Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Data: 18 decembrie 2020


Şcoala: Şcoala Gimnazială Gura Putnei
Prof. înv. primar: Mutescu Veronica
Clasa pregătitoare
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Iarna vin zăpezile
Subiectul: Iarna. Numere naturale de la 0 la 10
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare a cunoştintelor
Scopul lecției:formarea conceptului de număr,
Forma de realizare: integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Arte vizuale/abilități practice
Competenţe specifice:
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0 – 31;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat

Obiective operaţionale: La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:


O1: să utilizeze corect terminologia matematică;
O2: să numere conştient în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele propuse;
O3: să formeze mulţimi după criterii date;
O4: să compare numerele în concentrul 0 – 10, identificând numărul mai mic sau pe cel
mai mare;
O5: să compună și să descompună numerele date;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul,
Mijloace: caiet, fișe de lucru, jetoane, flipchart,creioane, laptop
Forme de organizare:
- frontală
- individuală

 Resurse temporale: 25minute

Bibliografie:
1. Ana, D., Ana, M., Logel, D., Logel, E. – „Metodica predării matematicii la clasele
I – IV”, Ed. Carminis, Piteşti, 2003;
2. Cucoş, Constantin – „Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, pp. 309 – 310;
3. Anca Veronica Tăut - Matematică și explorarea mediului, Caiet de aplicații,
Editura Sinapsis
Strategii didactice
Momentele
O.O. Elemente esenţiale de conţinut Forme de Evaluare
lecţiei/ Durata Metode Mijloace
organizare
1.Moment Se asigură climatul unei bune Conversația Frontal
organizatoric desfăşurări a orei şi materialele didactice
necesare activităţii de învăţare.
2.Reactualizare O2 Se reactualizează cunoștințele însușite Conversația laptop frontal Cap.
a cunoștințelor O3 la orele anterioare utilizând metoda elevilor de a
conversației. răspunde la
întrebări

3.Captarea Se prezintă un desen, apoi se citește o Conversația Desen


atenţiei O1 scurtă poezie. Se poartă o discuție Exercițiul Poezie Cap. de a
referitoare numărul bulgărilor din desen, Fișe Frontală participa la
câte mulțimi de câte trei bulgări se pot discuții
face.

Se anunță tema și obiectivele pe Conversația Frontală


4.Anunţarea înțelesul copiilor. Astăzi vom completa
temei şi a mulțimi cu elemente, vom compune și
obiectivelor descompune numerele de la 0 la 20, vom
ordona crescător și descrescător numerele
date, vom compara numere, vom stabili
vecinii numerelor.
Conversația, Fișe,stilou Frontală, Cap.
Se prezintă elevilor fișa cu bulgări.
5.Dirijarea Explicația Iindividual elevilor de a
Vor forma mulțimi de câte trei elemente,
învățării se va purta o scurtă discuție despre rezolva
numărul mulțimilor formate.
corect
Sarcină:
O2 1. Ordonează crescător numerele: 13, exercițiile
10, 14, 12, 16,15;
2. Ordonează descrescător numerele:
O3 12, 15, 13, 11,17, 18; Exercițiul

Se citește următoarea sarcină, iar


O1 elevii vor complete pe fișă.
Scrie vecinii numerelor:
Cap.
elevilor de a
13 15
identifica
vecinii

16 14
6.Asigurarea O3
feed-back-ului
O4 Fișă de lucru
Colorează căsuța cu numărul mai
mare: Cap.
elevilor de a
15 13 10 7
identifica
O5 Conversația numărul mei
14 16 17 15 mare
Explicația
Exercițiul Fișă de lucru Individuală

Frontală

7.Obținerea O3 Se prezintă elevilor o fișă cu două Explicația Fișe de lucru Individuală Cap.elevilor
O5
performanței șiruri. Vor stabili ordinea elementelor din Exercițiul Frontală de a stabili
șir. Conversația ordinea
8.Evaluare Pentru evaluarea elevilor se va Explicația, Fișă de lucru, individual Cap.
rezolva un exercițiu de recunoaștere a Exercițiul stilou elevilor de a
numerelor pare. identifica
numerele
pare

9.Încheierea
Se fac aprecieri generale asupra Conversaţia
activității Stimulente Frontală
desfășurării activității.
FIȘĂ DE LUCRU

3. Ordonează crescător numerele: 3, 0, 4, 2, 6, 1, 5,

4. Ordonează descrescător numerele:


2, 5, 3, 1, 4, 0, 6;

Fișă de lucru

1. Scrie vecinii numerelor:

3 5

2 4

2. Colorează căsuța cu numărul mai mare:

0 2 5 3

1 5 4 6
Fişă de lucru

1. Colorează al doilea şi al cincilea arici.

2. Colorază primul şi ultimul arici.


Fişă de lucru

Ajută broscuţa să sară pe cifrele pare: