Sunteți pe pagina 1din 37

SĂPTĂMÂNA 1: 13.09.2021-17.09.

2021

Subtema: EVALUARE INIȚIALĂ

Ziua Disciplina Activităţi integrate / pe Detalii de Resurse Evaluare


C.S. discipline; organizarea conţinut
(competenț colectivului de elevi
e specifice)
Luni C.L.R. -citire în ritm propriu, cu Actualizarea Resurse
1.4 voce tare / în gând cunoştinţelor din materiale: Observarea
13.09.2021 2.1 - jocuri de rol clasa I planşe, modului de
2.2 - formularea de propoziţii dicţionare, fişe de realizare a
2.3 după imagini Text suport: Ziua muncă sarcinilor de
2.4 - formularea unor când toţi au şapte independentă lucru
întrebări şi răspunsuri ani, după Octav
orale la întrebări legate Pancu-Iaşi – Resurse Autoevaluare
de tema şi mesajul pag.10 procedurale: Interevaluare
D.P textului conversaţia,
1.1 - completarea unor -Joc de mimă: problematizarea, Observarea
2.1 enunțuri, folosind „Culoarea brainstorming, reacțiilor
2.2 informațiile din text emoţiilor” exerciţiul copiilor
2.3 - selectarea răspunsurilor
corecte din propoziții Observarea
date capacității de
- scrierea de propoziții, recapitulare
folosind cuvintele:
școală, elev, ghiozdan Evaluare orală
-joc de mimă
- activitate frontală,
individuală

C.L.R. - formularea unor Actualizarea Resurse


1.4 întrebări şi răspunsuri cunoştinţelor din materiale: Observarea
2.1 orale la întrebări legate clasa I planşe, modului de
2.2 de tema şi mesajul dicţionare, fişe de realizare a
2.3 textului Text suport: Ziua muncă sarcinilor de
2.4 -citire în ritm propriu, cu când toţi au şapte independentă, lucru
voce tare / în gând ani, după Octav fişe de lucru
- jocuri de rol Pancu-Iaşi – Autoevaluare
- transcrierea, din text, a pag.10 Resurse Interevaluare
D.P enunțurilor care descriu procedurale:
1.1 locul în care se petrece conversaţia, Observarea
2.1 întâmplarea -Colţul de problematizarea, reacțiilor
2.2 - despărțirea în silabe a creaţie: „Aş dori brainstorming, copiilor
2.3 cuvintelor: bunica, să…” exerciţiul
uniformă, zi, toamnă Observarea
- scrierea, selectând din capacității de
textul lecției, a câte unui recapitulare
cuvânt care să conțină
fiecare dintre literele s, Evaluare orală
m, u, aflate în poziție
inițială
-jocuri de creație
- activitate frontală,
individuală

M.E.M. - discuții despre felul în -Numere - Resurse Observare


2.1 care sunt luminate și naturale de la 0 materiale: sistematică
4.1 încălzite planetele, la 100 - bile, beţişoare,
referindu-se la apropierea recunoaştere, mărgele, Aprecieri
sau depărtarea lor față de formare, citire, numărătoare, individuale
Soare scriere. Numere jetoane, caietul
- reprezentarea pare-impare. elevului, fişe de Observarea
numerelor de două cifre Despre planete – lucru, planşe, modului de
D.P. cu ajutorul numărătorii pag. 10 mulaje, culori realizare a
de poziţionare sarcinilor de
1.1 - citirea şi scrierea Jocuri didactice: lucru
1.2 numerelor de la 0 la 100 - Resurse
- transcrierea cu cifre a -“Câţi, câte? procedurale: Autoevaluare
unor numere din -“Recunoaşte conversaţia, Interevaluare
intervalul 0 – 100, scrise numărul!” explicaţia,
în cuvinte -„Ce s-ar exerciţiul, Observarea
A.V.A.P. - jocuri de asociere a întâmpla demonstraţia, reacțiilor
2.1 numerelor mai mici decât dacă…?” jocul didactic copiilor
2.2 100 cu reprezentarea lor
prin desen Desen: Observarea
- identificarea ordinelor -“Numere hazlii” capacității de
şi claselor recapitulare
- evidenţierea cifrei Prezentare
unităţilor/zecilor dintr-un PowerPoint: Evaluare orală
număr “Planetele
- numărare din 1 în 1, din Sistemului
2 în 2, din 3 în 3 etc., în Solar” ;
ordine crescătoare şi
descrescătoare, cu
precizarea limitelor
intervalului (de la ...până
la)
- generarea de numere
mai mici decât 100, ale
căror cifre îndeplinesc
condiţii date (ex.:
precizarea cifrei
unităţilor/ zecilor)
- organizarea unor jocuri
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

E.F.S. - formaţii de adunare în Capacitatea de - Resurse Observare


1.1 linie pe un rând organizare materiale: sistematică
2.1 - formaţii de adunare în sala de sport,
2.2 linie pe două rânduri fluier, cretă Aprecieri
2.3 - formaţii de deplasare în individuale
coloană câte unul şi câte
doi - Resurse Aprecieri
- alinierea în linie procedurale: globale
- întoarceri prin săritură conversaţia,
la stânga şi la dreapta explicaţia, Observarea
- trecerea din linie pe un exerciţiul, reacțiilor
rând în formaţiile de demonstraţia, copiilor
lucru semicerc şi cerc jocul didactic

Marți M.E.M. - identificarea ordinelor -Numere - Resurse Observare


14.09.2021 2.1 şi claselor naturale de la 0 materiale: sistematică
4.1 - evidenţierea cifrei la 100 - bile, beţişoare,
unităţilor/zecilor dintr-un recunoaştere, mărgele, Aprecieri
număr formare, citire, numărătoare, individuale
- numărare din 1 în 1, din scriere. Numere jetoane, caietul
2 în 2, din 3 în 3 etc., în pare-impare. elevului, fişe de Observarea
ordine crescătoare şi Despre planete – lucru, planşe, modului de
descrescătoare, cu pag. 10 mulaje, culori realizare a
A.V.A.P. precizarea limitelor sarcinilor de
2.1 intervalului (de la ...până Desen: lucru
2.2 la) -“Globule - Resurse
- identificarea „vecinilor” pământesc” procedurale: Autoevaluare
unui număr de la 0 la 100 conversaţia, Interevaluare
- identificarea numerelor Jocuri de explicaţia,
pare şi impare dintr-un mişcare în care exerciţiul, Observarea
şir dat se folosesc demonstraţia, reacțiilor
- selectarea unor numere operatorii logici jocul didactic copiilor
după un criteriu dat „şi”, „nu” –
- recunoaşterea planetelor Exemplu: „Copiii Observarea
Sistemului Solar pe care au ochi verzi capacității de
planşe/modele simple/ în şi păr blond să recapitulare
filme documentare ridice mâna”
- realizarea unor Evaluare orală
experienţe care
evidenţiază mişcarea
Lunii în jurul
Pământului/
unui satelit în jurul unei
planete
- discutarea unor articole
care prezintă Sistemul
Solar
- reprezentarea în desen a
globului pământesc
- organizarea unor jocuri
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

C.L.R. - formularea de propoziţii Actualizarea Resurse


1.4 după imagini sau cuvinte cunoştinţelor din materiale: Observarea
2.1 date clasa I fişe de muncă modului de
2.2 -citire în ritm propriu, cu independentă, realizare a
2.3 voce tare / în gând Text suport: Ziua fişe de lucru sarcinilor de
2.4 - jocuri de rol când toţi au şapte lucru
- formularea unor ani, după Octav Resurse
întrebări şi răspunsuri Pancu-Iaşi – procedurale: Autoevaluare
orale la întrebări legate pag.10 conversaţia, Interevaluare
D.P de tema şi mesajul problematizarea,
1.1 textului -Joc: brainstorming, Observarea
2.1 - completarea unor ”Diagrama” exerciţiul reacțiilor
2.2 enunțuri, folosind copiilor
2.3 informațiile din text
- selectarea răspunsurilor Observarea
corecte din propoziții capacității de
date recapitulare
-completarea unei
diagrame cu cerințe date Evaluare orală
-jocuri de mimă
- activitate frontală,
individuală

C.L.R.: - conversaţie: învăţător- Resurse


Lectură elev, elev-elev pe tema ”Un nou materiale: Observarea
1.4 amintirilor din vacanța început” -rechizite modului de
2.1 mare şi începutul de an -fişe de lucru realizare a
2.2 şcolar, despre jocuri şi Text suport: -creioane sarcinilor de
2.3 activităţi de grup şi colorate lucru
2.4 individuale Volumul ”Făt- -carioci
-menţinerea şi încheierea Frumos când era Evaluare orală
unui dialog cu persoane mic”, de Octav Resurse Aprecieri
diferite despre pregătirile Pancu-Iași, textul procedurale: globale
ocazionate de începutul integral ”Ziua -conversaţia
anului şcolar când toți au șapte -exerciţiul
- jocuri de rol de tipul ani”
emiţător-receptor pentru Jocuri de rol:
exprimarea actelor de -“Prima zi de
vorbire școală”
D.P.: -exersarea citirii -”Să facem
1.1; 2.2 conştiente a textului cunoștință!”
”Ziua când toți au șapte -”La librărie”
ani”, de Octav Pancu-
Iași
-desprinderea
semnificaţiei globale a
textului citit prin
operarea mentală cu
întrebările care conduc la
identificarea acesteia
-identificarea şi
explicarea cuvintelor
necunoscute din text
-citirea cursivă, cu
intonarea corectă a
propoziţiilor
-activitate frontală,
individuală

