tranzacţii economice externe ce au perfectat
declaraţia vamală.
6. În cazul în care unul şi acelaşi act necesită a fi prezentat la perfectarea diferitor declaraţii
vamale, acesta se va anexa numai la prima declaraţie vamală perfectată în baza acestor acte.
7. Dosarul agentului economic va conţine cuprinsul tuturor actelor anexate conform modelului
stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Ordin.
8. Fiecare act anexat la dosar va fi numerotat de persoana responsabilă din secţia (sector)
informaţională şi statistică, totodată efectuînd înscrierea actelor anexate în lista dosarului
agentului economic, aplicînd semnătura şi data.
9. Prevederile subpunctului 2.1 şi alineatelor "a" - "e" ale subpunctului 2.2 din prezentul
Ordin nu se vor aplica la declararea mărfurilor în regimul vamal tranzit (cu excepţia cazurilor
plasării mărfurilor (specifice (deşeuri, armament etc.)) în regimul vamal tranzit).
10. Răspunderea pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Ordin o preiau şefii birourilor vamale.
Subiectul 2 Zona economica libera
2.1 Zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber), sînt părţi ale teritoriului Republicii
Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru
investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, anumite genuri ale activităţii de
întreprinzător.
Zonele libere sunt create in scopul dezvoltarii social-economice a anumitor teritorii si a starii in
ansamblu prin:
1.atragerea investitiilor autohtone si straine
2.implimentarea tehnicii si tehnologiilor modern
3.dezvoltarea productiei orientate spre export
4.aplicarea eexperientei avansate in domeniul productiei si al managementului
5.crearea locurilor noi de munca
2.2 Zonelor libere, în scopul realizării obiectivelor asumate, li se acordă regimuri preferenţiale de
stimulare a activităţii de întreprinzător. Modificări ale regimului şi ale modului de desfăşurare a
activităţii de întreprinzător într-o zonă liberă sînt posibile numai prin introducerea unor modificări în
prezenta lege. Zona libera poate fi creata la propunerea G. printr-o lege adoptata de Parlament.
Rezident al zonei libere, poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată în modul stabilit de
legislaţie în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Persoana fizică
sau juridică care a obţinut dreptul de înregistrare în calitate de rezident, încheie cu Administraţia un
contract pentru desfăşurarea în zona liberă a activităţii de întreprinzător. Contractul se încheie pentru
întreaga perioadă de activitate în zona respectivă.
În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:
a) producţia industrială a mărfurilor de export şi a celor de substituire a mărfurilor de import;
b) operaţiunile de export-import, inclusiv sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea
operaţii;
c) alte genuri auxiliare de activitate necesare pentru desfăşurarea activităţii în zona liberă.
Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină
evidenţa mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă, precum şi a mărfurilor
confecţionate, prelucrate, transformate, cumpărate sau vîndute, şi să prezinte organului vamal o dare
de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. Toate
modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă. Volumul marfurilor
imporate anterior sau produse in zona libera pe care rezidentul le realizeaz pe restul teritoriului vamal
al RM nu poate depasi 30% din volumul total de realizare a marfurilor timp de 1 an. Scoaterea
productiei alcoolice din zona libera pe restul teritoriului vamal al RM, importul tutunului si al
produselor din tutun in zona libera si fabricarea unor astfel de produse nu se permite. Pe teritoriul
zonelor libere este stability regimul de declarare obligatory in vama a marfurilor si serviciilor
introduce sau scoase de pe acest teritoriu. Pe teritoriul zonei economice libere nu se aplica regimurile
de contingentare si licentiere la exportul si la importul marfurilor si serviciilor. Marfurile si serviciile
aflate in zona libera au regimul de calculatie libera si se transmite de la un resident la altul fara
perfectarea declaratiei vamalee.
La moment in RM exista urmatoarelee zone economice libere: Expobusiness Chisinau,
Ungheni Business, Tvardita, Vulcanesti, Taraclia, Otaci Business.
2.3 Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către ţară, în condiţii de reciprocitate sau
unilateral, pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub formă de stabilire a unor
cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri, de reducere a taxei vamale, de
scutire de taxă, de restituire a taxei plătite anterior.
Sînt scutite de taxa vamală:mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul
teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe
teritoriul altor zone economice libere, mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona
economică liberă, exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice
libere, precum şi mărfurile originare din zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova;
Sînt scutite de drepturi de import şi export, cu excepţia taxei pentru procedurile vamale:
a) mărfurile (serviciile) introduse în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii
Moldova;
b) mărfurile (serviciile) importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova, precum şi de pe teritoriul altor zone libere;
c) mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona liberă, exportate în afara teritoriului
vamal al Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere.
Impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din
zona liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, se percepe în mărime de 50 la sută din
cota stabilită în Republica Moldova.
Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor, introduse în zona liberă din afara teritoriului
vamal al Republicii Moldova, din alte zone libere, precum şi mărfurile originare din această zonă şi
scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Achitările în numerar pe teritoriul zonelor libere se efectuează în valută naţională.
Asupra tranzacţiilor de export-import efectuate de către rezidenţi cu subiecţi străini se extind cerinţele
stipulate în legislaţie privind repatrierea valutei

Subiectul 3 Controlul vamal al mijloacelor de transport


3.1 Controlului vamal sunt supuse toate mijloacele de transport care trec frontiera vamala, cu exceptia
unor cazuri prevazute de legislatie.
Organul vamal este în drept să oprească forţat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de
legislaţie.
Mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul
controlului vamal, în conformitate cu prevederile regimului vamal.
Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment, indiferent de faptul dacă mărfurile şi
mijloacele de transport controlate au fost puse în circulaţie, în cazul în care există temeiuri de a se
considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor
internaţionale la care aceasta este parte.
3.2 Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa
declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi a
reprezentanţilor acestora, dacă:
a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi
mijloacelor de transport;
b) sînt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viaţa şi sănătatea oamenilor,
animalelor, plantelor, întregul mediu, precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare;
c) mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională;
d) mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului
vamal.
Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor
de transport aflate sub supraveghere vamală, precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate
drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi.
Test 8
Subiectul 1 Brokerul vamal
1.1 Brokerul vamal este persoana juridica inregistrata in conformitate cu legislatia, care detine
autorizatia pentru activitatea de broker vamal,eliberata de Departamentul vamal, si care in
numele si pentru terte personae , declara marfurile , le prezinta pentru vamuire , efectueaza si
alte operatii vamale. Pentru obligatia vamala aparuta brokerul vamal raspunde solidar cu
platitorul vamal.
1.2 Pentru a primi licenţă pentru activitate de broker vamal, persoana juridică trebuie:
- să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul
vămuirii;
- să dispună de o bază tehnică materiială care să perniţă desfăşurarea activităţii de broker vamal.
Brokerul vamal are următoarele drepturi şi obligaţii:
- este în drept să efectuieze, în numele şi pentru terţe persoane, orice operaţiuni de mediere în
domeniul vamal;
- îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale impuse de organele vamale.
Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în baza contractului de prestare
a serviciilor, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare.
Agentul economic care solicită autorizaţia de broker vamal (în continuare - solicitant) se adresează la
Serviciul Vamal cu o cerere în formă liberă, în care se indică următoarele informaţii:
a) denumirea completă şi abreviată a solicitantului, adresa juridică a acestuia, telefoanele de contact;
b)codul fiscal/codul IDNO;
c) datele despre specialiştii angajaţi (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul);
d) adresele oficiului central şi ale filialelor şi reprezentanţelor sale în teritoriu, precum şi a
specialiştilor care vor activa în oficiul şi reprezentanţele respective;
e) amplasarea depozitului provizoriu.
Despre decizia de eliberare a autorizaţiei de broker vamal, Serviciul Vamal înştiinţează în scris
solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare din data adoptării deciziei.
Temei pentru refuzul eliberării Autorizaţiei poate servi:
a) informaţiile neautentice în documentele prezentate de către solicitant;
b) necorespunderea sau lipsa condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de broker vamal.
Autorizaţia poate fi anulată, suspendată sau retrasă de către Serviciul Vamal.
1.3 Brokerul vamal, în exercitarea atribuţiunilor sale, are ca principală obligaţie asigurarea, în faţa
organelor vamale, a respectării legislaţiei vamale şi fiscale pentru operaţiunile efectuate în numele
agenţilor economici. De asemenea, el răspunde solidar cu agentul economic, în condiţiile prevăzute de
Codul vamal, de obligaţiile privind achitarea drepturilor de import sau de export, şi altor plăţi aferente
prolongării termenului de achitare.
Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corectă a valorii în vamă a mărfii, autenticitatea
documentelor şi datelor folosite în acest scop.
La solicitarea titularului operaţiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul său plata
drepturilor de import ori de export sau, în cazul operaţiunilor suspensive, poate asigura garantarea
acestora. Garantarea drepturilor de import sau de export poate fi făcută prin depunerea la biroul vamal
a unei scrisori de garanţie bancară, în mărime egală cel puţin cu drepturile garantate, emisă de o bancă
agreată, ori prin depunerea în contul organului vamal a unei sume băneşti (în monedă naţională) care
să asigure plata drepturilor de import sau de export. Atunci cînd se utilizează o scrisoare de garanţie în
mărime care depăşeşte suma calculată, diferenţa disponibilă poate fi utilizată pentru alte operaţiuni
vamale.
Subiectul 2 Stabilirea valorii in vama a marfurilor importate
2.1Descrieti metodele de stabilire a metodelor stabilirii valorilor in vama
Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse pe
sau scoase de pe teritoriul vamal.
Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode:
a) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit;
b) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
c) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;
d) în baza costului unitar al mărfii;
e) în baza valorii calculate a mărfii;
f) prin metoda de rezervă.
Principala metodă dintre cele specificate la alin.(1) este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în
baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. În cazul în care metoda principală nu poate fi aplicată, se
folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplică doar în cazul în care valoarea în vamă a
mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă. Metodele prevăzute la lit.d) şi e) pot fi aplicate
în orice consecutivitate, la dorinţa declarantului
2.2 Formulati conditiile de aplicare a metodelor de aplicare a valorii in vama
La determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza
preţului efectiv plătit sau de plătit, în valoarea tranzacţiei se includ următoarele componente în cazul în
care nu au fost incluse anterior în valoarea mărfii:
a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii pe
teritoriul vamal.
b) cheltuielile suportate de cumpărător
c) partea din venitul de la orice revînzare, transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii, care ar
reveni, direct sau indirect, vînzătorului.
La utilizarea metodei determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă
identică, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică. Se consideră identice mărfurile care se
aseamănă în toate privinţele cu marfa evaluată, inclusiv în ce priveşte:
a) caracteristicile fizice;
b) calitatea mărfii şi reputaţia ei pe piaţă;
c) ţara de origine;
d) producătorul.
La utilizarea metodei determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă
similară, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu mărfă similară. Se consideră similare mărfurile care,
deşi nu sînt identice, au caracteristici asemănătoare şi se constituie din componente asemănătoare, fapt
ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct
de vedere comercial.
(2) La determinarea similitudinii mărfurilor, se iau în considerare următoarele caracteristici:
a) calitatea, existenţa mărcii comerciale, reputaţia pe piaţă;
b) ţara de origine;
c) producătorul.
Dacă marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vîndută în ţara de import în starea în
care a fost importată, valoarea în vamă a acestei mărfi, conform prevederilor prezentului articol, se va
baza pe preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare
acesteia în cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat
către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul, şi cu condiţia deducerii:
a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, în mod obişnuit, beneficiilor şi
cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip;
b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare, precum şi cheltuielilor conexe suportate pe
teritoriul Republicii Moldova etc.
2.3 Apreciati rolul evaluarii … in realizarea politicii vamale
Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse pe sau
scoase de pe teritoriul vamal.
La trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia autorităţii
vamale. Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de pe
teritoriul vamal, precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu legislaţia
şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea trebuie să fie
veridice şi confirmate prin acte.
Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii.
Autoritatea vamală este în drept să ia decizii în privinţa corectitudinii ori incorectitudinii valorii în
vamă a mărfii anunţate de declarant.
În cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii
anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator)
nu sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sînt suficiente, autoritatea
vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicînd consecutiv una
din cele 6 metode prevăzute de prezenta lege.
Subiectul 3 Tranzitul
3.1Definiti tranzit ca regim vamal
Conform legislatiei vamale, tranzitul este regimul vamal in care marfurile sunt transportate pe
teritoriul vamal sub supravegherea vamala de la un organ vamal la altul , fara perceperea drepturilor de
import-export si fara aplicarea masurilor de politica economica. Timpul tranzitului se stabileste de
organul vamal dar nu poate depasi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale. Regimul vamal de transit
poate fi international sau national. Tranzitul este international atunci cind organelle vamale implicate
sunt organelle vamale de frontier. Tranzitul este national atunci cind cel putin unul dintre organele
vamale implicate este intern.
3.2 Descrieti conditiile de plasare a marfurilor
Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit
La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare,
în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate
garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit
cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport,
efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. Cheltuielile
aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
Regimul vamal de transit se incheie atunci cand marfurile sunt prezentate,impreuna cu documentele
insotitoare,la organul vamal de destinatie.Titularul operatiunii de transit este responsabil de tranzitul
marfurilor. El este obligat sa prezinte in termenul stabilit organului de destinatie marfurile cu
mijloacelede identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
Pentru trimiterile postale international nu se indeplinesc formalitatile de transit si nu se garanteaza
obligatia vamala. In acest caz borderoul intocmit de organul vamal inlocuieste documeentul de transit,
iar raspunzator de parvenirea marfurilor la destinatie sunt organelle postale. La fel nu se indeplinesc
formalitatile de transit pentru marfurile transportate pe calea aerului sip e calea apei. Totodata
formalitatile de transit nu sunt indeplinite pentru marfurile in stare lichida sau gazoasa transportate
prin conducte, precum si pentru curentul electric.
