Sunteți pe pagina 1din 9

Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE

1. Ce sunt m.p?
a). substanţe ce pun in pericol viata umana
b). substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta
starea de sănătate a echipajului
c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului
2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ?
a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului
ajutor persoanelor accidentate
b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin
c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord
3. Ghidul medical de prim ajutor este :
a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general
b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ???
c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi
4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face :
a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG
b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3
c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului
5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt:
a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia
b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor
c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea
6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt:
a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala
b).denumirea tehnica corecta si formula chimica
c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta
7. Numărul fisei de securitate se găseşte in :
a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15
b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7
c) . volumul supliment secţiunea 4
8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege :
a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia
b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara
c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U
9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ?
a). un risc suplimentar adăugat riscului principal
b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p.
c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar
10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru :
a). armator si echipaj
b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator
c). fabricanţii de m.p si de ambalaje
11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane :
a). 15
b). 17
c). 18
12.După riscul principal substanţele / m.p se împart :
a). in grupe de rise major, mediu, minor
b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni
13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana :
a). nr.2
b). nr.l6
c). nr.17???
14.Riscurile principale ale m.p determina :
a). încadrarea acestora in clase si diviziuni
b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin
c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor
15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de :
a) . 3 diviziuni
b) . 2 diviziuni
c). 6 diviziuni
16.Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde :
a). lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura
b). lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili
c). lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate
17.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in :
a). citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p
b). citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi
c) citirea la intervale fixe a temperaturii, înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul
de bord
18.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m.p sunt:
a). departe de, separat de, separat printr-un compartiment complet sau magazie, separat longitudinal printr-un
compartiment complet sau magazie de intervenţie
b) . gradul de risc si gradul de compatibilitate
c) . riscul evident, semnificativ si condiţiile existente la nava
19.Condiţiile de transport ale m.p in containere I.B.C este reglementat in IMDG Code pentru :
a) . transportul pe mare a mărfurilor containerizate
b) . transportul rutier, pe cale ferata, pe mare si pe orice cale navigabila de transport
c) . fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier, feroviar, maritim,etc.
20.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de :
a). gradul de risc al m.p
b) . starea fizica a m.p
c) . natura m.p, gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.
21. Care document reglementează, pe plan internaţional, manipularea si transportul de m.p la bordul navelor
maritime?
a). SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995;
b). IMDG Code;
c). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships;
22. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m.p?
a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective;
b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul;
c). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj;
23.Standardele de siguranţa, pentru transporturile pe mare, de mărfuri in vrac, sunt conţinute in :
a). IMDG Code;
b). B.C Code;
c). STCW Code;
24.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ?
a). 3.2;
b). 4.2;
c). 4.3;
25.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile, pot spori riscul si intensitatea unui
incendiu la alte mărfuri ?
a). 3.3;
b). 5.1;
c). 4.1;
26.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara, inscripţionata cu negru pe fond alb ?
a). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv;
b). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta;
c) uşurează identificarea, prin UN No, înscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare;
27.Ce sunt mărfurile periculoase ?
a) . substanţe ce pun in pericol viata umana;
b) . substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau pot
afecta starea de sănătate a echipajului;
c) . substanţe ce produc poluarea mediului marin;
28.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ?
a) domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea
primului ajutor persoanelor accidentate;
b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin;
c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord;
29.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt:
a) deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia;
b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor;
c) deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea;
30. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege :
a) cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia
b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara
c) cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U
31. Riscurile principale ale m.p determina :
a) încadrarea acestora in clase si diviziuni
b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin
c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor
32. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in :
a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.p.
b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi
c) citirea la intervale fixe a temperaturilor, înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul
de bord
33.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de :
a) gradul de risc al m.p.
b) starea fizica a m.p
c) natura m.p, gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.