-jocuri de recunoaştere a - Sunete din Resurse Observarea


M.M. unor sunete din natură şi mediul materiale: sistematică
1.1 din mediul înconjurător înconjurător – - casetofon
1.3 -imitarea unor sunete din pag. 6 - casete audio
2.1 natură şi din mediul - CD –uri Observarea
înconjurător -o cutie goală reacțiilor
-exerciţii-jocuri de -un balon copiilor
ascultare şi recunoaştere REPERTORIU - un elastic
a sunetelor cântate şi DE CÂNTECE: - două bețe Apreciere
vorbite, diferenţierea lor șlefuite globală
după criterii proprii - ”O vioară
- exersarea acuităţii mică” Resurse Apreciere
auditive de diferenţiere -“Pupăza din tei” procedurale: individuală
spaţială a sunetelor -”Broscuțele” -conversaţia
(exemplu - jocul ”De -explicaţia Evaluare orală
unde se aude?”) -demonstraţia
-activitate frontală, -exerciţiul
individuală, pe grupe - jocul muzical

Miercuri C.L.R.: -citire în ritm propriu, cu Textul. Titlul. Resurse Apreciere


1.4 voce tare / în gând Autorul. materiale: globală
15.09.2021 2.1 -citire în lanţ, pe sărite, Alineatele dicţionare, fişe de
2.2 selectivă muncă Apreciere
2.3 - exerciții de identificare independentă, individuală
2.4 a titlului și a autorului Text suport: fişe de lucru,
textului Luchi, după Otilia dicţionar de Observarea
DP: -recunoaşterea alineatelor Cazimir –pag.12 sinonime şi sistematică
1.1 -formulare de enunţuri antonime
2.1 folosind cuvinte noi --Jocuri de rol: Observarea
2.2 -construirea (oral şi în „Luchi şi doamna Resurse modului de
2.3 scris) a unor scurte învăţătoare” procedurale: realizare a
propoziţii problematizarea, sarcinilor de
- jocuri de rol exerciţiul, lucru
- formularea de propoziţii metoda analitico,
după imagini fonetică- sintetică Evaluare orală
- formularea unor
întrebări şi răspunsuri
orale la întrebări legate
de tema şi mesajul
textului
- completarea unor
enunțuri, folosind
informațiile din text
- activitate frontală,
individuală
C.L.R.: -sesizarea şi respectarea Resurse Apreciere
1.4 regulilor de vorbire • A se prezenta materiale: globală
2.1 eficientă - salutul, sau a prezenta pe planşe,
2.2 prezentarea, ascultarea și cineva dicţionare, fişe de Apreciere
2.3 respectarea opiniei muncă individuală
2.4 celuilalt • Dialogul. Salutul independentă,
- completarea unor fişe de lucru Observarea
DP: dialoguri cu replici Text suport: sistematică
1.1 potrivite Luchi, după Otilia Resurse
2.1 - exersarea dialogurilor Cazimir –pag.12 procedurale: Observarea
2.2 în perechi, corectându-se problematizarea, modului de
2.3 exprimarea și intonația APLIC! exerciţiul realizare a
- identificarea Joc de rol: sarcinilor de
vorbitorului, a ”Știu să mă lucru
ascultătorului, a prezint!”
mesajului; Evaluare orală
-citire în ritm propriu, cu
voce tare / în gând
- jocuri de rol
- rostirea fluentă a unor
mesaje în grupuri mici
- identificarea situaţiilor
de adaptare la
particularităţile
interlocutorului
- simularea unor situaţii
de comunicare
- activitate frontală,
individuală

M.E.M. - aflarea unui număr/a -Numere - Resurse Observare


1.1 unor numere, respectând naturale de la 0 materiale: sistematică
1.2 anumite condiţii la 100 - bile, beţişoare,
2.2 - identificarea ordinelor recunoaştere, mărgele, Aprecieri
1.3 şi claselor formare, citire, numărătoare, individuale
3.1 - evidenţierea cifrei scriere. Numere jetoane, caietul
3.2 unităţilor/zecilor dintr-un pare-impare. elevului, fişe de Observarea
4.1 număr Despre planete – lucru, planşe, modului de
4.2 - identificarea „vecinilor” pag. 10 mulaje, culori realizare a
unui număr de la 0 la 100 sarcinilor de
- identificarea numerelor Jocuri didactice: lucru
pare şi impare dintr-un - Resurse
şir dat -Ce ştii procedurale: Autoevaluare
- selectarea unor numere despre…?” conversaţia, Interevaluare
D.P. după un criteriu dat -„Ce s-ar explicaţia,
- recunoaşterea planetelor întâmpla exerciţiul, Observarea
1.2 Sistemului Solar pe dacă…?” demonstraţia, reacțiilor
2.2 planşe/modele simple/ în jocul didactic copiilor
filme documentare Mulaj:
- discutarea unor articole -Sistemul Solar
care prezintă Sistemul Evaluare orală
Solar
A.V.A.P. - organizarea unor jocuri
2.1 de tip „Ce s-ar întâmpla
2.2 dacă…?”
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală
-explorarea unor ”Materiale și Resurse Observare
A.V.A.P. caracteristici/ instrumente” procedurale: sistematică
1.1 proprietăţi ale – pag. 8 observaţia,
1.2 materialelor în diverse investigaţia,
1.3 contexte demonstraţia, Observarea
2.1 - selectarea materialelor Cunoaşterea exerciţiul modului de
2.2 de lucru, în funcţie de instrumentelor realizare a
2.3 scopul propus de lucru Materiale şi sarcinilor de
- uscare şi presare de instrumente: lucru
plante în vederea folosirii *Desen – „La foarfecă, lipici,
M.M. lor în confecţionarea de început de creioane colorate, Probă practică
1.1 colaje, tablouri, felicitări toamnă” capsator,
1.2 - crearea unui dicţionar perforator,
2.1 cu definiţii simple ale Tehnici de lucru: riglă, bandă
materialelor, bazate pe tăiere, decupare adezivă, carton
caracteristicile lor (după contur), colorat, carton
observate de copii în decorare, lipire, ondulat,
diverse contexte colaj, linie materiale din
-realizarea de compoziţii modulată, repetiţie gospodărie ziare,
cu subiect liber ales reviste, ambalaj,
-respectarea regulilor de -Elemente de materiale textile,
folosire a materialelor și limbaj plastic  : materiale din
instrumentelor linia, punctul, natură (scoici,
corespunzătoare petele de culoare pietre, frunze etc)
- intonarea unui cântec creioane,
tematic Cântec: creioane cerate,
-activitate frontală, în „Toamna” acuarele,
perechi, în echipă, tempera, guașe,
individuală pensule, paletă de
culori, pahar, șorț
sau halat, gumă
de șters

Joi D.P. -exerciţii de identificare a Recapitulare - Resurse Observare


1.4 unor asemănări şi -”Să ne amintim! materiale: sistematică
16.09.2021 2.1 deosebiri între sine şi Cine sunt eu? -hârtie colorată,
2.2 ceilalţi, după criterii Cine ești tu? –pag. carton, lipici, Observarea
2.3 simple 4-5 acuarele, modului de
2.4 - jocuri de creioane colorate, realizare a
autocunoaştere şi materiale textile sarcinilor de
A.V.A.P. intercunoaştere prin Jocuri: și din plastic, lucru
2.1 folosirea diferitelor - „Afișul de pe oglindă, ecuson,
2.2 forme de comunicare ușă” cartonașe
- exerciţii art-creative -”Oglinda – Cine colorate Observarea
realizate în mod sunt eu?” -fişe de lucru reacțiilor
individual sau în echipă -”Să ne -fotografii copiilor
(prezentarea unor forme cunoaștem mai personale
originale de salut în bine!”
cadrul cărora copiii îşi -„Vă spun mai - Resurse Evaluare orală
atribuie o însuşire/calitate multe despre procedurale:
care-i face unici şi diferiţi mine...” conversaţia,
de ceilalţi explicaţia,
-identificarea şi exerciţiul,
denumirea trăsăturilor demonstraţia,
fizice sub formă de jocuri jocul didactic
şi valorizarea diferenţelor
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

M.E.M. - aflarea unui număr/a -Numere - Resurse Observare


1.1 unor numere, respectând naturale de la 0 materiale: sistematică
1.2 anumite condiţii la 100 - bile, beţişoare,
2.2 - identificarea „vecinilor” recunoaştere, mărgele, Aprecieri
1.3 unui număr de la 0 la 100 formare, citire, numărătoare, individuale
3.1 - identificarea numerelor scriere. Numere jetoane, caietul
3.2 pare şi impare dintr-un pare-impare. elevului, fişe de Observarea
4.1 şir dat Despre planete – lucru, planşe, modului de
4.2 - selectarea unor numere pag. 10 mulaje, culori realizare a
după un criteriu dat sarcinilor de
-exerciţii de identificare a lucru
consecinţelor unor Portofoliu: - Resurse
acţiuni asupra -întocmirea unei procedurale: Autoevaluare
Pământului liste a planetelor, conversaţia, Interevaluare
D.P. -exerciţii de evidenţiere a de la cea mai explicaţia,
1.2 protejării mediului apropiată la cea exerciţiul, Observarea
2.1 înconjurător mai îndepărtată demonstraţia, reacțiilor
-denumirea unor de Soare jocul didactic copiilor
activităţi desfăşurate pe
Pământ şi precizarea Observarea
măsurilor ce trebuie luate capacității de
A.V.A.P. pentru prevenirea recapitulare
2.1 poluării şi protejarea
2.2 planetei Evaluare
-activitate frontală, în orală/scrisă
perechi, în echipă,
individuală

Limba
modernă
-jocuri de recunoaştere a - Sunete din Resurse Observarea
M.M. unor sunete din natură şi mediul materiale: sistematică
1.1 din mediul înconjurător înconjurător – - casetofon
1.3 -imitarea unor sunete din pag. 6 - casete audio
2.1 natură şi din mediul - CD –uri Observarea
înconjurător -o cutie goală reacțiilor
-exerciţii-jocuri de -un balon copiilor
ascultare şi recunoaştere REPERTORIU - un elastic
a sunetelor cântate şi DE CÂNTECE: - două bețe Apreciere
vorbite, diferenţierea lor șlefuite globală
după criterii proprii - ”O vioară
- exersarea acuităţii mică” Resurse Apreciere
auditive de diferenţiere -“Pupăza din tei” procedurale: individuală
spaţială a sunetelor -”Broscuțele” -conversaţia
(exemplu - jocul ”De -explicaţia Evaluare orală
unde se aude?”) -demonstraţia
-activitate frontală, -exerciţiul
individuală, pe grupe - jocul muzical