Test nr. 9
Subiectul I: Taxa vamala
1.1. Explicaţi natura juridică a taxei vamale.
Taxele vamale fac parte din cea mai răspîndită şi cunoscută categorie de venituri bugetare, ele
reprezentînd un impozit indirect perceput de către stat asupra mărfurilor din momentul trecerii
graniţelor vamale ale ţării respective, deci o plată obligatorie datorată bugetului, fără echivalent în
serviciu sau prestaţie directă ori indirectă din partea statului sau a statutului plătitorilor.
Trasaturile: -reprezinta plata obligatory care in caz de neexecutaree se sanctioneaza conform legii
-taxa e perceputa doar de catre autoritatea vamala in modul si marimea stabilita de lege
-taxa e perceputa in cazul introducerii/scoaterii marfurilor.
Din punct de vedere juridic, taxele vamale sunt obligaţii financiar-bugetare, adică îndatoriri de
aplăti în contul bugetului statului taxele vamale reglementate ca venituri alge bugetului.
Obligaţia de a plăti taxele vamale este o obligaţie juridică prevăzută de normele juridice în
vigoare şi neîndeplinirea acestei obligaţii atrage executarea silită a plăţii taxelor neachitate integral sau
la termen legal.
1.2. Descrieţi procedura aplicării şi încasării taxei vamale.
Cotele taxei vamale şi lista mărfurilor supuse acesteia se stabilesc de către Parlament.
Cotele taxei vamale se aplică în conformitate cu legea cu privire la tariful vamal şi cu acordurile
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi
de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Taxele vamale se aplică conform anexei nr.1, care face parte integrantă legea cu privire la tariful
vamal.
Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr.2, care face parte integrantă
din legea cu privire la tariful vamal. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru
mostrele şi exponatele aduse de către agenţii economici autohtoni pentru tîrgurile şi expoziţiile
internaţionale, organizate în teritoriul zonelor economice libere.
Taxa pentru efectuarea controlului electronic al mărfurilor (încărcăturilor) plasate în regim vamal de
tranzit şi transportate cu mijloace de transport auto, cu excepţia celor transportate sub acoperirea
Carnetului TIR, se stabileşte conform anexei nr.3, care face parte integrantă din legea cu privire la
tariful vamal.
1.3. Argumentaţi rolul taxei vamale ca instrument fiscal.
Rolul taxei vamale ca instrument fiscal constă în aceea că taxele vamale apar initial sub forma unui
instrument de politica fiscal in scopul formarii veniturilor statale. Astfel, taxele vamale concură la
formarea venitului statului, întrucît se răsfrîng asupra tranzacţiilor cu produse care trec frontiera(de
exemplu: exportul, importul, tanzitul) majorînd astfel, ca impozit fiscal, veniturile bugetare.
Deasemenea taxa vamală:
- are un effect direct asupra procesului de protejare a producţiei internre şi în general a economiei
naţionale
- produce efecte asupra consumului intern
- afectează raportul de schimb ale statului
- participă la redistribuirea veniturilor dintre diferite categorii de participanţi la activitatea economică
Subiectul II: Declaratia vamala in detaliu
2.1. Descrieţi declaraţia vamală în detaliu.
Declaraţia vamală în detaliu este un act unilateral cu caracter public prin care o persoană manifestă
voinţa de a plasa anumite mărfuri sub un anumit regim vamal. Declaraţia vamală este alcătuită dintr-
un set ce cuprindevariante de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal şi este format din
declaraţie vamală primară şi după caz declaraţie vamală complementară.
Subiecţii raportului juridic apărute în procesul declarării sunt pe de o parte organelle vamale şi pe de
altă parte declaranţii vamali şi alte persoane.
Obiectul declar îl formează mărfurile şi mijloacele de transport. Mijl de transport pot fi atît marfă cît şi
mijloace de transport.

2.2. Caracterizaţi procedura acceptării şi înregistrării unei declarraţii vamale în detaliu.


Datele se înscriu în declaraţia vamală în detaliu în limba de stat. Completarea declaraţiei vamale se
poate face:
- în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar,
cu completarea de mînă cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind
majuscule în cazurile temeinic justificate - pe baza aprobării prealabile a şefului biroului vamal unde
se realizează declararea mărfurilor;
- în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin procedee
informatice.
Semnătura olografă a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia vamală în
detaliu - atestată, după caz, cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul original şi autentic.
Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale destinat biroului vamal.
Atunci cînd completarea rubricilor din declaraţie se realizează prin intermediul sistemelor
informatice, semnătura olografă şi ştampila aplicată manual pot fi înlocuite printr-o altă tehnică de
identificare, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal, bazată pe utilizarea unui cod şi care
produce aceleaşi efecte juridice ca şi în situaţiile în care semnătura şi ştampila sînt aplicate manual.
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu depuse şi înregistrate la biroul vamal nu trebuie să conţină
date ilizibile, ştersături sau rescrieri.
