Sunteți pe pagina 1din 12

Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Bacău

PROIECT DIDACTIC

Profesor propunător: Dogariu Crina-Petronela


Disciplina: Limba și literatura română
Clasa : a VI-a
Data: 27 mai 2022
Unitatea VI: Spre lumi virtuale
Lecția: Adverbul
Tipul lecției: De însușire de noi cunoștințe

Competențe generale:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional;

Competențe specifice:

1.1. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele
citite/ascultate;
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale;
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse;
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate;
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor
comunicative;
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative;
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare;
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :

a. Obiective cognitive

1. să definească adverbul;
2. să recunoască adverbele dintr-un text literar sau nonliterar;
3. să identifice adverbul în funcție de anumite modalități de clasificare: alcătuire și sens;
4. să sesizeze diferenţa dintre adverbe şi adjective în anumite situaţii;
5. să ortografieze corect adverbele;
6. să identifice funcțiile sintactice ale adverbului;

b. Obiective afective:
1. să manifeste interes şi plăcere în participarea la lecţie;
2. să lucreze în ordine şi disciplinat;
3. să aprecieze corect activitatea depusă de fiecare coleg în parte;

Resurse:

A. BIBLIOGRAFICE:

 Programa școlară pentru clasa a VI-a


 Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Caietul elevului.
Clasa a VI-a, București, 2018
 Gabriela Pană Dindelegan, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Bucureşti, 2019;
 Cristina Ciprian, Livia Ciupercă, Alternative didactice, Iaşi, Ed. Spiru Haret, 2002;
 N. Eftenie, Introducere în metodica limbii şi literaturii române, Ed.Paralela 45, 2000;
 Parfene, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Ed. Polirom , Iaşi , 1999;
 Alina Pamfil - Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003
B. METODOLOGICE:

a) Metode și procedee: expunerea, explicația, conversația, învățarea prin descoperire, jocul didactic, metoda ciorchinelui, exercițiul, observația;
b) Mijloace de învățământ: careu de cuvinte, fișe de lucru, tabla, caiete, cutie cu surprize, fragment de text, flipchart, note adezive;
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

C. TEMPORALE: 50 de minute

D. UMANE:
Colectivul clasei este format din 27 de elevi.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evenimentele Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
crt. lecției/ Timpul specifice procedee învățământ organizare
Momentul Voi asigura condițiile necesare Elevii își pregătesc Conversația Tabla Frontală
organizatoric 1.1. pentru o bună desfășurare a materialele Caietele
(2 minute) lecției. necesare. Foile Individuală
Voi pregăti materialele necesare flipchart
activității.
Voi face prezența și îi voi întreba
pe elevi despre temă.
1 Captarea Voi propune elevilor rezolvarea Elevii sunt atenți și Conversație Caietele Frontală Analiza
atenției unui careu (Anexa 1) cu ajutorul duc la bun sfârșit Exercițiul elevilor răspunsurilor
(3 minute) 1.1. căruia, aceștia află tematica sarcina propusă de Careul elevilor
lecţiei şi anume: „Adverbul”. profesor. Elevii Instrumente
Voi scrie data şi titlul lecţiei pe notează pe caiete de scris
2.1. tablă, rugându-i pe elevi să facă titlul lecției.
același lucru în caietele lor.