Vineri - investigarea apariţiei Compararea, - Resurse


17.09.2021 M.E.M. zilei şi nopţii prin ordonarea și materiale:
1.1 modelare – un glob se rotunjirea caietul elevului, Observare
1.2 roteşte în sens invers numerelor bile, beţişoare, sistematică
2.1 acelor de ceasornic şi naturale de la 0 mărgele,
2.2 este luminat cu o lanternă la 100. Pământul lanternă, jetoane, Aprecieri
3.3 - explicarea apariţiei zilei – alcătuire. fişe de lucru, individuale
şi nopţii ca urmare a Formarea zilei și globul pământesc
rotaţiei Pământului în a nopții – pag. 11 Observarea
jurul axei sale, prin - Resurse modului de
A.V.A.P. modelare Jocuri didactice: procedurale: realizare a
1.1. - compararea unor -“Intrusul” conversaţia, sarcinilor de
1.2. grupuri de obiecte prin -“Compară explicaţia, lucru
2.1. punerea elementelor repede şi bine!” exerciţiul,
2.2. unele sub altele, demonstraţia, Autoevaluare
încercuirea părţilor Prezentare jocul didactic Interevaluare
D.P. comune, punerea în PowerPoint:
1.2 corespondenţă ”Formarea zilei Observarea
2.1 - identificarea numărului și a nopții” reacțiilor
mai mic/mai mare pe copiilor
baza algoritmului de -
comparare a două Observarea
numere mai mici decât capacității de
100 recapitulare
-ordonarea
crescătoare/descrescătoa Evaluare
re a unor numere naturale orală/scrisă
de două cifre prin
compararea acestora
două câte două
- identificarea unor
numere mai mici decât
100 în condiţii precizate
- scrierea rezultatelor
obţinute prin comparare,
utilizând semnele <, >,
=
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

- selectarea materialelor Cunoaşterea Resurse Observare


A.V.A.P. de lucru, în funcţie de instrumentelor procedurale: sistematică
1.1 scopul propus de lucru observaţia,
1.2 - realizarea de grile de investigaţia,
1.3 observaţii despre *Desen – „La demonstraţia, Observarea
2.1 materiale aflate în stări început de exerciţiul modului de
2.2 diferite (frunză verde, toamnă” realizare a
2.3 uscată, presată etc.) Materiale şi sarcinilor de
- exersarea modului de Tehnici de lucru: instrumente: lucru
îngrijire / păstrare a tăiere, decupare creioane colorate,
D.P. instrumentelor şi (după contur), acuarele, Probă practică
1.1 materialelor de lucru decorare, lipire, tempera, guașe,
1.2 -realizarea de compoziţii colaj, linie pensule, paletă de
2.1 cu subiect liber ales modulată, repetiţie culori, pahar, șorț
-respectarea regulilor de -Elemente de sau halat, gumă
folosire a materialelor și limbaj plastic  : de șters
instrumentelor linia, punctul,
corespunzătoare petele de culoare
-activitate frontală, în
perechi, în echipă, -Joc: „Ce se
individuală întâmplă dacă fac
aşa… ?”
E.F.S. - formaţii de adunare în Capacitatea de - Resurse Observare
1.1 linie pe un rând organizare materiale: sistematică
2.1 - formaţii de adunare în sala de sport,
2.2 linie pe două rânduri fluier, cretă Aprecieri
2.3 - formaţii de deplasare în individuale
coloană câte unul şi câte
doi - Resurse Aprecieri
- alinierea în linie procedurale: globale
- întoarceri prin săritură conversaţia,
la stânga şi la dreapta explicaţia, Observarea
- trecerea din linie pe un exerciţiul, reacțiilor
rând în formaţiile de demonstraţia, copiilor
lucru semicerc şi cerc jocul didactic

Religie

SĂPTĂMÂNA 2: 20.09.2021-24.09.2021
SUBTEMA: EVALUARE INIȚIALĂ

Luni C.L.R.: -construirea (oral şi în Resurse Apreciere


1.4 scris) a unor scurte • Alfabetul. materiale: globală
20.09.2021 2.1 propoziţii; Literele mari şi planşe, fişe de Apreciere
2.2 - exerciții de identificare mici de mână. muncă individuală
2.3 a titlului și a autorului Grupurile de litere independentă, Observarea
2.4 textului fişe de lucru, comportament
-recunoaşterea alineatelor Text suport: texte tipărite ului
- rostirea fluentă a unor Luchi, după Otilia Resurse participativ în
mesaje în grupuri mici Cazimir –pag.12 procedurale: secvențele de
- alegerea problematizarea, învățare
răspunsurilor exerciţiul,
corecte la întrebări ACTIVITATE metoda analitico, Observarea
legate de mesajul PRACTICĂ fonetică- sintetică modului de
textului audiat, dintr-o • Realizarea unei realizare a
A.V.A.P.: pereche/ serie de etichete după un sarcinilor de
1.1 variante date model dat și lucru
2.1 - enumerarea literelor utilizarea ei
2.2 alfabetului limbii române pentru Evaluare orală
– selectarea, din text, a personalizarea
cuvintelor care conțin manualului sau a
unul dintre grupurile de caietului
litere ce, ci, che, chi, ge,
gi, ghe, ghi
-copierea şi dictarea
unor texte;
- completarea unor
cuvinte date cu unul
dintre grupurile de litere
ce, ci, che, chi, ge, gi,
ghe, ghi
- scrierea alfabetului
limbii române, folosind
litere de mână, mari și
mici
- formularea unor
propoziții în care fiecare
cuvânt să aibă aceeași
literă inițială
- activitate frontală,
individuală

C.L.R. -citire în ritm propriu, cu Cartea. Cuprinsul Resurse Observare


1.4 voce tare / în gând cărţii materiale: sistematică
2.1 -actualizarea conceptelor fişe de lucru,
2.2 despre carte, volum, • Introducerea dicţionare, stema Apreciere
2.3 copertă, foaie, pagină, cuvintelor noi în ţării, drapelul, individual
2.4 direcţii de orientare în vocabularul Observarea
pagină; propriu Resurse modului de
- discuţii între învăţător şi procedurale: realizare a
elevi, între elevi pe teme dialogul dirijat, sarcinilor de
cunoscute Text suport: observaţia lucru
- citirea: Cartea de piatră, dirijată,
• enunțurilor care după Vladimir problematizarea, Evaluare scrisă
D.P. menționează părțile Colin - pag.16 brainstoming,
1.4 componente ale unei cărți exerciţiul, jocul
2.1 • alineatului în care se didactic
2.2 precizează ce citește
băiatul în cartea de piatră
- identificarea titlului, a
autorului și a numărului
de alineate ale textului
- sesizarea şi respectarea
regulilor de vorbire
eficientă
- salutul, prezentarea,
ascultarea și respectarea
opiniei celuilalt
-exersarea citirii
conştiente a textului şi a
fragmentelor
- activitate frontală,
individuală, în echipă

- compararea a două Compararea, - Resurse


M.E.M. numere naturale mai mici ordonarea și materiale:
1.1 decât 100, atunci când rotunjirea caietul elevului, Observare
1.2 acestea au acelaşi număr numerelor bile, beţişoare, sistematică
2.1 de zeci/de unităţi, cu naturale de la 0 mărgele,
2.2 ajutorul numărătorii de la 100. Pământul lanternă, jetoane, Aprecieri
3.3 poziţionare – alcătuire. fişe de lucru, individuale
- aşezarea în ordine Formarea zilei și globul pământesc
crescătoare/descrescătoar a nopții – pag. 11 Observarea
e a unor numere date - Resurse modului de
A.V.A.P. - exerciţii de compunere Jocuri didactice: procedurale: realizare a
1.1. şi descompunere a conversaţia, sarcinilor de
1.2. numerelor în concentrul -“Găseşte explicaţia, lucru
2.1. 0 – 100, folosind obiecte, culoarea exerciţiul,
2.2. desene şi numere potrivită!” demonstraţia, Autoevaluare
- jocuri de rol care -„Ce s-ar jocul didactic Interevaluare
D.P. solicită compunerea/ întâmpla
1.2 descompunerea dacă…?” Observarea
2.1 numerelor din concentrul reacțiilor
0-100 copiilor
- exerciţii de colorare a -Jocuri de rol:
unor planşe în care codul Observarea
culorilor e dat de numere -„Continuă capacității de
- realizarea de asociaţii povestea!” recapitulare
între fenomene şi cauzele -„Cine greşeşte,
posibile plăteşte!” Evaluare
- explicarea apariţiei zilei orală/scrisă
şi nopţii ca urmare a
rotaţiei Pământului în
jurul axei sale, prin
modelare
- realizarea unor discuţii:
„Ce credeţi că se
întâmplă dacă…” etc.
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

