Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectarea unităţii tematice „Pentru un start bun”

Perioada: 1 săptămână: 12.02.2018 – 19.02.2018


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, LLRO – - observarea situaţiilor în care substantivele se scriu cu literă Textul creativ  Resurse materiale: Interevaluare
12. 02. 1.2.; 3.2.; iniţială mare; manualul tipărit Observare
2018 3.1.; 2.3. - completarea unor propoziţii lacunare cu substantive potrivite; O întâmplare  Resurse procedurale: sistematică
- completarea unor organizatori grafici cu substantive; conversaţia, explicaţia,
- antrenament de scriere creativă: consemnarea tuturor ideilor; exerciţiul, blazonul,
- completarea unei scheme în care sunt precizate aspecte jocul de creație
referitoare la scopul/elementele definitorii/structura textului;
- comunicarea observaţiilor scrise în perechi, referitoare la
modul în care este structurat un text creativ în care se prezintă
întâmplări posibile în realitate/trăite;
- redactarea unui text, pe baza paşilor stabiliţi anterior, în care
se prezintă o întâmplare reală, petrecută în vacanţă.
LLRO – - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Textul liric  Resurse materiale: Interevaluare
1.2.; 3.2.; - joc: Găseşte şi citeşte!; manualul tipărit, text Observare
3.1.; 2.1.; - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii din text; Ninge-n ţara mea, suport sistematică
3.4. - formularea de enunţuri folosind cuvinte date; după Dimitrie  Resurse procedurale:
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un Rachici conversaţia, explicaţia,
scurt text citit; exerciţiul, jurnalul dublu,
- citirea unui text în urma recomandărilor făcute de cadrul explozia stelară, jocul de
didactic; creație
- jocuri de tipul Descoperă cuvintele!.
RELIGIE
MATEMA - - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 Numerele  Resurse materiale: Evaluarea după
TICA utilizând algoritmul de comparare; naturale 0 – 10000 manualul tipărit, fişe de rezolvarea
2.2.; 2.3. - utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu lucru sarcinilor de
ajutorul unor exemple concrete şi a unor reprezentări grafice;  Resurse procedurale: învăţare
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel încât exerciţiul, jocul didactic,
relațiile date să fie adevărate; problematizarea
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care îndeplinesc
condiția dată (ex.: mai mici decât ....);
- rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, LLRO – - joc Vânătoarea de substantive - identificarea substantivelor Substantivul.  Resurse materiale: Autoevaluarea
13. 02. 3.1.; 3.3.; dintr-un text audiat; transformarea acestora conform jocului Scrierea corectă a text suport pus la
2018 2.1.; 4.2.; De la unul/una, la mai mulți/multe și invers; unor substantive dispoziţia elevilor de
1.4. - gruparea unor substantive dintr-un text dat, în funcţie de către cadrul didactic
număr şi gen; Resurse procedurale:
. - transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului conversaţia, explicaţia,
substantivelor; exerciţiul, jocul
- completarea unor enunțuri cu substantive, la numărul didactic, observaţia
singular sau plural, în funcție de contextul dat;
- selectarea, dintr-o listă de substantive scrise cu un singur i
și cu doi i, a celor scrise corespunzător situației din textul citit;
- joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare grup primeşte
jetoane pe care sunt scrise cuvinte (diferite părți de vorbire);
- identificarea situațiilor în care substantivele se scriu cu literă
inițială mare, indiferent de poziția lor în propoziție și
argumentarea modului în care acestea se scriu.
MAT – - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste Adunarea şi  Resurse materiale: Evaluarea după
3.1.; 5.1.; ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000; scăderea în manualul tipărit, fișe de rezolvarea
2.2.; 1.4.; - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere; concentrul lucru sarcinilor de
1.6. - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule; 0–10000, fără/cu  Resurse procedurale: învăţare:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/diferența ....”; trecere peste exerciţiul, jocul didactic,  Tehnica „Fără
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau ordin problematizarea mâini ridicate”
prin efectuarea probei adunării/scăderii;  Temă de lucru
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea în clasă
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice;
- identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme;
- ex. – joc Legături matematice – „legarea” unor numere date
prin semne matematice potrivite astfel încât relații date să fie
adevărate; compunerea unor probleme care să se rezolve prin
exercițiile obținute.