Este interzis colaboratorilor vamali să participe la redactarea sau completarea rubricilor din
declaraţiile vamale în detaliu, altele decît cele destinate uzului oficial al autorităţii vamale, cu excepţia
cazurilor cînd, conform prevederilor legislaţiei prin dispoziţii emise de Serviciul Vamal, se prevede
altfel.
Exemplarele declaraţiilor vamale în detaliu corespunzătoare fiecărui regim vamal se prezintă şi se
depun la biroul vamal desprinse din set.
2.3. Estimaţi etapele de validare a declaraţiei vamale în detaliu.
Etapele de validare a declaraţiei vamale în detaliu sunt:
a) controlul documentar - verificare informaţiei din documente ş.a.
b) controlul fizic al mărfurilor – verificarea de fapt a mărfurilor contra informaţiei din documente
c)verificarea calculelor de impozite - achitarea drepturilor de import şi acordarea liberului de
vamă(persoana dispune de marfa care a fost declarată în modul respectiv)
Subiectul III: Destinatia vamala
3.1. Definiţi noţiunea de destinaţie vamală.
Destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal intr-o zona economica libera, intr-un
magazine Duty Free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor in favoarea statului. Legislatia vamala
prevede expres ca trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier vamala se efectueaza in
dependeta de regimul vamal in care sunt plasate. Prin regim vamal intelegem totalitatea
reglementarilor vamalee care determina statutul marfurilor si mijloacelor de transport si se incheie prin
acordarea liberului de vama.
3.2. Determinaţi şi caracterizaţi tipurile de destinaţii vamale.
Destinaţiile vamale se categorisesc în regimuri vamale şi alte destinaţii vamale. După cum ştim există
regimuri vamale definitive şi suspensive(cu impact economic).
Regimurile vamale definitive:
Importul – este regimul vamal în care mărfurile puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite
drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.
Exportul – este un regim vamal în care mărfurile sînt coase de pe teritoriul vamal fără obligaţia
reintroducerii lor pe acest teritoriu.
Regimuri vamale suspensive:
Tranzitul – este regimul vamal în care mărfurile sînt trensportate pe teritoriul vamal sub supravecherea
vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şu fără
aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Antrepozitul vamal – este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravecherea acestuia, unde pot
fi depozitate mărfurile:
a) străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică
b) a mărfurilor autohtone destinate exportului
Perfecţionarea activă – regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie
utilizate pe teritoriul RM în una sau mai multe opreaţiuni de prelucrare:
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare –
fără încasarea drepturilor de import(cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea
măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel
b)mărfuri importate şi puse în libera circulaţie –dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de
produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare asctivă se efectuează cu
încasarea drepturilor de import şirestituirea acestora la realizarea exportului
Transformarea sub controlul vamal – permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul RM în
operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea
măsurilor de politică economică şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în libera
circulaţie cu plata drepturilor de import afarente acestor mărfuri.
Admiterea temporară – regimul care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu
suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a
mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale
Perfecţionarea pasivă - un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase pentru
prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt
întroduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import
Alte destinaţii:
Zona liberă - este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt plasate şi utilizate fără plata
drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, iar mărfurile autohtone sînt
introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
În Republica Moldova activează 6 zone economice libere: Expo-Business-Chisinau, Ungheni-
Business, Tvardiţa, Parcul de producţie Otaci-Business, Parcul de producţie Valkaneş, Parcul de
producţie Taraclia, precum şi Aeroportul Internaţional Liber "Mărculeşti"şi Portul Internaţional Liber
"Giurgiuleşti"
Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea
măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale
sau la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale
Abandon în favoarea statului - este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul
statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică
economică.
Distrugerea - este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere
vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică
Reexport - este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal fără
perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică
3.3 Formulaţi condiţiile de plasare a mărfurilor sub destinaţii vamale.
- marfa nu trebuie să fie prohibitivă
- să nu contravină legislaţiei RM
- marfa să se încadreze în limitele standardelor ecologice
- să nu afecteze negativ economia naţională
- marfa să fie însoţită de toate documentele necesare
Test nr. 10
1.1. Enumeraţi principiile generale de trecere a mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor
băneşti peste frontiera vamală a RM.
Prin principii generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontier vamala a RM
intelegem acele reglementari de baza pe care toti participantii la rap.de import si export sunt obligate
sa le respecte sis a se conduca de acestea. Aceste principia au rolul unor n.j.fundamentale obligatorii
pentru indeplinie si respecae si formeaza baza reglementarii legale a trecerii marfurilor si mijl.de
transport peste frontier vamala, a perfectarii vamale, precum si a controlului vamal.
Cunoastem urmatoarele principia generale:
1) princip. legalitatii persoanelor la trecerea marfurilor mijloacelor de transport peste frontiera vamala
presupune ca toate PF si J beneficiaza de drepturi egale la introducerea si scoaterea din RM a
marfurilor si mijl.de transport, indeferent daca aceste persone sunt proprietari ai acestora, posesori sau
au o alta calitate care le permite sa infaptuiasca anumite actiuni cu aceste marfuri sau mijl.de tr.