E.F.S. - mers pe vârfuri, pe Deprinderi - Resurse Observare


1.1 călcâie. pe părţile motrice de bază materiale: sistematică
2.1 inferioare şi exterioare sala de sport,
2.2 ale labei piciorului fluier, cretă, Aprecieri
2.3 - alergare cu genunchii mingi individuale
sus, alergare cu
pendularea gambei Aprecieri
înapoi, alergare în - Resurse globale
coloană câte doi procedurale:
- aruncare şi prindere conversaţia, Observarea
(aruncarea azvârlită cu o explicaţia, reacțiilor
mână de deasupra exerciţiul, copiilor
umărului, la distanţă, demonstraţia,
prinderi cu două mâini jocul didactic
din autoaruncări – în sus,
în podea, la perete)
Marţi - aşezarea în ordine Compararea, - Resurse
M.E.M. crescătoare/ ordonarea și materiale:
21.09.2021 1.1 descrescătoare a unor rotunjirea caietul elevului, Observare
1.2 numere date numerelor bile, beţişoare, sistematică
2.1 - exerciţii de compunere naturale de la 0 mărgele,
2.2 şi descompunere a la 100. Pământul lanternă, jetoane, Aprecieri
3.3 numerelor în concentrul – alcătuire. fişe de lucru, individuale
0 – 100, folosind obiecte, Formarea zilei și globul pământesc
desene şi numere a nopții – pag. 11 Observarea
- jocuri de rol care - Resurse modului de
A.V.A.P. solicită compunerea/ Jocuri didactice: procedurale: realizare a
1.1. descompunerea conversaţia, sarcinilor de
1.2. numerelor din concentrul -“Compară explicaţia, lucru
2.1. 0-100 repede şi bine!” exerciţiul,
2.2. -exerciţii de formare a -„Ce s-ar demonstraţia, Autoevaluare
mulţimii cu un nr. întâmpla jocul didactic Interevaluare
D.P. corepunzător de obiecte dacă…?”
1.2 -exerciţii de recunoaştere Observarea
2.1 a numărului -Jocuri de rol: reacțiilor
corespunzător copiilor
- exerciţii de ordonare a -„Continuă
unor numere date povestea!” Observarea
- identificarea şi -„Cine greşeşte, capacității de
explicarea unor plăteşte!” recapitulare
schimbări/evenimente
din viaţa plantelor, a Evaluare
animalelor şi a omului, orală/scrisă
ca urmare a ciclului zi-
noapte
- realizarea unor discuţii:
„Ce credeţi că se
întâmplă dacă…” etc.
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

C.L.R. - sesizarea şi respectarea Resurse Observare


1.4 regulilor de vorbire • Dialogul. materiale: sistematică
2.1 eficientă Iniţierea, fişe de lucru,
2.2 - salutul, prezentarea, menţinerea şi dicţionare, stema Apreciere
2.3 ascultarea și respectarea încheierea unui ţării, drapelul, individual
2.4 opiniei celuilalt dialog Observarea
-exersarea citirii Resurse modului de
conştiente a textului şi a Text suport: procedurale: realizare a
D.P. fragmentelor; Cartea de piatră, dialogul dirijat, sarcinilor de
1.4 -desprinderea după Vladimir observaţia lucru
2.1 semnificaţiei globale a Colin - pag.16 dirijată,
2.2 textelor citite prin problematizarea, Evaluare scrisă
2.3 operarea mentală cu JOCURI: brainstoming,
întrebările care conduc la -”Furtuna de exerciţiul, jocul
identificarea acesteia idei” didactic
-sesizarea elementelor -”Steluța
semnificative ale unui întrebărilor”
mesaj ascultat, prin
formulare de întrebări şi
răspunsuri
-identificarea şi
explicarea cuvintelor/
expresiilor necunoscute
din text
-citirea conştientă,
intonarea corectă a
propoziţiilor
- activitate frontală,
individuală

C.L.R.: - exerciţii de comunicare Resurse


Lectură orală ”Un nou materiale: Observarea
1.4 -desprinderea început” -rechizite modului de
2.1 semnificaţiei globale a -fişe de lucru realizare a
2.2 textului citit prin Text suport: -creioane sarcinilor de
2.3 operarea mentală cu colorate lucru
2.4 întrebările care conduc la Volumul ”Făt- -carioci
identificarea acesteia Frumos când era Evaluare orală
-citirea cursivă, cu mic”, de Octav Resurse Aprecieri
intonarea corectă a Pancu-Iași, textul procedurale: globale
propoziţiilor integral ”Ziua -conversaţia
-ilustrarea prin desen a când toți au șapte -exerciţiul
conţinutului textului ani”
-elaborarea unui jurnal de
lectură (pe un caiet), în Jocuri :
care să noteze titlurile -”Steluța
A.V.A.P.: cărților citite, autorii întrebărilor”
1.1; 2.2 acestora și impresii de -”Furtuna de
lectură idei”
-notarea câtorva
idei/expresii preferate
-activitate frontală,
individuală
-exerciţii– jocuri de Resurse Observarea
M.M. ascultare şi recunoaştere -Sunete muzicale materiale: sistematică
1.1 a sunetelor vocale și vocale – pag. 8 - casetofon
1.3 diferenţierea lor după - casete audio
2.1 criterii proprii Joc: ”De unde se - CD –uri Observarea
-exerciţii– joc de aude?” - culegeri de reacțiilor
recunoaştere a timbrului cântece copiilor
E.F.S. unor voci ale colegilor REPERTORIU muzicale,
1.1 -exerciţii-jocuri de DE CÂNTECE: -instrumente Apreciere
1.2. ascultare şi recunoaştere muzicale simple globală
2.1. a sunetelor cântate şi - ”O vioară -o cutie goală
vorbite, diferenţierea lor mică” -un balon Apreciere
după criterii proprii -“Pupăza din tei” - un elastic individuală
-exersarea acuităţii -”Broscuțele” - două bețe
auditive de diferenţiere șlefuite Evaluare orală
timbrală şi spaţială a
sunetelor Resurse
- exersarea acuităţii procedurale:
auditive de diferenţiere -conversaţia
spaţială a sunetelor -explicaţia
-activitate frontală, -demonstraţia
individuală, pe grupe -exerciţiul
- jocul muzical

Miercuri C.L.R. - exerciții de așezare în Resurse Observare


1.4 pagină a unui text scris, • Aşezarea în materiale: sistematică
22.09.2021 2.1 ținând cont de criteriile: pagină a textului fişe de lucru,
2.2 organizarea în pagină scris. Scrierea pe dicţionare, stema Apreciere
2.3 (dată, titlu, autor, liniatură tip II ţării, drapelul, individual
2.4 alineate), respectarea • Copierea Observarea
punctuației, a ortografiei, • Cartea clasei Resurse modului de
aspectul scrisului procedurale: realizare a
-scrierea lizibilă, cu Text suport: dialogul dirijat, sarcinilor de
respectarea liniaturii Cartea de piatră, observaţia lucru
(copiere, transcriere, după Vladimir dirijată,
A.V.A.P. dictare) Colin - pag.16 problematizarea, Evaluare scrisă
1.1 -confecționarea, în grup, brainstoming,
2.1 a unor cărticele pe LUCRĂM ÎN exerciţiul, jocul
2.2 diferite teme: plante, ECHIPĂ! didactic
animale, povești -confecționarea,
-expunerea produselor în grup, a unor
realizate la ”Colțul cărții” cărticele pe
- activitate frontală, diferite teme
individuală, în echipă

C.L.R. -citirea cursivă şi clară RECAPITULARE


1.4 -exersarea citirii – În căutarea Resurse Evaluare orală
2.1 conştiente a textului şi a comorii – pag.20 materiale: și scrisă
2.2 fragmentelor manualul,
2.3 -desprinderea EVALUARE fişe de lucru, fişe
2.4 semnificaţiei globale a SUMATIVĂ – Ce de evaluare
textelor citite prin ştiu? Cât ştiu?
operarea mentală cu Cum ştiu? - Resurse
întrebările care conduc la pag.21 procedurale:
A.V.A.P.: identificarea acesteia observaţia
1.1 -sesizarea elementelor LA PAS! UN dirijată,
2.2 semnificative ale unui PAS MAI SUS! – problematizarea,
mesaj ascultat, prin Activităţi de exerciţiul
formulare de întrebări şi recuperare-
răspunsuri ameliorare/ PROIECT:
-scrierea lizibilă, cu dezvoltare –pag. ”Cartea clasei”
respectarea liniaturii 22
(copiere, transcriere,
dictare)
- rostirea fluentă a unor
mesaje în grupuri mici
- identificarea situaţiilor
de adaptare la
particularităţile
interlocutorului
- simularea unor situaţii
de comunicare
- activitate frontală,
individuală

-exerciţii de formare a Compararea, - Resurse


M.E.M. mulţimii cu un nr. ordonarea și materiale: Observare
1.1 corepunzător de obiecte rotunjirea caietul elevului, sistematică
1.2 -exerciţii de recunoaştere numerelor bile, beţişoare,
2.1 a numărului naturale de la 0 mărgele, Aprecieri
2.2 corespunzător la 100. Pământul lanternă, jetoane, individuale
3.3 -exerciţii de construire a – alcătuire. fişe de lucru,
unor mulţimi de obiecte Formarea zilei și globul pământesc Observarea
- exerciţii de scriere a a nopții – pag. 11 modului de
numerelor pe tastele unui - Resurse realizare a
A.V.A.P. calculator sau ale altor Jocuri didactice: procedurale: sarcinilor de
1.1. resurse digitale -“Intrusul” conversaţia, lucru
1.2. - exerciţii de ordonare a -“Compară explicaţia,
2.1. unor numere date repede şi bine!” exerciţiul, Autoevaluare
2.2. - exerciţii de completare -„Ce s-ar demonstraţia, Interevaluare
a unor serii numerice întâmpla jocul didactic
D.P. lacunare dacă…?” Observarea
1.2 -exerciţii de identificare reacțiilor
2.1 a numerelor lipsă de pe -Jocuri de rol: copiilor
axa numerelor, în situaţia -„Continuă
în care se dau extremele povestea!” Observarea
- recunoaşterea rolului şi -„Cine greşeşte, capacității de
importanţei plăteşte!” recapitulare
zilelor/nopţilor în
menţinerea vieţii Evaluare
-activitate frontală, în orală/scrisă
perechi, în echipă,
individuală

