Sunteți pe pagina 1din 56

COLEGIUL ECONOMIC „ VIRGIL MADGEARU ”

BUCUREȘTI

LUCRARE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI


DE OBȚINERE A CERTIFICATULUI DE COMPETENȚE
PROFESIONALE NIVEL 4.

SPECIALIZARE : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI


ECONOMICE

PROFESOR COORDONATOR :

BUCUREȘTI

2019
TEMA LUCRĂRII :
„CONTABILITATEA ȘI GESTIONAREA TREZORERIEI„

Cuprins:
ARGUMENT

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE


1.1 Scurt istoric al SC.CHRIS CONTI SERVICE .SRL
1.2 Contact de societate al firmei SC.CHRIS CONTI SERVICE .SRL
1.3 Structura organizatorică SC.CHRIS CONTI SERVICE .SRL
2. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI GESTIONAREA
TREZORERIEI.

3. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAȚII


CONTABILE
3.1. Aspectele teoretice;
3.2. Bilanțul inițial;
3.3. Înregistrarea operațiilor economico-financiare din luna martie a anului
2019;

4. STUDIU DE CAZ / ANALIZA CONCURENȚILOR FIRMEI


4.1. Analiza pieței pe care firma își desfășoară activitatea;
4.2. Analiza SWOT a firmei;
4.3. Analiza primilor 3 concurenți ai societății comerciale;

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE
ARGUMENT

Am ales tema : `` Contabilitatea si gestiunea trezoreriei `` , deoarece am descoperit de-


a lungul celor patru ani de liceu diferite materii de specialitate, dar contabilitatea a fost singura
materie care m-a atras de la început.Contabilitatea este vastă şi interesantă, prezentă în toate
domeniile de activitate, necesară şi în viaţa de zi cu zi pentru gestionarea propriilor resurse
financiare.

Intentionez să merg pe acest domeniu, deoarece este de viitor, întotdeauna va fi nevoie


de contabili atat timp cât există o economie.

Pentru acestă lucrare am ales firma SC. CHRIS CONTI SERVICE .SRL, deoarece este
firma la care am facut practica în timpul liceului şi m-am influenţat într-o anumită masură să ma
îndrept către partea de contabilitate.Personalul firmei este unul deosebit, organizat ce lucrează ca
o adevarată echipă, cu calitaţile şi aptitudinile cerute de fişa postului..

În concluzie, am ales această temă, deoarece îmi place contabilitatea şi consider că mă


va ajuta să mă organizez în viaţă şi să fiu un om calculat .
CAPITOLUL 1.
FIŞA DE IDENTITATE A SOCIETĂŢII
COMERCIALE
SC.CHRIS CONTI SERVICE .SRL

1) Elemente de identitate
Numele companiei:Chris Conti Service S.R.L.
Persoana de contact:Constantinescu Cristina
Adresa:Sos Pantelimon, Nr. 241, Bl. 61, Sc. A, Et. 9, Ap. 39, Sect. 2
Localitate:Bucureşti
Judeţ:Bucuresti
Telefon:021/6274153
Cod Unic de Identificare: RO 4217984
Nr. Registrul Comerţului: J40/15882/1993
Stare societate : ÎNREGISTRAT din data 11 Iunie 1993
Anul înfiinţării : 1993

În anul 2002,SC CHRIS CONTI SERVICE SRL a fost înscrisă în Tabloul CECCAR
(Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizati din Romania).

2) Statutul juridic
Forma juridică de constituire: SRL
Natura capitalului: privat
Asociaţi: asociat unic şi administrator: Carmen-Cristina Constantinescu
Tipuri de activitaţi desfăşurate:
* activitaţi de contabilitate;
* revizie contabilă;
* expertiză contabilă;
* consultaţii în domeniul fiscal;

3) Scurt istoric
Înfiinţată în anul 1993, Chris Conti Service S.R.L. îşi propune să ofere potenţiali-lor
clienţi achiziţionarea unor produse de calitate la cele mai bune preţuri.
Compania Chris Conti Service S.R.L. efectuează evidenţa şi expertiza contabilă
(bilanţuri, impozite, declaraţii fiscale, salarii). Firma noastră are o echipă de 5 angajaţi. În
principal, produsele şi serviciile noastre se adresează pieţei din România.
Raportul calitate-preţ al produselor şi serviciilor oferite de noi, este cel mai bun de pe
piaţă, iar satisfacţia dumneavoastră este obiectivul nostru prioritar.Personalul nostru e pregatit
în mod constant în traininguri organizate de companie.
Deşi suntem o firma tânără, în scurt timp am reuşit să ne impunem pe piaţă datorită
profesionalismului cu care tratăm clienţii şi a calitaţii produselor noastre.
Experienţa Chris Conti Service S.R.L., relaţiile bune cu companiile colaboratoare
reprezintă un capital serios şi un plus de valoare pe care îl punem la dispoziţia clienţilor
noştri.

4) Potenţialul deţinut

Resurse financiare:
Cifra de afaceri: 239,239 Lei

Resurse tehnologice:
Aparatura: 6 calculatoare, 1 laptop,2 imprimante.

Resurse umane:
5 angajati
5) Organigrama reprezintă redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a
subordonării și a legăturilor dintre compartimente din cadrul unei întreprinderi sau al unei
instituții.

Director general
contabil sef

Secretară

Contabil 1 Contabil 2 Contabil 3


CAPITOLUL 2 : NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND
CONTABILITATEA ȘI GESTIONAREA TREZORERIEI.

1.1 Conceptul de trezorerie,de active circulante financiare şi de lichiditate

Trezoreria este ansamblul operaţiunilor financiare desfăşurate de un agent economic


pentru atragerea disponibilitaţilor băneşti necesare şi utilizarea lor în vederea realizării obiectului
sau de activitate. Legat de activitatea agenţilor economici apare termenul de lichiditate care
reprezintă capacitatea unitaţii economice de a transforma imediat sau într-un anumit interval de
timp şi fără pierderi, mijloacele materiale sau creanţele de care dispune în bani de cont sau în
numerar. Lichiditatea dă expresie calitaţii activitaţii desfăşurate şi determină solvabilitatea
întreprinderii, adică aptitudinea acesteia de a-şi onora în orice moment obligaţiile ce decurg din
relaţiile cu creditorii săi.
Noţiunea de trezorerie a cunoscut diferite definiţii de-a lungul timpului.
 Într-o accepţiune globală trezoreria reprezintă diferenţa dintre activele şi datoriile
a căror lichiditate şi exigibilitate sunt imediate.
 Cea mai restransă definiţie a acesteia: Trezorerie = Disponibilitaţi
 Alta, mai extensivă, include pe langă disponibilitaţi şi titlurile de plasament
susceptibile a se transforma în disponibilitaţi.
 Definiţia acreditată de O.E.C.C.A. (Franţa) extinde conţinutul de trezorerie netă
adaugând disponibilitaţilor, titlurile de plasament, creditele pe termen scurt plus soldurile
creditoare ale conturilor curente, efectele comerciale scontate dar neajunse la scadenţă, precum şi
creanţele cedate (incluse în categoria angajamentelor în afara bilantului).
 O altă definţtie practică şi de altfel mai completă este reprezentată de suma
elementelor constitutive ale acesteia, adică a activelor si pasivelor de trezorerie. Conform
acesteia:
Trezoreria= Lichiditaţi ( în cont curent şi în casă)+ Active Financiare de Trezorerie
– Pasive de Trezorerie, unde:
Active financiare de trezorerie = Valori mobiliare de plasament + Efecte comerciale de
încasat + Bilete de trezorerie şi certificate de deposit.
Pasive de trezorerie = Soldul creditor al contului curent + Credite de trezorerie + Credite
de scont.
Activele circulante financiare sunt reprezentate de acele valori care fie sunt bani fie
au funcţie de bani.
În aceasta categorie intră:
-valori pe termen scurt negociabile sau investiţii temporare (acţiuni deţinute pe termen
scurt, obligaţiuni emise şi răscumpărate, obligaţiuni);
-disponibilitaţi băneşti (numerar în caserie, disponibilitaţi în contul bancar, valori de
încasat, acreditive, avansuri de trezorerie);
-alte valori: timbre fiscale, tichete de calatorie.
Valorile pe termen scurt negociabile sau investiţiile temporare sunt titluri de valoare
achiziţionate în vederea unui câstig pe termen scurt sau protejării lichiditaţilor. Valorile de
încasat se prezintă sub formă de efecte comerciale care pot fi depuse la o bancă spre încasare.
Avansurile de trezorerie delimitează disponibilitaţile băneşti repartizate spre a fi girate de
către administratori sau alte persoane împuternicite de întreprindere în vederea efectuarii unor
plaţi în favoarea întreprinderilor.
Acreditivul reprezintă mijloacele băneşti păstrate la bancă într-un cont distinct la
dispoziţia unui furnizor din care urmează a se efectua plaţile către acestea pe măsura livrării
mărfurilor, executării lucrarilor sau prestării serviciilor.

