Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Data: 10 noiembrie 2018
Obiectul: Geografie
Clasa: a VI a
Subiectul lecţiei: Aplicații practice: Antroposfera – omul și activitățile umane
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Profesor:
Competențe specifice:
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice utilizând termeni
specifici;
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice;
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând corelaţii interdisciplinare.
Competențe derivate:
a) Cognitive:
C1: indentificarea factorilor care contribuie la fluctuațiile de populație din orizontul local;
C2: clasificarea așezărilor rurale după formă şi structură;
C3: interpretarea unui text geografic cu privire la importanţa sau folosinţele unor resurse
biosferice;
C4: enumerarea unor elemente sau caracteristici specifice, privitoare la agricultură, industrie,
transporturi şi turism;
C5: identificarea principalelor măsuri de protecție a mediului.
b) Psihomotorii:
C6: dobândirea abilității de a aplica noțiunile învățate și în afara orelor de curs;
c) Afectiv-atitudinale:
C7: manifestarea interesului pentru munca în grup și individuală;
C8: formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul natural, prin educaţie ecologică;
C9: participarea activă la realizarea sarcinilor.
Strategia: dirijată, cognitivă, euristică;
Metode: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, lucrul cu harta, jocul geografic,
organizatori grafici, analiza, lectura geografică, turul galeriei.
Material didactic: Harta fizică a lumii, fișe de lucru, planșe, flipchart, filme, video-proiector.
Material bibliografic: Elemente de didactică aplicată a geografiei (Nicolae Ilinca, Octavian
Mândruț - coord.), editura CD Press, București, 2006; Didactica Geografiei (Nicolae Ilinca),
editura Corint, Bucureşti, 2007; Didactica geografiei (Maria Dulamă), Bucureşti, 1996; Manual
de geografie pentru clasa a VI a (Mihaela Cornelia Fiscutean, Dorin Fiscutean, Ciprian Mihai, Ionele
Popa), EDP, București, 2018; Geografie-caietul elevului (Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa), Ed.
Art, București, 2018; http://ro.wikipedia.org.
Metode și
Competențe Momentele Activitatea de predare - învăţare
Dozare mijloace Evaluare
derivate lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactice
1 2 3 4 5 6 7
Verifică prezența mijloacelor de învățământ
Pregătirea petru lecție
necesare pentru lecție și așezarea pe 3 grupe a
Organizarea Elevii se prezintă, atribuindu-și o Atenţionare,
4' elevilor Observarea
clasei calitate pe care fiecare consideră aprecieri
Exercițiu de spagere a gheții: Să ne prezentăm!
că o deține

Expunerea
Verificarea Verifică efectuarea temei pe care elevii au avut-o de Prezintă tema Conversaţie
5'
temei pregătit: eseul ”Satul meu” euristică
C2

Se realizează prin prezentarea filmului ”Romii își


Observarea
dau clasă”, profesorul dorind să introducă elevii în
Pregătirea Sunt atenți Videoproiec comporta-
8' atmosfera de lucru, prin evidențierea unor aspecte
aperceptivă Privesc filmul tor mentului
pozitive, a unor povești de viață aparținând unor
elevilor
oameni din comunitatea lor.

Enunțarea Reamintirea planului minimal de recapitulare a Ascultă, receptează Expunerea Observarea


1' temei și a temei propuse pentru lecţia zilei, plan ce a fost Conversaţie comportament
obiectivelor comunicat elevilor la sfârşitul orei trecute. euristică ului elevilor
Enunțarea obiectivelor operaționale ale lecției.
Dirijarea Furnizează elevilor anumite date demografice și le Observarea
Conversaţia
C1 25' învățării solicită acestora realizarea unui grafic care să Analizează atent informațiile și comportament
Problema-
C6 Populația: evidențieze tendințele de creștere/scădere a rezolvă sarcinile de lucru ului elevilor;
tizarea
evoluția populației din comunitate, într-un anumit interval de stimularea
numerică, timp (Anexa 1). participării
C9 răspândirea Solicită elevilor să numească două cauze posibile Prezintă oral cauze și efecte ale Fișe de elevilor la
geografică, care au influențat dinamica populației comunității deplasărilor de populație înspre și lucru formularea
diversitatea după anul 1990. dinspre localitatea lor răspunsurilor;
umană, Profesorul cere elevilor să prezinte structura etnică Rezolvă sarcina de lucru
mobilitatea și confesională a populației satului.
teritorială Răspund la întrebările profesorului