- identificarea unor ”Oamenii Resurse Observare


A.V.A.P. elemente de limbaj comunică” procedurale: sistematică
1.1 plastic: recunoașterea - pag. 11 observaţia,
1.2 culorilor din naturǎ; investigaţia,
1.3 orientǎri spaţiale: * Povestirea unui demonstraţia, Observarea
2.1 departe, aproape eveniment sau a exerciţiul, modului de
2.2 -comunicarea ideilor și unui lanț scurt de povestirea realizare a
2.3 exprimarea sentimentelor evenimente sarcinilor de
în diverse moduri (oral, personale în Instrumente: lucru
scris, desen/pictură, diverse moduri fotografii,
modelaj, construcții, (oral, scris, indicatoare de Probă practică
muzică, mișcări ale desen/pictură, circulație, picturi
corpului) modelaj,
- sesizarea elementelor construcții, Tehnici de lucru:
de detaliu ale unui mesaj muzică, mișcări explorare,
vizual simplu ale corpului) observare,
- realizarea de fotografii conversație,
cu peisaje de toamnǎ mișcări ale
-realizarea de compoziţii corpului
cu subiect liber ales
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

Joi D.P. - jocuri de Eu și ceilalți - Resurse Observare


1.4 autocunoaştere şi -”Să ne materiale: sistematică
23.09.2021 2.1 intercunoaştere prin cunoaștem mai -hârtie colorată,
2.2 folosirea diferitelor bine” – pag, 6-7 carton, lipici, Observarea
2.3 forme de comunicare -”Fapte care ne acuarele, modului de
2.4 -obţinerea unor produse apropie de creioane colorate, realizare a
unice: decuparea unei ceilalți”- pag, 8 materiale textile sarcinilor de
A.V.A.P. hârtii împăturite în forme și din plastic, lucru
2.1 diferite, colorarea unui Jocuri: oglindă, ecuson,
2.2 obiect, interpretarea în -”Oglinda – Cine cartonașe
manieră proprie a unui sunt eu?” colorate, Observarea
rol etc., desenarea -„Vă spun mai -fişe de lucru reacțiilor
conturului mâinii sau a multe despre -fotografii copiilor
amprentelor personale mine...” personale
etc.)
- confecţionarea unor Activități - Resurse Evaluare orală
cadouri de tipul „lucru practice: procedurale:
manual” -” Inimioara vă conversaţia,
-identificarea şi ajută să vă explicaţia,
denumirea trăsăturilor cunoașteţi mai exerciţiul,
fizice sub formă de jocuri bine!” demonstraţia,
şi valorizarea diferenţelor jocul didactic
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală
M.E.M. -exerciţii de formare Recapitulare – - Resurse
1.1 a unor mulţimi Evaluare materiale:
1.2 -exerciţii de fişe de lucru
2.1 reprezentare prin Evaluare
2.2 obiecte sau desene a - Resurse orală/scrisă
3.3 numerelor naturale în procedurale:
concentrul 0-100 exerciţiul,
-exerciţii de numărare -
crescător şi
descrescător
-completarea unor
enunțuri lacunare date
-exerciţii de numărare,
comparare, ordonare,
rotunjire a elementelor
unei mulţimi
-exerciţii de identificare a
planetelor Sistemului
Solar
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

Limba
modernă
-exerciţii– jocuri de Resurse Observarea
M.M. ascultare şi recunoaştere -Sunete muzicale materiale: sistematică
1.1 a sunetelor vocale și vocale – pag. 8 - casetofon
1.3 diferenţierea lor după - casete audio
2.1 criterii proprii Joc: ”De unde se - CD –uri Observarea
-exerciţii– joc de aude?” - culegeri de reacțiilor
recunoaştere a timbrului cântece copiilor
E.F.S. unor voci ale colegilor REPERTORIU muzicale,
1.1 -exerciţii-jocuri de DE CÂNTECE: -instrumente Apreciere
1.2. ascultare şi recunoaştere muzicale simple globală
2.1. a sunetelor cântate şi - ”O vioară -o cutie goală
vorbite, diferenţierea lor mică” -un balon Apreciere
după criterii proprii -“Pupăza din tei” - un elastic individuală
-exersarea acuităţii -”Broscuțele” - două bețe
auditive de diferenţiere șlefuite Evaluare orală
timbrală şi spaţială a
sunetelor Resurse
- exersarea acuităţii procedurale:
auditive de diferenţiere -conversaţia
spaţială a sunetelor -explicaţia
-activitate frontală, -demonstraţia
individuală, pe grupe -exerciţiul
- jocul muzical

Vineri M.E.M. -exerciţii de Ameliorare/ - Resurse


1.1 reprezentare prin Dezvoltare – pag. materiale: Observare
24.09.2021 1.2 obiecte sau desene a 12 bile, beţişoare, sistematică
2.1 numerelor naturale în mărgele, jetoane,
2.2 concentrul 0-100 Modelaj: caietul elevului, Aprecieri
3.3 -completarea unor -Sistemul Solar fişe de lucru, individuale
enunțuri lacunare date placă de
-exerciţii de numărare, Experimente: polistiren, sârmă, Observarea
comparare, ordonare, -Mișcarea aerului plastilină, modului de
A.V.A.P. rotunjire a elementelor baloane, vas realizare a
1.1. unei mulţimi transparent cu sarcinilor de
1.2. -exerciţii de identificare a apă, lumânare lucru
2.1. planetelor Sistemului
2.2. Solar - Resurse Autoevaluare
-enumerarea elementelor procedurale: Interevaluare
D.P. care intră în alcătuirea conversaţia,
1.2 Pământului explicaţia, Observarea
2.1 -realizarea de exerciţiul, reacțiilor
experimente simple care demonstraţia, copiilor
evidențiază mișcarea experimentul
aerului
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

-comunicarea ideilor și ”Oamenii Resurse Observare


A.V.A.P. exprimarea sentimentelor comunică” procedurale: sistematică
1.1 în diverse moduri (oral, - pag. 11 observaţia,
1.2 scris, desen/pictură, investigaţia,
1.3 modelaj, construcții, * Povestirea unui demonstraţia, Observarea
2.1 muzică, mișcări ale eveniment sau a exerciţiul, modului de
2.2 corpului) unui lanț scurt de povestirea realizare a
2.3 - sesizarea elementelor evenimente sarcinilor de
de detaliu ale unui mesaj personale în Instrumente: lucru
vizual simplu diverse moduri fotografii,
-exemplificare de mesaje (oral, scris, indicatoare de Probă practică
din mediul înconjurător desen/pictură, circulație, picturi
- realizarea de fotografii modelaj,
cu peisaje de toamnǎ construcții, Tehnici de lucru:
-practicarea exerciţiilor muzică, mișcări explorare,
de comunicare, ale corpului) observare,
combinând diversele conversație,
moduri exemplificate mișcări ale
-realizarea de compoziţii corpului
cu subiect liber ales
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

E.F.S. - mers pe vârfuri, pe Deprinderi - Resurse Observare


1.1 călcâie. pe părţile motrice de bază materiale: sistematică
2.1 inferioare şi exterioare sala de sport,
2.2 ale labei piciorului fluier, cretă, Aprecieri
2.3 - alergare cu genunchii mingi individuale
sus, alergare cu
pendularea gambei Aprecieri
înapoi, alergare în - Resurse globale
coloană câte doi procedurale:
- aruncare şi prindere conversaţia, Observarea
(aruncarea azvârlită cu o explicaţia, reacțiilor
mână de deasupra exerciţiul, copiilor
umărului, la distanţă, demonstraţia,
prinderi cu două mâini jocul didactic
din autoaruncări – în sus,
în podea, la perete)
Religie

SĂPTĂMÂNA 3: 27.09.2021-01.10.2021

Ziua Disciplina Activităţi integrate / Detalii de Resurse Evaluare


C.S. pe discipline; conţinut
(competenț organizarea
e specifice) colectivului de elevi
Luni C.L.R. -exerciții de citire a Textul literar. Resurse
1.1 textelor literare în Textul narativ materiale: Observarea
27.09.2021 1.3 care se povestesc planşe, modului de
2.1 întâmplări dicţionare, fişe realizare a
2.4 - exerciții de Text suport: de muncă sarcinilor de lucru
3.3 identificare a titlului Ciuboţelele independentă,
4.1 și a autorului textului Ogarului, după fişe de evaluare Autoevaluare
4.3 -recunoaşterea Călin Gruia – Interevaluare
alineatelor pag.24 Resurse
-citire în lanţ, pe procedurale: Observarea
sărite, selectivă -”Harta lecturii” dialogul dirijat, reacțiilor copiilor
-formulare de observaţia
D.P.: enunţuri folosind dirijată, jocul
1.1 cuvinte noi didactic, Evaluare orală
1.2 - activitate frontală, problematizare,
2.1 pe grupe şi brainstoming,
individuală exerciţiul

C.L.R. -citire în lanţ, pe Textul literar. Resurse


1.1 sărite, selectivă Textul narativ materiale: Observarea
1.3 - exerciții de planşe, modului de
2.1 identificare a titlului Text suport: dicţionare, fişe realizare a
2.4 și a autorului textului Ciuboţelele de muncă sarcinilor de lucru
3.3 -recunoaşterea Ogarului, după independentă,
4.1 alineatelor Călin Gruia – fişe de evaluare Autoevaluare
4.3 -formularea, în pag.24 Interevaluare
perechi, a unor Resurse
întrebări referitoare la Joc de rol: procedurale: Observarea
textul citit, care să ”Iepurele, Ogarul dialogul dirijat, reacțiilor copiilor
înceapă cu și Ursul” observaţia
următoarele cuvinte: dirijată, jocul
Ce ...?; Cine ...?; didactic, Evaluare orală
D.P.: Când ...?; Cum ...?; problematizare,
1.1 Unde ...?; De ce ...? brainstoming,
1.2 - joc de rol exerciţiul
2.1 - activitate frontală,
pe grupe şi
individuală
M.E.M. -exerciţii de Adunarea şi Resurse Observare
1.1 identificare şi scăderea materiale: fişe, sistematică
1.2 descriere a numerelor planșe
1.3 elementelor intuitive naturale de la 0 la reprezentative, Aprecieri
3.1 privind formele de 100, fără trecere foi desen, individuale
3.2 relief – munții peste ordin. carioci, culori
4.1 -efectuarea de Despre munți – Observarea
4.2 drumeţii în scopul de pag. 16 - Resurse modului de
a observa formele de procedurale: realizare a
relief existente în Jocuri de rol : conversaţia, sarcinilor de lucru
împrejurimile şcolii explicaţia,
- rezolvarea de -”În drumeție, la exerciţiul, Autoevaluare
D.P. adunări şi scăderi, munte” demonstraţia, Interevaluare
mental şi în scris, fără -“Ce s-ar jocul didactic
1.1 trecere peste ordin, întâmpla dacă...” Observarea
2.1 respectând reacțiilor copiilor
algoritmul şi aşezarea
corectă a unităţilor şi
zecilor Evaluare orală
- jocuri de rol care
solicită compunerea/
descompunerea
numerelor din
concentrul 0-100
-efectuarea de
adunări şi scăderi,
mental şi în
scris, în concentrul 0-
100, recurgând
frecvent la numărare
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

