Sunteți pe pagina 1din 13

Arte vizuale și abilități practice

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Arta din jurul tău (S2-3); Lumea în creion(S4)


Perioada: 4 săptămâni (S1-2-3-4);S1 - recapitulare
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
3 1.1. Recunoașterea unor Trusa - familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru; Resurse materiale:
mesaje comunicate prin micului (2.1) manual (pag. 8-9), bloc de - observare
imagini în contexte familiare artist - exemplificarea utilizării diverselor materiale şi tehnici, pe desen A4, planşe model, sistematică
1.2. Diferențierea Materiale şi reproduceri şi pe lucrările elevilor;(2.1) desene ale copiilor, - activitete
caracteristicilor expresive ale instrumente - exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, pensule, reproduceri de artă, individuală,
elementelor de limbaj plastic necesare pentru vasul de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) şi tehnici de imagini, videoproiector frontală
în compoziții și în mediul orele de Arte lucru (acuarelă, guaşă, tempera, colaj, mixte);(2.1) Resurse procedurale:
înconjurător vizuale şi - aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu diferite exerciţiul, conversaţia,
1.3. Manifestarea receptivității abilităţi practice instrumente;(2.1) demonstraţia, observaţia,
față de mesajele exprimate - asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate explicaţia
prin limbaj vizual (tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale
2.1. Utilizarea în contexte colajului, ale modelajului);(2.1)
variate a materialelor în - exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic
funcție de proprietăți ale în tehnica acuarelei;(2.1)
acestora și de tehnici de lucru
4 adecvate Ce este arta? - identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de Resurse materiale:
2.2. Realizarea de creații Comunicarea broșuri, pliante, albume de artă, vizionarea de filme, manual (pag. 10-11), blocde - observare
funcționale în diverse tehnici prin imagini documentare, clipuri, reclame;(1.1) desen, pensule, acuarele, sistematică
pe diferite suporturi (hârtie, - mesaje exprimate prin publicitatea stradală; (1.1) pahar cu apă, planşe model, - portofoliu
confecții textile, ceramică, - identificarea mesajului transmis prin imagine în pictură, reproduceri de artă, imagini, - activitate
sticlă etc.) desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, videoproiector; individuală, în
2.3. Valorificarea elementelor monumentale, ceramice, vestimentație sau bijuterii, Resurse procedurale: echipă,
de limbaj plastic în compoziții arhitectură și/sau scenografie, fotografie și prin artele exerciţiul, conversaţia, frontală
tematice spectacolului;(1.2) demonstraţia, observaţia,
2.4. Modificarea expresiei - decorarea în echipă a unui tricou, folosind explicaţia, jocul didactic;
plastice inițiale prin tehnicileînvăţate (trasare, amprentare, stropire);(2.2)
remodelare
5 2.5. Participarea la activități Cum percepi - discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman; Resurse materiale: - observare
integrate adaptate nivelului de lumea din jurul (1.1) manual (pag.12-13), sistematică
vârstă, în care se asociază tău? - participarea la discuții despre diferențierea luminozității, pensule,acuarele, pahar cu - portofoliu
elemente de exprimare Cum recunoașterea formei, perceperea culorii obiectelor, apă, bloc de desen, planşe - activitate
vizuală, muzicală, verbală, funcţionează orientarea în spațiu, menținerea atenției și echilibrului; model, reproduceri de artă, individuală,
kinestezică ochiul? (1.2) imagini, videoproiector; frontală
Iluzii optice - observarea formelor naturale (elemente de morfologie Resurse procedurale:
Aplicație: Unde vizuală);(1.1) exerciţiul, conversaţia,
este - exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii unor demonstraţia, observaţia,
gândăcelul? efecte vizuale;(2.1) explicaţia
6 1.1. Recunoașterea unor Recapitulare. - realizarea unui proiect cu tema Cum te comporţi în Resurse materiale: - observare
mesaje comunicate prin Evaluare muzeu?;(1.1) manual (pag. 14), broşuri, sistematică
imagini în contexte familiare Proiect: Cum te pliante de la muzee, - proiect
1.2. Diferențierea comporţi în - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la videoproiector; activitate în
caracteristicilor expresive ale muzeu? întrebări referitoare la unitatea parcursă;(1.1) Resurse procedurale: echipă
elementelor de limbaj plastic exerciţiul, conversaţia,
în compoziții și în mediul observaţia, analiza;
7 înconjurător Ce poţi face cu - exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj Resurse materiale: - - observare
2.1. Utilizarea în contexte un creion? plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de artă;(2.3) manual (pag. 16-17), bloc de sistematică
variate a materialelor în Punctul – - observarea punctului ca element constitutiv al desen A4, planşe model, - portofoliu
funcție de proprietăți ale element de universului vizual (dimensiuni, fragmentări, contraste); desene ale copiilor, - activitate
acestora și de tehnici de lucru limbaj (2.3) reproduceri de artă, individuală,
adecvate plastic - exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic imagini, videoproiector; frontală
2.3. Valorificarea elementelor Aplicație: Brad cu ajutorul punctului;(2.1) Resurse procedurale:
de limbaj plastic în compoziții punctat - identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce exerciţiul, conversaţia,
tematice poate exprima el);(1.2) demonstraţia, observaţia,
- compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze explicaţia
punctul ca element de limbaj plastic;(2.1)
8-1 Ritmul liniilor - exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic Resurse materiale: manual - observare
Linia – element pe planşe model, imagini, reproduceri de artă;(2.3) (pag. 18), bloc de desen, sistematică
- exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, planşe model, desene ale - activitate
de limbaj plastic.