Dirijarea Adresează elevilor interogații despre așezările


învățării umane: În câte categorii se împart, în funcție de Analizează întrebările, găsesc Observarea
Așezările specificul acestora? Care sunt diferențele dintre cele răspunsurile Conversația comportament
C2 omenești două forme de locuire? analiza ului elevilor;
Distribuie fișe de lucru care conțin sarcini ce fac Lucrează pe grupe, rezolvă sarcinile stimularea
referire la clasificarea satelor în funcție de și prezintă rezultatele Fișe de participării
dispunerea gospodăriilor (Anexa 2). lucru elevilor la
Solicită elevilor să rezolve o fișă de lucru referitoare formularea
la caracteristicile celor două tipuri de așezări Flip chart răspunsurilor;
omenești (Anexa 3). analiza
răspunsurilor;
Dirijarea
învățării Adresează elevilor întrebări referitoare la resursele Analizează întrebările și formulează
C3 Conversația
Resursele naturale ale Terrei: Care sunt resursele scoarței răspunsurile
C4 analiza
naturale și terestre? Care sunt resursele de suprafață? Care
C7 Lectura Observarea
activitățile dintre resursele naturale au un impact major asupra
C9 geografică comportament
economice mediului? Care sunt resursele nepoluante? Care sunt
ului elevilor;
resursele naturale din orizontul local?
analiza
Distribuie fișe de lucru pe grupe; fișele conțin texte
răspunsurilor;
geografice pe care elevii trebuie să le interpreteze. Citesc textele, rezolvă sarcinile de
Fișe de
După rezolvarea sarcinii de lucru, fișele sunt expuse, lucru, prezintă rezultatele, verifică
lucru
fișele colegilor, corectează sau
iar membrii celorlalte grupe verifică corectitudinea adaugă acolo unde răspunsurile Turul
rezolvării sarcinilor. (Anexa 4). sunt incomplete. galeriei
Distribuie fișe de lucru, elevii trebuind să realizeze Rezolvă sarcinile de lucru, prezintă
corespondența dintre imaginile și anumite activități rezultatele
economice (Anexa 5).
Distribuie fișe de lucru unde trebuie să se realizeze Rezolvă fișa de lucru
corespondența dintre obiective turistice și Indică pe hartă
continentele pe care acestea se află (Anexa 6). Harta fizică
a lumii

Dirijarea
C5 Observarea
învățării Solicită elevilor să analizeze calitatea mediului din
comportament
C6 Efectele localitatea lor și să propună măsuri de
Expunerea, ului elevilor;
activităților ameliorare a efectelor activităților umane asupra Sunt atenți la întrebări și
C9 explicația; stimularea
umane asupra mediului. formulează răspunsurile
participării
mediului și
elevilor la
calitatea vieții
formularea
răspunsurilor;

Atingerea feed- Profesorul anunță primirea unei scrisori, pe care un Un elev citește Scrisoarea către Stimularea
back-ului elev o va citi. pământeni, un strigăt de ajutor al participării
5' Pământului poluat. Conversația elevilor la
formularea
răspunsurilor
Face observatii asupra modului cum au răspuns
Aprecierea
2' elevii.
clasei
Elevii se autoevaluează.
ANEXA 1

Aplică datele furnizate de profesor pe graficul alăturat și rezolvă următoarele sarcini de lucru:

1. Identifică tendințele de evoluție a numărului de locuitori (creștere/scădere) în comuna ta și intervalul de ani pentru care acestea sunt specifice.

2. Numește două cauze posibile care au influențat dinamica populației după anul 1990.

Număr locuitori comuna Brăhășești:

- În anul 1992 – 5836 locuitori;


- În anul 2002 – 8276 locuitori;
- În anul 2011 – 8847 locuitori;
- În anul 2018 – 9305 locuitori;

Populația comunei Brăhășești


10000

9000
Număr locuitori

8000

7000

6000

5000
1992 2002 2011 2018
Anul
ANEXA 2

Analizați fotografiile de mai jos, observați modul de dispunere a gospodăriilor și identificați tipul de sat:

Satul…………………………..

Satul……………………………
Satul……………………………

ANEXA 3

În casetele de mai jos sunt prezentate caracteristici specific celor două tipuri de așezări omenești: așezări rurale și așezări urbane. Precizează
cărui tip de așezare umană îi corespunde fiecare dintre caracteristici, notând, în cercul din dreptul fiecărei casete, litera A pentru așezări rurale și
litera B pentru așezări urbane.

Așezări umane de Așezări umane cu un număr


întindere mică mai mic de locuitori

Activitatea economică Așezări umane cu numeroase clădiri


predominantă este destinate locuirii sau desfășurării
neagricolă unor activități economice

Majoritatea locuitorilor Așezări umane de întindere


trăiesc în case individuale mai mare
Așezări umane cu un număr Activitatea economică
mai mare de locuitori predominantă este cea agricolă

ANEXA 4

Citiți, cu atenţie, textile de mai jos. Pornind de la aceste text, menţionează răspunsurile la cerinţele date:

A. Pădurile reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale Terrei, ocupând aproximativ 29% din suprafaţa uscatului. Ele consumă
dioxidul de carbon, producând oxigenul, reţin o mare parte din cantitatea de precipitaţii, împiedicând producerea inundaţiilor, protejează solul şi
fixează terenul. Lemnul pădurilor este folosit drept combustibil pentru încălzit, pentru construcţii şi ca materie primă pentru producerea mobilei şi
a hârtiei. În pădurile din zona caldă cresc arbori cu „lemn preţios‟ precum mahon, abanos, acaju şi palisandru. Pădurile temperate adăpostesc
diferite specii de ciuperci comestibile, fructe de pădure sau animale de interes cinegetic (pentru vânătoare).

1. Care sunt folosinţele industriale ale lemnului şi ale pădurii?


2. Care sunt resursele de hrană oferite de pădure ?
3. Menţionează trei arbori cu „lemn preţios‟?
B. Apa Oceanului Planetar este sărată, nu e potabilă şi nu poate fi folosită în procesele tehnologice industriale sau pentru irigarea terenurilor
agricole. Rezervele de apă potabilă constituie 2,6% din volumul total al hidrosferei, însă cea mai mare parte din apa potabilă este conservată în
ghețarii din Antarctida, Groenlanda, în gheţarii montani şi în gheţurile din Arctica, a căror utilizare deocamdată este inaccesibilă.
Resursele accesibile de apă potabilă sunt amplasate foarte neuniform pe suprafaţa Pământului. De exemplu, în Africa numai 10% din populaţie
este asigurată constant cu apă potabilă, pe când în Europa acest indice atinge 95%. În zonele aride ale Terrei insuficienţa de apă potabilă este
deosebit de acută.

1. Care este procentul apei potabile din volumul total al hidrosferei?


2. Unde se găsește cea mai mare parte a apei potabile de pe Terra?
3. Care este procentul populației asigurate constant cu apă potabilă în Africa?
C. Spre deosebire de alte resurse naturale, solul prezintă unele trăsături specifice. De exemplu, odată distrus, el nu se mai reface așa cum a
fost, deoarece nu se mai pot reproduce condițiile și istoria formării lui. Se creează, cel mult, un corp cu funcții analoage. În schimb, prin utilizarea
lui rațională, el nu se epuizează, ci, dimpotrivă, este protejat și își sporește fertilitatea, capacitatea de producție căpătând calități noi, superioare.
Una dintre proprietățile esențiale ale solului este fertilitatea, respectiv capacitatea de a satisface nevoile de apă, de substanțe minerale
nutritive și de aer pentru plante. Cum scoarța de alterare, ca și vegetația, diferă în funcție de climă și relief, rezultă că și solul, ca un produs al
acestora va îmbrăca forme diverse, în funcție de zonalitatea climatică și de etajarea reliefului. Există și alți factori locali ai mediului (roca, panta,
pânza freatică) ce influențează tipul de sol.

1. De ce solul, odată distrus, nu se mai poate reface așa cum a fost?


2. Care este principala proprietate a solului?
3. Care sunt factorii locali ai mediului care pot influența tipul de sol?
ANEXA 5
Realizează corespondența dintre imaginile de mai jos și următoarele activități economice: turistică, comercială, industrială, agricolă.

……………………………….

………………………………..
…………………………………

……………………………………

ANEXA 6
Indică prin săgeți corespondența dintre obiectivele turistice și continentele pe care se găsesc acestea:

1. Valea Nilului A. Europa

2. Cascada Niagara B. America de Nord

3. Coasta de Azur C. America de Sud

4. Turnul Eiffel D. Africa


5. Plaja Copacabana