E.F.S. - mers pe vârfuri, pe Deprinderi - Resurse Observare


1.1 călcâie. pe părţile motrice de bază materiale: sistematică
2.1 inferioare şi sala de sport,
2.2 exterioare ale labei fluier, cretă, Aprecieri
2.3 piciorului mingi individuale
- alergare cu
genunchii sus, Aprecieri globale
alergare cu - Resurse
pendularea gambei procedurale: Observarea
înapoi, alergare în conversaţia, reacțiilor copiilor
coloană câte doi explicaţia,
- aruncare şi prindere exerciţiul,
(aruncarea azvârlită demonstraţia,
cu o mână de jocul didactic
deasupra umărului, la
distanţă, prinderi cu
două mâini din
autoaruncări – în sus,
în podea, la perete)
Marți M.E.M. -recunoaşterea unor Adunarea şi Resurse Observare
28.09.2021 1.1 forme de relief în scăderea materiale: fişe, sistematică
1.2 mediul apropiat şi în numerelor planșe
1.3 reprezentări plane naturale de la 0 la reprezentative, Aprecieri
3.1 accesibile (incluzând 100, fără trecere foi desen, individuale
3.2 desene, reproduceri peste ordin. carioci, culori
4.1 de artă, reprezentări Despre munți Observarea
4.2 schematice) - Resurse modului de
-selectarea unor procedurale: realizare a
imagini care Desen  : conversaţia, sarcinilor de lucru
reprezintă anumite -”Completează explicaţia,
forme de relief – peisajul de munte exerciţiul, Autoevaluare
D.P. munţii - dintr-o serie cu formele demonstraţia, Interevaluare
de imagini date geometrice jocul didactic
1.1 - rezolvarea de corespunzătoare!” Observarea
2.1 adunări şi scăderi, reacțiilor copiilor
mental şi în scris, fără Jocuri didactice :
trecere peste ordin, -« Găseşte
respectând intrusul ! » Evaluare orală
algoritmul şi aşezarea -« Găseşte locul
A.V.A.P. corectă a unităţilor şi potrivit ! »
2.1 zecilor
2.2 -compunerea unui
spaţiu plastic,
utilizând forme
geometrice, astfel
încât să evidenţieze
caracteristici
observabile ale
munților şi utilizarea
unui set de „culori
convenţionale”
pentru aceștia
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

C.L.R. -citire în lanţ, pe Resurse


1.1 sărite, selectivă • Reguli ale materiale: Observarea
1.3 -formularea, în discursului oral. planşe, modului de
2.1 perechi, a unor Ascultarea și dicţionare, fişe realizare a
2.4 întrebări referitoare la respectarea opiniei de muncă sarcinilor de lucru
3.3 textul citit celuilalt vorbitor independentă,
4.1 -exerciții de exersare fişe de evaluare Autoevaluare
4.3 a unor dialoguri în Text suport: Resurse Interevaluare
situaţii din viaţa de zi Ciuboţelele procedurale:
cu zi Ogarului, după dialogul dirijat, Observarea
-exerciții de Călin Gruia – observaţia reacțiilor copiilor
respectare a regulilor pag.24 dirijată, jocul
unui dialog (vorbirea didactic,
pe rând, ascultarea Jocuri: problematizare, Evaluare orală
vorbitorului, -„Recunoaște brainstoming,
D.P.: menţinerea ideii) personajul!” exerciţiul
1.1 -”Găsește alt
- jocuri de rol
1.2 final!”
- activitate frontală,
2.1
pe grupe şi
individuală

C.L.R.: -oferirea unor ”Darurile Resurse


Lectură informaţii despre toamnei” materiale: Observarea
1.1 caracteristicile -rechizite modului de
1.3 anotimpului toamna Text suport: -planșă: realizare a
2.1 -construirea de Cartea Toamna sarcinilor de lucru
2.4 dialoguri în situaţii ”Ciuboțelele -fişe de lucru
3.3 concrete – „Darurile Ogarului”, de -creioane Autoevaluare
4.1 toamnei” Călin Gruia - colorate Interevaluare
4.3 -formularea unor textul integral -carioci
răspunsuri la întrebări Observarea
şi a unor întrebări Joc de rol: Resurse reacțiilor copiilor
pentru răspunsuri “La Hanul procedurale:
date referitoare la Ursului” conversația
schimbările care au exerciţiul Evaluare orală
loc toamna, în natură Evaluare scrisă
- citire conştientă,
D.P. fluentă, expresivă a
1.1 textului utilizând
2.1 diferite modalităţi
2.2 (citire individuală, în
2.3 lanţ, selectivă, în
pereche);
-receptarea mesajului
textului
- sesizarea
elementelor
semnificative ale
textului
- identificarea
cuvintelor
necunoscute şi aflarea
înţelesului acestora
-alcătuirea de
propoziţii cu noile
cuvinte
-activitate
individuală, frontală
-exerciţii– jocuri de Resurse Observarea
M.M. ascultare şi -Sunete muzicale materiale: sistematică
1.1 recunoaştere a unor – instrumentale - casetofon
1.3 instrumente și (toba, pianul, - casete audio
2.1 diferenţierea lor după vioara)- pag. 9 - CD –uri Observarea
criterii proprii - culegeri de reacțiilor copiilor
-exerciţii– joc de Joc: „Ghiceşte cântece
E.F.S. recunoaştere a instrumentul!” muzicale, Apreciere globală
1.1 timbrului unor (percuţie, pian, -instrumente
1.2 instrumente/jucării vioară) muzicale simple Apreciere
2.1 muzicale individuală
-receptarea sunetelor Resurse
emise de anumite REPERTORIU procedurale: Evaluare orală
instrumente muzicale DE CÂNTECE: -conversaţia
şi identificarea -explicaţia
direcţiei de propagare - ”O vioară mică” -demonstraţia
a sunetului -“Pupăza din tei” -exerciţiul
- marcarea intuitivă a -”Broscuțele” - jocul muzical
unor elemente de - audiții:”Hai
limbaj muzical din li, hai la”,
cântece, cu ajutorul grupul Do-re-
anumitor jucării micii
muzicale cu sonorităţi
potrivite sau folosind
percuţia corporală
-activitate frontală,
individuală, pe grupe

Miercuri C.L.R. -exerciții de Resurse


1.1 formulare a unei • Reguli ale materiale: Observarea
29.09.2021 1.3 păreri/opinii despre discursului oral. planşe, modului de
2.1 un fapt observat/citit Ascultarea și dicţionare, fişe realizare a
2.4 -exerciții de citire a respectarea opiniei de muncă sarcinilor de lucru
3.3 textelor literare în celuilalt vorbitor independentă,
4.1 care se povestesc fişe de evaluare Autoevaluare
4.3 întâmplări Resurse Interevaluare
-exerciții de exersare Text suport: procedurale:
a unor dialoguri în Ciuboţelele dialogul dirijat, Observarea
situaţii din viaţa de zi Ogarului, după observaţia reacțiilor copiilor
cu zi Călin Gruia – dirijată, jocul
-exerciții de pag.24 didactic,
respectare a regulilor problematizarea Evaluare orală
unui dialog (vorbirea Joc: , brainstoming,
pe rând, ascultarea -”Ce părere ai?” exerciţiul
vorbitorului,
D.P.: menţinerea ideii)
1.1 - activitate frontală,
1.2 pe grupe şi
2.1 individuală
C.L.R. -citire în lanţ, pe Resurse
1.1 sărite, selectivă • Scrierea materiale: Observarea
1.3 -scrierea corectă a cuvintelor cu î şi â planşe, modului de
2.1 cuvintelor care conţin dicţionare, fişe realizare a
2.4 î şi â Text suport: de muncă sarcinilor de lucru
3.3 -selectarea, din text, a Ciuboţelele independentă,
4.1 câte două cuvinte Ogarului, după fişe de evaluare Autoevaluare
4.3 care se scriu cu î sau Călin Gruia – Resurse Interevaluare
â pag.24 procedurale:
-completarea unor dialogul dirijat, Observarea
casete cu î sau â Jocuri: observaţia reacțiilor copiilor
-„Recunoaște dirijată, jocul
- dictare
D.P.: personajul!” didactic,
1.1 - jocuri de rol -”Găsește alt problematizarea Evaluare orală
1.2 - activitate frontală, final!” , brainstoming,
2.1 pe grupe şi exerciţiul
individuală