oblice, curbe, frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse; copiilor, reproduceri de artă, individuală,
Modele de linii: (2.3) imagini, videoproiector; frontală
Brazi - observarea formelor naturale (elemente de morfologie Resurse procedurale:
vizuală);(1.1) exerciţiul, conversaţia,
2 ore - exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la demonstraţia, observaţia,
gros) pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de explicaţia
volum;(2.1)
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea în creion(S5-6-7); Magia culorilor(S8)
Perioada: 4 săptămâni (S5-6-7-8)
Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. conținut procedurale

2-3 1.1. Recunoașterea unor Perspectiva - exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin Aplicație: Drum model, imagini, reproduceri de artă;(2.3) (pag. 19), pensule, acuarele, sistematică
imagini în contexte familiare pierdut - exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj bloc de desen, planşe model, - portofoliu
1.2. Diferențierea (înălţime, lăţime şi adâncime);(1.2) reproduceri de artă, imagini, - activitate
caracteristicilor expresive ale - realizarea unui peisaj respectând regulile videoproiector individuală,
elementelor de limbaj plastic 2 ore perspectivei;(2.1) Resurse procedurale: exerciţiul, frontală
în compoziții și în mediul conversaţia,
înconjurător demonstraţia, observaţia,
2.1. Utilizarea în contexte explicaţia
4-5 variate a materialelor în Cum desenezi - exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe Resurse materiale: manual - observare
funcție de proprietăți ale un personaj? planşe model, imagini, reproduceri de artă;(1.2) (pag. 20-21), bloc de desen, sistematică
acestora și de tehnici de lucru Portretul. - exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau creioane HB,2B,3B planşe - evaluare
adecvate Aplicație: de gri-închis prin valorare (hașurare);(2.3) model, desene ale copiilor, reciprocă
2.3. Valorificarea elementelor Desenează-l pe - compunerea unui spaţiu plastic în care să se reproduceri de artă, imagini, - activitate
de limbaj plastic în compoziții Andrei! evidenţieze corpul uman;(2.3) videoproiector; individuală,
tematice Resurse procedurale: exerciţiul, frontală, în
2.4. Modificarea expresiei 2 ore conversaţia, demonstraţia, perechi
plastice inițiale prin observaţia, explicaţia
6 remodelare Recapitulare - realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi Resurse materiale: manual - observare
2.5. Participarea la activități Evaluare analiza acestora în funcţie de criterii stabilite;?(2.5) (pag. 22), lucrările elevilor, sistematică
integrate adaptate nivelului de Proiect: Carte - notarea compoziţiilor realizate de către elevi;(2.3) videoproiector; - proiect
vârstă, în care se asociază de colorat Resurse procedurale: - activitate în
elemente de exprimare conversația, observația; echipă
7-8 vizuală, muzicală, verbală, Povestea - identificarea culorilor din cercul culorilor;(1.1) Resurse materiale: manual - observare
kinestezică culorilor - recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în (pag. 24-25), bloc de desen A4, sistematică
Culori primare şi imagini şi în jurul nostru;(1.2) pensule, acuarele, pahar cu apă, - portofoliu
culori binare - dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care planşe model, desene ale - activitate
Aplicație: este culoarea ta preferată?”;(1.1) copiilor, reproduceri de artă, individuală,
Titirezul - compunerea unui spaţiu plastic în care să se videoproiector; frontală
fermecat evidenţieze culorile primare şi/sau pe cele binare; Resurse procedurale: exerciţiul,
Experiment: (2.3) conversaţia, demonstraţia,
Descompunere - exerciţii de obţinere a culorilor binare;(2.3) observaţia, explicaţia, jocul
a culorilor didactic
2 ore
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia culorilor
Perioada: 3 săptămâni (S9-10-11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1-2 1.1. Recunoașterea unor Forme şi - identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin nuanţe de artă;(1.2) (pag. 26-27), bloc de desen, sistematică
