Sunteți pe pagina 1din 13

Şcoala Gimnaziala Buznea, Ion Neculce

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Data: 19.03.2013
Profesor: Cristea Maria
Disciplina : Matematică
Unitatea de învăţare: Operaţii cu numere intregi
Subiectul : Inmultirea numerelor intregi
Tipul lecţiei : Lectie mixtă (fixare şi dobândire de cunoştinţe noi)
Locul de desfăşurare : Sala de clasă
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă

Competenţe specifice:

1. Identificarea caracteristicilor numerelor intregi in contexte variate;


2. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in efectuarea operatiilor cu numere intregi;
3. Interpretarea unor date din probleme care se rezolva utilizand numere intregi;
4. Trasnpunerea unei situatii-problema in limbaj matematic, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:

La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:


 O 1 : să aplice corect regula semnelor la operaţiile de adunare, scădere si inmulţire cu numere intregi;
 O2 : să efectueze operaţii cu numere întregi;
 O 3: să identifice rezultatul plauzibil dintr-o listă de răspunsuri posibile.

Mijloace şi strategii didactice

1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de sistematizare, culegere;


2. Metode: conversaţia, exerciţiul, invatarea prin descoperire, explicatia, expunerea;
3. Forme de evaluare: conversatia orală , observarea sistematica;
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, pe grupe
5. Bibliografie:
www.mateinfo.ro, www.mate30.lx.ro, www.didactic.ro ,
 Manual pentru clasa a VI-a, autori:Ion Petrica, Victor Balseanu, Ioroslav Chebici, Editura Petrion
 Culegere de probleme de matematică clasa a VI- a – Dan Zaharia , Maria Zaharia, Editura Paralela 45.

Etapele lecţiei

1. Momentul organizatoric
2. Captarea atenţiei
3. Reactualizarea cunostintelor
4. Anuntarea subiectului si a obiectivelor
5. Predare (asimilarea) noilor cunostinte
6. Fixarea cunostintelor si asigurarea feedback-ului
7. Incheierea lecției
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPA OB. CONŢINUTUL METODE FORME DE


ORGANIZARE

1.Momentul
organizatoric
Se pun absenţele, elevii îşi pregătesc materialele;
(2 min) Conversaţia Frontal
Se asigură de existenţa materialelor necesare;
2.Captarea Tema se verifică cantitativ şi calitativ (prin citirea rezultatelor). Frontal
atentiei
O1 Sunt efectuate la tablă exerciţiile şi problemele la care elevii au întâmpinat
(5 min) Conversaţia Individual
dificultăţi.
Elevii sunt atenţi şi reţin explicaţiile oferite în vederea soluţionării
exerciţiilor şi problemelor.

3.Reactualizarea Elevii vor răspunde la întrebări de tipul:


cunostintelor
1. Ce este un numar intreg?
(5 min) O1 Conversaţia Frontal
O2 2. Unde intalnim in practica numerele intregi?
O3 3. Cu ce litera se noteaza multimea numerelor intregi?
Individual
4. Cum se obtine opusul unui numar intreg?
5. Ce intelegem prin modulul unui numar intreg?
Exercitiul
6. Cum adunam, scadem doua numere intregi?
1. Calculati:

|−7| ;|−6|;|−5|;|0|;|2|;|5|;
2. Realizaţi legăturile corecte:
a.) (+5)+(+3) 1. -10 Explicatia
b) (-15)+(+5) 2. 8
c) (-6)-0 3. 0
d) (+2)-(-2) 4. -6
5. 4
4.Anuntarea Scriu titlul pe tablă: Inmultirea numerelor intregi. Reguli de calcul
subiectului si a
Anunţ obiectivele lecţiei
obiectivelor Conversaţia Frontal
(1 min)
5.Predarea Pornind de la cateva exemple incercam sa deducem regulile de inmultire general
(asimilarea) valabile ale numerelor intregi:
noilor Invatarea
cunoştinţe Ex.
(10 min) prin
a) 5∙ (−3 )=(−3 ) ∙ 5=−3+ (−3 ) + (−3 ) + (−3 )+ (−3 )=−15 descoperire
b) (-2¿ ∙3=-2+(-2)+(-2)=-6 ⇒
daca inmultim doua numere intregi cu semne diferite inmultim modulele lor
iar rezultatului ii punem semnul „-„
c) 4+(-4)=0 / ∙ (-3)
4∙ ¿3)+(-4)∙ (−3 )=0 ⇒
Frontal
-12+ 12 =0 ⇒ (-4)∙ (−3 )=12 Conversaţia
daca inmultim doua numere intregi cu acelasi semn inmultim modulele lor
iar rezultatului ii punem semnul „+„

O1 Conversaţia
O2 Reguli de calcul

Fie a, b numere naturale . Avem:


O3
(+a)∙ (+b)= +a∙ b
Explicaţia Individual
(-a)∙ (-b)= +a∙b
Frontal
(+a)∙ (-b)= -a∙b
Exerciţiul
(-a)∙ (+b)= -a∙b

c∙ 0=0 ,⩝ c ∈ Z

sau
(+)∙ (+)= (+)

(-)∙ (-)= (+)

(+)∙ (-)= (-)

(-)∙ (+)= (-) Exercitiul

Numerele a si b se numesc factorii produsului, iar operaţia prin care se obţine


produsul a două numere întregi se numeşte inmulţtire.

