Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:
GRĂDINIŢA: P. P. Nr.12, Iaşi
GRUPA: mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
PROIECT TEMATIC: „Astăzi, ieri şi mâine”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Timpul, prietenul meu”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţă
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: „Mulţimi, aprecierea cantităţii”
FORMA DE REALIZARE: exerciţiu cu material individual
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Formează perechi între elementele mulţimilor, spune
dacă sunt tot atâtea sau unde sunt mai multe/mai puţine şi de ce?”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor de apreciere a cantităţii prin
punere în perechi a elementelor a două mulţimi pentru a determina mulţimi cu tot atâtea, mai
multe/mai puţine.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să sorteze obiecte pentru a forma mulţimi;
O2 – Să numească mulţimile formate;
O3 – Să formeze perechi cu elementele a două mulţimi;
O4 – Să sesizeze mulţimea cu mai multe, mai puţine sau tot atâtea elemente;
O5 – Să adauge sau să înlăture un element pentru a obţine mulţimi cu mai multe, mai
puţine sau tot atâtea elemente;
O6 – Să verbalizeze, motivând acţiunea efectuată;
O7 – Să realizeze individual sarcinile fişei de lucru;
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
lucrul pe fişe, surpriza
b) Mijloace de învăţământ: coşuleţe, jetoane (ceasuri de mână, ceasuri de perete,
ceasuri de masă), fişe de lucru, creioane colorate, tabla magnetică, magneţi
c) Forme de organizare: frontal, individual
d) Resurse: umane: 24 copii preşcolari,
temporale: 30-35 minute
BIBLIOGRAFIE:
Neagu, M., Petrovici, C., 2002, Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi
învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi;

1
Păduraru, V., coord., 1999, Activităţi matematice în învăţământul preşcolar, Sinteze,
Editura Polirom, Iaşi

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Eveni- Conţinutul instructiv-educativ al Strategii didactice Evaluare


mentul activităţii forma-tivă
Metode şi Material Forma de
didactic
procedee didactic organizare
1. Moment Asigurarea condițiilor pentru buna coşuleţe, frontal Capacita-tea copii-lor
organiza- desfășurare a activității: jetoane
toric -Aerisirea sălii de grupă; prune.me
-Aranjarea mobilierului în careu re.pere
deschis; fişe de
-Distribuirea materialelor la lucru,
măsuţe; creioane
-Intrarea organizată a copiilor în colorate,
sala de grupă şi asezarea lor la tabla,
scăunele. magneţi
2. Capta- -Ce avem la mesuţe? conversa- coşuleţe, frontal Capacita-tea copiilor d
rea (coşuleţe, fişe de lucru, creioane ţia, jetoane
atenţiei colorate) observa- cu fructe
-Ce vedeţi în coşuleţe? ţia fişe de
( mere,pere,prune ). lucru,
-Ce sunt ? (fructe) creioane
-Ce credeţi că vom face cu aceste colorate
materiale?
(o activitate matematică)

3. Anunţa- Astăzi, la activitatea de mate- explicaţia frontal Capacita-tea copii-lor


rea titlului matică vom forma perechi între
şi a obiec- elementele mulţimilor, vom spune
tivelor dacă sunt tot atâtea sau unde sunt
mai multe/mai puţine şi de ce, vom
lucra pe fişe de lucru.
4. Dirija- a)Reactualizarea cunoştinţelor conversa- coşuleţe, frontal şi Capacita-tea copii-lor
rea învă- Se solicită copiilor să scoată din ţia, jetoane individual
ţării coşuleţ materialele primite. exerciţiul (fructe )
-Ce aveţi pe masă? (o mulţime de
fructe)
- Denumiți fructele, culoarea și

2
forma lor ?
-Sortaţi fructele şi formaţi mulţimi. Capacita-tea copii-lor
-Cum se numesc mulţimile forma-
te? (mulţimea prunelor, mulţimea
perelor și mulțimea merelor)
Se verifică corectitudinea formării coşuleţe,
mulţimilor de fructe la măsuţe. jetoane Capacita-tea copii-lor
b)Prezentarea conţinutului (fructe),
Educatoarea lucrează la tablă, iar tabla
copiii lucrează la măsuţe. magne-
Exerciţiu: conversa- tică, frontal şi
-Aşezaţi în coşuleţ mulţimea ţia, magneţi individual Capacita-tea copii-lor
prunelor. observa-
-Ce mulţimi au rămas pe masă? ţia,
(mulţimea perelor și a merelor) explicaţia,
-Aşezaţi în perechi jetoanele celor exerciţiul
două mulţimi pornind din partea Capacita-tea copii-lor
de jos a mesuţei.
-Cum aţi aşezat jetoanele celor
două mulţimi? (în perechi, fiecare
prună are pereche o pară)
Se verifică corectitudinea aşezării
fructelor în perechi la mesuţe.
-Toate fructele au perechi? (nu, o
pară nu are pereche)
-Spune unde sunt mai multe
elemente? ( mulţimea perelor).
-De ce? (pentru că o pară nu are
pereche).
- Spune unde sunt mai puţine Capacita-tea copii-lor
elemente? (în mulţimea prunelor). adauga sau înlă-tura u
-De ce? (pentru că o prună nu are
pereche).
Exerciţiu:
- Aşezaţi jetoanele una peste alta Capacita-tea copii-lor
pentru a grupa din nou cele două
mulţimi.
-Aşezaţi în coşuleţ mulţimea
prunelor şi scoateţi pe masă
mulţimea merelor.