imagini în contexte familiare Forma - exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a pensule, acuarele, pahar cu - portofoliu
1.2. Diferențierea spontană. două culori vecine în cercul culorilor;(2.1) apă, planşe model, - activitate
caracteristicilor expresive ale Forma elaborată - nuanţarea bilaterală a unei culori;(1.2) reproduceri de artă, individuală,
elementelor de limbaj plastic Aplicație: Joc de - realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite tehnici: videoproiector; frontală
în compoziții și în mediul culori monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a culorilor, tehnica Resurse procedurale:
înconjurător 2 ore sforii colorate, dirijarea jetului de aer;(2.3) exerciţiul, conversaţia,
1.3. Manifestarea receptivității demonstraţia, observaţia,
față de mesajele exprimate explicaţia;
3-4 prin limbaj vizual Tonuri şi - identificarea şi folosirea nonculorilor;(1.2) Resurse materiale: manual
2.1. Utilizarea în contexte nonculori (pag.28-29 ), pensule, - observare
- sesizarea rolului nonculorilor;(1.1)
variate a materialelor în Volumul acuarele, pahar cu apă, bloc sistematică
funcție de proprietăți ale obiectelor - observarea şi identificarea tonurilor unei culori;(1.2) de desen, planşe model, - portofoliu
acestora și de tehnici de lucru Aplicație: - combinarea celor două nonculori în proporţii diferite;(2.1) reproduceri de artă, - activitate
adecvate Vas cu flori videoproiector; individuală,
2.3. Valorificarea elementelor - combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în
2 ore Resurse procedurale: frontală
de limbaj plastic în compoziții cercul culorilor;(2.1)
exerciţiul, conversaţia,
tematice - realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind demonstraţia, observaţia,
tonuri de culoare;(2.3) explicaţia
5-6 Recapitulare. - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la Resurse materiale: manual
Evaluare întrebări referitoare la unitatea parcursă;(1.2) (pag. 30), imagini, planşe - evaluare
Proiect: - realizarea unui proiect cu tema Sunt român!(desenarea model reciprocă
Sunt român! şi decorarea iei româneşti cu linii, puncte, forme Resurse procedurale: - proiect
2 ore elaborate; (1.3) exerciţiul, conversaţia, - activitate
- pictură în forme spontane – Covoraşul românesc;(1.3) observaţia, analiza, turul individuală, în
- pictură în tonuri de culoare – Căni de lut;(1.3) galeriei echipă
- decupaj - Hora unirii;(1.3)
- colaj – Harta României;(1.3)
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: La gura sobei
Perioada: 3 săptămâni (S12-13-14)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1-2 1.1. Recunoașterea unor În casa bunicii - recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin Cusături şi elemente decorative;(1.1) (pag. 32-33), etamină, aţă, sistematică
imagini în contexte familiare împletituri - observarea rolului liniei ca element decorativ (pe lipici, foarfecă, videoproiector - portofoliu
1.2. Diferențierea Aplicație: ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări Resurse procedurale: - activitate
caracteristicilor expresive ale Semn de carte arhitecturale decorative etc.);(1.1) conversaţia, demonstraţia, individuală,
elementelor de limbaj plastic 2 ore - definirea stilizării;(1.2) explicaţia, exerciţiul frontală
în compoziții și în mediul - exerciţiu – joc de realizare a unui motiv decorativ cu
înconjurător ajutorul liniei ca element de limbaj plastic;(2.1)
1.3. Manifestarea receptivității - confecţionarea unui semn de carte din etamină;(2.2)
față de mesajele exprimate - utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile (împletire,
prin limbaj vizual tăiere, croire, coasere);(2.4)
2.2. Realizarea de creații
3-4 Atelierul lui - participarea la discuţii privind elementele decorative Resurse materiale: manual
funcționale în diverse tehnici
Moş Crăciun specifice sărbătorilor de iarnă;(1.1) (pag. 34-35), carton alb, - observare
pe diferite suporturi (hârtie,
Șablonare. - identificarea materialelor din care sunt confecționate carton colorat, creioane, lipici, sistematică
confecții textile, ceramică,
Decupare diverse obiecte;(1.1) hârtie glasată, foarfecă, - portofoliu
sticlă etc.)