2 Enunțarea 1.1. Îi voi informa pe elevi că lecția Elevii ascultă cu Conversația Tabla Frontală Observarea
subiectului de astăzi propune descoperirea atenție. Caietele sistematică a
lecției și a unor noi conținuturi în ceea ce elevilor elevului
obiectivelor 4.2 privește partea de vorbire numită
(1 minut) ,,Adverb”. Le voi comunica Explicația
elevilor, într-o manieră
accesibilă, obiectivele propuse.
3 Actualizarea Voi realiza cu ajutorul elevilor o Elevii vor răspunde Expunerea Caietele
cunoștințelor 1.1. prezentare generală asupra la întrebările Conversația elevilor Frontală Observarea
(1 minut) părților de vorbire, solicitându-le profesorului, sistematică a
acestora să prezinte succint evidențiind cele mai elevului
2.1 aspecte generale legate de părțile importante aspecte
de vorbire. ale părților de Aprecieri verbale
1. Care sunt părțile vorbire.
2.2. de vorbire pe
care le
cunoașteți?
2. Care este
4.1. diferența dintre
părțile de
vorbire flexibile
și cele
neflexibile?
Prezentarea 1.1 Voi explica elevilor care este
conținutului 4.1 legătura dintre informațiile Elevii ascultă cu Tabla Observarea
(1 minut) 4.2 recapitulate anterior și noul atenție. Expunerea Caietele Frontală sistematică a
conținut de învățare. elevului elevului
Dirijarea Voi solicita elevilor să aleagă Elevii vor alege
învățării câte trei bilețele dintr-o cutie cu dintr-o cutie cu Jocul Tabla Individuală Aprecieri verbale
(20 de minute) 1.1 surprize, bilețele pe care se află surprize câte trei didactic Caietele
notate diferite tipuri de adverbe. bilețele și vor Explicația elevilor
2.1 Îi voi ruga pe elevi să alcătuiască alcătui enunțuri Exercițiul Cutia cu
enunțuri cu fiecare adverb, oral. surprize
3.1 semnalând diferența dintre Instrumente
acestea. de scris
4.1 Voi nota pe tablă, prin sondaj, Elevii vor nota în Conversația
câteva enunțuri. Prin intermediul caiete enunțurile de Observarea
4.2 întrebărilor de clarificare, vom pe tablă. Individuală sistematică a
descoperi împreună definiția comportamentulu
5.2 adverbului și felurile acestuia. i elevului
Voi nota pe tablă cele mai
importante informații, solicitând
ca acestea să fie consemnate și în
caiete.
Definiție:
Adverbul este partea de vorbire
neflexibilă care determină un
verb și arată circumstanțele
desfășurării unei acțiuni. Frontală
Clasificare: Elevii vor consemna Expunerea Caietele Urmărirea
a. După sens: în caiete elevilor permanentă a
-de loc: aici, acolo, informațiile scrise Tabla elevilor în
4.2 deasupra, jos, sus pe tablă. Instrumente demersul
-de timp: acum, astăzi, de scris didactic.
curând, mereu .
- de mod: agale, alene,
așa, bine
b. După alcătuire:
- simple: aici, acolo, așa,
bine, ușor
- compuse: după-amiază,
astă-iarnă, niciodată
Voi atrage atenția asupra
ortografiei adverbelor compuse.

Voi distribui elevilor o fișă ce


conține un tabel în care sunt
notate exemple de propoziții.
Împreună, vom descoperi
funcțiile sintactice pe care le
poate avea un adverb. Le voi
solicita elevilor să lipească
tabelul pe caietul de clasă. Elevii vor lipi Expunerea Fișă Frontală
(Anexa 2). Îi voi întreba pe elevi tabelul pe caietul de Învățarea Caietele Aprecieri verbale
ce ilustrează fiecare cuvânt clasă atunci când prin elevilor
subliniat, având grijă să le atrag vor ajunge acasă. descoperire Instrumente
atenția asupra faptului că de scris Individuală
termenii subliniați determină un
verb și arată circumstanța în care
s-a desfășurat o acțiune: loc,
mod, timp.

Le voi aminti elevilor că există


anumite adverbe care nu pot avea
funcții sintactice, având rolul de
a întări o afirmație. Ele se Explicația Frontală
numesc semiadverbe: tot, mai, Expunerea Observarea
cam, doar, chiar, anume. sistematică a
comportamentulu
i elevului

6 Obținerea Voi împărți elevii în grupe de Elevii, împărțiți pe Exercițiul Fișe de Pe grupe
performanței câte doi/trei în funcție de grupe, vor începe să Conversația lucru
(9 minute) modalitatea în care aceștia sunt rezolve sarcina
așezați în bănci. Le voi distribui propusă de către Analiza
2.1. o fișă de lucru (Anexa 3) pentru profesor. răspunsurilor
fiecare echipă. elevilor
Le voi cere să rezolve exercițiul Caietele
4.1. numărul unu de pe fișă, apoi voi elevilor
alege prin sondaj două-trei
echipe care să citească
rezolvarea.Voi face completări
acolo unde este nevoie.
4.2 Solicit rezolvarea exercițiului
numărul doi de pe fișă și numesc
tot prin sondaj alte două-trei
echipe care să citească
rezolvarea.
Voi solicita și rezolvarea
ultimului exercițiu și voi numi,
de asemenea, alte două-trei
echipe pentru a citi rezolvarea.