M.E.M. - evidenţierea Adunarea şi Resurse Observare


1.1 proprietăţilor adunării scăderea materiale: fişe, sistematică
1.2 (comutativitate, numerelor planșe
1.3 asociativitate, naturale de la 0 la reprezentative, Aprecieri
3.1 element neutru), fără 100, fără trecere foi desen, individuale
3.2 precizarea peste ordin. carioci, culori
4.1 terminologiei Despre munți – Observarea
4.2 -utilizarea unor pag. 16 - Resurse modului de
denumiri şi simboluri procedurale: realizare a
matematice (termen, conversaţia, sarcinilor de lucru
sumă, total, diferenţă Puzzle-uri cu explicaţia,
(<, >, =, +. -) formele de relief – exerciţiul, Autoevaluare
D.P. -efectuarea de munții - sau cu demonstraţia, Interevaluare
adunări şi scăderi, mediile de viaţă jocul didactic
1.1 mental şi în Observarea
2.1 scris, în concentrul 0- Jocuri didactice : reacțiilor copiilor
100, recurgând -« Numărul
frecvent la numărare ascuns  »
-selectarea unor -« Săculeţul cu Evaluare orală
imagini care surprize »
A.V.A.P. reprezintă anumite
2.1 forme de relief –
2.2 munţii - dintr-o serie
de imagini date
-realizarea unor
albume/colaje/puzzle-
uri cu formele de
relief – munții - sau
cu mediile de viaţă,
individual sau la
nivelul clasei
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

-practicarea ”Litere și cifre” Resurse Observare


A.V.A.P. exerciţiilor de scriere – pag. 12 procedurale: sistematică
1.1 a unor cuvinte, observaţia,
1.2 folosind linii, puncte * Povestirea unui investigaţia, Observarea
1.3 și pete de culoare eveniment sau a demonstraţia, comportamentului
2.1 pentru a decora unui lanț scurt de exerciţiul participativ
2.2 literele evenimente
2.3 -decuparea unor litere personale cu Materiale şi Observarea
din ziare, reviste și ajutorul desenului, instrumente: modului de
lipirea lor pe un folosind litere și creioane realizare a
D.P. suport pentru a cifre colorate, sarcinilor de lucru
1.2. formula diverse pixuri colorate,
2.1. mesaje * Expoziţie de creioane cerate, Probă practică
-realizarea de desene carioca,
compoziţii cu fructe acuarele,
şi legume de toamnă tempera, tușuri,
-practicarea pensule, peniță,
exerciţiilor de scriere ziare, reviste,
a unor numere dragi hârtie sau
data nașterii carton colorat,
membrilor familiei, creion, foarfecă,
vârsta, clasa, numărul lipici
străzii), folosind linii,
puncte și pete de Tehnici de
culoare pentru a lucru:
decora cifrele tăiere, decupare
-exerciții de trasare a (după contur),
conturului unor cifre decorare, lipire,
pe ziare, cu creionul, colaj, linie
decuparea și lipirea modulată
lor pe un suport
-activitate frontală, în Elemente de
perechi, în echipă, limbaj plastic  :
individuală linia, punctul,
petele de
culoare, forma

Joi D.P. -exerciţii de Asemănări şi - Resurse Observare


1.4 identificare a unor deosebiri dintre materiale: sistematică
30.09.2021 2.1 asemănări şi sine şi ceilalţi -hârtie colorată,
2.2 deosebiri între sine şi după criterii carton, lipici, Observarea
2.3 ceilalţi, după criterii simple: aspecte acuarele, modului de
2.4 simple fizice, gen,vârstă, creioane realizare a
- jocuri de tipuri de colorate, sarcinilor de lucru
A.V.A.P. autocunoaştere şi vestimentaţie materiale textile
2.1 intercunoaştere prin – ”Suntem diferiți, și din plastic,
2.2 folosirea diferitelor dar și oglindă, ecuson, Observarea
forme de comunicare asemănători” cartonașe reacțiilor copiilor
- analizarea unor colorate
personaje din poveşti/ Text suport: -fişe de lucru
povestiri sau din viaţa ”Mali, fetița -fotografii Evaluare orală
reală, în scopul mulatră”- pag. 9- personale
identificării unor 10
asemănări şi - Resurse
deosebiri între sine şi Jocuri: procedurale:
acestea -„Rămânem cu conversaţia,
- rezolvarea unor fişe Mali” explicaţia,
de lucru pentru - ”Ghemul magic” exerciţiul,
identificarea -”Să ne demonstraţia,
asemănărilor şi cunoaștem, să ne jocul didactic
deosebirilor dintre respectăm, să ne
sine şi ceilalţi acceptăm!”
-identificarea şi -” Cubul
denumirea calităţilor și cubul
trăsăturilor fizice sub defectelor”
formă de jocuri şi
valorizarea Colaj:
diferenţelor -„Asemănători
-activitate frontală, în sau diferiți,
perechi, în echipă, întotdeauna
individuală prieteni”

M.E.M. - rezolvarea de Adunarea şi Resurse Observare


1.1 adunări şi scăderi, scăderea materiale: fişe, sistematică
1.2 mental şi în scris, fără numerelor planșe
1.3 trecere peste ordin, naturale de la 0 la reprezentative, Aprecieri
3.1 respectând 100, fără trecere foi desen, individuale
3.2 algoritmul şi aşezarea peste ordin. carioci, culori
4.1 corectă a unităţilor şi Despre munți Observarea
4.2 zecilor - Resurse modului de
-crearea unor Jocuri didactice : procedurale: realizare a
probleme simple -« Numărul conversaţia, sarcinilor de lucru
după imagini/desene/ ascuns  » explicaţia,
scheme date; -« Săculeţul cu exerciţiul, Autoevaluare
D.P. -transformarea surprize » demonstraţia, Interevaluare
problemelor de jocul didactic
1.1 adunare în probleme Observarea
2.1 de scădere şi invers reacțiilor copiilor
-utilizarea unor
denumiri şi simboluri
matematice (termen, Evaluare orală
sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +. -) în
rezolvarea şi/sau
compunerea de
probleme
-exerciţii de
identificare şi
descriere a
elementelor intuitive
privind formele de
relief – munții
-selectarea unor
imagini care
reprezintă anumite
forme de relief –
munţii - dintr-o serie
de imagini date
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

Limba
modernă
-exerciţii– jocuri de Resurse Observarea
M.M. ascultare şi -Sunete muzicale materiale: sistematică
1.1 recunoaştere a unor – instrumentale - casetofon
1.3 instrumente și (toba, pianul, - casete audio
2.1 diferenţierea lor după vioara)- pag. 9
criterii proprii - CD –uri Observarea
-exerciţii– joc de Joc: „Ghiceşte - culegeri de reacțiilor copiilor
E.F.S. recunoaştere a instrumentul!” cântece
1.1 timbrului unor (percuţie, pian, muzicale, Apreciere globală
1.2. instrumente/jucării vioară) -instrumente
2.1. muzicale muzicale simple Apreciere
-receptarea sunetelor -o cutie goală individuală
emise de anumite REPERTORIU -un balon
instrumente muzicale DE CÂNTECE: - un elastic Evaluare orală
şi identificarea - două bețe
direcţiei de propagare - ”O vioară mică” șlefuite
a sunetului -“Pupăza din tei”
- marcarea intuitivă a -”Broscuțele” Resurse
unor elemente de procedurale:
limbaj muzical din -conversaţia
cântece, cu ajutorul -explicaţia
anumitor jucării -demonstraţia
muzicale cu sonorităţi -exerciţiul
potrivite sau folosind - jocul muzical
percuţia corporală - audiții:”Hai
- confecționarea unei li, hai la”,
tobe din materiale grupul Do-re-
reciclabile micii;
-activitate frontală, ”Simfonia
individuală, pe grupe Surpriza”, de
Joseph Haydn,
partea a doua
Vineri M.E.M. - rezolvarea de Adunarea şi Resurse Observare
01.10.2021 1.1 adunări şi scăderi, scăderea materiale: fişe, sistematică
1.2 mental şi în scris, fără numerelor planșe
1.3 trecere peste ordin, naturale de la 0 la reprezentative, Aprecieri
3.1 respectând 100, fără trecere foi desen, individuale
3.2 algoritmul şi aşezarea peste ordin. carioci, culori
4.1 corectă a unităţilor şi Despre munți – Observarea
4.2 zecilor pag. 16 - Resurse modului de
- evidenţierea procedurale: realizare a
proprietăţilor adunării conversaţia, sarcinilor de lucru
(comutativitate, Puzzle: explicaţia,
asociativitate, ”Completează exerciţiul, Autoevaluare
A.V.A.P. element neutru), fără peisajul de munte demonstraţia, Interevaluare
2.1 precizarea cu formele jocul didactic
2.2 terminologiei geometrice Observarea
-crearea unor corespunzătoare!” reacțiilor copiilor
probleme simple
după imagini/desene/
scheme date Evaluare orală
-transformarea
problemelor de
adunare în probleme
de scădere şi invers
-recunoaşterea unor
forme de relief în
mediul apropiat şi în
reprezentări plane
accesibile (incluzând
desene, reproduceri
de artă, reprezentări
schematice)
-realizarea unui
puzzle cu formele de
relief – munții - sau
cu mediile de viaţă
-activitate frontală, în
perechi, în echipă,
individuală

-realizarea de ”Litere și cifre” Resurse Observare


A.V.A.P. compoziţii cu fructe – pag. 12 procedurale: sistematică
1.1 şi legume de toamnă observaţia,
1.2 -practicarea * Povestirea unui investigaţia, Observarea
1.3 exerciţiilor de scriere eveniment sau a demonstraţia, comportamentului
2.1 a unor cuvinte, unui lanț scurt de exerciţiul participativ
2.2 folosind linii, puncte evenimente
2.3 și pete de culoare personale cu Materiale şi Observarea
pentru a decora ajutorul desenului, instrumente: modului de
literele folosind litere și creioane realizare a
D.P. -decuparea unor litere cifre colorate, sarcinilor de lucru
1.2. din ziare, reviste și pixuri colorate,
2.1. lipirea lor pe un * Expoziţie de creioane cerate, Probă practică
suport pentru a desene carioca,
formula diverse acuarele,
mesaje tempera, tușuri,
-practicarea pensule, peniță,
exerciţiilor de scriere ziare, reviste,
a unor numere dragi hârtie sau
data nașterii carton colorat,
membrilor familiei, creion, foarfecă,
vârsta, clasa, numărul lipici
străzii), folosind linii,
puncte și pete de Tehnici de
culoare pentru a lucru:
decora cifrele tăiere, decupare
-exerciții de trasare a (după contur),
conturului unor cifre decorare, lipire,
pe ziare, cu creionul, colaj, linie
decuparea și lipirea modulată
lor pe un suport
-activitate frontală, în Elemente de
perechi, în echipă, limbaj plastic  :
individuală linia, punctul,
petele de
culoare, forma
E.F.S. - mers pe vârfuri, pe Deprinderi - Resurse Observare
călcâie. pe părţile motrice de bază materiale: sistematică
1.1 inferioare şi sala de sport,
2.1 exterioare ale labei fluier, cretă, Aprecieri
2.2 piciorului mingi individuale
2.3 - alergare cu
genunchii sus, Aprecieri globale
alergare cu - Resurse
pendularea gambei procedurale: Observarea
înapoi, alergare în conversaţia, reacțiilor copiilor
coloană câte doi explicaţia,
- aruncare şi prindere exerciţiul, Probă practică
(aruncarea azvârlită demonstraţia,
cu o jocul didactic
mână de deasupra
umărului, la distanţă,
prinderi cu două
mâini din
autoaruncări – în sus,
în podea, la perete)
Religie


PORTOFOLIU_CLASA A II-A_2021/2022

 (Dacă vă interesează varianta integrală a lucrării, puteti trimite mesajul „Portofoliu_Clasa a II-a” la
adresa vlcelena@yahoo.com şi veţi primi detalii.)

