Sunteți pe pagina 1din 41

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE -2012-

Finantarea firmei prin emisiunea de noi o !i"atiuni

CUPRINS 1.CREDITUL OBLIGATAR 1.1.Generalitati 1.2.Etapele emisiunii de !li"atiuni 1.2.1.O#erta pu!li$a de %an&are 1.2.2.Plasamentul pri%at 1.'.Imprumutul !li"atar pri%at 1.(.Imprumutul !li"atar pu!li$ 1.).Partile $are inter%in in imprumutul !li"atar

1.*.Tip l "ia !li"atiunil r 1.+.C tarea si $ursul !li"atiunil r 1.,.Imprumuturi !li"atare rdinare 1.,.1.Cara$teristi$i #inan$iare ale imprumuturil r !li"atare 1.,.2.- di#i$area $ara$teristi$il r #inan$iare ale !li"atiunil r 1...Randamentul !li"atiunil r 1.1/.- dalitati de ram!ursare a imprumutului !li"atar 1.11.Am rti&area imprumuturilr !li"atare 1.11.1.Am rti&area prin anuitati $ nstante 1.12.Imprumuturi !li"atare $ n%erti!ile 1.1'.0inantarea prin !li"atiuni sau prin a$tiuni 1.1(.C stul imprumutului !li"atar 1.1).Emisiunea de !li"atiuni ale s $ietatil r $ mer$iale din R mania 2.STUDIU DE CA1 PRI2IND E-ITEREA UNUI CREDITOBLIGATAR LA S.C. 3CON0STAR3 S.A. BAIA -ARE 2.1.Pre&entarea s $ietatii SC 3CON0STAR3 S.A. 2.1.1.D meniul de a$ti%itate 2.1.2.Capitalul s $ial si stru$tura a$ti nariatului 2.2.Pr "ramul de de&% ltare al SC 3CON0STAR3 S.A. pentru anul 2//) 2.'.Emiterea $reditului !li"atar 2.(.Apre$ierea %ia!ilitatii pr ie$tului de in%estitie 2.).Am rti&area $reditului !li"atar emis '. Studiu de $a& CONCLU1II BIBLIOGRA0IE

1. CREDITUL OBLIGATAR 1.1. GENERALIT45I Apelul la e$ n miile pu!li$e sau 6mprumutul !li"atar este un $ ntra$t de $redit 6n$7eiat 6ntre masa de $redit ri si un sin"ur de!it r8 m dalitate de pr $urare de resurse #inan$iare pe termen lun" si 6ntr9un $uantum ridi$at8 ne$esare asi"urarii $resterii e$ n mi$e si respe$tarii un r !li"atii de plati asumate. Creditul !li"atar se !tine prin emisiunea de titluri de $redit8 6n prin$ipal de !li"atiuni. O!li"atiunea este un titlu de $redit pe termen lun" emis de $atre s $ietate pe a$tiuni8 institutie "u%ernamentala sau muni$ipala8 a $arei ram!ursare este8 6n m d !isnuit8 "arantata prin !unuri patrim niale sau ip te$i. In timp $e pentru emitent !li"atiunile repre&inta dat rii $are

"enerea&a plati peri di$e su! # rma de d !:n&i8 pentru su!s$riit ri ele repre&inta drepturi de $reanta. O!li"atiunile semni#i$a un 6mprumut a$ rdat de masa de $redit ri unui anumit de!it r. 0ie$are $redit r primeste un 6ns$ris $are se numeste $erti#i$at de !li"atiune sau mai simplu !li"atiune8 $are are 6ns$risa %al area n minala8 #ie$are !li"atiune repre&ent:nd #ra$tiune a dat riei $ ntra$tate de $atre 6ntreprindere. O!li"atiunile repre&inta %al ri m !iliare8 emise 6n di#erite sume si p t #i transmise li!er de la un detinat r la altul8 prin ne" $iere pe piata !ursiera sau e;tra!ursiera. Emitenti ai !li"atiunil r sunt 6n prin$ipal statul si $ le$ti%itatile l $ale8 $are re$ur" la 6mprumuturi pu!li$e pentru #inantarea lu$raril r pu!li$e8 a $ nstru$tiil r si re$ nstru$tiil r edilitare $ stisit are sau8 pur si simplu8 pentru a$ perirea de#i$itel r !u"etare. Ratiunea de a apela la a$easta m dalitate de #inantare este a$eea de a reparti&a asupra mai mult r "eneratii <!ene#i$iare si ele ale lu$raril r pu!li$e= e# rtul #inan$iar al reali&arii a$est r !ie$ti%e s $iale. >ntreprinderile $u !una reputatie #inan$iara sunt admise de aut ritatile !ursiere $a emitenti de !li"atiuni. Alaturi de 6mprumutul !an$ar traditi nal8 a$estea apelea&a $ mplementar la 6mprumutul !li"atar pentru asi reali&a anumita stru$tura 93tinta3 a $apitaluril r l r8 dar si pentru a disipa 6mprumutul asupra mai mult r 6mprumutat ri mi$i si a e%ita ris$ul $a !an$a 6mprumutat are sa de%ina un partener puterni$ si e;i"ent . In%estit rii instituti nali <# ndurile si s $ietatile de in%estitii8 $asele de asi"urari8 $ele de pensii et$.=8 pre$um si $ei pri%ati <pers ane #i&i$e= d res$ sa9si plase&e e$ n misirile 6n $umpararea de !li"atiuni $a urmare a si"urantei superi are $e se as $ia&a a$estui tip de plasament #inan$iar. O!li"atiunile au "arantia <Statului8 a r"anismel r pu!li$e si a 6ntreprinderil r de renume= $a % r #i remunerate $u d !:nda spe$i#i$ata si $a % r #i ram!ursate inte"ral. >mprumutul !li"atar se distin"e de $el $lasi$ printr9 serie de $ara$teristi$i? 9 emisiunea de !li"atiuni reuneste un numar mare de $redit ri8 spre de se!ire de 6mprumutul $lasi$8 la $are $redit rul este uni$ <!an$a8 intermediar #inan$iar spe$iali&at=@ 9 re$uperarea in%estitiei 6n $a&ul 6mprumutului !li"atar se p ate #a$e 6nainte de s$adenta8 la pretul pietei8 di#erit de pretul platit initial pentru a$7i&iti narea !li"atiunil r. >mprumutul !li"atar are mai multe $ara$teristi$i $are 6i de#ines$ $ ntinutul si s$ pul8 pentru a putea #i "esti nat 6n $ nditii $:t mai !une. Ast#el8 se de se!es$ parametri distin$ti%i si parametri de randament $are $ara$teri&ea&a un 6mprumut !li"atar. >n prima $ate" rie sunt $uprinse? numele emitentului8 suma t tala a 6mprumutului8 numarul de titluri8 %al area n minala8 data su!s$rierii. >n $ea de9a d ua $ate" rie sunt in$luse? pretul de emisiune8 %al area de ram!ursare8 rata d !:n&ii8 m dul de $al$ul al remuneratiei8 $ nditii de am rti&are sau de ras$umparare. Drepturile $e 6ns tes$ !li"atiunile sunt urmat arele? A dreptul la o dobnda (cupon) 9 d !:nda repre&inta un $:sti" #i;8 determinat prin p nderarea %al rii n minale a !li"atiunii $u rata n minala a d !:n&ii@