Nimeni nu poate fi lipsit sau limitat de dreptul de a introduce sau a scoate marf.si mijl.de transport cu
exceptia cazurilor prev.de lege.
2) princip. interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfuri peste frontiera vamala prevede stabilirea
unor conditii in baza carora poate fi interzisa sau limitat trecerea anumitor marf.si mijl.de transport.
Marf.si mijl.de transport pot fi interzise total sau partial de a fi introduce sau scoase de pe terit.RM.
Marfurile interzise total care au fost introduce pe terit.vamal urmeaza sa fie scoase imediat sau
returnate in tara daca nu sunt supuse confiscarii conf. legislatiei. Din categ. marfurilor interzise total
fac parte subst. radioactive, marfurile contrafacute si marfurile cu termen de valabilitate expirat. Daca
marfurile nu pot fi scoase sau returnate imediat, sunt pastrate la depozite provizorii timp d 3 zile. La
categoria marfurilor interzise partial se atribuie marfurile supuse licentierii si cotarii, de ex. subst.
narcotice, subst. chimice etc.
3) princip. declararii marfurilor prvede ca toate marfurile si obiectele care trec frontiera vamala
urmeaza a fi declarateobligatoriu. Declararea se efectueaza atit de catre PF, de catre PJ, cit si de
agentii consular si diplomatic. Declararea este expunerea de date veridice despre marfa, despre scopul
trecerii, precum si prezentarea altor date, stabilirii si incasarii platilor vamale. Declararea se face in
modul stability de serviciul vamal, in una din urmatoarele forme: forma verbal, forma scrisa, forma
electronic, forma actiunii concludente.
4) princip. efectuarii controlului vamal. In scopul asigurarii securitatii economice a statului este
efectuat controlul vamal. Toate marfurile scoase sau introduce pe teritoriul vamal pot fi supuse
controlului vamal. Sunt cunoscute urmatoarele forme de efectuare a controlului vamal: controlul
documentar, controlul fizic, controlul corporal etc.
5) princip. stabilirii unui anumit regim vamal presupune ca trecerea marfurilor si mijloacelor de
transport peste frontiera vamalase efectueaza in dependenta de regimul vamal care I se stabileste.
Astfel, regimul vamal este o totalitate de conditii care determina statutul juridic al marfurilor. Pe de
alta parte regimul vamal stabileste totalitate de drepturi si obligatii a declarantului si a organelor
vamale la moment in RM conform legislatiei vamale avem 8 regimuri vamal. Orice persoana are
dreptul de a-si allege un anumit regim vamal sau de a renunta la el, schimbind regimul vamal ales.
6) princip. Trecerii marfurilor si mijloaclor de transport numai prin locurile de amplasare a organelor
vamale presupune ca trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala este permisa
numai in locurile de amplasare ale organului vamal si in orele de lucru. Doar ca exceptie si cu acordul
organului vamal trecerea se poate efectua si in alte locuri sau ore de program. In aceste cazuri taxa
pentru procedure vamale se achita in marime dubla.
7) princip. utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate consta in aceea ca marfurile si mijloacele
de transport puse conditionat in circulatie pentru care au fost stabilite facilitati vamale pot fi urilizate
numai in scopul pentru care au fost acordate aceste facilitate. Utilizarea acestor marfuri in alt scopuri
poate fi permisa numai de organul vamal cu conditia achitarii platilor vamale. Pentru asigurarea
utilizarii marfurilor numai in scopul declarat organelor vamale, acestea efectueaza supravegherea
vamala, ex. in cazul marfurilor tranzitate pe teriroriul RM sau admise temporar pe teritoriul respective.
1.2. Evidenţiaţi particularităţile distincte la trecerea mijloacelor băneşti de către persoanele
fizice.
Conform legii cu privire la modul de scoaterea a bunurilor de catre PF, prin bunuri intelegem marfuri ,
obiecte de uz personal, mijloace de transport.
Bunurile trecute de PF peste frontier sunt supuse declararii obligatorii cu exceptia valorilor valutare
introdusee , scoase din RM a caror sursa nu depaseste 10000 euro.