Aplicație: - confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, videoproiector; - activitate
2.3. Valorificarea elementelor
Steluțe pentru oameni-de-zăpadă etc.;(2.4) Resurse procedurale: individuală,
de limbaj plastic în compoziții
pom conversaţia, demonstraţia, frontală
tematice
2 ore explicaţia, exerciţiul
2.4. Modificarea expresiei
plastice inițiale prin
5 Vine Anul Nou! - vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare;(1.3) Resurse materiale: manual - observare
remodelare
Elemente - formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile (pag. 36-37), carton alb, sistematică
2.5. Participarea la activități
decorative populare;(1.1) carton colorat, creioane, lipici, - portofoliu
integrate adaptate nivelului de
Aplicații: Mască; - participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul hârtie glasată, foarfecă, - activitate
vârstă, în care se asociază
Felicitare Nou;(1.1) videoproiector; individuală,
elemente de exprimare
- îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea Resurse procedurale: frontală
vizuală, muzicală, verbală,
formei de felicitare;(2.2) conversaţia, demonstraţia,
kinestezică
- crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, explicaţia, exerciţiul, jocul de
împletirea, coaserea şi lipirea;(2.3) rol
6 Recapitulare. - expoziţie de lucrări;(2.5) Resurse materiale: manual - observare
Evaluare - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la (pag. 38), linguri de lemn, sistematică
Proiect: Păpuşi întrebări referitoare la unitatea parcursă;(1.2) batiste albe şi colorate, fire - proiect
- realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele;(1.3) de lână, panglici colorate, - activitate în
vesele foarfecă, lipici, marker, perechi,
lucrările elevilor; echipă
Resurse procedurale:
conversaţia, jocul de rol,
observaţia, analiza
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumini și umbre
Perioada: 3 săptămâni (S15-16-17)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1 1.1. Recunoașterea unor Culori calde, - recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci;(1.2) Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin culori reci - obţinerea culorilor reci prin amestecul în proporţie mai (pag.40-41), bloc de desen sistematică
imagini în contexte familiare Semnificaţia mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte culori în A4, pensule, acuarele, pahar - portofoliu
1.2. Diferențierea culorilor cantitate mai mică;(2.1) cu apă, lavete colorate, - activitate
caracteristicilor expresive ale Aplicație: - obţinerea culorilor calde prin amestecul în proporţie mai panglică, perforator, foarfecă, individuală,
elementelor de limbaj plastic Cizmuliţa- mare a culorilor roșu, oranj, galben cu alte culori în marker, planşe model, desene frontală
în compoziții și în mediul surpriză cantitate mai mică;(2.1) ale copiilor, reproduceri de
înconjurător - identificarea senzaţiilor pe care le provoacă aceste artă, videoproiector;
1.3. Manifestarea receptivității culori;(1.1) Resurse procedurale:
față de mesajele exprimate - exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea unei exerciţiul, conversaţia,
prin limbaj vizual cizmuliţe în culori calde şi culori reci;(2.1) demonstraţia, observaţia,
2.1. Utilizarea în contexte explicaţia;
variate a materialelor în
2 funcție de proprietăți ale - participarea la discuţii privind importanţa fotografiei;(1.1) Resurse materiale: manual
acestora și de tehnici de lucru Arta realizării - cunoaşterea componentelor aparatului foto;(1.1) (pag. 42-43), bloc de desen - observare
adecvate fotografiei - exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și deosebirilor A4, pensule, acuarele, pahar sistematică
2.3. Valorificarea elementelor Mici secrete dintre exprimarea în limbaj fotografic și limbajul artelor cu apă, planşe model, desene - portofoliu
de limbaj plastic în compoziții pentru plastice pe aceeași temă (vas cu flori - pictură şi vas cu ale copiilor, reproduceri de - evaluare
tematice realizarea flori – fotografie);(1.3) artă, imagini, aparat foto reciprocă
2.4. Modificarea expresiei unei fotografii - realizarea unui album foto cu o anumită temă;(2.5) Resurse procedurale: - activitate
plastice inițiale prin reuşite exerciţiul, conversaţia, individuală,
remodelare demonstraţia, observaţia, frontală
2.5. Participarea la activități explicaţia
integrate adaptate nivelului de
3 vârstă, în care se asociază Mari artişti - vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae Resurse materiale: manual - portofoliul
elemente de exprimare (extindere) Grigorescu;(1.3) (pag. 44-45), film documentar, - activitate în
vizuală, muzicală, verbală, Nicolae - identificarea unor opere importante ale artistului;(1.1) imagini cu operele artistului echipă
kinestezică Grigorescu - organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu Resurse procedurale:
întrebări despre Nicolae Grigorescu;(1.1) conversaţia, exerciţiul

4 Recapitulare. - expoziţie de lucrări;(2.5) Resurse materiale: manual - proiect


Evaluare - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la (pag. 46 ), carton, guaşe, - activitate
Proiect: Ramă întrebări referitoare la unitatea parcursă;(1.2) hârtie creponată, foarfecă, un individuală,
pentru fotografii - realizarea unei rame pentru fotografii;(2.4) cutter, lipici, un cartof frontală
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul
5-6 1.1. Recunoașterea unor Recapitulare și - participarea la discuții despre comunicarea prin imagine Resurse materiale: manual - proiect
mesaje comunicate prin evaluare la în pictură, desen/grafică;(1.1) (pag. 47 ), carnețel de 20 de - activitate
imagini în contexte familiare finalul - exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme pagini sau coli A4, creioane individuală,
2.3. Valorificarea elementelor semestrului ușor de recunoscut;(2.3) colorate sau guașe frontală
de limbaj plastic în compoziții Proiect: - realizarea unui desen animat după o poveste cunoscută; Resurse procedurale:
thematic Desen animat (2.5) conversaţia, exerciţiul
2.5. Participarea la activități (Lizuca și
integrate adaptate nivelului de Patrocle)
vârstă, în care se asociază 2 ore
elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe Pământ
Perioada: 4 săptămâni (S1-2-3-4)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1-2 1.1. Recunoașterea unor Arta plierii - observarea unor imagini;(1.1) Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin hârtiei - identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea obiectelor; (pag. 6-7), hârtie glasată, sistematică
imagini în contexte familiare Origami (1.2) marker, şnur pentru mărţişor, - portofoliu
1.2. Diferențierea Aplicație: - definirea tehnicii origami;(1.2) capsator - activitate
caracteristicilor expresive ale Pisicuţă - descrierea etapelor necesare pentru realizarea pisicuţei; Resurse procedurale: individuală,
elementelor de limbaj plastic 2 ore (1.2) conversația, demonstrația, frontală
în compoziții și în mediul - confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami;(2.1) explicația, exercițiul
înconjurător - confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami
2.1. Utilizarea în contexte (bărcuţa, coiful, solniţa);(2.2)
3-4 variate a materialelor în Arta rulării - participarea la discuţii privind rolul decorării unor obiecte; Resurse materiale: manual - observare
funcție de proprietăți ale hârtiei - definirea tehnicii quilling;(1.1) (pag. 8-9), cartoane A4 sistematică
acestora și de tehnici de lucru Quilling - stabilirea unor asemănări şi deosebiri între tehnicile origami colorate, sfoară, foarfecă, - portofoliu
adecvate Aplicație: şi quilling;(1.2) lipici, ac pentru rularea hârtiei - activitate
2.2. Realizarea de creații Ramă foto - confecţionarea unei rame foto folosind tehnica quilling;(2.3) Resurse procedurale: individuală,
funcționale în diverse tehnici 2 ore - decorarea unor picturi folosind tehnica quilling;(2.4) conversația, demonstrația, frontală
pe diferite suporturi (hârtie, explicația, exercițiul
5-6 confecții textile, ceramică, Felicitări, cu - participarea la discuţii privind felicitările şi semnificaţia Resurse materiale: manual - observare
sticlă etc.) drag! acestora;(1.1) (pag. 10-11), carton alb, sistematică
2.3. Valorificarea elementelor Monotipie - realizarea unor dialoguri între copii referitoare la ziua carton colorat, creioane - activitate
de limbaj plastic în compoziții Aplicație: Pastel mamei;(1.1) pastel, scobitoare, lipici, hârtie individuală,
tematice Colaj - jocuri de rol;(1.1) glasată, foarfecă, fluturi frontală
2.4. Modificarea expresiei Aplicații: - selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor realizate prin decupaţi
plastice inițiale prin Ghiocel; Fluturi monotipie;(1.2) Resurse procedurale:
remodelare veseli - exersarea folosirii creioanelor pastel;(2.1) conversația, demonstrația,
2 ore - realizarea unei felicitări folosind monotipia (cu creioane explicația, exercițiul, jocul de
pastel);(2.2) rol
- realizarea unor felicitări folosind colajul;(2.3)
7-8 Arta sculpturii - participarea la discuţii despre comunicarea prin sculptură; Resurse materiale: manual - evaluare
Modelaj în lut (1.1) (pag. 12-13), pastă de reciprocă
Aplicație: - identificarea materialelor din care au fost realizate obiectele modelaj (lut), instrumente - observare
Vas din lut sculptate/modelate;(1.2) pentru modelaj, planșetă, sistematică
2 ore - modelarea unui vas din lut;(2.4) acuarele, pensulă - activitate