Ex.

(+2)∙ (+5)= +10 Conversaţia


(-2)∙ (-5)= +10

(+2)∙ (-5)= -10

(-2)∙ (+5)= -10

Se propun spre rezolvare următoarele aplicaţii:

1) Efectuaţi: Explicaţia

a) (-3)∙(+4)=

b) (+5)∙(+7)=

c) (-12)∙(-6)=

d) 9∙(-1)=

e)(- 23)∙0=

f) (-2)∙(+6)∙(-4)=
g) -2+(-5) ∙4=

h) -5-7∙(-1)= Exerciţiul
i) (-1) ∙(-2)+3∙(-6)=

Elevii rezolva si repetă regulile de calcul: -dacă numerele au semne diferite, atunci
rezultatul va avea semnul (-)

(-3)∙(+4)= -12

- dacă numerele au acelaşi semn, atunci rezultatul va avea semnul (+)

(+5)∙(+7)= +35

(-12)∙(-6)= +72

(-2)∙(+6)∙(-4)= (-12)∙(-4)= +48

6.Fixarea O1
cunostintelor si Pentru a se asigura că notiunile au fost inţelese, se realizeaza o activitate pe grupe. Pe grupe
asigurarea O2
feedback-ului Se formează 5 grupe :
(24 min) O3

-matematicienii
Exercitiul

Conversatia
-studioşii

-înţelepţii
Exercitiul

-jucătorii

Conversatia

-campionii Pe grupe

Fiecare grupă primeste câte o fişă de sistematizare (anexa 1)


Se rezolvă aplicaţiile din fişă, fiecare elev din grupă indeplineşte câte o
sarcină. Expunerea
Se realizeaza supravegherea activitatii elevilor, ajutându-i când întâmpină
dificultăţi.
Profesorul anunţă elevii că notarea se va realiza pe durata intregii activităţi,
şi echipa cu cel mai mare punctaj va ieşi invingatoare.
După ce au rezolvat aplicaţile din fişă, fiecare grupă numeşte un reprezentant
ce prezintă la tablă rezultatele obţinute; fiecare răpsuns corect primeşte 1
punct.

7.Incheierea Profesorul evaluează elevii care au răspuns la lecţie şi au participat cât mai
lectiei
activ.
(3 min) Conversaţia Frontal
Se fac aprecieri asupra modului in care s-a desfăşurat activitatea si se
notează membrii echipei câştigătoare.
Se anunţă tema pentru ora viitoare: ex. 1, 2, 3 pag 57 din culegere.
Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesor si notează tema
pentru ora viitoare.

-matematicienii
Anexa 1

Fişă de sistematizare

-Înmulţirea numerelor întregi-

-1-

1. Produsul a două numere întregi pozitive este un număr întreg......................................

2. Efectuaţi:

a) (-5)·(+8)=

b) (-9) ·(-7)=

c) (-3) ·0=

d) (-7) ·(-10) ·(+7)=

e) 9·(-6)+ 8·4=
-studioşii

Fişă de sistematizare

-Înmulţirea numerelor întregi-

-2-

1. Produsul a două numere întregi negative este un număr întreg......................................

2. Efectuaţi:

a) (-4)·(+3)=

b) (+8) ·(-2)=

c) (-50) ·(-50)=

d) (-5) ·(2) ·(-5)=

e) (-3)·11+ 7·(-4)=
-înţelepţii

Fişă de sistematizare

-Înmulţirea numerelor întregi-

-3-

1. Produsul a două numere întregi de semne contrare este un număr întreg......................................

2. Efectuaţi:

a) (+4)·(-6)=

b) (-3) ·(-2)=

c) 8·(-10)=

d) (-2) ·(-9) ·(-2)=

e) 7·6+ (-9) ·3=


-jucătorii

Fişă de sistematizare

-Înmulţirea numerelor întregi-

-4-

1. Produsul a două numere întregi.........................................este un număr întreg pozitiv.

2. Efectuaţi:

a) (-4)·(-5)=

b) (+7) ·(-9)=

c) (-6) ·(+4)=
d) (+9) ·0 ·(-7)=

e) 4·(-10)+ 4·(+7)=

-campionii

Fişă de sistematizare

-Înmulţirea numerelor întregi-

-5-
1. Produsul a două numere întregi.........................................este un număr întreg negativ.

2. Efectuaţi:

a) (-4)·(-8)=

b) (+5) ·(-3)=

c) (-5) ·4=

d) (-2) ·(-9) ·(-2)=

e) (-1)·7+ (-3) ·21=

S-ar putea să vă placă și