CUPRINS

Pagina
 Argument………………………………………………………………………………......8
 Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....9

CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………….....12

 Curriculum vitae ……………………………………………………………………….....13


 Dosarul cadrului didactic....................................................................................................16
 Fişa personală.....................................................................................................................17
 Fişa postului.......................................................................................................................18
 Declaraţie...........................................................................................................................20
 Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................21
 Declaraţia contribuabilului.................................................................................................22
 Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......23
 Lista surselor de informare…………………………………………………………….....27
CAPITOLUL II – CURRICULUM………………………………………………..28

 Ordin privind structura anului şcolar 2021-2022………………………………………...29


 Metodologie de organizare a Programului naţional „Şcoala Altfel”……………………..31
 Structura anului şcolar 2021-2022………………………………………………….…….43
 Calendar şcolar 2021-2022…………………………………………………………….…44
 ORDIN nr. 3371 din 12 martie 2013……………………………………………………..45
 Plan-cadru de învăţământ………………………………………………………………...46
 Schema orară……………………………………………………………………………..47
 Orar…………………………………………………………………………………….....48
 Materiale curriculare……………………………………………………………………...49

PLANIFICARE ŞI PROIECTARE CURRICULARĂ:

 PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (INTEGRATĂ)…………………...53


 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SĂPTĂMÂNALĂ (INTEGRATĂ)……………...80
 PLANIFICARE ȘI PROIECTARE PE ARII CURRICULARE:
-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ –Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate de M.E.N prin
O.M. nr.3418/19.03.2013…………………………………………………………………….......381
o Programa şcolară……………………………………………………………........382
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..........405
o Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….….....410
o -LECTURA - „Comunicare în limba română” – Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate de M.E.N
prin O.M. nr. 3418/19.03.2013.............................................................................439
o Planificarea calendaristică anuală…………………………….............................439
o Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………......444
-MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018, conform noii programe aprobate de M.E.N prin
O.M. nr. 3418/19.03.2013………………………………….………………….………………..453
o Programa şcolară…………………………………………………………...........454
o Planificarea calendaristică anuală.........................................................................486
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........491
-DEZVOLTARE PERSONALĂ – 2 volume - Autor: Constanța Cuciinic, Editura Aramis, București,
2015..................................................................................................................................556
o Programa şcolară…………………………………………………………...........557
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........569
o Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………..........572
-ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE – 2 volume - Autori: Cristina Rizea, Daniela
Stoicescu, Ioana Stoicescu, Editura Litera, București, 2015………………..………..584
o Programa şcolară…………………………………………………………..........585
o Planificarea calendaristică anuală……………………………………..…..........597
o Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….........607
-MUZICĂ ŞI MIŞCARE 2 volume -. Autori: Alina Perțea, Dumitra Radu, Editura Aramis, București,
2016.................................................................................................................................625
o Programa şcolară…………………………………………………………..........626
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........635
o Proiectarea unităţilor de învăţare………………………………………….........637
-EDUCAŢIE FIZICĂ………………………………………………………................647
o Programa şcolară…………………………………………………………….....648
o Eşalonarea unităţilor de învăţare.........................................................................659
o Planificarea calendaristică anuală…………………………………………........661
 DISCIPLINE OPŢIONALE :……………………………………………….….........665
-TEHNOLOGII- « MICII CREATORI »:………………………………….…........666
o Argument……………………………………………………………………....666
o Programa şcolară……………………………………………………………......667
o Activităţi de învăţare…………………………………………...........................668
o Activităţi finalizatoare…………………………………………….....................669
o Evaluare...............................................................................................................669
o Bibliografie…………………………………………………………………......669
-LITERATURA PENTRU COPII - « LUMEA POVEŞTILOR  »..........................670
o Argument……………………………………………………………………....671
o Programa şcolară…………………………………………………………….....672
o Conţinuturi…………………………………………..........................................675
o Evaluare…………………………………………..............................................676
o Bibliografie………………………………………………………………….....679
o Fişa de avizare - opţional....................................................................................680
 Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă).681
 Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări.682
 Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………...683
 Îndrumări pentru citirea lecturilor...................................................................................684

CAPITOLUL III. EVALUARE..............................................................................685

 Fişă pentru înregistrarea rezultatelor de la probele de evaluare.....................................686


 Criterii de evaluare.........................................................................................................688
 Fişă de evaluare formativă la limba română..................................................................690
 Grafic pentru evaluare sumativă....................................................................................690
 Grila de evaluare a copilului aflat în plasament…………………………………….....691
 Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………........692
 Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………....693
 Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………694
 Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........................695

 TESTE DE EVALUARE……………………………………………………..........696

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMĂNĂ


 Teste de evaluare iniţială………………………………………...........697
 Teste de evaluare formativă..................................................................702
 Teste de evaluare sumativă...................................................................708
 Texte pentru dictări..............................................................................713
 Jocuri de perspicacitate .......................................................................724

 MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


 Teste de evaluare iniţială.....................................................................726
 Teste de evaluare formativă.................................................................734
 Teste de evaluare sumativă..................................................................742
 Probleme..............................................................................................748
 Probleme distractive............................................................................751

 Situaţia rezultatelor şcolare, pe discipline...................................................................752


 Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare....................................................................753
 Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar..................................................754
 Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură...............................................................755
 Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară..............756
 Situaţia elevilor problemă............................................................................................756

CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI......................................757

CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:................................................758

 Date generale despre colectivul clasei..........................................................................759


 Fişa elevului..................................................................................................................761
 Raport final privind evoluţia elevului...........................................................................767
 Catalog de evaluare şi notare........................................................................................768
 Situaţia manualelor şcolare...........................................................................................769
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare.................770
 Plan de activităţi – consultaţii.......................................................................................771
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.......................................772
 Plan de măsuri...............................................................................................................772
 Fişa de caracterizare psihopedagogică..........................................................................773
 Chestionar caracteriologic.............................................................................................778
 Fişa de observaţie asupra elevului.................................................................................779
 Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului................................783
 Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare.................................................784
 Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii......................................786
 Îndemn...........................................................................................................................789
 Decalogul educatorului.................................................................................................790
 Munca în echipă............................................................................................................791

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ.................................................792

 Norme de protecţia muncii............................................................................................793


 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protecţie..............................................794
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor igienico-sanitare........................................796
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor de protecţie şi pază împotriva
incendiilor…………………………………………….…………………………….....798
 Proces-verbal pentru prelucrarea normelor şi regulilor de circulaţie pentru
pietoni………………………………………………………..……..………………....800
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar…………………………………………………….…………………….802
 Regulile clasei...............................................................................................................804
 Valori şi atitudini..........................................................................................................805
 Din secretele succesului la învăţătură...........................................................................806
 Regulamentul de bună purtare......................................................................................807
ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:...................................................................................808

 Comitetul de părinţi.......................................................................................................809
 Planificarea şedinţelor cu părinţii..................................................................................810
 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii.............................................................................812
 Chestionar pentru părinţi...............................................................................................814
 Climatul educativ şi influenţa lui asupra formării personalităţii copilului..................815
 10 paşi pentru îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil.......................................................818
 Regimul zilnic al activităţilor elevilor............................................................................819
 Cauzele atitudinii negative faţă de învăţătură...............................................................821
 Scrisoare informativă pentru părinţi..............................................................................822
 Forme şi cauze ale inadaptării şcolare..........................................................................827
 Sfaturi pentru părinţi......................................................................................................829
 Copiii învaţă din felul în care trăiesc.............................................................................830
 Autoritatea reală şi falsa autoritate parentală...............................................................833
 Modele de diplome pentru părinţi...................................................................................835

CAPITOLUL V - FORMARE CONTINUĂ......................................................838

 Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...........................................................839


 Materiale metodice..........................................................................................................839
 Lista articolelor publicate................................................................................................840

CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.....................841

 Programul activităţilor extracurriculare...........................................................................842


 Regulamentele unor concursuri şcolare...........................................................................843
 Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite concursuri……………..........843
 Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….....844

CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………...........845

 METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE………………………….......846

 JOCURI DISTRACTIVE............................................................................................852

SERBĂRI ŞCOLARE

 Moş Crăciun a fost răpit!………………………………………………………………….…...903


 Sărbătorile iernii……………………………………………………………………….907
 Serbare de 8 Martie…………………………………………………………………………......916
 Povestea unui greieraş....................................................................................................925
 Greierele şi furnica……………………………………………………………………..928
 Ajutaţi-i pe părinţi!..........................................................................................................936
 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………...941

S-ar putea să vă placă și