- decorarea vasului cu linii, puncte, forme geometrice;(2.2) Resurse procedurale: individuală,
- pictarea formelor obţinute;(2.2) conversația, demonstrația, frontală
- aprecierea lucrărilor colegilor;(1.1) explicația, exercițiul, turul
galeriei
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe Pământ
Perioada: 3 săptămâni (S5-6-7)
Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1 1.1. Recunoașterea unor Forme din - selectarea dintr-o listă dată a obiectelor realizate din Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin plastilină plastilină;(2.1) (pag. 14-15), plastilină, sistematică
imagini în contexte familiare Modelaj - exerciţii de modelare a plastilinei;(2.1) planșetă, videoproiectorul - portofoliu
1.3. Manifestarea receptivității Aplicație: - exerciţii de modificare a unor forme geometrice din Resurse procedurale: - activitate în
față de mesajele exprimate Glob pământesc plastilină;(2.1) conversația, demonstrația, perechi,
prin limbaj vizual - modelarea din plastilină a unui glob pământesc;(2.4) explicația, exercițiul, jocul individuală,
2.1. Utilizarea în contexte - joc didactic: Ghici ce obiect lipseşte?;(1.1) didactic frontală
variate a materialelor în
2-3 funcție de proprietăți ale Forme din - identificarea materialelor din care sunt lucrate obiectele din Resurse materiale: manual - observare
acestora și de tehnici de lucru hârtie imagini;(1.1) (pag. 16-17), ziare vechi, sistematică
adecvate amestecată - definirea unui vulcan (brainstormig);(1.1) aracet, făină, recipient de - portofoliu
2.2. Realizarea de creații Modelaj - prepararea amestecului de hârtie;(2.4) plastic, polistiren, - activitate în
funcționale în diverse tehnici Aplicație: - realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie amestecată; videoproiector; perechi,
pe diferite suporturi (hârtie, Macheta unui (2.5) Resurse procedurale: individuală,
confecții textile, ceramică, vulcan - joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce material este conversația, brainstorming, frontală
sticlă etc.) 2 ore făcut obiectul!;(1.1) demonstrația, explicația,
2.3. Valorificarea elementelor - confecţionarea unor bijuterii din hârtie amestecată;(2.2) exercițiul, jocul didactic
de limbaj plastic în compoziții
4-5 Sărbătorim - participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de Paşte şi Resurse materiale: manual - observare
tematice
Paştele! despre semnificaţia acestora;(1.1) (pag. 18-19), ouă, aţă, lipici, sistematică
2.4. Modificarea expresiei
Decorare - vizionarea unor documentare despre încondeierea ouălor; foarfecă, nasturi coloraţi, - activitate în
plastice inițiale prin
Tradiții: (1.3) videoproiector perechi,
remodelare
Ouă vesele - realizarea unei păpuşi decorarea ouălor cu ajutorul unor Resurse procedurale: individuală,
2.5. Participarea la activități
de Paşte materiale sintetice;(2.2) conversația, demonstrația, frontală
integrate adaptate nivelului de
2 ore - teatrul de păpuşi (pe echipe);(2.5) explicația, exercițiul, jocul de
vârstă, în care se asociază
rol
elemente de exprimare vizuală,
6-1 muzicală, verbală, kinestezică Din folclorul - iniţierea unor dialoguri între copii cu tema Obiceiuri Resurse materiale: manual - evaluare
copiilor populare;(1.1) (pag. 20-21), lut, frunze, flori, reciprocă
Ornamentare - citirea unor numărători şi strigături din folclorul copiilor;(1.1) scobitoare, videoproiector - portofoliu
Tradiţii. Aplicație: - vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare;(1.3) Resurse procedurale: - activitate în
Caloian - formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile conversația, demonstrația, perechi,
2 ore populare;(1.1) explicația, exercițiul, jocul de individuală,
- modelarea din lut a păpuşii Caloian;(2.2) rol frontală
- decorarea păpuşii cu materiale naturale;(2.3)
- aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor date;(1.1)
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe Pământ(S8-9); Și tu poți fi arhitect(S10)
Perioada: 3 săptămâni (S8-9-10)
Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. conținut procedurale
2 1.1. Recunoașterea unor Mari artişti - vizionarea unui documentar (PPT) despre Constantin Resurse materiale: manual - portofoliu
mesaje comunicate prin (extindere) Brâncuşi;(1.3) (pag. 22-23), film documentar, - activitate
imagini în contexte familiare Constantin - identificarea unor opere importante ale artistului;(1.1) imagini cu opere brâncuşiene individuală,
1.2. Diferențierea Brâncuşi. Un zeu - organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu Resurse procedurale: frontală
caracteristicilor expresive ale al sculpturii întrebări despre C. Brâncuşi;(1.1) conversaţia, exerciţiul
3-4 elementelor de limbaj plastic Recapitulare - turnarea unei vaze din ipsos;(2.4) Resurse materiale: manual -autoevaluare