AVAP – - discuţii despre patrimoniul local; Jocul culorilor, al  Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.2.; - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de liniilor şi al manual, acuarele, vase sistematică
limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; pentru apă, pensule
2.3. - exerciţii de identificare a unor elemente de expresie de punctelor. Nuanţe  Resurse procedurale:
limbaj plastic în forme plastice plane; şi tonuri conversaţia, explicaţia,
- analiza liberă şi personală a mesajelor transmise prin exerciţiul
limbaj vizual;
- exerciţii de combinare a culorilor pentru a obţine nuanţe şi
tonuri;
- realizarea unei compoziţii cu o temă dată/aleasă.
EDUCAŢIE - exerciţii de completare a unor diagrame cu asemănări şi Persoana.  Resurse materiale: Observare
CIVICĂ – deosebiri între oameni şi celelalte vieţuitoare; Trăsături morale fişe de lucru sistematică
1.1.; 1.2.; - exerciţii de completare a unor structuri grafice cu acţiuni ale persoanei  Resurse procedurale:
specifice persoanei; conversaţia, explicaţia,
2.1.
- realizarea şi discutarea portretului colegului de bancă; exerciţiul
- discuţii referitoare la asemănările/deosebirile dintre persoane;
- exerciţii de exprimare a propriei opinii, pornind de la situaţii
reale, familiare universului referenţial al copilului;
- exerciţii de simulare a unor situaţii din viaţa reală.
Activităţi pe discipline: Limba engleză
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, LLRO – - identificarea substantivelor dintr-un text audiat; Substantivul.  Resurse materiale: Autoevaluarea
14. 02. 3.1.; 3.3.; - gruparea unor substantive în funcţie de număr şi gen; Scrierea corectă a fişe de lucru
2018 2.1.; 4.2.; - transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului unor substantive  Resurse procedurale:
1.4. substantivelor; conversaţia, explicaţia,
- completarea unor enunțuri cu substantive, la numărul exerciţiul, jocul didactic,
. singular sau plural, în funcție de contextul dat; observaţia
- selectarea, dintr-o listă de substantive scrise cu un singur i
şi cu doi i;
- identificarea situațiilor în care substantivele se scriu cu literă
inițială mare, indiferent de poziția lor în propoziție și
argumentarea modului în care acestea se scriu.
MAT – - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii; Înmulţirea şi  Resurse materiale: Evaluarea după
1.6.; 3.1.; - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire; împărţirea fişe de lucru rezolvarea
5.1. numerelor sarcinilor de
- efectuarea unor împărțiri prin utilizarea legăturii cu  Resurse procedurale:
înmulțirea; naturale exerciţiul, explicaţia, învăţare
- efectuarea de activități practice pentru deducerea problematizarea, munca  Temă de lucru
algoritmului de calcul al împărțirii unei sume la un număr; independentă în clasă
- efectuarea, în două moduri a împărțirii unei sume la un
număr;
- efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi
numere formate cu o cifră;
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine
diferite;
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată.
Activităţi pe discipline: Limba engleză
AVAP – - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de Tehnica  Resurse materiale: Observare
1.3.; 1.2.; limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; ORIGAMI manual, foi colorate A4 sistematică
2.3. - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării  Resurse procedurale:
acestora; conversaţia, explicaţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor exerciţiul
de limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor  Forme de organizare:
expresiv; individual, frontal
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu
zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee.
