Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Data: 19.12.2016
Clasa a III-a
Propunător: Udișteanu Laura căs. Căpraru
Indrumător: Prof. înv. primar Durac Elena
Unitatea de învăţământ: Școala ”B.P.HAȘDEU”, Iași
Aria Curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba şi literatura română
Unitatea de învățare: Feerie de iarnă
Tema / Subiectul : ,, Iarna'' de Vasile Alecsandri
Tipul lecției: predare-învățare
Mijloc de realizare: memorizare
Scopul lecției: Consolidarea deprinderilor de citire corectă, expresivă, îmbogățirea vocabularului activ cu noi termeni.
Întelegerea sensului cuvintelor noi și utilizarea lor în enunțuri proprii;
Obiective cadru:
Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral;
Dezvoltarea capacității de exprimare orală;
Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă;
Obiective de referinţă
Citirea în mod conştient şi corect a unui text necunoscut;
Desprinderea ideilor principale şi informaţiilor de detaliu dintr-un text citit(literar,nonliterar).
Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare.
Obiective operaţionale:
O1: Să citească corect,clar şi expresiv poezia “Iarna” de Vasile Alecsandri;
O2: Să explice sensul unor cuvinte din poezie:,,văzduh,, ,,răspândind”, dalbi”,”zale”,''se prevede''”fantasme”,
”dismiardă oceanul”;
O3: Să integreze în enunțuri proprii cuvintele noi, urmărind exprimarea clară, corectă și precisă a ideilor și mesajelor;
O4: Să enumere caracteristicele anotimpului de iarnă care se regăsesc în textul dat;
O5: Să desprindă mesajul poeziei;
O6: Să rezolve corect , fișele de lucru, utilizând cunoștintele adecvate cerințelor;
O7: Să participe activ şi afectiv la lecţie.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exercițiul, munca independentă, aprecierea verbală;
Materiale didactice/Mijloace de învățământ: planșa, manual, caiete, laptop, fișe de lucru.
Mod de organizare: frontală, individuală.
Resurse temporale: 50 minute
Bibliografie:
1.Ioan Şerdean, ” Didactica limbii române în circuit primar”, editura Teora,Bucureşti,1998.
2.Vasile Alecsandri,”Pasteluri şi legende”,editura Minerva, 1978.
3.Programa de limba şi literatura romană pentru clasa a III-a, 2004.
Descrierea activității
Strategii didactice
Momentele Evaluare
lecției Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

Conversația Evaluarea
Moment Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecției, pregătirea capacității
organizatoric materialului didactic. Mă voi asigura că toţi elevii sunt pregătiţi frontal de
pentru ora de limba română. Verificarea temei atât cantitativ cât
organizare a
și calitativ.
elevilor
Evaluarea
Captarea -Se realizează cu ajutorul unei planşe în care este ilustrat capacității
atenției anotimpul de iarnă. de
- În ce anotimp suntem ? (în anotimpul de iarnă) concentrare
-Care sunt lunile de iarnă? (decembrie,ianuarie,februarie) Conversația
-Ce caracteristici are acest anotimp?(temperaturile sunt mai
Elevii
scazute decât în restul celorlalte anotimpuri,soarele nu mai
frontal observă și
încălzeşte puternic,ziua este mai scurtă decât noaptea,toate răspund
vieţuitoarele işi încetează activitatea). întrebărilor
-Ce observaţi in această planşă?(un peisaj de iarnă) Obesrvația solicitate
-Ce preocupări au copiii din imagine?(se dau cu sania,se planșe
imbulgăresc,fac oameni de zăpadă) Conversația Capacitatea
Cu ajutorul metodei brainstorming elevilor de a
găsi cuvinte
elevii vor raspunde la urmatoatrea întrebare :
cheie
- La ce te gandești cand spui cuvantul iarna ? „
Anunţarea Astăzi vom învăţa poezia “Iarna” de Vasile Alecsandri.Voi Conversația Capacitatea
temei și a trebuie să citiţi clar şi expresiv textul, să explicaţi sensul unor copiilor de a
obiectivelor cuvinte din text şi să desprindeţi ideea pe care a dorit să o frontal reține titlul
transmită poetul. Vom observa cît de frumos este descris Explicaţia lecției
anotimpul iarna de catre poetul Vasile Alecsandri”.(Reţin titlul caiete
noii poezii şi autorul).
Scriu titlul și data la tablă.(Scriu titlul, data și autorul poeziei în
caiete)