3
- Ce mulţimi aveţi pe masă?
(mulţimea perelor și a merelor).
- Aşezaţi în perechi perele și
merele celor două mulţimi pornind
din partea de jos a mesuţei, de jos
în sus și de la stânga la dreapta.
- Cum aţi aşezat elementele celor
două mulţimi? (în perechi, fiecare
pară are pereche un măr).
Se verifică corectitudinea aşezării
fructelor în perechi la mesuţe.
- Toate fructele au perechi?
- Spune unde sunt mai multe sau
mai puţine elemente? (sunt tot
atâtea elemente în cele două
mulţimi)
- De ce? (pentru că fiecare pară are
pereche un măr).
Exerciţiu:
- Cum putem face să avem mai
multe elemente în mulţimea ? (să
scoatem un jeton cu ceas de
perete)
Se cere copiilor să-l aseze în
coşuleţ.
-De unde ştiţi că sunt mai multe
elemente în mulţimea jetoanelor
cu ceas de masă? (pentru că un
jeton cu ceas de masă nu are
pereche)
-Spune care este mulţimea cu mai
puţine elemente?
(mulţimea jetoanelor cu ceas de
masă)
Exerciţiu:
-Cum putem face să fie acum tot
atâtea elemente în cele două
mulţimi? (se dă pereche jetonului
cu ceas de masă un jeton cu ceas
de perete)

4
-Cum mai putem face altfel? (se
înlătură jetonul fără pereche)
Aşadar când comparăm două
mulţimi, dacă un element rămâne
fără pereche avem o mulţime cu
mai multe elemente şi o mulţime
cu mai puţine elemente iar dacă
toate elementele au perechi atunci
avem mulţimi cu tot atâtea
elemente.
Copiii sunt rugaţi să aşeze toate
mulţimile în coşuleţ.
5. Evalua- Se întorc fişele de lucru în faţa observaţia fişe de frontal şi Capacita-tea copii-lor
rea per- copiilor şi se intuiesc desenele: conversa- lucru individual
formanţei -Ce vedeţi desenat pe fişă? (o ţia, Capacita-tea copii-lor
mulţime de ceasuri şi o mulţime de explicaţia,
clepsidre) exerciţiul, Capacita-tea copii-lor
Se spun, pe rând, sarcinile de lucru lucrul pe
copiilor iar aceştia lucrează indi- fişe,
vidual pe fisele de lucru: analiza
-Trasează liniuţe de la fiecare ceas
la fiecare clepsidră pentru a forma
perechi cu elementele celor două
mulţimi
-Încercuieşte mulţimea care are
cele mai puţine elemente
-Taie sau adaugă elemente pentru
ca cele două mulţimi să aibă tot
atâtea elemente.
Se oferă explicaţii suplimentare
copiilor care întâmpină dificultăţi
în rezolvarea sarcinilor.
Se verifică corectitudinea rezol-
vării sarcinilor din fişă împreună
cu copiii.
6. Încheie- Aprecieri: conversa- frontal Aprecieri orale
rea activi- Se fac aprecieri generale asupra ţia
tăţii comportamentelor copiilor şi
asupra răspunsurilor date la
activitate.
Fixarea temei:

5
-Ce am făcut astăzi la activitatea
de matematică?
(am format perechi între ele-
mentele mulţimilor pentru a vedea
unde sunt tot atâtea, mai multe,
mai puţine şi de ce)

Fişa de lucru

Sarcini de lucru:
6
-Trasează liniuţe de la fiecare ceas la fiecare clepsidră pentru a forma perechi cu elementele celor
două mulţimi
-Încercuieşte mulţimea care are cele mai puţine elemente
-Taie sau adaugă elemente pentru ca cele două mulţimi să aibă tot atâtea elemente.