34. Clasa 1 - Explozivi, conţine :
a) 6diviziuni
b) 3 diviziuni
c) 7 diviziuni
35. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila, in condiţii de
submersie in apa de mare, cel puţin :
a) 1 luna
b) 6 luni
c) 3 luni
36.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul:
a) 1960
b) 1965
c) 1991
37. Prin expresia « SEPARAT DE .... », folosita la stivuirea m.p se înţelege :
a) In cazul stivuirii sub punte - dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite, sau in cazul stivuirii
pe punte - o separare orizontala de minimum 3m intre colete
b) o separare eficienta, astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa
asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete
c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş
38.Codul IMDG este :
a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.p pe mare
b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.p.
c) o lista cu principalele m.p.
39.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m.p se impune :
a) organizarea unui punct de prim ajutor medical
b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea
exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor
c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului
40. Principalul agent de combatere a incendiilor, eficient pentru cele mai multe m.p. este :
a) C02
b) apa
c) gazul inert
41. Explozivii din clasa 1. Diviziunea 1.1. sunt:
R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa;
b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ;
c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare, fara risc de explozie in masa.
42. Substanţe corespunzătoare clasei 5. Diviziunea 5.2. sunt:
R a) agenţi oxidanţi;
b) peroxizi organici;
c) substanţe corozive.
43.Substente inflamabile aparţin:
R a) clasei 2.1;
b) clasei 3.2.
c) clasei 4.1.
44. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când:
R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin;
b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic;
c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie.
45. Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează:
R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG;
b) Indexul Numeric, daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU;
c) Tabelul riscurilor primordiale.
46. Grupul de împachetare III se foloseşte:
R: a) pentru mărfurile cu pericol mare;
b)pentru mărfuri cu pericol mediu;
c)pentru marfuri cu pericol mic.
47. In marcajul ambalajelor, litera "Y" semnifica:
R: a) grupul de împachetare III ;
b) grupul de împachetare I, II, III.
c) grupul de împachetare II, III.
48. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de:
R: a) 0.02 µ Cr/gr;
b) 200 µ Cr/cm2
c) 0,02 Cr/gr.
49. Temperatura de control reprezintă:
R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai
lunga detimp:
b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa;
c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc elerata poate surveni in cazul unei
substanţe.
50 . Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare
clasa in parte, dar nu pot depăşi:
R: a) pentru mărfurile solide 6 kg. pe recipiente:
b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient:
c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net:
d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg.
51. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul
pe care-l prezintă, D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos.
Clasa..............Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin
aceasta devenind combustibile, contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu.
Clasa 4.2........Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind.
Clasa 4.3 In contact cu apa, aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri,gazele emanate se
pot autoaprinde.
Clasa 5.1......... Materialele acestei clase, chiar daca nu sunt combustibile, pot insa spori riscul si/sau intensitatea
unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile.
Clasa .............Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului
daca sunt inhalate, daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate.
Clasa ............. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc, pot
îmbolnăvi animale sau oameni.
Clasa..............Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.
Clasa..............Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă, mai mult sau mai puţin, ţesuturile vii.
Clasa..............Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior.
52. Care este conţinutul fisei de securitate?
R: ……………………………………………………………………………………………………………….............
53 . Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. R:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
54 . Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

55. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
56 . Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis". R:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
57. Definiţi categoria de stivuire "B". R:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
58. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
59. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri
periculoase, la bordul navelor maritime ?
a). IMDG Code ?
b). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ?
c). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amm ended in 1995 ?
60. Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ?
a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code?
b) avându-se drept criteriu, riscul primondia ?
c) avându-se tem ei, Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ?
61. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ?
a). N um erical Index and General Index- vol. 1 IM D G Code ?
b). Proper Shipping Name and UN No ?
c). Dangerous Goods List - DGL - vol. 2 IM DG Code ?
62. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 , 3.2, 4 .3 ?
a) inflam abilitatea ?
b) combustibilitatea ?
c) toxicitatea ?
63. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele:
a) Y ?
b) Z?
c) X ?
64.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ?
a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj?
b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ?
c) oferă toate informaţiile necesare carausului, despre ambalajul respectiv ?
65.C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ?
a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ?
b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ?
c) oferă informaţii despre t,ara in care a fost confecţionat ambalajul?
66. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ?
a) m axim 5 litri per recipient, pentru substanţe lichide ?
b) m axim 6 kg per recipient, pentru substanţe solide ?
c) 30 kg, greutatea bruto, per coletul cu recipient având mărfuri periculoase, lichide ?
67. Standardele de siguranţa, pentru transporturile pe m are, de m ărfuri in vrac, sunt conţinute in:
a). STCW Code ?
b). IMDG Code ?
c). B.C. Code ?
68.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ?
a). 3.2 ?
b). 4.3?
c). 4.2 ?
69. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile, pot spori riscul si
intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ?
a). 3.3 ?
b). 4.1 ?
c). 5.1?
70. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata
având culoarea albastra ?
a). 2 ?
b). 4.3?
c). 5.2 ?
71. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara, inscripţionata cu negru pe fond alb ?
a). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta?
b). uşurează identificarea, prin UN No, înscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare ?
c). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ?
72. 0 eticheta de forma triunghiulara, aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase, poate reprezenta:
a). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ?
b). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ?
c). informarea asupra temperaturii de control, înscrisa pe eticheta?
73. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda, in DGL, stowage category C ?
a). „on/under deck" ?
b). „under deck only" ?
c). „on deck only" ?
74. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil, necondiţionat, înaintea începerii
incarcarii mărfii ?
a). Safety Check List ?
b). Dangerous Goods Document ?
c). Emergency Schedule ?
75.Ce se considera, din punctul de vedere al Codului IMDG, container închis ?
a). acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice, sub punte ?
b). acel container metalic, închis?
c). acel container încuiat si sigilat de către vameşi ?
76. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ?
a). Marine Fire Auxiliary Guards?
b). Medical First Aid Guide?
c). M arine F em ale A ssistance G uide ?
77. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ?
a). E m e rg e n c y S c e n e ?
b ) .E m e r g e n c y S c h e d u l e ?
c). E n e rg e tic S c h e d u le ?
78. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ?
a). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ?
b)." Ship's plans and documents ?
c). Safety Management manual ?
79. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri
periculoase, la bordul navelor maritime ?
a). IM D G Code?
b). MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ?
c). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as ammended in 1995 ?
80. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ?
a). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code?
b). avându-se drept criteriu, riscul primordial ?
c). avându-se temei, Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ?
81. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ?
a). N um erical Index and G eneral Index- vol. 1 IM D G Code ?
b). Proper Shipping Name and UN No ?
c). Dangerous Goods List- DGL - vol 2 IMDG Code ?
82. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2.1, 3.2, 4.3 ?
a). inflamabilitatea ?
b). combustibilitatea ?
c). toxicitatea ?
83. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele:
a). Y ?
b). Z ?
c). X ?
84. C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ?
a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj?
b). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ?
c). oferă toate informaţiile necesare carausului, despre ambalajul respectiv ?
85. C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ?
a). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ?
b). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ?
c). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat
ambalajul?
86.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ?
a). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ?
b). maxim 6 kg per recipient, pentru substanţele solide ?
c). 30 kg, greutatea bruto, per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase, lichide ?
87. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa, p en tru tra n sp o rtu rile p e m are, d e m ă rfu ri in vra c, su n t con tin u te in :
a).STCW Code?
b). IM D G Code?
c). B.C. Code ?
88. Cărei claseaparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ?
a). 3.2 ?
b). 4 . 3 ?
c). 4.2?
89. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile, pot spori riscul si intensitatea unu
incendiu la alte mărfuri ?
a). 3.3?
b). 4.1 ?
c). 5.1 ?
90. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj care pe
este aplicata o eticheta de forma pătrata având
culoarea albastra ?
a). 2 ?
b). 4.3?
c). 5.2?
91. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara, inscripţionata cu negru pe fond alb ?
a). atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta?
b). uşurează identificarea, prin UN No,înscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din mare ?
c). retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ?
92. 0 eticheta de forma triunghiulara, aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase, poate reprezenta:
a). avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ?
b). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ?
c). informarea asupra temperaturi de control, înscrisa pe eticheta?
93. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda, in DGL, stowage category C ?
a. on/under deck ?
b. under deck only ?
c. on deck only ?
94. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil, necondiţionat, înaintea începerii incarcarii
m ărfii?
a. Safety Check List ?
b. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ?
c. Emergency Schedule ?
95. Ce se considera, din punctul de vedere al Codului IM DG, container închis ?
a. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice, sub punte ?
b. acel container metalic, închis?
c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ?
96. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”?
a .Marine Fire Auxiliary Guards ?
b Medical First Aid Guide ?
c. Marine Female Assistance Guide ?
97. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ?
a. E m ergency Scene ?
b. E m ergency Schedule ?
c. Energetic Schedule ?
98. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ?
a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ?
b. Ship's plans and documents?
c. Safety Management manual ?
99. Care document reglementează, pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la
bordul navelor maritime ?
a. SO L A S; International C onvention for the Safety of L ife at Sea, 1974, as am m endcd in 1995 ?
b. IMDG Code?
c. M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention P o llu tioof
n f ro m S h ip s ?
100. Care este riscul specific, primordial al substanţelor aparţinând aselor
cl si diviziunilor: 2.1, 3.2, 4.3 ?
a . com bustibilitatea ?
b. inflamabilitatea?
c. toxicitatea?
101. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ?
a. avându-se drept criteriu , riscul primordial ?
b. avându-se tem ei R egula 2 din cap. V II al S O L A S ?
c având u -se in vedere cerinţele ST C W C o d?e
102.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează :
a. N um erical Index and G eneral Index - vol. 1 IM D G C ode ?
b. Dangerous Goods List -DGL- vol. 2 IMDG Code?
c. Proper Shipping Name and UN No ?
103. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu
literele:
a. Y ?
b. Z ?
c. X ?
104. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ?
a. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ?
b. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul?
c. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ?
105. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ?
a. pentru substanţe solide, m axim 6 leg per recipient ?
b. pentru substanţe lichide, m axim 5 litri per recipient ?
c. 20 kg, greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide m ărfuri?
106.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ?
a. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ?
b. oferă toate informaţiile necesare carausului, despre ambalajul respectiv ?
c. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ?
107. Standardele de siguranţa, pentru transporturile pe mare, de mărfuri in vrac, sunt conţinute in:
a. IM D G C ode?
b. B.C. Code ?
c. STCW Code ?
108. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ?
a. 3.2 ?
b. 4.2?
c. 4.3 ?
109.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile, pot spori riscul si
intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ?
a. 3.3?
b. 5.1?
c.4.1?
110. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de
forma" pătrata având culoarea verde ?
a. 2 ?
b. 4.3?
c. 5.2?
111. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara, inscripţionata cu negru pe
fond alb ?
a . r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le mamă rf
balate
u r il oinr pachetul respectiv ?
b. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este eticheta?
aplicata
c. uşurează identificarea, prin UN N o, înscris pe eticheta, a coletelor ce trebuie recuperate din m are ?
112. O eticheta de forma triunghiulara, aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase, poate
reprezenta:
a. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ?
b. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri im puncare regim term ic controlat ?
c. inform area asup ra tem peraturii critice, înscrisa pe eticheta?
113. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda, in DGL, stowage category C?
a. ON DECK ONLY
b. ON/UNDER DECK
c. UNDER DECK ONLY
114. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil, necondiţionat,
înaintea începerii incarcarii mărfii?
a. Emergency Schedule ?
b. Safety Check List ?
c. Dangerous Goods Document ?
115. Ce se considera, din punctul de vedere al Codului IMDG, container închis ?
a. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ?
b. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice, sub punte ?
c. acel container metalic, închis?
116. What is the meaning of the abbreviation ,,MFAG"?
a. Marine Female Assistance Guide ?
b. Marine Fire Auxiliary Guards ?
c. Medical First Aid Guide ?
117. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ?
a. Emergency Scene ?
b. Energetic Schedule ?
c. Emergency Schedule ?
118. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ?
a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ?
b. Ship's plans and documents ?
c. Safety Management manual ?

S-ar putea să vă placă și