dreptul de rambursare a mprumutului 9 la s$adenta8 !li"ataril r li se restituie suma 6mprumutata sau 6nainte de s$adenta8 %al are superi ara $elei n minale <di#erenta repre&inta prima de ram!ursare= prin $are se 6n$ear$a $ mpensarea d !:n&il r a#erente peri adei ramasa p:na la s$adenta@ A dreptul de participare la Adunarea Generala a Obligatarilor 9 $are se 6ntruneste d ar la $ererea a $el putin un s#ert din !li"atari8 p ses ri de !li"atiuni neram!ursate. Spre de se!ire de a$tiuni8 !li"atiunile 6i pri%ea&a pe p ses rii a$est ra de dreptul de a parti$ipa la de$i&iile din $adrul #irmei < !li"atarii nu au drept de % t=. >n s$7im!8 !li"atarii nu sunt a#e$tati de ris$urile #irmei? $7iar da$a #irma 6nre"istrea&a situatie #inan$iara ne#a% ra!ila8 ea este !li"ata sa a$7ite 6n $ ntinuare d !:n&ile dat rate detinat ril r de !li"atiuni. T t 6n a%antaBul !li"ataril r este si pr $edura de "arantare a !li"atiunil r $u anumite a$ti%e. O!li"atarii sunt ast#el pr teBati de ris$ul neplatii <d !:n&il r siCsau 6mprumutului=8 de are$e se p t !a&a pe dreptul pe $are 6l au asupra respe$ti%ului a$ti%. E;ista 6nsa si !li"atiuni ne"arantate. Emisiunea a$est ra se !a&ea&a numai pe 6n$rederea de $are se !u$ura #irma emitenta. Un alt a%antaB al !li"atiunil r8 $ mparati% $u a$tiunile8 6l repre&inta re"imul #is$al mai a%antaB s? %eniturile din d !:nda sunt imp &itate $ n# rm le"islatiei r m:ne 6n %i" are $u 1D din suma a$est ra8 #ata de %eniturile din di%idende $are se imp &itea&a $u )D8 pentru a$ti nari pers ane #i&i$e si $u 1/D pentru a$ti nari pers ane Buridi$e. 1.2. ETAPELE E-ISIUNII DE OBLIGA5IUNI Pentru pre&entarea emisiunii de !li"atiuni pe piata de $apital din R m:nia se p ate #a$e8 de asemenea8 distin$tia 6ntre piata primara si piata se$undara. Da$a piata primara a !li"atiunil r emise de s $ietatile $ mer$iale este a!ia la 6n$eput8 piata se$undara a a$est r titluri de %al are este pra$ti$ ine;istenta. Cei mai de&a%antaBati sunt in%estit rii8 $are8 6n a$este $ nditii8 nu au ni$i "arantia re$uperarii sumel r in%estite 6nainte de s$adenta si ni$i !tinerea unui $:sti" prin %:n&area pe piata a !li"atiunil r la un pret mai mare de$:t $el de emisiune. >n a$easta situatie8 dis$utia se %a $ n$entra 6n prin$ipal pe pre&entarea pietei primare a !li"atiunil r. Emisiunea de titluri de %al are <in$lusi% !li"atiuni= ale s $ietatil r $ mer$iale presupune par$ur"erea mai mult r etape? 1) Pregatirea emisiunii: S $ietatea emitenta tre!uie sa 6ndeplineas$a anumite $ nditii? tre!uie sa ai!a $el putin un numar minim de ani de e;istenta <29' ani=8 sa pre&inte ultimele !ilanturi $ nta!ile apr !ate de r"anele #is$ale8 sa #ere "arantie <dire$t 9 patrim niul sau8 indire$t 9 terti8 !an$i et$.=. De$i&ia de emisiune apartine Adunarii Generale a A$ti naril r8 a%:nd %ala!ilitate de ) ani8 sau C nsiliului de Administratie al s $ietatii. De !i$ei8 s $ietatea emitenta apelea&a la un intermediar <adesea !an$a= $are urmareste plasarea <distri!uirea= !li"atiunil r.

2) Lansarea titlurilor: S $ietatea emitenta are !li"atia de a pre&enta pu!li$ des$riere Buridi$a si #inan$iara a s $ietatii8 des$riere a titluril r $are urmea&a sa #ie emise si ultimul !ilant $ nta!il. 3) Plasarea titlurilor: S $ietatea intermediara 6ntre emitent si in%estit ri <de !i$ei8 !an$i= se an"aBea&a prin $ ntra$te #erme sa plase&e titlurile si sa %erse emitentului # ndurile !tinute. - dalitatile prin $are s $ietate $ mer$iala sau un r"an al administratiei pu!li$e plasea&a !li"atiunile a#erente unui 6mprumut sunt? a= #erta pu!li$a de %:n&are@ != plasamentul pri%at. 1.2.1. OFE !A "#$%&'( )E *+,-A E O#erta pu!li$a de %:n&are repre&inta a$ea #erta #a$uta de un emitent sau de un in%estit r pentru a %inde8 $umpara8 trans# rma8 s$7im!a sau trans#era prin ri$e alt m d8 %al ri m !iliare ri drepturi a#erente a$est ra. Se distin" mai multe etape? 1= Pregatirea si planificarea ofertei8 $are presupune e#e$tuarea de $al$ule de e#i$ienta8 studii pentru sta!ilirea p rtunitatii #ertei8 studii pentru sta!ilirea situatiei #inan$iare a #irmei. >n a$easta prima #a&a a #ertei pu!li$e de %:n&are se sta!ileste m mentul p tri%it 6n$eperii derularii a$esteia8 durata ei8 mem!rii e$7ipei $are %a 6nt $mi pr spe$tul de emisiune. 2= ntocmirea prospectului de emisiune 8 $are $ ntine in# rmatii re#erit are la emitent si la a$ti%itatea a$estuia< d meniul de a$ti%itate al s $ietatii8 $ ndu$erea8 stru$tura a$ti nariatului8 situatia #inan$iara a emitentului et$.= si re#erit are la #erta pu!li$a< tipul titluril r emise8 %al area n minala8 numarul et$.=. Emitentul are p si!ilitatea de a apela la ser%i$iile unui intermediar < s $ietate de %al ri m !iliare=. Se distin" d ua m dalitati de intermediere? 9 ne" $ierea <6n $a&ul emisiunil r de !li"atiuni ale s $ietatil r $ mer$iale=@ 9 li$itatia <6n $a&ul emisiunil r de !li"atiuni ale administratiil r pu!li$e l $ale sau $entrale=. Ne" $ierea 6m!ra$a mai multe # rme? plasament "arantat8 3$ea mai !una e;e$utie38 3t tul sau nimi$38 3stand !E38 plasament asi"urat. Dintre a$estea8 $ea mai re$ mandata # rma este $ea a plasamentului asi"urat8 mai ales da$a emitentul %rea sa !tina # nduri !anesti 6ntr9un inter%al de timp relati% s$urt si nu are timp su#i$ient sa alea"a un sindi$at de intermediere. >n $a&ul plasamentului asi"urat8 emitentul a$$epta #erta unei s $ietati de %al ri m !iliare de a9i $umpara parte din emisiunea de !li"atiuni la un pret #erm. At:t pretul $:t si numarul de !li"atiuni sunt sta!ilite pe !a&a $ereril r preala!ile de la in%estit rii instituti nali. Li$itatia apare su! d ua # rme? li$itatie lande&a8 respe$ti% li$itatie $ mpetiti%a. >n $a&ul !li"atiunil r este pre#erata li$itatia $ mpetiti%a. S $ietatea de %al ri m !iliare $are %a $umpara 6ntrea"a emisiune este aleasa prin li$itatie. Dintre S2-9urile

parti$ipante la li$itatie8 emitentul %a ale"e pe a$eea $are #era $ea mai mi$a d !:nda <pentru $a a$easta este $7eltuiala pentru emitent=. 3) naintarea prospectului de emisiune Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) CN2- %eri#i$a da$a in# rmatiile pre&entate respe$ta # rma standard pre%a&uta de re"ulamente si da$a sunt 6n $ n$ rdanta $u a$tele $ nstituti%e ale s $ietatii $ mer$iale. Aut ri&atia CN2- $ n#irma d ar #aptul $a #erta respe$ta $erintele le"ii8 dar nu $erti#i$a $ re$titudinea in# rmatiil r pre&entate. .) Publicitatea Pu!li$ul este in# rmat prin mass9media de #erta? s $ietatea emitenta pu!li$a pr spe$tul de emisiune et$. /) Subscrierea Se sta!iles$ t ti in%estit rii $are su!s$riu la emisiunea 6n $urs. 0) Alocarea de titluri subscriitorilor 1) Raportarea la CNVM a re ultatelor ofertei2 n termen de 1 3ile lucratoare de la nc4eierea o5ertei O#erta pu!li$a de %:n&are 6m!ra$a trei # rme? 9 initiala8 $ respun&at are primel r %al ri m !iliare emise de s $ietate 6n$7isa8 $are de%ine ast#el des$7isa@ 9 primara8 $are se pra$ti$a pe piata primara si $ nsta 6n emiterea de n i titluri de %al are < !li"atiuni= de $atre s $ietate@ 9 se$undara8 $are este pra$ti$ata pe piata se$undara si se re#era la plasarea de titluri de %al are < !li"atiuni= emise anteri r.

1.2.2. "%A6A7E,!#% " &*A! Plasamentul pri%at este a d ua m dalitate de emisiune de !li"atiuni si $ nsta 6n %:n&area 6ntre"ii emisiuni unui numar ma;im de ') in%estit ri <re&identi sau nere&identi 6n R m:nia=. Nu este ne$esara 6nt $mirea unui pr spe$t $a 6n $a&ul #ertei pu!li$e8 de are$e in%estit rii au a$$es la t ate in# rmatiile de $are au ne% ie de la emitent. P t #i in%estit ri !an$i $ mer$iale8 s $ietati si # nduri de in%estitii8 s $ietati de asi"urari8 # nduri de pensii8 s $ietati #inan$iare8 alte s $ietati pe $are CN2- le apr !a. Plasamentul pri%at presupune 6ndeplinirea un r $ nditii spe$i#i$e. Titlurile de %al are emise sunt d ar 6n # rma demateriali&ata si e%identiate prin 6ns$rieri 6n $ nt. S $ietatea emitenta tre!uie sa ai!a a%i&ul CN2- da$a este s $ietate des$7isa@ 6n $a&ul s $ietatil r 6n$7ise un ast#el de a%i& nu este ne$esar. A%i&ul CN2- nu $erti#i$a $ re$titudinea datel r din d $umentul de #erta8 $i d ar #aptul $a plasamentul respe$ta pre%ederile Re"ulamentului pri%ind plasamentul pri%at de %al ri m !iliare. D $umentele de #erta atesta !li"atia emitentului de a permite in%estit ril r a$$esul

la t ate in# rmatiile de $are au ne% ie despre s $ietatea emitenta si despre titlurile emise prin plasamentul 6n $urs. Su!s$riit rii au !li"atia de a nu re%inde titlurile $umparate 6n termen de $el putin 12 luni din m mentul a$7i&itiei. Re&ultatele plasamentului pri%at tre!uie aduse la $un stinta CN2- 6n termen de ' &ile lu$rat are din m mentul 6n$7eierii plasamentului. 1.3. 87" #7#!#% O$%&GA!A " &*A! Pentru a emite un 6mprumut !li"atar8 s $ietatile pe a$tiuni tre!uie sa ai!a $el putin d i ani de e;istenta si d ua !ilanturi le"al apr !ate de r"anele #is$ale8 sa #ere "arantii !li"ataril r8 #ie dire$t8 prin patrim niul pr priu8 #ie indire$t8 prin miBl $irea un r terti pre$um !an$i8 $ ns rtii !an$are et$. De$i&ia de emisiune de !li"atiuni re%ine $ nsiliului de administratie al s $ietatii pe a$tiuni sau adunarii "enerale a a$ti naril r $u maB ritate de $el putin d ua treimi. Este $un s$ut #aptul $a pentru 6ntreprinderi8 de multe ri8 $apitalul pr priu este nesatis#a$at r8 iar $resterea a$estuia pre&inta "reutati8 at:t su! aspe$tul $ nditiil r Buridi$e8 $:t mai ales $a urmare a reti$entei su!s$riit ril r determinata de e;istenta ris$ului de pierdere si $7iar a ris$ului de pierdere a $ ntr lului pentru $ ndu$at rii 6ntreprinderii sau pentru a$ti narii maB ritari. Pe de alta parte8 #inantarea 6ntreprinderil r prin apelul la $redite !an$are se d %edeste adesea di#i$il de reali&at $a urmare a $ stului ridi$at si a $ nditiil r restri$ti%e ale $ ntra$tului de $redit8 $erute de !an$i. A$esti #a$t ri #a$ $a 6ntreprinderile sa re$ur"a la 6mprumuturi !li"atare $are pre&inta a%antaBul esential $a remuneratia <$up anele= se dedu$e din pr #itul imp &a!il8 #a$:ndu9l mai a$$esi!il. E;ista $au&e multiple $are in#luentea&a p &iti% de&% ltarea 6mprumuturil r !li"atare 6n tarile $u e$ n mie de piata. C n$urenta dintre emitentii de !li"atiuni $ ndu$e la $ nditii de emisiune atra"at are pentru su!s$riit ri. Aparitia un r r"anisme de plasament $ le$ti% a %al ril r m !iliare < !li"atiuni=8 institutii mari8 imp rtante dar $are repre&inta si perea&a 6n $ ntul unei multitudini de mi$i su!s$riit ri8 #a$e p si!ila apelarea la 6mprumuturi !li"atare si a 6ntreprinderil r mai mi$i. Redu$erea8 6n anumite peri ade8 a d !:n&ii la plasamentele pe termen s$urt #a% ri&ea&a8 de asemenea8 rientarea su!s$riit ril r $atre plasamente pe termen lun". >mprumuturile !li"atare se p t emite #ie indi%idual8 de $atre s $ietati $ mer$iale puterni$e8 #ie "rupat. A$easta a d ua %arianta p ate a%ea l $ prin as $ierea mai mult r a"enti e$ n mi$i $are sa "arante&e s lidar 6mprumutul sau prin intermediul un r institutii sau r"anisme de plasament $ le$ti%8 $ nstituite $a s $ietati an nime8 $are reparti&ea&a # ndurile re$epti nate su! # rma de $redite 6ntreprinderil r aderente $u ne% i de #inantare . >mprumutul !li"atar "rupat pre&inta a%antaBul pentru emitent $a sup rta $ sturi administrati%e mai reduse8 6ntru$:t parte a $7eltuielil r este reparti&ata 6ntreprinderil r 6mprumutate. C7iar si 6ntreprinderile mari p t # l si 6mprumuturi !li"atare "rupate $:nd au

ne% i relati% reduse de #inantare si nu d res$ sa9si $ nsume $apitalul de 6n$redere #ata de pu!li$ prin 6mprumuturi !li"atare indi%iduale #re$%ente8 pastr:ndu9si a$easta alternati%a d ar pentru 6mprumuturi mai $ nsistente. 1... 87" #7#!#% O$%&GA!A "#$%&' Alaturi de 6ndat rare pe termen s$urt prin ! nuri de te&aur8 statul re$ur"e la piata #inan$iara si 6n s$ pul 6mprumuturil r pe termen lun". >n ultima instanta8 6n tarile $u e$ n mie de piata statul8 sau di%erse institutii ale sale8 este prin$ipalul emitent de !li"atiuni8 urmarind !tinerea de resurse ne$esare #inantarii un r lu$rari pu!li$e8 pentru a$ perirea de#i$itului !u"etar8 dar si pentru restr:n"erea $antitatii de numerar e;istente 6n $ir$ulatie prin $ le$tarea li$7iditatil r e;istente pe piata. Apelul la e$ n miile pu!li$e p ate #i lansat pe piata interna sau pe pietele #inan$iare e;terne. Durata de %iata a unui 6mprumut !li"atar a $apatat8 6n ultimul timp8 tendinta de redu$ere8 determinata de marea #lu$tuatie a ratei d !:n&ii8 dar si de a%ersiunea su!s$riit ril r #ata de li$7iditate.

1./. "( 9&%E 'A E &,!E *&, 8, 87" #7#!#% O$%&GA!A >n e#e$tuarea unei emisiuni de !li"atiuni p t inter%eni urmat arele parti? #idu$iarul8 $urtierul8 !an$a si $ misia %al ril r m !iliare. 1= !iduciarul" C:nd s $ietate $ mer$iala intenti nea&a sa pr $ede&e la emisiunea unui 6mprumut !li"atar8 mai 6nt:i ea semnea&a 6n #a% area unui #idu$iar un a$t prin $are9l aut ri&ea&a sa a$ti ne&e 6n numele %iit ril r su!s$riit ri de !li"atiuni <$redit ri= 6n %ederea apararii si respe$tarii drepturil r l r. 0idu$iarul 6nl $uieste8 de$i8 masa $redit ril r 6n relatiile $u s $ietatea emitenta8 %eri#i$a 6ndeplinirea !li"atiil r s $ietatii de a pastra $ respun&at r !unurile 6n ip te$a8 drept "arantie a 6mprumutului8 plata $u re"ularitate a $up anel r8 pre$um si am rti&area la timp a !li"atiunil r. Pre&enta #idu$iarului asi"ura supra%e"7erea s $ietatii $ mer$iale emitente8 6n numele $redit ril r $are8 dispersati #iind 6n terit riu8 n9ar putea9 #a$e ei 6nsisi. Pe de alta parte 6nsa8 pre&enta #idu$iarului usurea&a # arte mult sar$inile s $ietatii emitente a !li"atiunil r8 s$utind9 sa trate&e $u #ie$are $redit r 6n parte8 $eea $e ar #i prea $ stisit r. 2= Curtierul" 2:n&area !li"atiunil r emise se reali&ea&a prin intermediul unui $urtier sau al mai mult r $urtieri 6n %al ri m !iliare8 $are $un s$ !ine piata #inan$iara8 #iind $ei mai pre"atiti pentru a "asi # nduri de 6mprumut8 respe$ti% sa plase&e !li"atiunile.

>n m d !isnuit $urtierii su!s$riu prin # r#ait 6ntre"ul 6mprumut8 adi$a a$7i&iti nea&a pe $ ntul l r8 6n$a de la 6n$eput8 t ate !li"atiunile emise pe $are8 ulteri r8 le %:nd di%ersil r $umparat ri8 6n #elul a$esta ei permit s $ietatii emitente sa d !:ndeas$a repede si dintr9 data 6ntrea"a suma a 6mprumutului. R lul $urtierului se #a$e simtit si pe par$ursul duratei 6mprumutului !li"atar. El este a$ela $are p ate $umpara !li"atiunile #erite spre %:n&are de di%ersi detinat ri8 urm:nd sa le re%:nda alt r $umparat ri8 a$ti n:nd ast#el spre mentinerea sta!ilitatii $ursului l r. Cir$ulatia !li"atiunil r <%:n&area9$umpararea=8 dupa emisiune8 nu m di#i$a an"aBamentele s $ietatii $ mer$iale luate $u prileBul emiterii8 re#erit r la plata $up anel r si ram!ursarea dat riei. '= #anca" T ate peratiunile de tre& rerie a#erente 6mprumutului !li"atar se e#e$tuea&a prin intermediul "7iseel r !an$are? %arsarea sumel r de $umparat rii !li"atiunil r8 plata peri di$a a $up anel r8 am rti&area la s$adenta a !li"atiunil r. Pe l:n"a peratiunile de tre& rerie8 pr prii ri$arui 6mprumut !li"atar !an$a mai p ate Bu$a un r l imp rtant si pe linia peratiil r de $ nsultin" si de "arantare a 6mprumutului. Prin intermediul pers nalului de spe$ialitate de $are dispune8 !an$a #era8 la $erere8 $ nsultatii $ali#i$ate pri%it r la suma t tala a 6mprumutului <6n #un$tie de p si!ilitatile de a!s r!tie ale pietei=8 pretul de emisiune al !li"atiunil r8 ast#el 6n$:t sa se p ata %inde 6ntr9un termen re& na!il8 durata t tala a 6mprumutului ni%elul d !:n&ii 6mprumutului et$. Dar si mai imp rtante se p t d %edi ser%i$iile !an$are de "arantare a su$$esului peratiunii de plasare pe piata a !li"atiunil r8 6ntr9un termen $ n# rm pr spe$tului de emisiune8 6n a$est sens. La $ererea 6ntreprinderii8 !an$a se p ate an"aBa $a 6n $a&ul neplasarii inte"rale8 6n termenul le"al8 a !li"atiunil r8 sa $umpere ea $antitatea ramasa ne%:nduta8 pentru $a 6mprumutul sa de%ina %ala!il din pun$t de %edere Buridi$. E%ident $a !an$a nu9si pr pune sa pastre&e !li"atiunile8 6ntru$:t 6n a$est m d %a de%eni ea 6nsasi $redit are8 $i %a pune 6n %:n&are 6n $ ntinuare !li"atiunile8 6n a#ara termenului le"al de plasare a 6mprumutului. Ban$a 6si asuma8 desi"ur8 niste ris$uri a$$ept:nd sa "arante&e 6mprumutul !li"atar8 pentru $are 6n m d 6ndreptatit pretinde un $ misi n de "arantare din partea emitentului 6mprumutului. .) Comisia $alorilor mobiliare. T ti $redit rii p tentiali tre!uie sa dispuna de in# rmatii su#i$iente $u pri%ire la situatia e$ n mi$ 9#inan$iara a emitentului pentru a se de$ide sa9si plase&e disp ni!ilitatile 6n !li"atiuni. C misia %al ril r im !iliare este un r"anism Burisdi$ti nal $are supra%e"7ea&a peratiunile $u %al ri m !iliare. T ate emisiunile de !li"atiuni tre!uie 6nre"istrate la a$easta $ misie@ prin intermediul ei emitentul di#u&ea&a un pr spe$t $atre t ti $ei interesati sa a$7i&iti ne&e !li"atiuni8 6n $are se detalia&a s$ purile 6mprumutului8 suma t tala a a$estuia8 numarul si %al area n minala a !li"atiunil r8 $ara$teristi$ile 6mprumutului8 pre$um si situatia #inan$iara a emitentului 6n m mentul $are pre$ede 6mprumutul. 1.0. !&"O%OG&A O$%&GA9&#,&%O Ca urmare a %ariatiei $ursului !li"atiunil r la !ursa si a ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara8 renta!ilitatea pentru in%estit ri8 respe$ti% $ stul pentru s $ietatile emitente sunt

aleat rii. In$ertitudinea si ris$urile pentru %eniturile %iit are au determinat aparitia unei mari %arietati a !li"atiunil r8 $u $ara$teristi$i di#erite8 tin&:nd spre redu$erea8 $:t mai mult p si!il8 a ris$uril r. Pentru 6n$eput putem 6mparti !li"atiunile 6n d ua "rupe mari? !li"atiuni rdinare8 $u d !:nda $ nstanta sau $u d !:nda %aria!ila8 si !li"atiuni $ n%erti!ile. O!li"atiunile rdinare $lasi$e8 "arantate $u ip te$i sau alte %al ri patrim niale8 ram!ursa!ile la s$adente presta!ilite8 purtat are de d !:n&i plati!ile de 2 ri pe an8 s9au d %edit nesatis#a$at are pentru %arietatea ptiunil r in%estit ril r. Au # st $reate !li"atiuni $are p seda si alte $ara$teristi$i 6n stare a le #a$e sa patrunda 6n $ele mai di%erse se"mente ale pietei $apitaluril r? !li"atiuni ne"arantate8 !li"atiuni 6nmatri$ulate8 !li"atiuni 6nseriate8 !li"atiuni $u # nd de am rti&are8 !li"atiuni $u %enit %aria!il8 !li"atiuni parti$ipati%e8 !li"atiuni asimila!ile8 !li"atiuni $u $up n &er 8 !li"atiuni perpetue8 !li"atiuni spe$iale $u $up n de rein%estire. >n ultima instanta8 di%ersitatea tipuril r de !li"atiuni a # st "enerata de ne$esitatea a$ peririi $el r 2 ris$uri pe $are le 6n$ rp rea&a? ris$ul pretului de piata <$urs !ursier= si ris$ul ratei d !:n&ii. C n$urenta !li"a 6ntreprinderile emitente sa pr puna # rmule $:t mai atra$ti%e8 $are sa asi"ure plasarea a$est ra. O!li"atiunile p t #i "rupate dupa mai multe $riterii? A dupa m dul de identi#i$are a detinat rului !li"atiunii@ A dupa natura %enituril r pe $are le "enerea&a@ A dupa # rma su! $are sunt emise@ A dupa natura dreptului pe $are 6l $ n#era@ A dupa "radul de "arantare@ A dupa natura emitentului@ A dupa drepturile $e le sunt atasate. 1= Dupa m dul de identi#i$are a detinat rului8 se distin" trei tipuri de !li"atiuni? la purtat r8 n minati%e si 6nmatri$ulate. a= Obligatiunile la purtator sunt titluri materiali&ate8 $ n#e$ti nate dupa n rme stri$te8 a%:nd $up ane detasa!ile. Drepturile $ n#erite de a$estea re%in p ses rului l r. != Obligatiunile nominative au 6ns$rise numele p ses rului l r 6n $a&ul 6n $are sunt emise 6n # rma materiali&ata@ 6n $a& $ ntrar8 numele p ses rului este 6ns$ris 6n $ nt. $= Obligatiunile nmatriculate, spre de se!ire de $ele la purtat r8 sunt 6nre"istrate 6n e%identa #idu$iarului pe numele detinat rului. Cir$ulatia a$est r titluri presupune re6nre"istrarea l r pe numele n ului detinat r. 2= Dupa natura %enituril r $are le "enerea&a8 distin"em? !li"atiuni $u d !:nda si !li"atiuni $u $up n &er si $u $up n uni$. a= Obligatiuni cu dobnda8 $are sunt emise la %al area n minala. A$easta %al are se ram!ursea&a8 de re"ula8 la s$adenta. A$est tip de !li"atiuni asi"ura p ses rului l r %enituri su! # rma de d !:nda. != Obligatiuni cu cupon zero <$u dis$ unt= si cu cupon unic. O!li"atiunile $u $up n &er pre&inta parti$ularitatea de a nu #eri ni$i un #el de remuneratie peri di$a <$up n=. 2enitul un r

asemenea !li"atiuni se a$ rda sin"ura data8 la s$adenta8 $a di#erenta 6ntre pretul de ram!ursare si pretul de emisiune8 $eea $e $ respunde $apitali&arii d !:n&ii pe 6ntrea"a peri ada de %iata a 6mprumutului !li"atar. Prin$ipiul este asemanat r si pentru !li"atiunile $u $up n uni$? d !:n&ile sunt %arsate de emitent numai la s$adenta #inala a 6mprumutului. Am!ele tipuri de !li"atiuni sunt a%antaB ase pentru emitent 6ntru$:t 6i usurea&a sar$inile de tre& rerie pe par$ursul 6mprumutului. Pentru su!s$riit ri a%antaBele sunt 6n primul r:nd de rdin #is$al8 pentru $a ram:ne imp &a!ila numai plus9%al area 6n $apital reali&ata8 imp &itarea %enituril r din d !:n&i nemaia%:nd l $@ 6n al d ilea r:nd8 su!s$riit rii !ene#i$ia&a 6n $a&ul s$aderii ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara pentru $a %al area de ram!ursare este $al$ulata in m mentul emisiunii8 6n plus8 su!s$riit rii nu mai tre!uie sa se pre $upe anual de rein%estirea $up anel r. '= Din pun$tul de %edere al # rmei su! $are sunt emise8 e;ista !li"atiuni materiali&ate si nemateriali&ate. a= Obligatiunile materializate sunt emise pe sup rt 7:rtie. != Obligatiunile nematerializate sunt emise pe sup rt ma"neti$8 prin 6ns$riere 6n $ nt. Nu au sup rt #i&i$@ ele e;ista d ar 6n d $umentele $ nta!ile ale emitentului8 p ses rul primind d ar $ n#irmarea s$risa $e atesta p sesia d $umentului8 respe$ti% a $ ntra$tului de 6mprumut. (= Dupa natura dreptului pe $are 6l $ n#era8 !li"atiunile p t #i "rupate 6n trei $ate" rii? !li"atiuni rdinare8 !li"atiuni de ram!ursare si !li"atiuni $u l turi. a= Obligatiuni ordinare dau dreptul la restituirea 6mprumutului si a d !:n&ii. != Obligatiuni de rambursare <$u prima de emisiune=8 $are atesta dreptul detinat rului l r de a 6n$asa la s$adenta suma e"ala $u %al area n minala <$are este mai mare de$:t pretul de $umparare=@ di#erenta repre&inta prima. $= Obligatiuni cu loturi8 a $ar r ram!ursare se #a$e la %al are mai mare de$:t $ea n minala8 la s$adenta sau 6nainte de a$easta. )= Dupa "radul de pr te$tie a in%estit ril r $ ntra ris$ului neplatii8 !li"atiunile p t #i "arantate sau ne"arantate. a= Obligatiunile negarantate se $ara$teri&ea&a prin #aptul $a s $ietatea $ mer$iala emitenta nu le "arantea&a $u ni$i un #el de !un sau ip te$a8 in%estit rii se !a&ea&a pe s l%a!ilitatea "enerala si ! nitatea s $ietatii si ni$ide$um pe p si!ilitatea re$uperarii $apitalului pe seama li$7idarii !unuril r "aBate de $atre emitent. Ast#el de !li"atiuni p t emite numai marile s $ietati pe a$tiuni si r"anismele administratiei pu!li$e8 $are nu ridi$a ni$i pr !lema $u pri%ire la s l%a!ilitate. Rata d !:n&ii este 6nsa mai mare la ast#el de !li"atiuni8 de$:t la $ele "arantate. != Obligatiunile garantate $u anumite a$ti%e se $ara$teri&ea&a prin #aptul $a in%estit rii se p t !a&a pe dreptul asupra a$est r !unuri 6n $a&ul neplatii d !:n&ii siCsau 6mprumutului. A$estea8 la r:ndul l r8 p t #i "rupate8 #un$tie de a$ti%ul # l sit drept "arantie8 6n? A obligatiuni imobiliare8 "arantate $u un im !il a#lat 6n p sesia emitentului. Di#erenta dintre !li"atiunile m !iliare 6n$7ise si $ele des$7ise $ nsta 6n #aptul $a a$estea din urma permit emitentului sa "arante&e mai multe !li"atiuni $u a$elasi a$ti%@

A obligatiuni garantate cu capital fix8 utili&ate mai ales 6n situatia m derni&arii. ,)9./ D din suma ne$esara m derni&arii $u material rulant este asi"urata prin emiterea a$estui tip de !li"atiuni8 "arantia #iind repre&entata t $mai de miBl a$ele a$7i&iti nate. *= Din pun$tul de %edere al naturii emitentului8 e;ista !li"atiuni emise de $atre a"entii e$ n mi$i si !li"atiuni emise de $atre stat si unitatile administrati%9terit riale. a= Obligatiuni emise de catre agenti economici. O!li"atiunile sunt emise #ie indi%idual8 de $atre s $ietati $ mer$iale puterni$e8 #ie "rupat8 de $atre as $iatii de mai multi a"enti e$ n mi$i $are "arantea&a s lidar 6mprumutul sau prin intermediul un r institutii de plasament $ le$ti% $are reparti&ea&a # ndurile su! # rma de $redite 6ntreprinderil r $are au apelat la emisiunea de !li"atiuni. != Obligatiuni emise de catre stat si unitati administrative ale statului. O!li"atiunile de stat sunt emise de Tre& rerie8 au s$adenta 6ntre 1/ si '/ de ani si sunt purtat are de d !:nda. A$este !li"atiuni sunt emise $u s$ pul !tinerii de #inantare pentru !ie$ti%e maB re de interes pu!li$. O!li"atiunile muni$ipale <denumite 6n a$est #el indi#erent de ni%elul r"ani&arii administrati% 9 terit riale la $are se apelea&a la a$est instrument= nu au "arantia e;presa a statului8 $i se !a&ea&a pe presti"iul a$estuia. += Din pun$tul de %edere al drepturil r atasate8 se distin" mai multe tipuri de !li"atiuni. a= Obligatiuni simple sau clasice, se $ara$teri&ea&a prin numar8 durata8 rata d !:n&ii8 %al are n minala8 pretul de emisiune si $ nditiile de am rti&are. D !:nda se plateste anual pe !a&a unui $up n $are se detasea&a de la !li"atiune. Pretul de emisiune #iind in#eri r %al rii n minale8 di#erenta sp reste d !:nda reala de are$e a$easta se $al$ulea&a asupra %al rii n minale si nu asupra pretului de emisiune. Ram!ursarea !li"atiunil r are l $ la termene sta!ilite 6n m mentul lansarii 6mprumutului p tri%it unui ta!el de am rti&are. != Obligatiuni rascumparabile. Emisiunile de !li"atiuni ale s $ietatil r $ mer$iale p t a%ea si $lau&a de ras$umparare la $are s $ietatea emitenta p ate re$ur"e ri$:nd. Pretul de ras$umparare este #i;at deasupra %al rii n minale a !li"atiunii8 di#erenta $ nstituindu9se 6ntr9 prima a$ rdata detinat ril r de !li"atiuni. Cu $:t este mai apr ape termenul de s$adenta8 $u at:t mai mi$a este prima. $= Obligatiuni cu fond de amortizare. >n %ederea sup rtarii e# rtului #inan$iar $a&i nat de s$adentele 6mprumutului8 s $ietatea emitenta de !li"atiuni $reea&a treptat un # nd de am rti&are8 %ars:nd peri di$ #idu$iarului sume $e % r #i 6ns$rise pe numele s $ietatii. Cre:nd a$est # nd de am rti&are !li"atarii $apata $ertitudinea $a la s$adenta !li"atiunile l r % r #i ram!ursate. Sumele %arsate 6n a$est # nd nu mai p t #i utili&ate sau retrase de s $ietate. 0idu$iarul "esti nea&a # ndul $reat8 plas:ndu9l pe termen s$urt sau alte termene 6n %ederea %al ri#i$arii li$7iditatil r. T talul sumel r !tinute din %arsamintele s $ietatii si din remuneratiile !tinute din plasamente ser%es$ pentru ram!ursarea 6mprumutului !li"atar la s$adenta. Da$a sumele a$umulate nu a$ pera ram!ursarea !li"atiunil r s$adente8 s $ietatea tre!uie sa $ mplete&e di#erenta.