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, EDUCAȚIE FIZICA
15. 02. LLR – - discutarea, pe baza unor exemple date, a problemelor de Transformarea  Resurse materiale: Interevaluare
2018 1.1.; 1.4.; 4.1.; punctuație ivite în situația în care vorbirea directă, dintr-un vorbirii directe în text suport pus la dispo- Observarea unor
2.2.; 2.5. text dialogat, este transformată în vorbire indirectă şi invers; vorbire indirectă ziţia elevilor de către texte. Precizarea:
- povestirea orală a textului, pe baza unui şir de întrebări, cu învăţător, fişe de lucru – titlului;
accent pe transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă;  Resurse procedurale: – numărului de
- completarea semnelor de punctuație adecvate într-un text conversaţia, explicaţia, alineate.
fără punctuație şi discutarea rezultatelor; exerciţiul, jocul de rol
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a  Forme de organizare:
aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a făcut? frontal/individual
Unde?Când? Cum? De ce?);
- transformarea unui paragraf din text în text dialogat;
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor create anterior;
MAT – - identificarea situațiilor în care informațiile sunt insuficiente Probleme  Resurse materiale: Observarea
5.1.; 5.3. pentru rezolvarea unei probleme; manualul tipărit, fișe de sistematică
- selectarea, dintre mai multe întrebări date, a celor utile lucru
pentru rezolvarea unei probleme;  Resurse procedurale:
- formularea unor probleme în care să se utilizeze expresii conversaţia, explicaţia,
matematice, având ca temă protejarea mediului înconjurător; exerciţiul, jocul didactic,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică; problematizarea
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în
limbaj matematic;
- adăugarea/eliminarea unor date pentru a răspunde întrebărilor.
MM – - interpretarea vocală a cântecelor în colectiv, în grupuri, Hai, cântaţi cu  Resurse materiale: Observare
2.1.; 3.1. individual cu respectarea regulilor; toţi în cor cu manualul tipărit, sistematică
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între solist şi dirijor! caietul, surse audio
grupuri, ştafetă;  Resurse procedurale: Evaluare orală
- enumerarea regulilor de cântare corectă; conversaţia, explicaţia,
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe grupe/ exerciţiul
individual

Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, LIMBA ENGLEZA
16. 02. EDUCAȚIE FIZICĂ
2018 ŞTIINŢE - observarea unor imagini care ilustrează animale din diverse Reacţii ale  Resurse materiale: Proiectul –
ALE medii de viaţă şi identificarea caracteristicilor lor; corpului animal la imagini, manual, laptop Călătoria unei
NATURII – - utilizarea dicționarului pentru explicarea şi utilizarea unor schimbări ale dicţionar, videoproiector picături de apă:
1.1.; 2. 3. termeni (exemplu: acomodare, adaptare); mediului filme educaționale, realizarea în grup și
- realizarea corespondenţei între animale şi reacţiile lor de (temperatura,  Resurse procedurale: prezentarea unor
apărare sau adaptare la mediu (exemplu: pinguinii se strâng pericol, mişcare) conversaţia, explicaţia, proiecte care să
în grupuri compacte); exerciţiul, experimentul, ilustreze circuitul
- realizarea unor desene, colaje care să ilustreze animale care demonstrația, SINELG apei în natură
se adaptează la condiţii de mediu.
OPȚIONAL Ce este omofonia? (introducerea termenului şi Omofonia  Resurse Observarea
explicarea semnificaţiei). cuvânt/ materiale: sistematică
Cuvântul ,,l” (îl, lui, el)–sensul în contextul ortogramă – imagini, laptop
propoziţiilor; ,,cuvinte de dicţionar;
*Însuşirea regulii de scriere a ortogramelor: sprijin”pentru Resurse
a) l-am, l-ai, l-a, l-aţi, l-au; recunoaşterea procedurale:
b) mi-l, ţi-l, ni-l, vi-l, li-l; acestora conversaţia,
c) de tipul verb + ,,l” ( ia-l, dă-l, desenându-l, luându-l). explicaţia,
exerciţiul;
JOC ŞI - dezbatere despre stilul de viaţă al fiecăruia; Stil de viaţă  Resurse materiale: Observarea
MIŞCARE – - participarea la ştafete cu solicitări de eforturi diferite; sănătos mingi, jaloane sistematică
2.1.; 2.3. - participarea la jocuri de orientare în spaţiu;  Resurse procedurale:
- jocuri de mişcare desfăşurate în aer liber; jocul didactic