Lichiditatea se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în


bani. Aşadar, trebuie să existe un raport între elementele de activ în sensul că se poate stabili cât
din valoarea activului se afla sub formă lichidă în conturile de disponibilitaţi băneşti şi căt pot să
devină lichide imediat ( stocurile, creanţele ).

1.2 Clasificarea şi rolul activelor circulante financiare

Activele circulante financiare se clasifică în :


Investiţii financiare pe termen scurt sau titlurile de plasament sau valori mobiliare de
plasament sunt achizitionate în vederea vânzării si realizării unui câstig pe termen scurt.
În structura investiţiilor financiare pe termen scurt se includ: acţiuni, obligaţiuni, acţiuni
proprii răscumpărate, obligaţiuni emise şi răscumpărate de societate, precum şi alte titluri şi
creanţe cum sunt bonurile de tezaur pe termen scurt, certificate de depozit, etc.
Disponibilitaţile băneşti se prezintă sub forma numerarului din caseria societaţilor, a
depozitelor bancare în conturile curente de lei sau valută şi sub forma unor valori de încasat cum
ar fi cecurile de încasat, efectele de încasat şi efecte remise spre scontare.
Numerarul din caseria societaţilor se prezintă în lei sau valută şi alte valori ( timbre
fiscale si poştale, bilete de tratament şi odihnă, tichete şi bilete de călătorie, alte valori ).
Echivalentele de numerar sunt investiţii pe termen scurt şi extrem de lichide, uşor
convertibile în numerar al căror risc de schimbare este nesemnificativ. Acestea sunt: depozite la
termen cu scadenţa sub trei luni; acţiunile, obligaţiunile şi alte titluri foarte lichide achiziţionate
pentru a fi transfomate în numerar .
Conturile curente la bancă evidenţiază disponbilitaţile în lei sau valută ale
întreprinderii existente în conturile bancare. Prin aceste conturi se înregistrează toate operaţiunile
băneşti între societate şi bancă.
Acreditivul este o modalitate de decontare de regulă impusă de furnizor, care asigură
acestuia mijloacele băneşti pe masura livrării unor bunuri sau prestări de servicii.
Acreditivul reprezintă disponibilitaţile băneţti ale cumpărătorului virate într-un cont
distinct la dispoziţia furnizorului şi destinate achitării obligaţiilor faţă de acesta, pe măsura
livrării de mărfuri, executării de lucrări sau prestării de servicii. El poate fi alimentat şi din
credite bancare pe termen scurt, dacă cumpărătorul nu dispune de lichiditaşi proprii.
Avansuri de trezorerie sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau altor
salariaţi din unitate, în vederea efectuării unor plaţi în favoarea întreprinderii cum sunt:
· aprovizionări de materiale şi alte bunuri de valori mici;
· efectuarea de plaţi în cadrul unor acţiuni de protocol, reclamă si publicitate;
· cheltuieli de transport, deplasări, detaşări;
· servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii.
Avansurile de trezorerie pot fi acordate în lei şi devize. În cazul avansurilor în devize, la
decontarea lor pot să apară diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar.
 Alte valori de trezorerie în caseriile unitaţilor economice se mai pot păstra şi alte
valori, categorie în care sunt incluse: timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament si odihnă,
tichetele şi biletele de călătorie şi alte valori.

2.1 Categorii de riscuri aparute în tranzacţiile cu instrumente financiare

Pieţele financiare au un caracter volatil puternic. Preţurile instrumentelor tranzacţionate


sunt influenţate de factori diverşi , cum ar fi : tranzacţii pe plan mondial; politici fiscale,
monetare, de reglementare pe plan internaţional ; schimbări ale ratelor de dobândă; devalorizarea
monedelor.

Riscuri generale:

Riscul pietei reprezintă riscul pierderii valorii investiţiei datorită mişcărilor factorilor din
piaţă – preţurile şi instrumentele financiare, ratele de dobândă, cursurile de schimb valutar.

Ratele de dobândă reprezintă riscul schimbărilor ratelor de dobândă care au un efect ne-
favorabil asupra profitului sau valorii instrumentului. Schimbările în ratele de dobândă pot pune
în pericol deţinătorii instrumentelor financiare, aceştia având riscul pierderii capitalului.

Riscul valutar: investiţiile în instrumente, denominate în monede străine pot afecta ne-
favorabil prin coborârea cursului de schimb a acestei monede împotriva alteia.

Riscul de asimilare reprezintă riscul investitorilor care au investit într-o obligaţiune, care
nu sunt capabili să gasească aceleaşi condiţii de piaţă daca o anumită investitie a fost cedată , în
eventualitatea în care emitentul obligaţiunii îşi plateşte obligaţiile înainte de data scadenţei.

Riscul operaţional reprezintă riscul pierderilor directe sau indirecte survenite în urma u-
nui control intern neadecvat, o actiune umană, a organizaţiei sau eveniment extern.

Riscul de lichiditate apare în situaţiile în care o parte interesată să vândaă un anumit activ,
este în imposibilitate să o facă deoarece nimeni în piaţă nu doreşte să tranzacţioneze acel activ.
Există cerere dar nu şi oferta sau vice versa.
Riscul de volatilitate reprezintă riscul în conexiune cu mişcările preţului unui anumit in-
strument financiar. Riscul volatilitaţii este calculat ca diferenţa dintre nivelele minime şi maxime
ale preţului instrumentuluil financiar într-o anumită perioadă de timp

Riscul de credit reprezintă posibilitatea ca o parte contractatntă să nu poate să îşi înde-


pliinească de bunavoie sau să nu fie în stare să îşi îndeplinească obligaţiile care sunt puse de co-
mun acord in contract.

Riscul locaţiei ordinului acest risc este în conexiune cu locaţia pieţei pentru respectivul
activ. În momentul în care piaţa nu este locată în ţară de rezidenţă a investitorului, acesta îşi a-
sumă riscul valutar.

Riscul de decontare reprezintă riscul asupra faptului că decontarea într-un anumit sistem
de plată nu este realizată, datorită incapacitaţii unui participant dintr-un sistem de plată de a-şi
îndeplinii propirile obligaţii.

Riscul de custodie acest tip de risc apare in cazul investitiilor într-o anumită piaţă, de o-
bicei pe pieţele în dezvoltare, pe care regulile si reglementările cu privire la sistemul de servicii
de custodie poate fi mai putin dezvoltat în ceea ce priveşte protecţia investitorilor în comparati-
ve cu pieţele unde există reguli foarte stricte.

Riscul legal : riscurile de insecuritate, ca rezultat al acţiunilor legale sau insecuritatea


referitoare la aplicabilitatea contractelor, actelor legale sau sub-legale, de exemplu, legalitatea
contractului sau autorizarea legala a parţii care participă la contract.

Riscul politic reprezintă riscul ca un guvern să aplice taxe noi, obligaţii legislative sau
legale sau restrictii aplicabile instrumentelor financiare pentru un investitor care deja le deţine.

