Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic Educator

„Emil Racoviţă” Învăţător


Techirghiol Institutor
Profesor Specialitatea…………
Personal didactic auxiliar Specialitatea
CHESTIONAR
privind identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2018 - 2019

Pentru a veni în sprijinul dvs. în ceea ce priveşte formarea continuă şi pentru a adapta Oferta de
formare continuă la nevoile de dezvoltare profesionale ale dvs., vă rugăm să completaţi acest chestionar.

1.Precizaţi dacă în anul şcolar 2014-2015 aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD Giurgiu:
Da Nu
2. Dacă aţi răspuns afirmativ la prima întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat (denumire şi nr.
credite):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Dacă aţi răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi participat la cursuri de
formare prin CCD Giurgiu:
m-am perfecţionat prin grade didactice
( definitivat; gr. did. II, gr. did. I; masterat, doctorat, altele___________________________)
nu am dorit
nu am putut (specificaţi motivul)________________________________________________
4. Consideraţi importantă activitatea de formare continuă/ perfecţionare pentru cariera unui cadru didactic?
Da Nu
5. În ce măsură aţi aplicat la clasă competenţele dobândite la cursurile de formare
În foarte măsură Mare măsură Mică măsură
6. Alegeţi domeniul în care aveţi nevoia de formare:
Curriculum
Proiectare
Metode şi mijloace
Organizarea şi conducerea colectivului de elevi
Evaluare
TIC
Nevoi speciale în clasă
Altele………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Din Oferta de programe CCD alegeţi programele la care aţi dori să participaţi:

Nr.
Denumirea cursului
crt.
Cursuri acreditate
1 Antreprenoriatul – inițiativă şi acțiune economică (OMENCŞ Nr.4475 din
06.07.2016), 62 ore/ 15 credite
2 Democraţie participativă: Proiectul Cetăţeanul (OMENCŞ Nr.5031 din 26.08.2016)
89 ore/22 credite
3 Educaţie pemtru cetăţenie democratică (OMEN Nr.4586 din 09.08.2017)
44 ore/11 credite
4 Management educațional pentru o școală europeană (OM Nr.5026 din 04.09.2018)
5 Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional (OMENCŞ
Nr.4475 din 06.07.2016), 50 ore/ 12 credite
Cursuri avizate
1. Consiliere şi orientare
2. Definitivat și titularizare – psihopedagogie specială
3. Didactica predării limbii române
4. Impactul proiectelor asupra şcolii şi comunităţii
5. Pași către un alt ciclu de învățare
6. Parteneriate școală comunitate
7. Impactul proiectelor asupra şcolii şi comunităţii
8. Pași către un alt ciclu de învățare
9. Parteneriate școală comunitate
10. Puericultură
11. Strategii didactice pentru un traseu metodic optim
12. Utilizarea eficientă a calculatorului în activitatea didactică
13. Crearea testelor computerizate
14. Cum predăm textul literar
15. Curriculum adaptat şi C.E.S.
16. Dezbatere, oratorie şi gândire critică – „Tinerii dezbat”
17. Evaluarea didactică de calitate – între proiectare și realizare
18. Ghidul profesorului debutant
19. Instrumente WEB 2.0 pentru predare-învățare
20. Curriculum adaptat şi C.E.S.
21. Dezbatere, oratorie şi gândire critică – „Tinerii dezbat”
22. Evaluarea didactică de calitate – între proiectare și realizare
23. Ghidul profesorului debutant
24. Instrumente WEB 2.0 pentru predare-învățare
25. Lecţia de limba engleză între teorie şi practică
26. Metoda C.L.I.L. – învăţarea integrată a limbii străine în grădiniţă
27. Noul curriculum gimnazial la limba și literatura română – inovații și provocări
28. Predarea-învăţarea centrată pe elev
29. Profesor-Părinte, dialoguri constructive
30. Lecţia de limba engleză între teorie şi practică
31. Metoda C.L.I.L. – învăţarea integrată a limbii străine în grădiniţă
32. Noul curriculum gimnazial la limba și literatura română – inovații și provocări
33. Predarea-învăţarea centrată pe elev
34. Profesor-Părinte, dialoguri constructive
35. Lecţia de limba engleză între teorie şi practică
36. Valorificarea evaluării în procesul educațional
37. Definitivat şi titularizare - Limba şi literatura română
38. Evaluarea competențelor – de la teorie la practică – ECTePro
39. Facilitarea învăţării în context nonformal
40. Motivarea elevului - valiza cu resurse
41. Valorificarea evaluării în procesul educațional
42. Definitivat şi titularizare - Limba şi literatura română
43. Planul Dalton
44. Educaţia deschisă (ED) şi resursele educaţionale deschise (RED)
45. eTwining – colaborare internațională
46. Învățarea prin activitățile de grup
47. Management și consiliere pentru cariera didactică
48. Instrumente specifice activităților extrașcolare și extracurriculare
49. Nonformal în educație. Educație out-door
50. Pregătirea pentru susținerea examenelor de definitivat și titularizare în învățământ a
cadrelor didactice din învățământul preșcolar
51. Strategii educaţionale incluzive
52. Violența în școală. Conștientizare și intervenție strategică
53. Tehnologii WEB 2.0 aplicate în bibliotecă
54. Aplicaţii Google utilizate în educaţie
55. Dezvoltare personală și comunicare motivațională
56. Educația senzorială – premisă a integrării copiilor cu C.E.S.
57. Formare utilizatori de aplicație CONCRET
58. Inteligența emoțională la copii și adolescenți
59. Managementul schimbării – o propunere pentru clasă
60. Manager de proiect-Dezvoltare școlară prin accesare de fonduri nerambursabile în
context Erasmus+
61. Medierea situațiilor conflictuale și de criză în clasa de elevi
62. Metode și tehnici teatrale utilizate în educație
63. Mnemotehnici. Strategii de învățare eficientă
64. Predarea-învățarea-evaluarea prin gaming sub corola noilor curricula
65. Strategii didactice
Propuneţi alte teme de formare continuă la care doriţi să participaţi
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8. Alegeţi varianta convenabilă de organizare a cursurilor de formare:
În timpul săptămânii, după programul şcolar
În timpul vacanţelor
În week-end
În ziua metodică a disciplinei de specialitate
9.Ce forme de perfecţionare , organizate de CCD răspund aşteptărilor dumneavoastră?
stagii tematice
seminarii interactive
sesiuni de comunicări
simpozioane
altele(daţi exemple)…………………………

10. Transmiteţi un mesaj Casei Corpului Didactic


………………………………………………………………………………………………………………………
Vă mulţumim!