Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL:DERIVAREA CU SUFIXE ŞI PREFIXE
TIPUL LECŢIEI: recapitulare
CLASA: a V-a
DATA: 12.06.2013
DURATA:50 min.

COMPETENŢA GENERALĂ:
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3.Sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii, în scopul clarificări acestora
2.2. Selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
4.2. Utilizarea ,în redactare,a unor sinonime, antonime şi derivate adecvate temei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O.1. Să definească derivarea,sufixele şi prefixele.
O.2. Să identifice cuvintele derivate.
O.3. Să sublinieze sufixele/prefixele din structura cuvintelor;
O.4. Să alcătuiască cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi prefixelor.
O.5. Să identifice antonime formate cu akutorul prefixelor.
RESURSE EDUCAŢIONALE:-manualul de Limba şi literatura română (Ed. Petrion.);
-capacităţile receptive ale elevilor de clasa a V-a;
-sala de clasă.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, scheme, text -suport.
 Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi

BIBLIOGRAFIE:
 Cîntiuc, Rita (coord.), Limba şi literatura română. Comunicare.Fişe de lucru, Ed. Nomina
 Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 2006
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, 1999

SCENARIUL DIDACTIC
C.S. Momentele lecţiei Ob. Detalii de conţinut Activităţi Metode şi Mijloace de Moduri Itemi de
op. de învăţare procedee învăţământ de evaluare
organiza
re
1.EVOCAREA Profesorul cere elevilor
să pregătească
Moment materialele necesare Caietele
organizatoric pentru lecţie. elevilor
.
Activitate
Verificare cantitativă şi -exerciţii de frontală
Verificarea temei calitativă a temei vocabular;
efectuate acasă. -exerciţii de
fonetică;
Conversaţia

Citiţi cu atenţie
textul şi
Conversaţia identificaţi
1.3
euristică cuvintele
Crearea unei atmosfere derivate.
care să trezească -exerciţii de
Captarea atenţiei interesul pentru identificare a Fişa de lucru Individual
subiectul lecţiei unor cuvinte 1
derivate; Frontal
Anunţarea temei şi a O1 Consemnarea titlului
obiectivelor lecţiei şi evidenţierea
paşilor pe care îi vor Expunerea
urma pe parcursul
lecţiei.
2.2 -exerciţii de Textul suport
Actualizarea identificare a
cunoştinţelor elementelor Definiţi
derivării; noţiunile:
Frontal cuvânt derivat,
Cuvânt de bază,
Cuvinte derivate radical, prefix,
sufix.
Cuvânt de bază

Rădăcină Conversaţia Alcătuiţi familia


II. REALIZAREA O3 -exerciţii de euristică lexicală a
SENSULUI Sufixe recunoaştere cuvântului
Prefixe a rădăcinii, pădure.
Dirijarea învăţării sufixelor şi
prefixelor;
-exerciţii de
formare de Fişa de lucru Alcătuiţi
cuvinte noi; 2 cuvinte noi cu
-exerciţii de ajutorul
formare a prefixelor şi
O2 familiei Problema sufixelor date.
lexicale; tizarea
Găsiţi
-exerciţii de antonimele
Identificare a cuvintelor date.
antonimelor
O4 alcătuite prin Completati
derivare cu tabelul cu
O5 prefixe. elementele
derivării.

Caietele Alcătuiţi
elevilor adverbe şi
adjective prin
derivare cu
sufixe.
III. REFLECŢIA Bărcuţa
familiei.
Obţinerea Restructurarea- Tabla
4.2 performanţei completarea activă a
cunoştinţelor.

Fişa de lucru Individual


Test
Indicarea sarcinilor de
învăţare pentru acasă. -exerciţii de Explicaţia Redactează o
Asigurarea retenţiei redactare a Frontal compunere de
şi a transferului unei 10-15 rânduri în
compuneri care să foloseşti
10 cuvinte
derivate.