2.2. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de


rulment şi trezoreria netă

Principalii indicatori financiari sunt: fondul de rulment; necesarul de fond de rulment;


trezoreria.
Aceşti indicatori pot fi determinaţi în accepţiune patrimonială, pe baza bilanţului
financiar, iar în accepţiune funcţională, pe baza bilanţului funcţional. Indicatori utilizaţi în
analiza echilibrului

I. În accepţiune patrimonială:
Fondul de rulment patrimonial este indicatorul care exprimă în mărime absolută
lichiditatea unei întreprinderi (pe termen scurt).
FR = Capitaluri permanente – Active imobilizate = (Capitaluri proprii + Datorii pe
termen lung ) - Active imobilizate
FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt
Nevoia de fond de rulment reprezintă un element având natură de activ şi reprezintă
acea parte a activelor circulante care trebuie finanţate pe seama fondului de rulment:
NFR = (Active circulante – Disponibilităţi – Investiţii financiare) ­ Obligaţii pe termen
scurt
NFR = (Stocuri + Creanţe) – (Datorii pe termen scurt – Credite pe termen scurt)
Trezoreria netă reprezintă indicatorul care pune în corelaţie fondul de rulment cu
necesarul de fond de rulment şi exprimă: dacă este pozitivă, excedentul de numerar la sfârşitul
unui exerciţiu financiar; dacă este negativă, nevoia de numerar la finalul unui exerciţiu
financiar, acoperită pe seama creditelor de trezorerie (pe termen scurt).
II. În accepţiune funcţională
Fondul de rulment funcţional este denumit şi fondul de rulment net global (FRNG) şi
reprezintă un element de pasiv, practic, resursa de finanţare stabilă destinată să acopere
activele stabile (imobilizările).
FRNG = Resurse stabile – Active stabile(aciclice)
Fondul de rulment net global poate fi:
a) pozitiv (FRNG > 0 ↔ RS > AS)
În acest caz, din desfăşurarea activităţii întreprinderii se degajă un surplus de resurse
stabile (permanente) care poate fi utilizat pentru finanţarea altor nevoi ale întreprinderii.
În cazul întreprinderilor industriale, cazul ideal este atunci când FRNG > 0, întrucât
acestea au active stabile (imobilizări) de valori foarte mari, fiind necesară finanţarea durabilă
şi sigură a acestora.
b) negativ (FRNG < 0 ↔ RS < AS)
Este cazul când fondul de rulment poate fi denumit insuficienţă de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment (NFR) funcţională se calculeaza dupa relatia:
NFR = Active ciclice – Resurse ciclice
TN = FRNG – NFR = TA – TP
Trezoreria netă poate fi:
a) TN > 0 ­ pozitivă, caz în care din activitatea întreprinderii se degajă un surplus
monetar.
b) TN < 0 – negativă, caz în care întreprinderea apelează pentru finanţarea
dezechilibrului la un credit de trezorerie.
2.3 Analiza lichidităţii si solvabilităţii

Lichiditatea se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în


bani.
Solvabilitatea se referă la capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor băneşti şi de a-şi
onora plaţile la termenele scadente.
În studiile de bonitate efectuate de bănci, în cazul solicitărilor de credite, se foloseşte
indicatorul de lichiditate patrimoniala, calculat ca raport dintre suma disponibilităţilor şi
mijloacelor ce pot deveni lichide imediat supra datorii curente. Raportul trebuie să fie > 1.
Pentru analiza lichidităţii si solvabilităţii unei firme se recomandă folosirea metodei
ratelor.
Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:
a) Rata lichidităţii generale (Rlg) se determină prin raportarea valorii activelor curente
la valoarea pasivelor curente.
Active curente
Rlg : ---------------------
Pasive curente

b) Rata lichidităţii restrânse (Rlr) este cunoscută şi sub denumirea de 'rată rapidă' sau
'testul acid (quick ratio)', potrivit teoriei economice nord-americane. Ea exprimă capacitatea
întreprinderii de a-şi onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi.
Active curente – Stocuri
Rlr : --------------------------------
Pasive curente

c) Rata lichidităţi imediate (Rli) realizează corespondenţa dintre elementele cele mai
lichide ale activului cu obligaţiile imediat exigibile ale pasivului. Această rată, cunoscută şi sub
denumirea de rata capacitatii de plată imediate, măsoara capacitatea întreprinderii de rambursare
a datoriilor, utilizând disponibilităţile existente, astfel:
Plasamente si disponibilitati
Rli : -------------------------------------
Datorii imediat exigibile

În cadrul studiilor de evaluare economică şi în special în cazul transmiterii dreptului de


proprietate, se recomandă utilizarea următorilor indicatori :
a. solvabilitatea generală dată de raportul dintre active circulante si datorii curente.
b. solvabilitatea imediată dată de raportul dintre active circulante minus obligaţii supra
stocurilor.
c. solvabilitatea globală dată de raportul dintre active circulante plus active fixe supra
datorii totale.
Rate de solvabilitate:
a) , Rata solvabilităţii globale (Rsg) indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite de
către activele totale ale întreprinderii (active imobilizate si active circulante)
Activ total Active fixe + Active circulante
Rsg = ------------------ = ---------------------------------------
Datorii totale Datorii totale

b) Rata solvabilităţii patrimoniale (Rsp) indică ponderea capitalurilor proprii în pasivul


total
Capitaluri proprii
Rsp = ---------------------------------------------
Capitaluri proprii + Credite bancare

4 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante


Viteza de rotaţie a activelor circulante poate fi tratată ca un mijloc de caracterizare a eficienţei
utilizării activelor circulante dar şi ca instrument de dimensionare a fondului de rulment al firmei. Viteza
de rotaţie reflectă toate schimbările intervenite într-o perioadă determinată în activele de exploatare şi cea
financiară a firmei. Indicatorul sintetizează aspectele legate de procesul de aprovizionare şi producţie, de
reducerea posturilor, scurtarea ciclului de producţie sau a perioadei de desfacere şi încasare a
contravalorii bunurilor vândute.
Evaluarea vitezei de rotaţie a activelor circulante se realizează prin intermediul
următorilor indicatori:

1) Numărul de rotaţii:

N = CA (rotaţii)
Sm
CA = Cifra de afaceri;
Sm = Soldul mediu al activelor circulante, calculat ca medie: Sm = Si+Sf
2
2) Durata unei rotaţii este o mărime inversă numărului de rotaţii şi se stabileşte ca raport:

Dz = T = T x Sm
N CA
T= durata de referinţă (360,180,90,30 zile)

3) Active circulante la 1000 lei cifra de afaceri:

Ac = Sm x 1000 = 1 x 1000
CA N

2.5 Prezentarea organizării contabilitaţii trezoreriei


Organizarea contabilităţii trezoreriei trebuie să asigure realizarea obiectivelor
manageriale de ordin financiar ale unităţilor patrimoniale, între care cele ce vizează asigurarea
capacităţii de plată curentă au un loc central
Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament,
disponibilităţilor în conturi la bănci şi în casă, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori
de trezorerie.
La organizarea contabilităţii trezoreriei se au în vedere următoarele obiective principale:
a) reflectarea, urmărirea şi controlul existenţei şi gestionării corecte a elementelor de
trezorerie;
b) respectarea disciplinei financiare privind operaţiile de încasări şi plăţi fără numerar
prin conturile deschise la bănci;
c) urmărirea modificărilor ce intervin în componenţa şi volumul elementelor de
trezorerie;
d) valorificarea disponibilităţilor băneşti prin plasamente de trezorerie;
e) fundamentarea bugetului de trezorerie, urmărirea şi explicarea fluxului net de
trezorerie din operaţii de exploatare, de investiţii şi financiare, prin tablourile de flux şi finanţare;
f) asigurarea promptă şi corectă a tuturor informaţiilor privind elementele de trezorerie
necesare factorilor de decizie din unităţile economice.
Pentru gestionarea şi evidenţa existenţei şi mişcării mijloacelor băneşti în numerar, se
organizează casieria întreprinderii, care foloseşte în principal registrul de casă. În cadrul acestuia
se înscriu cronologic operaţiile (documentele) de încasări şi plăţi determinând zilnic sau periodic
soldul numerarului existent în casieria unităţii; pe baza lui se înregistrează în jurnale sau situaţii
ale contului “casa”, în fişele de cont etc. separat se ţine registrul de casă pentru operaţii în valută.
Pentru organizarea contabilităţii mijloacelor şi operaţiilor băneşti prin conturile de la
bancă, prezintă importanţă deosebită circuitul şi conţinutul extraselor de cont de la bancă
împreună cu documentele justificative ale operaţiilor din aceste conturi.
O categorie distinctă în cadrul operaţiilor de trezorerie o constituie transferurile de
disponibilităţi între conturile de la bănci, precum şi între conturile de la bănci şi casieria
întreprinderii, evidenţe lor organizându-se distinct în contabilitate pentru evitarea erorilor de
înregistrare cu ajutorul contului de viramente interne.
În planul general de conturi pentru activitatea de trezorerie a unităţilor patrimoniale au
fost rezervate conturile din clasa 5, care cuprinde următoarele grupe:
grupa 50 „Titluri de plasament”
grupa 51 „Conturi la bănci”
grupa 53 „Casa”
grupa 54 „Acreditive”
grupa 58 „Viramente interne”
grupa 59 „Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie”
Capitolul 3 Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii privind
activele circulante financiare

3.1 Contabilitatea activelor circulante financiare – monografii contabile la


SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

MONOGRAFIE CONTABILĂ

SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL având ca obiect de activitate expertiza contabilă,


prezintă la data de 01.01.2019 urmatoarea situatie:

Nr. Simbo Denumirea contului Suma


l
crt
cont

1. 1012 Capital subscris vărsat 3.000

2. 1041 Prime legate de capital 1.000

3. 1171 Rezultat reportat(profit) 6.000

4. 1621 Credite bancare pe termen lung 41.00


0

5. 1682 Dobânzi aferente creditelor pe TL 7.000

6. 208 Programe informatice 1.600

7. 212 Clădiri şi constructii speciale 8.200

8. 2131 Echipamente tehnologice 6.000

9. 2133 Mijloace de transport 21.00


0

10. 214 Mobilier şi aparatură birotică 4.000

11. 3022 Combustibili 1.700


12. 371 Mărfuri 9.000

13. 401 Furnizori 6.200

14. 404 Furnizori de imobilizări 12.40


0

15. 4111 Clienţi 6.200

16. 421 Personal salarii datorate 30.00


0

17. 426 Drepturi de personal restante 500

18. 4423 TVA de plată 4.400

19. 461 Debitori diverşi 9.920

20. 5121 Conturi la bănci în lei 39.50


0

21. 5191 Credite bancare pe termen scurt 4.500

22. 5311 Casa în lei 3.720

23. 541 Acreditive 1.860

24. 542 Avansuri de trezorerie 3.300

În cursul lunii au loc urmatoarele tranzacţii:

1. Se încaseaza o creanţă de la debitori c/f extrasului de cont nr.1 din data de 03.01.2019 în
valoare de 5.000 lei;
2. Se dau în consum combustibili în valoare de 800 lei, conform bonului de consum nr.1
din data de 03.01.2019;
3. Se acordă un avans de trezorerie unui angajat cu suma de 620 lei în vederea efectuării
unei deplasării pe baza dispoziţiei de plată nr.1 din 04.01.2019;
4. Se vinde către terţi(debitori diverşi) un mijloc de transport la un preţ de vânzare de
10.000 lei plus TVA 19% pe bază de factură fiscală nr.1 din 05.01. 2019;
5. Se primeste factura fiscala nr.2 din 06.01.2019 reprezentând reclamă si publicitate pentru
firma în valoare de 1.500 lei plus TVA 19%;
6. Se achită c/v facturii privind reclamă si publicitate dintr-un acreditiv în valoare de 1.860
lei conform O.P. nr.1 din data de 07.01.2019;
7. Se achită TVA de plată cu O.P. nr.2 din data de 08.01.2019 în valoare de 4.400 lei;
8. Se incasează o creanţă de la clienţi în contul de la bancă conform extrasului de cont nr.2
din data de 08.01.2019, în valoare de 6.200 lei;
9. Se achită credite bancare pe termen scurt cu O.P. nr.3 din data de 09.01.2019 în valoare
de 5.000 lei;
10. Se încasează c/v mijlocului de transport cedat conform extrasului de cont nr. 3 din data de
10.01.2019 cu suma de 12.400 lei;
11. Se scoate din evidenta mijlocul de transport la valoarea de 8.000 în baza notei de
contabilitate nr.1 din 10.01.2019;
12. Înregistrarea decontului de cheltuieli prezentat de angajat la întoarcerea din deplasare cu
suma de 620 lei, c/f notei contabile nr. 1 din 12.01.2019 (500 lei ch. De deplasare + TVA
19%)
13. Se achizitionează de la furnizorii de imobilizări o imprimanta cu laser în valoare de
2.000 lei plus TVA 19% pe baza facturii fiscale nr. 3 din data de 13.01.2019;
14. Se achizitionează bilete de tratament în valoare de 800 lei plus TVA 19%, cu decontare
în numerar pe baza chitanţei fiscale nr.1 din data de 14. 01.2019;
15. Se achizitionează tichete de masă în valoare de 1.000 lei, imprimarea fiind de 50 de lei
plus TVA 19%, conform facturii fiscale nr. 4 din data de 15.01.2019;
16. Se achită drepturi de personal restante c/f registru de casa nr.1 si dispoziţie de plată nr.1
din data de 16.01.2019 în valoare de 500 lei;
17. Se achită din contul de la bancă c/v imprimantei cu laser cu O.P. nr.4 din data de
17.01.2019 cu suma de 2.480 lei;
18. Se vând mărfuri către clienţi c/f facturii fiscale nr. 2 din data de 18.01.2019 în valoare de
9.000 lei plus TVA 19%;
19. Se achită credite bancare pe termen lung cu O.P. nr. 5 din data de 18.01.2019 în valoare
de 8.000 lei şi cu O.P.nr.6 dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung cu suma de
2.000 lei;
20. Se încasează c/v mărfurilor astfel: prin contul de la bancă c/f extrasului de cont nr.4
suma de 7.500 lei şi în numerar suma de 3.660 lei c/f dispoziţiei de încasare nr.1 din data
de 20.01.2019;
21. Se înregistrează amortizarea lunară a mijloacelor de transport cu suma de 800 lei şi
aparatură de birotică cu suma de 600 lei c/f nota contabila din data de 20.01.2019 ;
22. Se primeşte factura fiscală nr.7 din data de 20.01.2019 reprezentând consumul de
energie electrică, apă, gaze în valoare de 1.500 lei plus TVA 19% ;
23. Decontarea facturii de utilitaţi în valoare de 1.860 lei se face din avansuri de trezorerie
cu O.P. nr 5 din 21.01.2019;
24. Se scot din evidenţă mărfurile vândute la cost de achiziţie de 6.000 lei c/f N.C. nr.5 din
data de 22.01.2019
25. Se ridică de la bancă c/f cec de numerar suma de 30.000 lei şi se depune în caseria
unităţii în vederea achitării salariilor;
26. Se achită datorii salariale c/f stat de salarii în valoare de 30.000 lei în numerar;
27. Se înregistrează factura fiscala nr. 8 din data de 23.01.2019 reprezentând o lucrare de
reparaţii cu suma de 800 lei plus TVA 19%;
28. Se achită datorii comerciale faţă de furnizorii în valoare de 992lei c/f O.P. nr.7 din
24.01.2019
29. Se prestează servicii către clienţi în valoare de 5.000 lei c/f factură fiscală.
30. Se regularizează TVA-ul c/f decontului de TVA;
31. Se închid conturile de cheltuieli şi venituri;
32. Se calculează şi se înregistrează impozitul pe profit;
33. Se achită cu O.P. impozitul pe profit;
34. Se întocmeşte Registrul – Jurnal;
35. Se întocmeşte Registrul Cartea Mare;
36. Balanţa de verificare cu 4 serii de egalităţi;
1) NO: încasare creanţă de la debitori