dirijarea Se deschid manualele la pagina 60.(Deschid manualele)


învăţării Invit copii să urmareascaă un material în Power Point despre laptop
poetul Vasile Alecsandri, precum și imagini din care reies
versurile poeziei. Interesul
Conversația copiilor
(Anexa 1).
manual pentru noul
Îi solicit să aducă completări referitoare la biografia poetului.
conținut,
-Ce alte poezii scrise de Vasile Alecsandri mai cunoaşteţi? implicarea
-Care dintre ele se referă la iarnă?(”Gerul”,”Viscolul”, lor, prin
”Sania”,”Miezul iernii”). răspunsuri,
-Ce fel de text este “Iarna”?(este o poezie) (anexa 2) la lecție.
-Cum aţi recunoscut că este o poezie?(după formă:este alcătuită Frontal
din 4 strofe/catrene cu număr egal de versuri). Voi realiza citirea
model a poeziei. În acest timp elevii vor extrage din lecție Exercițiul
cuvintele necunoscute, le vom explica și le vom integra în
enunțuri noi.(scriu în caiete semnificația cuvintelor necunoscute)
Citirea integrală a poeziei. Îi solicit să citească poezia în gand.
Conversația
-Ce arată titlul poeziei ? (…arată că Vasile Alecsandri a scris o
poezie despre anotimpul de iarnă).
-Cine îşi exprimă sentimentele?(…poetul).
Citirea pe fragmente şi explicarea fiecăruia
Elevii
Fragmentul I Observaţia observă și
Numesc un copil să citească primul fragment, se extrage ideea. răspund
Fragmentul al-II-lea întrebărilor
Conversația Frontal solicitate.
Numesc un copil să citească al doilea fragment.
laptop
-De ce s-au folosit virgulele în primul vers? Dar semnul
exclamării de la sfârşitul versului?(…virgula ne impune să
facem o pauză în citire; iar semnul exclamării se aşează la Exercițiul
sfârşitul unei propoziţii care arată o mirare,exclamaţie).
Se explică sensul cuvintelor necunoscute.(anexa 4)
zale = mantie de nea Individual
argintie = de culoarea argintului
se prevede = se întrezăreşte
-Cu ce este asemanată ţara?(…cu un vis de tinereţe printre anii
trecători).
Fragmentul al III-lea
Numesc un alt elev să citească al III-lea fragment.
Se explica cuvintele si se fac scurte propozitii.
fantasme =arătare, fantomă
albiu = albicios
Ce se văd pe întinderea pustie?(…sate pierdute)
Fragmentul al IV-lea
Numesc un alt copil pentru a citi ultima stofă.
-De ce s-a schimbat starea poetului în ultima strofă?(…apare
soarele).
-Cine a însufleţit tabloul?(…soarele).
Frontal
-Ce cuvânt s-a folosit pentru a descrie apariţia soarelui? Conversația
(…”doritul”).
Ce culoare predominantă are tabloul?(..Alb)
Desprinderea mesajului
-Ce am aflat din această poezie?(…că iarna este un anotimp
frumos, copiii se joacă în zăpadă,totul este nins etc.)
Voi prezenta elevilor patru imagini reprezenative pentru cele
Obţinerea patru strofe ale poeziei iar elevii vor asocia fiecare imagine cu
performanţei strofa potivită. Capacitatea
și asigurarea Voi adresa elevilor câteva întrebări: Conversația Individual de a reține
feed-back-ului - Care este titlul poeziei? idei
- Cine este autorul? Frontal principale
- Ce anotimp este prezentat în poezie? (Răspund) din noul
conținut

Evaluarea Se va realiza prin completarea unor fişe de muncă independentă. Explicația Se


performanței/ ( anexa3) Munca Fișe de Individual corectează
Asigurarea (Rezolvă exerciţiile de pe fişă) independentă lucru eventualele
retentiei Se vor rezolva exercițiile de pe fișă de munca independentă oral. greșeli
Se fac aprecieri asupra activității elevilor.