La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal PF declara si achita dreptul de import organului vamal
situat in punctual de trecere cu exceptia bagajului neinsotit si a mijloacelor de transport ce pot fi
vamuite la posturile interioare. La scoaterea bunurilor de pe teritoriul RM PF au dreptul de a vamui
marfri la organelle vamale interne. PF rezidente au dreptul de a introduce marfuri conform regimului
vamal de import, transit, admitere temporara a mijloacelor de transport. PF nerezidente au dreptul de a
introduce marfuri conform regimului vamal de import, transit, admitere temporara a mijloacelor de
transport. Acesteea din urma au dreptul de a introduce pe teritoriul RM in regim de admitere
temporara bunuri necesare activitatii lor sau pentru uz personal cu respectarea conditiilor:
-declararea bunurilor
-bunurile sa nu fie destinate activitatii comerciale de productie
-achitarea dreptului de import
-sederea temporara sa fie confirmata prin actele respective
PF nerezidente nu au dreptul dee a scoate bunuri de pe teritoriul vamal al RM, iar PF rezideente au
dreptul de a scoate de pe teritoriul RM, conform regimului vamal de eexport temporar, bunuri
indeferent de valoarea lor, daca ele nu sunt destinate activitatii comerciale sau de product. Obligatia de
a confirma faptul ca marfa nu e destinata activitatii comerciale sau de productie revine PF ce
deplaseaza marfa respectiva.
PF care trec bunuri peste frontier vamala a RM sunt obligate:
1.sa se opreasca in locurile de control vamal, sa intre si sa paraseasca locul de control vamal numai cu
autorizatia colaboratorului vamal
2.sa prezinte organului vamal documentele si informatiile suplimentare necesare vamuirii
3.sa prezinte la cererea organului vamal bunurile transportate
4.sa achite platile vamale in cazurile prevazute de lege
5.sa efectueze alte cerinte legale ale autoritatilor vamale
PF care trec bunuri peste frontier vamala a RM le poate declara sub urmatoarele forme: declarare
verbal, declarare in scris, declarare prin actiuni concludente.
Sunt supuse obligatoriu declararii in scris:
-valorile valutare care depasesc limita de 10000 euro sau echivalentul acestora de fiecare persoana
-armel,catusele, materialele explosive sau derivatele lor
-substantele narcotice sau psihotrope
-obiectele de arta si anticareat
-substantele radioactive
-substantele otravitoare si cele cu effect puternic
-obiecte ale florii si faunei, partile si derivatele acestora sau produsele obtinute din ele
-marfurile admise sau scoas temporar
-mijloacele de transport
Declaratia vamala se completeaza de pers ce au atins virsta de 16 ani. Depunerea declaratiei vamale
pentru pers ce nu au atins virsta se face de pers care le insotesc.
1.3. Formulaţi asemănări şi deosebiri între deplasarea mărfurilor peste vamă de către agenţi
economici şi persoane fizice.
Deosebirile:
- doar agenţii economici au dreptul să treacă peste forntiera vamală bunuri cu destinaţie comercială pe
cînd persoanele fizice întotdeuna trebuie să dovedească că bunurile care le deplasează nu sunt pentru
scopuri comerciale
- pentru a deplasa mărfuri peste vamă, agenţii economici trebuie să prezinte licenţe şi diferite alte
documente care datermină originea, calitatea, cantitatea, destinaţia mărfii.

Subiectul II: Metoda de stabilire a valorii marfurilor conform valorii de tranzactie


2.1. Descrieţi principiile de aplicare a metodei de bază conform valorii de tranzacţie.
Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse
pe sau scoase de pe teritoriul vamal. Modul de aplicare a sistemului de determinare a valorii în vamă a
mărfurilor se stabileşte de către Guvern în baza prevederilor prezentei legi şi ale acordurilor
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
La trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia
autorităţii vamale. Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi
scoase de pe teritoriul vamal, precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate
cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte
Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea trebuie
să fie veridice şi confirmate prin acte.
Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfii.
Informaţia prezentată de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii constituie secret comercial,
poate fi utilizată de autoritatea vamală exclusiv în scopuri vamale şi nu poate fi transmisă terţelor, cu
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
În cazul în care persoana cu funcţii de răspundere a autorităţii vamale adoptă decizia privind
imposibilitatea de a accepta valoarea în vamă a mărfii anunţate de declarant, autoritatea vamală, la
cererea declarantului, îl înştiinţează în scris despre motivele neacceptării valorii date, oferindu-i
acestuia sau oricărei alte persoane responsabile de plata taxelor vamale şi altor impozite posibilitatea
de a declara recurs fără penalizare.
2.2. Determinaţi condiţiile de aplicare a metodei conform valorii de tranzacţie.
Metodele de determinare a valorii în vamă sînt stabilite în Legea cu privire la tariful vamal după cum
urmează:
1) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit.
2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică.
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică - mărfuri
care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor
fizice, calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o
piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei.
3) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară.
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă similară - mărfuri
care, deşi nu se aseamănă sub toate aspectele, au caracteristici asemănătoare şi sînt produse din
materiale asemănătoare, ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile
din punct de vedere comercial. Calitatea mărfurilor, reputaţia lor şi existenţa unei mărci de
producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea
similitudinii mărfii.
4) în baza costului unitar al mărfii.