7 Feedback-ul 1.1 Voi folosi metoda ciorchinelui Elevii vor trece la Ciorchinele Tabla Individuală Observarea
(5 minute) 2.3 pentru a recapitula informațiile tablă, prin sondaj, Conversația Caietele sistematică a
4.1 teoretice esențiale. pentru a completa elevilor comportamentulu
4.2 ciorchinele. i elevilor
5.2
Pe o foaie de tip flipchart, voi Elevii voi scrie Jocul Bilete Frontală Analiza
afișa în fața elevilor un ,,tren al adverbele didactic adezive Individuală răspunsurilor
adverbelor” cu trei vagoane, corespunzătoare pe Conversația elevilor
1.1 fiecare vagon reprezentând câte biletele adezive și Exercițiul Aprecieri verbale
2.3 un tip de adverb: în primul vagon voi ieși aleatoriu
Evaluarea 4.1 încap doar adverbele de loc, în pentru a le lipi pe
(5 minute) 4.2 cel de-al doilea vagon încap doar vagoanele trenului.
5.2 adverbele de timp, iar în ultimul
vagon încap adverbele de mod.
Le voi oferi elevilor câteva bilete
adezive și le voi comunica că
trebuie să noteze adverbe și să le
lipească corect pe vagoanele
trenului.
Retenția 1.1 Îi voi întreba pe elevi dacă au Elevii vor fi atenţi Explicația Emoticoane Frontală Observarea
(1 minut) neclarități. Voi face aprecieri la profesor și vor sistematică a
4.1 despre gradul de participare al comunica dacă activităţii şi
elevilor la activitate și le voi există neclarități. comportamentulu
oferi emoticoane. i elevilor
4.2
Transferul Elevii vor avea ca temă pentru Elevii îşi vor nota Explicația Caietul Observarea
(2 minute) acasă continuarea în caiet tema dată de Frontală sistemică a
textului ,,Povestea adverbului” către profesor şi vor activităţii şi
(text personalizat după clasa lor). pune întrebări de Instrumente comportamentulu
cu diferite adverbe. clarificare în cazul de scris i elevilor;
Anexa 4 în care au
dificultăţi de
întelegere a cerinţei.
Anexa 1:

D F Î N C E T R O D F

E A C O L O P E K T I

P N A Ș A R U P T A V

A A S T Ă - S E A R Ă

R Z F J O S V D G E C

T I E T B I N E R P T

E U L U N T Z M S U S
Anexa 2:

Funcțiile sintactice ale adverbului

1. Eu voi merge altundeva.

Răspunde la întrebările ……………………………………………………..

Are funcția sintactică de ……………………………………………………..

2. Ajung acasă poimâine.

Răspunde la întrebările ……………………………………………………..

Are funcția sintactică de ……………………………………………………..

3. Șarpele se deplasează repede.

Răspunde la întrebările ……………………………………………………..

Are funcția sintactică de ……………………………………………………..

4. Mașina de acolo avea culoarea roșie

Răspunde la întrebările ……………………………………………………..

Are funcția sintactică de ……………………………………………………..


Anexa 3

Fișă de lucru

1. Identificați adverbele din enunțurile urmǎtoare și precizați felul lor


 Azi, nu am dat niciun test.
 A cȃntat bine melodia pregǎtitǎ pentru concurs.
 Vom pleca mȃine la Iași ȋntr-o frumoasǎ excursie.
 El lucreazǎ diferit acest obiect decorativ.
 Bunicul merge bǎtrȃnește pe aleea din curte.

2. Gǎsiți adverbele potrivite pentru a completa urmǎtoarele proverbe:

 La plǎcinte ....................., la rǎzboi .................... .


 Cine se scoalǎ ........................................, .............................. ajunge.
 Nu lǎsa ............................., ce poți face ............................... .
3. Identificați funcțiile sintactice ale adverbului în următoarele propoziții:
a. Se plimba alene prin parcul înverzit.
b. A plecat dis-de-dimineață ca să nu întârzie la concurs.
c. Cartea se afla deasupra, pe raftul bibliotecii.
d. Casa de acolo era a vecinilor mei.
Anexa 4:

Temă pentru acasă

1. Alcătuiți o compunere narativă, de minimum 150 de cuvinte, în care să continuați povestea, folosind cât mai multe adverbe diferite.
,, Odată ca niciodată un adverb se duse nedumerit la un verb cult şi îi zise:
- Învăţătorule, eu nu ştiu de ce trăiesc şi nu ştiu cum să mă pregătesc pentru lecţia de română la care trebuie să servesc gramatică pe pâine cu doar un
strop de dulce smântână.
- Tu, dragul meu, trăieşti ca să nu te prăpădeşti! Ai şi tu un scop în viaţă, firesc!
- Ce e ăla scop în viaţă?
- Este ceea ce trebuie să faci, îţi povestesc, doar că acum trebuie să taci. Tu, dragul meu, trebuie să determini un verb, un adjectiv sau un alt adverb;
exprimi trăsături ale acţiunilor, ale stărilor sau chiar ale însuşirilor. Ia zi-mi, ştii măcar cum te cheamă?
- Lin e- al meu nume! Nu râde, pe bune!
- După câte ştiu eu, dragule, pentru că am citit parabole, eşti un foarte bun adverb, de mod.
La ce clasă vei fi predate, dacă nu-ţi e cu bănat?
- Clasa a VI- a B, neapărat!
A doua zi, la şcoală, Adverbul, care trebuia predat, locul profesorului a luat. A predat cu tot înţelesul şi la sfârşit, când copiii au dat testul, au luat zece curat,
fără bonusuri de adăugat, pentru că profesorul- Adverb le predase cu efect! Perfect!”
(Povestea adverbului)
.

S-ar putea să vă placă și