MP/CC: 461 ``Debitori diverşi`` A(-)/C

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(+)/D

FC: D = C

5121 = 461 : 5.000 lei

2) NO: darea în consum a combustibilului

MP/CC: 3022``Combustibil`` A(-)/C

6022``Cheltuieli privind combustibilul`` A(+)/D

FC: D = C

6022 = 3022 : 800 lei

3) NO: acordarea de avans unui angajat

MP/CC: 542``Avansuri de trezorerie`` A(+)/D

5311``Casa în lei`` A(-)/C

FC: D = C

542 = 5311 : 620 lei

4) NO: vânzarea unui mijloc de transport către debitori

MP/CC: 461``Debitori diverşi`` A(+)/D

722``Venituri din producţia de imobilizări corporale `` P(+)/C

4427``TVA colectată`` P(+)/C

FC: D = C

461 = % : 10.900 lei

722 : 10.000 lei


4427 : 1.900lei

5) NO: primire factură pentru reclamă şi publicitate

MP/CC: 623``Cheltuieli cu protocol,reclamă si publicitate`` A(+)/D

401``Furnizori`` P(+)/C

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 401 : 1.785 lei

623 : 1.500 lei

4426 : 285 lei

6) NO: achitare factură pentru reclamă prin acreditiv

MP/CC: 5411``Acreditive în lei`` A(+)/D

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

FC: D = C

5411 = 5121 : 1.860 lei

7) NO: achitare TVA de plată

MP/CC: 5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

4423``TVA plată`` P(-)/D

FC: D = C

4423 = 5121 : 4.400 lei


8) NO: încasare creanţă de la clienţi

MP/CC: 4111``Clienţi`` A(-)/C

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(+)/D

FC: D = C

5121 = 4111 : 6.200 lei

9) NO: achitare credite bancare pe termen scurt

MP/CC: 5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

5191``Credite bancare pe termen scurt`` P(-)/D

FC: D = C

5191 = 5121 : 5.000 lei

10) NO: încasare c/v mijloc de transport cedat

MP/CC: 461``Debitori diverşi`` A(-)/C

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(+)/D

FC: D = C

5121 = 461 : 12.400 lei

11) NO: scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport

MP/CC: 2133``Mijloace de transport`` A(-)/C

6813``Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor`` A(+)/D

FC: D = C

6813 = 2133 : 8.000 lei

12) NO: înregistrarea decontului de cheltuieli al angajatului


MP/CC: 542``Avansuri de trezorerie`` A(-)/C

625``Cheltuieli cu deplasările`` A(+)/D

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 542 : 6200 lei

625 : 5.022 lei

4426 : 1.178 lei

13) NO: achizitionare imprimantă

MP/CC: 404``Furnizori de imobilizări`` P(+)/C

214``Mobilier şi aparatură birotică`` A(+)/D

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 404 : 2.380 lei

214 : 2.000 lei

4426 : 380 lei

14) NO: achiziţionare bilete de tratament

MP/CC: 5322``Bilete de tratament şi odihnă`` A(+)/D

401``Furnizori`` P(+)/C

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 401 : 952 lei

5322 : 800 lei

4426 : 152 lei


15) NO: achiziţionare tichete de masă

MP/CC: 401``Furnizori`` P(+)/C

5323``Tichete şi bilete de calatorie`` A(+)/D

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 401 : 1.309 lei

5323 : 1.100 lei

4426 : 209 lei

16) NO: achitare drepturi de personal restante

MP/CC: 426``Drepturi de personal restante`` P(-)/D

5311``Casa în lei`` A(-)/C

FC: D = C

426 = 5311 : 500 lei

17) NO: achitare c/v imprimantă

MP/CC: 5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

404``Furnizori de imobilizări`` P(-)/D

FC: D = C

404 = 5121 : 2.380 lei

18) NO: vânzare mărfuri către clienţi

MP/CC: 4111``Clienţi`` A(+)/D


707``Venituri din vânzare mărfuri`` P(+)/C

4427``TVA colectată`` P(+)/C

FC: D = C

4111 = % : 10.710lei

707 : 9.000 lei

4427 : 1.710 lei

19) NO: achitare credite pe termen lung

MP/CC: 5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

1621``Credite bancare pe termen lung`` P(-)/D

1682``Dobânzi aferente creditelor pe termen lung`` P(-)/D

FC: D = C

% = 5121 : 10.000 lei

1621 : 8.000 lei

1682 : 2.000 lei

20) NO: încasare c/v mărfuri

MP/CC: 4111``Clienţi`` A(-)/C

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(+)/D

5311``Casa in lei`` A(+)/D

FC: D = C

% = 4111 : 11.160 lei

5121 : 7.500 lei

5311 : 3.660 lei

21) NO: amortizare lunara mijloc de transport şi aparatură birotică


MP/CC: 2813`` Amortizare mijloace de transport`` P(+)/C

2814``Amortizarea altor imobilizări corporale`` P(+)/C

6811``Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor`` A(+)/D

FC: D = C

6811 = % : 1.400 lei

2813 : 800 lei

2814 : 600 lei

22) NO: primire factură apa,gaze,energie electrică

MP/CC: 401``Furnizori`` P(+)/C

605``Cheltuieli privind energia,apa`` A(+)/D

4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 401 : 1.785 lei

605 : 1.500 lei

4426 : 285 lei

23) NO: achitarea facturii de utilitaţi

MP/CC: 401``Furnizori`` P(-)/D

542``Avansuri de trezorerie`` A(-)/C

FC: D = C

401 = 542 : 1.860 lei

24) NO: scoaterea din evident a mărfurilor

MP/CC: 371``Mărfuri`` A(-)/C


607``Cheltuieli privind mărfurile`` A(+)/D

FC: D = C

607 = 371 : 6.000 lei

25) a)NO: ridicare numerar din bancă

MP/CC: 5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

581``Viramente interne`` A(+)/D

FC: D = C

581 = 5121 : 30.000 lei

b) NO: depunere numerar în casă

MP/CC: 5311``Casa in lei`` A(+)/D

581``Viramente interne`` A(-)/C

FC: D = C

5311 = 581 : 30.000 lei

26) NO: achitare datorii salariale în numerar

MP/CC: 421``Personal-salarii datorate`` P(-)/D

5311``Casa in lei`` A(-)/C

FC: D = C

421 = 5311 : 30.000 lei

27) NO: înregistrare factură reparaţii

MP/CC: 401``Furnizori`` P(+)/C

611``Cheltuieli cu reparaţiile`` A(+)/D


4426``TVA deductibilă`` A(+)/D

FC: D = C

% = 401 : 952 lei

611 : 800 lei

4426 : 152 lei

28) NO: se achită datorii comerciale faţă de furnizori

MP/CC: 401``Furnizori`` P(-)/D

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

FC: D = C

401 = 5121 : 992 lei

29) NO: prestări servicii către clienţi


MP/CC: 4111``Clienţi`` A(+)/D

704``Venituri din prestări servicii`` P(+)/C

4427``TVA colectată`` P(+)/C

FC: D = C

4111 = % : 5.950 lei

704 : 5.000 lei

4427 : 950 lei

30) NO: regularizare TVA

MP/CC: 4426``TVA deductibilă`` A(-)/C

4427``TVA colectată`` P(-)/D


4423``TVA plată`` P(+)/C

FC: D = C

4427 = % : 4.560 lei

4426 : 2.484 lei

4423 : 2.076 lei

31) a)NO: închidere conturi de cheltuieli

MP/CC: 121``Rezultatul exerciţiului`` A(+)/D

6022``Cheltuieli privind combustibilul`` A(-)/C

623``Cheltuieli cu protocol,reclamă,publicitate`` A(-)/C

6813``Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor`` A(-)/C

625``Cheltuieli cu deplasările`` A(-)/C

6811``Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor`` A(-)/C

605``Cheltuieli privind energia,apa`` A(-)/C

607``Cheltuilei cu mărfurile`` A(-)/C

611``Cheltuieli cu întretinera şi reparaţiile`` A(-)/C

FC: D = C

121 = % : 20.500 lei

6022 : 800 lei

623 : 1.500 lei

6813 : 8.000 lei

625 : 500 lei

6811 : 1.400 lei

605 : 1.500 lei

607 : 6.000 lei

611 : 800 lei


b) NO: închidere cont venituri

MP/CC: 121``Rezultatul exerciţiului`` P(+)/C

722``Venituri din producţia de imobilizări corporale`` P(-)/D

707``Venituri din vânzarea mărfurilor`` P(-)/D

704``Venituri din prestări servicii`` P(-)/D

FC: D = C

% = 121 : 24.000 lei

722 : 10.000 lei

707 : 9.000 lei

704 : 5.000 lei

32) NO: înregistrare impozit pe profit

MP/CC: 441``Impozit profit`` P(+)/C

691``Cheltuieli cu impozitul`` A(+)/D

FC: D = C

691 = 441 : 532 lei

33) NO: plata impozitului pe profit

MP/CC: 441``Impozit profit`` P(-)/D

5121``Conturi curente la bănci în lei`` A(-)/C

FC: D = C
CAPITOLUL 4

4.1 Analiza pieței SC Chris Conti Service S.R.L.

SC.Chris Conti Service S.R. Lare ca obiecte de activitate: servicii de contabilitate


primară și de gestiune, contabilitate financiară, consultanță fiscală, audit intern, expertiză
financiar-contabilă.

Având o vastă experiență în domeniul contabilității, a început să furnizeze clienților


servicii integrate în domeniul financiar-contabil. A inclus în oferta firmei servicii de gestiune
comercială, imobilizări, resurse umane și nu în ultimul rând managementul financiar-contabil.

Este la curent cu noutățile legislative, oferind astfel clienților posibilitatea de a se degreva


de aceste activități consumatoare de timp conferind mai mult timp în vederea desfășurarea
activității proprii și realizării propriilor obiective.

Oferă servicii personalizate, în domeniul financiar-contabil, în funcție de nevoile


clientului. Clienții sunt, în special, organizații mici și mijlocii, cu capital integral privat, roman
și/sau străin, care desfășoară activități în diverse domenii.

Serviciile oferite de cabinet sunt îndreptate exclusiv către îmbunătățirea și perfecționarea


activității clientului. Astfel, clientul dispune în mod curent de toate informațiile financiar-
contabile, acestea fiind suportul deciziilor economice și financiare necesare în coordonarea
activității unei societăți.