în compoziții și în mediul Evaluare - decorarea vazei;(2.3) (pag. 24), ipsos, pahar de - proiect
înconjurător Proiect: Vază din - selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la plastic, beţişor pentru - activitate
1.3. Manifestarea receptivității ipsos întrebări referitoare la unitatea parcursă;(1.1) amestec, flori, crenguţe, individuală,
față de mesajele exprimate 2 ore markere, videoproiector frontală
prin limbaj vizual Resurse procedurale:
2.1. Utilizarea în contexte conversaţia, exerciţiul
5 variate a materialelor în Casa de vis - observarea unor imagini;(1.2) Resurse materiale: manual - observare
funcție de proprietăți ale Macheta unei - compararea tipurilor de clădiri din imagine;(1.2) (pag. 26-27), hârtie glasată, sistematică
acestora și de tehnici de lucru case - identificarea modului de utilizare al acestora;(1.2) carioca, lipici, videoproiectorul - proiect
adecvate Aplicație: Cine - participarea la unele discuţii despre arhitectură şi arhitecţi Resurse procedurale: - activitate
2.3. Valorificarea elementelor stă aici? celebri;(1.1) conversația, demonstrația, individuală,
de limbaj plastic în compoziții - descrierea etapelor necesare pentru realizarea căsuţei;(1.1) explicația, exercițiul frontală
tematice - construirea căsuţei;(2.5)
2.4. Modificarea expresiei - decorarea căsuţei;(2.1)
plastice inițiale prin - construirea unei case folosind tehnica tangram;(2.4)
remodelare
6-1 2.5. Participarea la activități Sate si oraşe - stabilirea unor asemănări şi deosebiri între clădirile din Resurse materiale: manual - evaluare
integrate adaptate nivelului de Macheta unui mediul rural şi cele din mediul urban;(1.1) (pag. 28-29), cutii de carton, reciprocă
vârstă, în care se asociază oraş/ sat - definirea unei machete;(1.1) foarfecă, lipici, hârtie colorată, - observare
elemente de exprimare vizuală, Aplicație: - identificare rolului unei machete;(1.1) culori sistematică
muzicală, verbală, kinestezică Pe strada - construirea machetei pe baza etapelor date;(2.5) Resurse procedurale: - activitate
principală - construirea machetei Pe strada principală ;(2.5) conversația, demonstrația, individuală,
2 ore explicația,exercițiul, turul frontală
galeriei
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Și tu poți fi arhitect
Perioada: 2 săptămâni (S11-12)
Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. conținut procedurale
2 1.1. Recunoașterea unor Macheta unui - formularea unor întrebări şi răspunsuri privind castelele şi Resurse materiale: manual - evaluare
mesaje comunicate prin castel rolul acestora;(1.1) (pag. 30-31), cartoane, reciprocă
imagini în contexte familiare Aplicație: - identificarea unor castele şi localizarea acestora;(1.1) foarfecă, lipici, role de hârtie, - observare
1.2. Diferențierea Castelul meu - participarea la jocuri de observare a elementelor din mediul hartă sistematică
caracteristicilor expresive ale înconjurător;(1.2) Resurse procedurale: - activitate
elementelor de limbaj plastic - construirea machetei unui castel (în echipă);(2.5) conversația, demonstrația, individuală,
în compoziții și în mediul explicația, exercițiul, jocul de frontală, în
înconjurător rol echipă
3 1.3. Manifestarea receptivității Mari artişti - participarea la discuţii despre comunicarea prin arhitectură; Resurse materiale: - observare
față de mesajele exprimate (extindere) (1.1) manualul (pag. 32-33), PPT, sistematică
prin limbaj vizual Antoni Gaudi. - vizionarea unor filmuleţe sau PPT despre Gaudi şi opera materiale reciclabile: peturi, - portofoliu
2.3. Valorificarea elementelor Lumea fantastică sa;(1.3) ambalaje, pahare de plastic - activitate
de limbaj plastic în compoziții a unui arhitect - construirea unei machete originale din materiale reciclabile; Resurse procedurale: individuală,
tematice (2.4, 2.5) conversația, demonstrația, frontală
2.4. Modificarea expresiei explicația
4 plastice inițiale prin Recapitulare - selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative Resurse materiale: manual - observare
remodelare Evaluare din unitatea de învăţare parcursă;(1.1) (pag. 34), hârtie, creion, riglă, sistematică
2.5. Participarea la activități Proiect: - identificarea elementelor importante ale unei străzi;(1.1) cartoane, carioca, lipici, - proiect
integrate adaptate nivelului de Strada şcolii - desenarea unei schiţe a străzii şcolii;(2.3) scobitori - autoevaluare
vârstă, în care se asociază - construirea unei machete cu titlul Strada şcolii în viitor;(2.5) Resurse procedurale: - activitate
elemente de exprimare vizuală, conversația, demonstrația, individuală,
muzicală, verbală, kinestezică explicația, exercițiul, munca frontală, în
independentă echipă
Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea copiilor
Perioada: 4 săptămâni (S13-14-15-16)
Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1-2 1.1. Recunoașterea unor Micul croitor - observarea unor imagini;(1.2) Resurse materiale: manual - observare
mesaje comunicate prin Croire şi coasere - identificarea instrumentelor unui croitor;(1.2) (pag. 36,37), lavete, foarfecă, sistematică
imagini în contexte familiare Aplicație: - precizarea modului de utilizare al acestor instrumente;(1.1) ac, aţă, şnur, centimetrul de - autoevaluare
1.2. Diferențierea Peştişorul-penar - explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a croi, croitorie - activitate
caracteristicilor expresive ale tipar, etc.;(1.1) Resurse procedurale: individuală,
elementelor de limbaj plastic 2 ore - descrierea etapelor necesare pentru realizarea peştişorului- conversația, demonstrația, frontală
în compoziții și în mediul penar;(1.1) explicația, exercițiul, jocul de
înconjurător - confecţionarea peştişorului-penar;(2.2) rol
2.1. Utilizarea în contexte - joc de rol: La croitor;(2.1)
3 variate a materialelor în Atelierul - participarea la discuţii despre arta vestimentară;(1.1) Resurse materiale: manual - evaluare
funcție de proprietăți ale fanteziei - redecorarea unor obiecte(tricou, sacoşă);(2.2) (pag. 38-39), sac de plastic, reciprocă
acestora și de tehnici de lucru Articole de - confecţionarea unei pelerine;(2.4) foarfecă, hârtie autocolantă, - observare
adecvate vestimentaţie. - aprecierea produselor realizate de colegi;(1.1) şnur, marker, tricou, acuarele sistematică
2.2. Realizarea de creații Accesorii Resurse procedurale: - activitate
funcționale în diverse tehnici Aplicație: conversația, demonstrația, individuală,
pe diferite suporturi (hârtie, Pelerina explicația, exercițiul, jocul de frontală, în
confecții textile, ceramică, supereroului rol perechi
4-5 sticlă etc.) Arta - participarea la discuţii despre comunicarea prin arta Resurse materiale: manual - observare
2.3. Valorificarea elementelor păpuşărească spectacolului;(1.1) (pag. 40-41), paie, foarfecă, sistematică
de limbaj plastic în compoziții Marionete - construirea unui decor pentru teatrul de umbre;(2.4) scotch, coli, autocolante, - portofoliu
tematice Aplicație: Teatrul - punerea în scenă a unui mic spectacol de teatru de umbre; capac de la cutie de carton - activitate
2.4. Modificarea expresiei de umbre (1.1) Resurse procedurale: individuală,
plastice inițiale prin 2 ore - participarea la jocuri de umbre;(1.1) conversația, demonstrația, frontală, în
remodelare explicația, exerciţiul, joc de rol perechi
6 2.5. Participarea la activități Magazinul de - participarea la discuţii despre materialele reciclabile şi Resurse materiale: manual - observare
integrate adaptate nivelului de jucării despre importanţa reciclării;(2.4) (pag. 42-43), carton, creion, sistematică
vârstă, în care se asociază Jucării din - descrierea etapelor pentru realizarea fluturaşului;(2.4) riglă, recipient din plastic, - activitate
elemente de exprimare vizuală, materiale - confecţionarea fluturaşului;(2.3) acuarele individuală,
muzicală, verbală, kinestezică reciclabile - desenarea schiţelor unor jucării;(2.3) Resurse procedurale: frontală, în
Aplicație: - construirea unor jucării din materiale reciclabile;(2.3) conversația, demonstrația, echipă
Fluturaşul eco. - joc de rol: La magazinul de jucării;(1.1) explicația, exercițiul, munca
independentă, jocul de rol
7 Zmeul - o - definirea şablonului;(1.1) Resurse materiale: manual - observare
jucărie veche de - construirea unor şabloane;2.1) (pag. 44-45), hârtie albă, sistematică
milenii - confecţionarea unui zmeu cu ajutorul şablonului;(2.3) acuarele, resturi de hârtie, - proiect
Şablonare - construirea unui dragon zburător din resturi de hârtie (în sfoară, capsator, cartoane - activitate
Aplicație: Dragon echipă);(2.5) colorate, lipici individuală,
zburător Resurse procedurale: frontală, în
conversația, demonstrația, echipă,
explicația, exercițiul
8 1.1. Recunoașterea unor Recapitulare - selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative Resurse materiale: manual -autoevaluare
mesaje comunicate prin imagini Evaluare din unitatea de învăţare parcursă;(1.1) (pag. 46), carton guașe sau - expoziție de
în contexte familiare Proiect: Decor - crearea unui decor pentru punerea în scenă a unei poveşti; creioane colorate foarfecă, lucrări ale
2.5. Participarea la activități (2.5) polistiren elevilor
integrate adaptate nivelului de - dramatizarea poveștii Hansel şi Gretel;(1.1) Resurse procedurale: - activitate în
vârstă, în care se asociază conversaţia, explicaţia, munca echipă,
elemente de exprimare vizuală, independentă, exerciţiul, individuală
muzicală, verbală, kinestezică dramatizarea