În încheiere voi face aprecieri generale asupra modului de manual


Încheierea participare la oră a elevilor.Tema pentru acasă: Elevii vor avea Aprecierea Frontal
activității de transcris și de învăţat poezia și de căutat alte poezii scrise de verbală
Vasile Alexandri.(ascultă, notează, participa la discutie)
Anexa 1

,,Vasile Alecsandri s-a nascut în Bacău (1821) și a murit în anul 1890 în comuna Mircești, jud. Iași. Este un important scriitor
român, poet, prozator, dramaturg. Este creatorul patelului, ca specie literară, în literatura română, creator al teatrului românesc.
Membru fondator al Academiei Romane și unul dintre fruntașii mișcării revoluționare din Moldova. A cântat toate anotimpurile:
„Primavara”, „Vara”, „Sfarșit de toamnă”, „Iarna”. Pe langă minunatele pasteluri, el a mai scris și alte poezii precum: „Țara”, „Hora
Unirii”, „Ștefan Vodă și codrul”, „Doina” etc. S-a stins din viață la 22 august fiind înmormantat cu toate onorurile la conacul său de la
Mircești”.
Anexa 2
Iarna
De Vasile Alecsandri

Din vazduh cumplita iarna cerne norii de zapadă


Lungi troiene călătoare adunate-n cer gramadă
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineata ninge iară!


Ca o zale argintie se îmbracă mândra țară.
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe pintre anii trecători.

Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur în depărtare


Ca fantasme albe, plopii înșirați se perd în zare
Și pe-ntinderea pustie, fără urme fără drum
Se văd satele perdute sub clabuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează norii fug doritul soare


Strălucește și dizmiardă oceanul de ninsoare
Iat-o sanie ușoara care trece printre văi...
În văzduh voios răsună, clinchete de zurgălăi...
Anexa 3
Fisa de lucru

1. Completaţi fişa de lectură.


Titlul ____________________________________________
Autorul __________________________________________
Despre autor ştiu că ________________________________ ______________________
Lectura poeziei mi-a creat dispoziţie de _________________ __________________________________________________
Mi-a atras atenţia versul _____________________________ __________________________________________________
Poezia m-a impresionat prin_____________________________ __________________________________________

2. Scrie cuvinte care descriu anotimpul zugravit în poezie.

3. Alcătuiți propoziții folosind cuvintele:”străluceşte şi dezmiardă”.


1.

2.
4. Ca un roi de fluturi albi înseamnă:
▪ Viscolul orbitor
▪ Mulţimea fulgilor de nea asemănătoare unui roi de fluturi
Ca un vis de tinereţe sugerează:
▪ Imaginea palidă a soarelui ca o amintire a tinereţii
▪ Tristeţea poetului odată cu trecerea timpului
Ca fantasme albe plopii apar ca:
▪ Năluciri ale spaimei poetului
▪ Lumânări albe înşirate pe marginea drumului
Oceanul de ninsoare sugerează:
▪ Ninsoarea viscolită
▪ Întinderea albă nemărginită asemenea oceanului
Anexa 4

Cuvinte necunoscute

văzduh = cer
răspândind = împrăştiind
dalb = alb curat, imaculat
zale = mantie de nea
argintie = ca argintul
se prevede = se întrezăreşte
fantasmă = arătare, fantomă
albiu = albicios

S-ar putea să vă placă și