Misiunea firmei este de a oferi încredere clienților. Cabinetul , oferă un pachet de servicii
la un înalt grad de profesionalism. Bazându-ne pe experiența acumulată și pregătirea continuă, a
reușit să informeze clientul la timp și în mod corect despre modificările legislative. Informațiile
care circulă în ambele sensuri între clienți și firmă, sunt confidențiale, acestea fiind garantate
contractual..

Există tendința de externalizarea a anumitor servicii. Printre acestea se numără și


serviciul de contabilitate și serviciile conexe acestuia. Prin acest lucru se aliniază practicilor și
standardelor europene. Puteți beneficia de serviciile atât pe perioade nedeterminate de timp cât
și determinate.
Cu ajutorul firmei SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL poți economisi bani, întrucât taxele
pe care le suportă o societate pentru un angajat sunt foarte mari. Totdeauna te ajută să
beneficiezi de mai multă obiectivitate în analiza documentelor pe care ni-le prezinți.

Cifra Profit Datorii Active Capitaluri


Afaceri Net Imobilizate Proprii

2018 28 082 -50 373 29 450 10 895

2017 55 958 -52 913 26 212 24 755

2016 67 944 -35 957 2 491 8 900

2015 144 593 -7 783 714 22 489

2014 239 239 -14 049 1 844 48 861

2013 283 063 3 800 4 300 89 194

2012 270 426 -9 804 32 394 94 139

2011 290 437 15 542 34 589 136 498

2010 242 283 14 692 65 455 166 287

2009 296 317 79 282 48 414 142 366


4.2 Analiza SWOT SC Chris Conti Service S.R.L.

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE

 întocmirea evidenței contabile,sintetică și  deteriorarea continuă a poziției


analitică,prin înregistrarea în ordine competitive;
cronologică a documentelor primare;  vulnerabilitatea la presiunile
concurenței;
 acordarea asistenței privind organizarea și  reducerea ponderii pe piață;
ținerea contabilității,inclusive în cazul  existența unor dezavantaje
sistemelor informatice; competitive (handicap tehnologic,
costuri ridicate);
 elaborarea și punerea în aplicare a
procedeelor contabile,a planului de conturi
adaptat unității,a contabilității de
gestiune,a controlului de gestiune și
controlului prin buget,în baza și cu
respectarea normelor legale.

 inventarierea anuală a tuturor conturilor


,întocmirea confirmărilor de sold;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 posibilități de integrare verticală;  adoptarea unor reglementări


 manifestarea unei stări de stagnare sau legislative sau normative restrictive
regres la firmele concurente; cu impact nefavorabil;
 posibilități de încheiere a unor alianțe,  intrarea într-o perioadă de recesiune
acorduri avantajoase economică la nivel național sau
internațional;
 presiunea crescândă a concurenței;

4.3 Analiza primilor 3 concurenți ai societății Chris Conti Service S.R.L.


1. SC VULPOI & TOADER MANAGEMENT SRL

2. SC ACCACE SRL

3.SC TMF ROMANIA SRL

1. SC VULPOI & TOADER MANAGEMENT SRL

Înființată în 2004, Vulpoi & Toader Management (VTM) este una dintre cele mai mari
companii românești care oferă servicii de contabilitate și consultanță în afaceri “one stop shop”
datorită unei echipe calificată multidisciplinar, care însumează peste 100 de profesioniști.

VTM s-a dezvoltat într-un ritm rapid pentru a răspunde nevoilor complexe ale unui
portofoliu de peste 300 de clienţi ce activează în domenii diverse de activitate precum: uleiuri
minerale, servicii IT, telecomunicaţii, construcţii, comerţ, cinematografie, servicii imobiliare, și
multe altele.

Portofoliul de clienți ai societății conține nume importante din domenii variate de


activitate, precum: World Class Romania, ASN Group (un grup de investitii din China initial,
ulterior din Coreea in domeniul centralelor fotovoltaice), Fashion Moda, Notos Romania, GBS
(Samsonite), BGS Divizia de Securitate, Tymbark, Raiffeisen Bank (cursuri de contabilitate,
fiscalitate si evaluare), Dynamic Parcel Distribution, Sodo Migliori Romania – Cellini, Mega
Company.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 existența unei competențe distinctive pe  vulnerabilitatea la presiunile
unul sau mai multe din planurile: concurenței;
 managerial;
 organizatoric;
 cercetare-dezvoltare;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 creșterea rapidă a pieței ;  adoptarea unor reglementări legislative


sau normative restrictive cu impact
nefavorabil;

2. SC ACCACE SRL
Înființată inițial în Europa Centrala și de Est (regiunea CEE), în 2006, astăzi acoperim 13
tari, iar numărul locațiilor partenere este în continuă creștere.

Accace provine de la “accounting ace” și marchează etapa de început a companiei .

Accace livrează servicii strategice și eficiente de contabilitate, salarizare și administrare a


resurselor umane, pentru a veni în sprijinul activităților desfășurate de companii pe teritoriul
României.

De-a lungul primului an de la înființare, firma a observat necesitatea clienților de a avea


toate procesele interne gestionate de un singur furnizor și, astfel, în anii ce au urmat, s-a
dezvoltat dintr-o simplă firmă de contabilitate într-un furnizor complet și inovator de outsourcing
și consultanță.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 suficiența resurselor financiare  vulnerabilitatea la presiunile
disponibile; concurenței;
 existența unei imagini favorabile despre  reducerea ponderii pe piață;
firmă

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 creșterea rapidă a pieței ;  presiunea crescânda a concurenței;
 posibilități de extindere a
nomenclatorului de servicii;
3. SC TMF ROMANIA SRL

TMF Group sprijină companiile globale să își extindă operațiunile și investițiile pe plan
internațional.

Peste 6,500 de experți TMF Group, din peste 80 de tari, sunt pregătiți să vă sprijine în
demersul companiei de a rămâne în conformitate cu schimbările legislative frecvente și
complexe. Colaborând cu TMF Group, veți reduce riscurile și veți optimiza costurile, asigurând
astfel succesul afacerii dumneavoastră.

TMF România deservește peste 400 de companii locale și internaționale, care activează
în diverse industrii, printr-o gamă completă de servicii profesionale:

 servicii de contabilitate și raportare financiară


 servicii de resurse umane
 servicii de salarizare
 servicii juridic-administrative
 soluții software

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 existența unei imagini favorabile despre  vulnerabilitatea la presiunile
firmă; concurenței;
 posibilitatea de a practica economia de
scară;
 existență unui sistem bine organizat și
eficace de planificare strategică;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 creșterea rapidă a pieței ;  presiunea crescânda a concurenței;
 posibilități de extindere a
nomenclatorului de servicii
CONCLUZII

Înființată în anul 1993 , SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL îsi propune să ofere potențialilor
clinenți prestarea unor servicii financiar-contabile de calitate la cele mai avantajoase prețuri.

Compania SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL efectuează evidența și expertiza contabilă ( bilanț,


impozite , declarații fiscale etc). În principal prestările de servicii ale frimei vizeză piața din România.

Raportul calitate-preț al serviciilor oferite de frimă este unul foarte bine cotat pe piață , satisfacția
clienților fiind obiectivul principal .

SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL oferă servicii personalizate în domeniul financiar-contabil , în


funcție de nevoile clientului. Serviciile oferite sunt îndreptate exclusiv către îmbunătățirea și
perfecționarea activității clientului. Asfel clientul dispune în mod curent de toate informațile financiar-
contabile , acesta fiind suportu deciziilor economice si financiare necesare în coordonarea activității
societății.

De-a lungul desfăsurării activității , SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL a reușit să se impună pe


piață datorită profesionalismului cu care și-a tratat clienții și calitatea seriviciilor prestate .