Valoare în vamă a mărfii importate se va baza pe preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori
vânzării mărfii identice sau similare acesteia în cele mai mari partide, concomitent sau aproape
concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu
vânzătorul, şi cu condiţia deducerii cheltuielilor suportate pe teritoriul Republicii Moldova.
5) în baza valorii calculate a mărfii.
Valoarea în vamă a mărfii se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzând: valoarea sau
preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru producerea mărfii;
volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei în cuantumul vânzărilor de
mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat, fabricate de producători, cu destinaţia
ţării de import; alte cheltuieli prevăzute de legislaţie.
6) metoda de rezervă. Valoarea în vamă se determină în baza mijloacelor rezonabile corespuny[tor
prevederilor legislaţiei.
Metode de determinarea valorii în vamă se aplică consecutiv - fiecare din metode se aplică doar în
cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă.
2.3.Argumentaţi cheltuielile incluse în valoarea mărfurilor.
La determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în
baza preţului efectiv plătit sau de plătit, în valoarea tranzacţiei se includ următoarele componente în
cazul în care nu au fost incluse anterior în valoarea mărfii:
a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii pe
teritoriul vamal:
- cheltuielile aferente asigurării;
- costul transportului;
- costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii;
b) cheltuielile suportate de cumpărător:
- comisioanele şi primele pentru brokeri, cu excepţia comisioanelor pentru achiziţionarea mărfii;
- costul containerelor şi/sau al altui ambalaj de folosinţă repetată, dacă, în corespundere cu
Nomenclatorul de mărfuri, acestea sînt considerate un tot întreg cu marfa;
- costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj şi al lucrărilor de ambalare;
c) valoarea, calculată în mod corespunzător, a următoarelor mărfuri şi servicii oferite, direct sau
indirect, de cumpărător, în mod gratuit sau la preţ redus, în scopul utilizării la producerea ori
exportarea mărfii evaluate, în măsura în care această valoare nu a fost inclusă în preţul efectiv plătit
sau de plătit:
- materiale, componente, părţi şi alte elemente similare, încorporate în marfă;
- instrumente, matriţe, forme şi alte componente similare, utilizate la producerea mărfii;
- materiale cheltuite la producerea mărfii;
- lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de artă şi design, planuri şi schiţe, executate în afara
ţării şi necesare pentru producerea mărfii;
d) redevenţele şi taxele pentru licenţe, pe care cumpărătorul trebuie să le achite, direct sau
indirect, drept condiţie a vînzării mărfii evaluate, în măsura în care aceste redevenţe şi taxe pentru
licenţe nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia redevenţelor şi taxelor pentru
licenţe plătite de către cumpărător pentru dreptul de reproducere şi distribuire a producţiei
cinematografice;
e) partea din venitul de la orice revînzare, transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii, care ar
reveni, direct sau indirect, vînzătorului.
(2) Orice adaos la preţul efectiv plătit sau de plătit se efectuează în conformitate cu prevederile
prezentului articol, doar pe bază de date obiective şi cuantificabile.
(3) La determinarea valorii în vamă a mărfii nu se admite nici un adaos la preţul efectiv plătit
sau de plătit, cu excepţia celor prevăzute în prezentul articol.
3.1. Definiţi perfecţionarea activă ca tip de regim vamal.
Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe
teritoriul RM în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare
- fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică;
b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sunt scoase de pe teritoriul vamal sub
formă de produse compensatoare. In acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuiază
cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
3.2. Argumentaţi operaţiunile de perfectare activă.
a)prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri
b)transformarea mărfurilor
c)repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, regladarea
d)utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc
printr produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar
dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.
3.3. Apreciaţi condiţiile de autorizare a regimului vamal de perfecţionare activă.
Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea
activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia. Autorizaţia de perfecţionare activă se
eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, conform legislaţiei. Organele vamale
specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau
reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va
ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor
compensatoare. Termenul începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de
perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a
titularului autorizaţiei. Produsele compensatoare sunt de 2 feluri: principale si secundare. Prin produse
compensatoare principale intelegem acele produse carora s-a autorizat regimul de perfectionare active.
Produsele compensatoare secundare sint produsele derivate, altele decit cele principale, rezultate in
mod necesar din operatiunea de transformare. Autorizatia de perfectionare active se elibereaza de catre
biroul vamal din raza de activitate a solicitantului. Perioada de valabilitate a autorizatiei se stabileste
de catre organul vamal in functie de conditiile specific ale solicitantului. In cazul in care perioada de
valabilitate depaseste 2 ani conditiile pe baza carora a fost eliberata autorizatia se revizuiesc periodic
la anumite perioade indicate in autorizatie. Regimul de perfectionare active se incheie pentru
marfurilw straine cind produsele compensatoare sau marfurile in aceeasi stare sunt plasate sub o noua
destinatie vamala aprobata de organul vamal.

S-ar putea să vă placă și