Cu ajutorul firmei SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL poți economisi bani, întrucât taxele
pe care le suportă o societate pentru un angajat sunt foarte mari. Totdeauna te ajută să
beneficiezi de mai multă obiectivitate în analiza documentelor pe care ni-le prezinți.
BIBLIOGRAFIE

 Ana Alexandrina Matei, ``Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor``, editura CD


Press, 2006, Bucureşti
 Maria Popa, ``Realizarea situaţiilor financiare şi calculaţia costurilor``, editura Oscar
Print, 2007, Bucureşti
 Suzana Camelia Ilie, ``Mediul concurenţial al afacerii``, editura Oscar Print, 2007,
Bucureşti
 Valentina Capota, Constantin Ghimpanu Codreanu, Mirela Nicoleta Dinescu, Gabriela
Uglean, ``Finanţe şi fiscalitate``, editura Akademos Art, 2007, Bucureşti
 Valentina Menegatos, Valentina Capota, Mirela Nicoleta Dinescu, Aurora Dinica,
``Finanţarea afacerii``, editura Akademos Art, 2007, Bucureşti
 http://ro.scribd.com/doc/28012650/53/Efectele-acceler%C4%83rii-vitezei-de-
rota%C5%A3ie-a-activelor-circulante
 http://www.deltastock.com/romania/mifid/financial_instruments.htm
 http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/35.pdf
 http://www.scritube.com/economie/Analiza-corelatiei-fond-de-rul5112202218.php
 http://www.scritube.com/economie/Analiza-vitezei-de-rotatie-a-a1328111219.php
 http://www.tocilar.ro/lucrare_de_diploma~categorie-
academia_de_studii_economice~nume-
analiza_gestiunii_si_contabilitatii_trezoreriei_unei_societati_comerciale.html
 https://www.risco.ro/verifica-firma/chris-conti-service-cui-4217984
ANEXE

REGISTRUL CARTEA MARE

D 1012 C D 1041 C

Sic:3.000_______ Sic: 1.000______


Rd:0__________ Rc: 0__________ Rd: 0_________ Rc: 0__________
TSd: 0________ TSc: 3.000_____ TSd: 0________ TSc: 1.000_____
SFc: 3.000 SFc: 1.000

D 1171 C D 1612 C

Sic: 6.000______ Sic: 41.000_____


Rd:0__________ Rc: 0 ______ Rd: 8.000_____ Rc: 0__________
TSd: 0________ TSc: 6.000_____ TSd: 8.000_____ TSc: 41.000____
SFc: 6.000 SFc: 33.000

D 1682 C D 208 C

Sic: 7.000 Sid: 1.600_____


Rd: 2.000______ Rc: 0__________ Rd: 0_________ Rc: 0__________
TSd: 2.000_____ TSc: 7.000_____ TSd: 1.600_____ TSc: 0_________
SFc: 5.000 SFd: 1.600

D 212 C D 2131 C

Sid: 8.200_____ Sid: 6.000_____


Rd: 0_________ Rc: 0__________ Rd: 0_________ Rc: 0__________
TSd: 8.200_____ TSc: 0________ TSd: 6.000_____ TSc:0_________
SFd: 8.200 SFd: 6.000

D 2133 C D 214 C

Sid: 21.000____ Sid: 4.000______


Rd: 0_________ Rc: 800________ Rd: 2.000______ Rc: 0__________
TSd: 21.000____ TSc: 800_______ TSd: 6.000_____ TSc:0_________
SFd: 20.200 SFd: 6.000

D 3022 C D 371 C

Sid: 1.700_____ Sid: 9.000_____


Rd: 0_________ Rc: 800________ Rd: 0 ________ Rc: 6.000______
TSd: 1.700_____ TSc: 800_______ TSd: 9.000_____ TSc: 6.000_____
SFd: 900 SFd: 3.000

D 401 C D 404 C

Sic: 6.200______ Sic: 12.400_____


Rd:1.860 Rc: 1.785 Rd: 2.380______ Rc: 2.380___
992 952 TSd: 2.380_____ TSc: 14.780____
1.309 SFc: 12.400
1.785
______________ 952______
TSd: 2.852_____ TSc: 6.783__
SFc: 3.931
D 4111 C D 421 C

Sid: 6.200______ Sic: 30.000_____


Rd: 10.710 Rc: 6.200 Rd: 30.000_____ Rc: 0__________
5.950____ 11.160 TSd: 30.000____ TSc: 30.000____
TSd: 22.860__ TSc: 17.360____ = =
SFd: 5.500

D 426 C D 4423 C

Sic: 500________ Sic: 4.400______


Rd: 500_______ Rc: 0__________ Rd: 4.400______ Rc: 2076_____
TSd: 500______ TSc: 500_______ TSd: 4.400_____ TSc: 4.676__
= = SFc: 276

D 461 C D 5121 C

Sid: 9.920______ Sid: 39.500____


Rd: 10.900 Rc: 5.000 Rd: 5.000 Rc: 1.860
______________ 12.400_____ 6.200 4.400
TSd: 20.820__ TSc: 17.400____ 12.400 5.000
SFd: 3.420 7.500 2.480
10.000
30.000
992
______________ 532________
TSd: 70.600____ TSc: 55.264____
SFd: 15.336
D 5191 C D 5311 C

Sic: 4.500______ Sid: 3.720______


Rd: 5.000______ Rc: 0__________ Rd: 3.660 Rc: 620
TSd: 5.000_____ TSc: 4.500_____ 30.000 500
SFc: -500 ______________ 30.000______
TSd: 37.380____ TSc: 31.120
SFd: 6.260

D 541 C D 542 C

Sid: 1.860______ Sid: 3.300_____


Rd: 1.860______ Rc: 0__________ Rd: 620 Rc: 620
TSd: 3.720_____ TSc:0_________ ______________ 1.860_______
SFd: 3.720 TSd: 3.920_____ TSc: 2.480_____
SFd: 1.440

D 6022 C D 722 C

Sid: 0_________ Sic: 0__________


Rd: 800_______ Rc: 800________ Rd: 10.000_____ Rc: 10.000_____
TSd: 800_______ TSc: 800______ TSd: 10.000____ TSc: 10.000____
= = = =

D 4427 C D 623 C

Sic:0__________ Sid: 0_________


Rd: 5.760______ Rc: 5.760______ Rd: 1.500______ Rc: 1.500______
TSd: 5.760 _ TSc: 5.760_____ TSd: 1.500_____ TSc: 1.500_____
= = = =
D 4426 C D 6813 C

Sid: 0_________ Sid: 0_________


Rd: 1.956_____ Rc: 1.956_______ Rd: 800_______ Rc: 800________
TSd: 1.956_____ TSc: 1.956______ TSd: 800______ TSc: 800_______
= = = =

D 625 C D 5322 C

Sid: 0_________ Sid: 0_________


Rd: 500_______ Rc: 500________ Rc: 800_______ Rc: 0__________
TSd: 500______ TSc: 500_______ TSd: 800______ TSc: 0________
= = SFd: 800

D 5323 C D 707 C

Sid: 0_________ Sic: 0__________


Rd: 1.050______ Rc: 0__________ Rd: 9.000______ Rc: 9.000______
TSd: 1.050_____ TSc: 0_________ TSd: 9.000_____ TSc: 9.000_____
SFd: 1.050 = =

D 6811 C D 2813 C

Sid: 0_________ Sic: 0__________


Rd: 1.400______ Rc: 1.400_______ Rd: 0_________ Rc: 800________
TSd: 1.400_____ TSc: 1.400______ TSd: 0________ TSc: 800_______
= = SFc: 800
D 2814 C D 605 C

Sic: 0__________ Sid: 0_________


Rd: 0__________ Rc: 600________ Rd: 1.500______ Rc: 1.500______
TSd: 0_________ TSc: 600_______ TSd: 1.500_____ TSc: 1.500_____
SFc: 600 = =

D 607 C D 581 C

Sid: 0_________ Sid: 0_________


Rd: 6.000_____ Rc: 6.000______ Rd: 30.000_____ Rc: 30.000_____
TSd: 6.000____ TSc: 6.000_____ TSd: 30.000____ TSc: 30.000____
= = = =

D 611 C D 704 C

Sid: 0_________ Sic: 0__________


Rd: 800_______ Rc: 800________ Rd: 5.000______ Rc: 5.000______
TSd: 800_______ TSc: 800_______ TSd: 5.000_____ TSc: 5.000_____
= = = =

D 691 C D 441 C

Sid: 0_________ Sic: 0__________


Rd: 532_______ Rc: 0_______ ___ Rd: 532_______ Rc: 532________
TSd: 532_______ TSc:0_________ TSd: 532 _ TSc: 532_______
SFd: 532 = =
D 121 C

Rd: 800 Rc: : 10.000


1.500 9.000
8.000 5.000
500
1.400
1.500
6.000
800_______ _____________
TSd: 20.500____ TSc: 24.000____
SFc: 3.500
Înregistrarea cronologică şi sistematică (Registrul Jurnal,Registrul Cartea Mare)
REGISTRU JURNAL

Unitatea SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

Nr Data Document Explicaţii Simbol cont Sume


.

crt înreg. (felul, nr., Debitor Creditor Debitoare Creditoare


. data)

Report * *

1 03.01.2019 Extras de cont nr.1 Incasare creanta debitori 5121 461 5.000 5.000

2 03.01.2019 Bon consum nr.1 Dare in consum 6022 3022 800 800
combustibil

3 04.01.2019 Dispozitie de plata Acordare avans angajat 542 5311 620 620
nr.1

4 05.01.2019 Factura fiscala Vanzare mijloc de 461 % 10.900


nr.1 transport

5 722 10.000

6 4427 1.900

7 06.01.2019 Factura fiscala Primire factura pentru % 401 1.785


nr.2 reclama

8 623 1.500

9 4426 285

10 07.01.2019 O.P. nr.1 Achitare factura reclama 5411 5121 1.860 1.860

11 08.01.2019 O.P. nr.2 Achitare TVA plata 4423 5121 4.400 4.400

12 08.01.2019 Extrs cont nr.2 Incasare creanta clienti 5121 4111 6.200 6.200

13 09.01.2019 O.P. nr.3 Achitare credite bancare 5191 5121 5.000 5.000
TS

14 10.01.2019 Extras cont nr.3 Incasare c/v mijloc de 5121 461 12.400 12.400
transport

TOTAL DE REPORTAT
REGISTRU JURNAL

Unitatea SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

Nr Data Document Explicaţii Simbol cont Sume


.

crt înreg. (felul, nr., Debitor Creditor Debitoare Creditoare


. data)

Report * *

15 10.01.2019 N.C. nr.1 Scoaterea din evidenta a 6813 2133 800 800
mijlocului transport

16 12.01.2019 N.C. nr.2 Inregistrare decont de % 542 6200


cheltuilei angajat

17 625 5022

18 4426 1178

19 13.01.2019 Factuira fiscala Achizitie imprimanta % 404 2.380


nr.3

20 214 2.000

21 4426 380

22 14.01.2019 Chitanta fiscala Achizitionare bilete de % 401 952


nr.1 tratament

23 5322 800

24 4426 152

25 15.01.2019 Factura fiscala Achizitionare tichete % 401 1.309


nr.4 masa

26 5323 1.100

27 4426 209

28 16.01.2019 Registru casa nr.1 Achitare drepturi 426 5311 500 500
personal

29 17.01.2019 O.P. nr.4 Achitare imprimanta 404 5121 2.480 2.480

30 18.01.2019 Factura fiscala Vanzare marfuri 4111 % 10.710


nr.2
TOTAL DE REPORTAT

REGISTRU JURNAL

Unitatea SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

Nr Data Document Explicaţii Simbol cont Sume


.

crt înreg. (felul, nr., Debitor Creditor Debitoare Creditoare


. data)

Report * *

31 707 9.000

32 4427 1.710

33 18.01.2019 O.P. nr.5 Achitare credite bancare % 5121 10.000


TL si dobanda

34 1621 8.000

35 1682 2.000

36 20.01.2019 Extras cont nr.4 Incasare c/v marfuri % 4111 11.160


Dispozitie de
incasare nr.1

37 5121 7.500

38 5311 3.660

39 20.01.2019 N.C nr.3 Amortizare mijloc de 6811 % 1.400


transport si aparatura
birotica

40 2813 800

41 2814 600

42 20.01.2019 Factura fiscala Primire factura utilitati % 401 1.785


nr.7

43 605 1.500

44 4426 285

45 21.01.2019 O.P. nr.5 Plata factura utilitatii 401 542 1.860 1.860

46 22.01.2019 N.C. nr.5 Scoaterea din evidenta 607 371 6.000 6.000
TOTAL DE REPORTAT

REGISTRU JURNAL

Unitatea SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

Nr Data Document Explicaţii Simbol cont Sume


.

crt înreg. (felul, nr., Debitor Creditor Debitoare Creditoare


. data)

Report * *

47 22.01.2019 N.C. nr.6 Ridicare numerar de la 581 5121 30.000 30.000


banca

48 22.01.2019 N.C. nr. 7 Depunere numerar in 5311 581 30.000 30.000


casierie

49 23.01.2019 Dispozitie de plata Achitare salarii 421 5311 30.000 30.000


nr.2

50 23.01.2019 Factura fiscala Inregistrare factura % 401 952


nr.8 reparatii

51 611 800

52 4426 152

53 24.01.2019 O.P. nr.7 Achitare datorii 401 5121 992 992


comerciale

54 25.01.2019 Factura fiscala Prestari servicii 4111 % 5.950


nr.9

55 704 5.000

56 4427 950

57 26.01.2019 N.C. nr.8 Regularizare TVA 4427 % 4.560

58 4426 2.484

59 4423 2.076

60 28.01.2019 N.C. nr.9 Inchidere conturi 121 % 20.500


cheltuieli

61 6022 800
TOTAL DE REPORTAT

REGISTRU JURNAL

Unitatea SC.CHRIS CONTI SERVICE.SRL

Nr Data Document Explicaţii Simbol cont Sume


.

crt înreg. (felul, nr., Debitor Creditor Debitoare Creditoare


. data)

Report * *

62 623 1.500

63 6813 8.000

64 625 500

65 6811 1.400

66 605 1.500

67 607 6.000

68 611 800

69 28.01.2019 N.C. nr.10 Inchidere cont venituri % 121 24.000

70 722 10.000

71 707 9.000

72 704 5.000

73 29.01.2019 N.C. nr. 11 Inregistrare impozit 691 441 532 532


profit

74 29.01.2019 O.P. nr. 8 Achitare impozit 441 5121 532 532


TOTAL DE REPORTAT 248.538 248.538

Balanta de verificare
Unitatea SC CHRIS CONTI SERVICE SRL

Simbolul Denumirea Sold initial Total rulaje Total sume Sold final
conturilor conturilor D C D C D C D C
1012 Capital 12800 0 0 0 12800 12800
subscris
varsat
121 Profit sau 81500 96260 81500 96260 14760
pierdere
1511 Provizioane 1260 1260 0 1260 1260 = =
pentru
litigii
1621 Credit banc 42200 4000 0 4000 42200 38200
pe TL
208 Alte imob 2100 0 0 2100 0 2100
necorporale
2133 Mijloace de 32500 0 12000 32500 12000 20500
transport
214 Mobilier, 6200 0 0 6200 0 6200
aparatura
bir
2808 Amort altor 0 100 0 100 100
imob
necorporale
2813 Amort 0 500 0 500 500
inst., mijl
de tr.
2814 Amort altor 0 100 0 100 100
imob corp
303 Mat de nat 1800 0 1200 1800 1200 600
ob de inven
371 Marfuri 6200 75000 80000 81200 8000 1200
378 Diferente 1240 16000 15000 16000 16240 240
de pret la
mf
401 Furnizori 9300 10100 77624 10100 86924 76824
404 Furnizori 12200 0 0 0 12200 12200
de imobil.
4111 Clienti 7400 99200 103400 10660 103400 3200
421 Personal- 25000 25000 0 25000 25000 = =
sal datorate
4423 TVA plata 0 7536 0 7536 7536
4426 TVA 15264 15264 15264 15264 = =
deductibila
4427 TVA 22800 22800 22800 22800
colectata
461 Debitori 12300 18600 30600 30900 30600 300
diversi
462 Creditori 16000 3000 0 3000 16000 13000
diversi
5121 Conturi la 45000 129800 39400 174800 39400 135400
banci in lei
Simbolul Denumirea Sold initial Total rulaje Total sume Sold final
conturilor conturilor D C D C D C D C
5311 Casa in lei 3800 4460 1500 8260 1500 6760
5411 Acreditive 2700 0 2700 2700 2700 = =
in lei
542 Avansuri 1500 1500 1500 1500 = =
de
trezorerie
603 Chelt 1200 1200 1200 1200 = =
privind ob
de inv
605 Chelt 1500 1500 1500 1500 = =
privind
energia
607 Chelt 64000 64000 64000 64000 = =
privind
marf.
611 Chelt cu 300 300 300 300 = =
intretinerea
624 Chelt cu 400 400 400 400 = =
transportul
625 Chelt cu 600 600 600 600 = =
deplasari
626 Chelt 800 800 800 800 = =
postale
6583 Chelt 12000 12000 12000 12000 = =
privind A
cedate
6811 Chelt priv. 700 700 700 700 = =
amort imob
707 Venit din vz 80000 80000 80000 80000 = =
marfurilor
7583 Venit din vz 15000 15000 15000 15000 = =
activelor
7812 Venit din 1260 1260 1260 1260 = =
provizioane
TOTAL 120000 120000 686044 686044 806044 806044 176260 176260