d= Obligatiuni cu fond de rascumparare. A$est tip de !li"atiuni este asemanat r !li"atiunil r $u # nd de am rti&are@ di#erenta $ nsta 6n #aptul $a prin # ndul de ras$umparare se am rti&ea&a parte mai mi$a din % lumul emisiunii de$:t prin # ndul de am rti&are8 de are$e $lau&a de # nd de ras$umparare are mai putine disp &itii !li"at rii. e= Obligatiuni convertibile n actiuni. Dreptul spe$ial $ n#erit detinat ril r $ nsta 6n p si!ilitatea de a le putea s$7im!a $ ntra a$tiunil r s $ietatil r emitente. Sunt !li"atiuni $lasi$e8 $are $ mp rta d ua tipuri de rate ale d !:n&ii? A rata %aria!ila8 pe peri ada de timp 6n$eputa din m mentul emiterii !li"atiunil r si p:na la data $:nd p ses rul 6si p ate mani#esta dreptul la $ n%ertire <rata este mai mi$a de$:t rata pietei=@ A rata e"ala $u d !:nda pietei8 pentru !li"atiunile $are nu sunt $ n%ertite 6n peri ada de ptiune. O!li"atiunile $ n%erti!ile au serie de a%antaBe? din pun$tul de %edere al emitentului? a$este !li"atiuni impun $7eltuiala de emisiune mai mi$a <pretul este in#eri r $elui de pe piata=@ din pun$tul de %edere al a$ti naril r? a$este !li"atiuni $ nstituie sursa de #inantare. Da$a titlurile sunt $ n%ertite8 dilutia $apitalului este pr "resi%a si de mai mi$a ampl are de$:t 6n $a&ul maririi de $apital@ din pun$tul de %edere al in%estit ril r? !li"atiunile asi"ura $alitatea de a$ti nari p tentiali. #= Obligatiuni rambursabile n actiuni < ORA=. Asa dupa $um ne indi$a numele l r8 a$este titluri sunt8 6n m d !li"at riu8 ram!ursate 6n a$tiuni. Din a$est m ment8 ele repre&inta pentru !li"at ri un ris$ mai ridi$at de$:t !li"atiunile $ n%erti!ile. De a$eea rata l r de d !:nda este mai a%antaB asa. ORA sunt $ nsiderate $a #iind $%asi9# nduri pr prii. "= Obligatiuni cu venit variabil se mai numes$ si !li"atiuni inde;ate. A$este !li"atiuni permit su!s$riit ril r de a se apara $ ntra e#e$tel r $resterii preturil r prin mentinerea puterii de $umparare a !li"atiunil r8 6ntru$:t se pre%ede $a %al area l r si une ri d !:nda si prima de ram!ursare % r %aria 6n #un$tie de un indi$e m netar sau nem netar si 6n limitele unui pla# n. Emitentul 6si asuma !li"atia de a a$tuali&a %al area !li"atiunil r si une ri d !:n&ile a$est ra8 utili&:nd un indi$e sta!ilit de $ mun a$ rd $u in%estit rul. C respun&at r8 emitentul 6si asuma ris$ul unei $resteri de preturi8 $ mpensatia #iind sup rtata de $atre 6ntreprindere8 adi$a de a$ti nari. 7= Obligatiunile participative repre&inta %arianta a !li"atiunil r inde;ate8 6m!inare 6ntre a$tiuni si !li"atiuni $lasi$e. Ast#el de titluri $ mp rta d !:nda #i;a8 $are se maB rea&a $u d !:nda suplimentara 6n #un$tie de re&ultatele #inan$iare ale 6ntreprinderii si prima de ram!ursare minima. Pentru emitent a%antaBul a$estui tip de !li"atiuni $ nsta 6n #aptul $a remuneratia a$ rdata nu $reste de$:t 6n masura 6n $are re&ultatele #inan$iare 6i permit. i= Obligatiuni cu rata variabila a dobnzii. A$est tip de !li"atiune redu$e ris$ul de rata pentru detinat rii si pentru emitentii de titluri de 6mprumut pe termen lun" de are$e d !:nda la a$est tip de !li"atiuni se m di#i$a $ n$ mitent $u #lu$tuatia ratei "enerale a d !:n&ii. Ast#el8 marimea $up nului se aBustea&a data $u m di#i$arile de pe piata m netara. C:nd rata d !:n&ii

$reste8 d !:nda <$up nul= platita se m di#i$a <$reste= $ respun&at r@ $:nd s$ade rata d !:n&ii8 s$ade si d !:nda. B= Obligatiuni cu bon de subscriere. A$estea sunt !li"atiuni $u d !:nda #i;a < !li"atiuni $lasi$e=8 6ns tite de un ! n de su!s$riere. B nul de su!s$riere este un instrument #inan$iar $e da dreptul detinat rului sau sa $umpere a$tiuni la un pret si un m ment predeterminate si 6ntr9 anumita pr p rtie. D !:nda a$est r !li"atiuni este in#eri ara $elei de pe piata #inan$iara8 t $mai pentru $a asi"ura si dreptul suplimentar de su!s$riere. B nurile de su!s$riere p t a%ea $ir$ulatie li!era8 separata de !li"atiunea 6mpreuna $u $are au # st emise8 ele #iind $ tate separat la !ursa. Durata de %iata a unui ! n este8 6n "eneral8 de '9( ani. A%antaBul #erit de a$est tip de !li"atiune p ate #i pri%it din d ua pun$te de %edere? din pun$tul de %edere al detinat rului8 a%antaBul $ nsta 6n p si!ilitatea de a su!s$rie 6n %iit r la emisiunile de a$tiuni 6n $ nditii mai !une <6n $a&ul redu$erii ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara=@ din pun$tul de %edere al emitentului8 a%antaBul repre&inta p si!ilitatea de a !ene#i$ia de un 6mprumut $u d !:nda mai mi$a8 6n %iit r. F= Obligatiuni speciale cu cupon ce poate fi reinvestit 9 OSCAR. A$este !li"atiuni asi"ura p ses rului l r p si!ilitatea de a pta pentru a primi #ie un $up n 6n numerar8 #ie !li"atiuni identi$e $u $ele initiale. P si!ilitatea rein%estirii este pri%ita $a #a% are sau rasplata pentru %e$7ii !li"atari8 $are %ad 6n s $ietatea respe$ti%a un # arte !un plasament. l= Obligatiunile asimilabile sunt emise de stat sau r"anisme "u%ernamentale si se $ara$teri&ea&a prin #aptul $a 6n termenul le"al al 6mprumutului se p t emite alte !li"atiuni8 $u a$eleasi $ara$teristi$i $a si $ele pre$edente. N ile !li"atiuni sunt asimilate $u primele8 numai $a termenul de s$adenta este prelun"it. m= Obligatiuni cu scadenta prorogabila/ncasabile anticipat O!li"atiunile $u s$adenta pr r "a!ila sunt titluri emise pe termen s$urt <) ani8 de re"ula= $are p t #i s$7im!ate $u un % lum e$7i%alent de titluri pe termen lun" <1/ ani= la a$elasi ni%el al d !:n&ii sau us r mai mare. O!li"atiunile 6n$asa!ile anti$ipat sunt pusul primel r si $ nstau 6n s$7im!area s$adentei titluril r din 3pe termen lun"3 6n 3pe termen s$urt3. Am!ele tipuri de !li"atiuni $ n#era emitentului p si!ilitatea de a %inde ast#el de titluri $u d !:nda mai mi$a de$:t la emisiunile $lasi$e. >n $a&ul emisiunil r de !li"atiuni $u s$adenta pr r "a!ila sau 6n$asa!ile anti$ipat8 detinat rul l r tre!uie sa9si mani#este intentia de a # l si pri%ile"iile a$ rdate 6ntr9 anumita peri ada de timp8 numita peri ada de ptiune. A$easta este8 de !i$ei8 de sase luni p:na la un an 6nainte de s$adenta $ea mai apr piata. Da$a detinat rul nu9si e;er$ita pri%ile"iul8 !li"atiunile aBun" aut mat la s$adenta #ie la data $ea mai apr piata <6n $a&ul !li"atiunil r $u s$adenta pr r "a!ila=8 #ie la termenul $el mai 6ndepartat <6n $a&ul !li"atiunil r 6n$asa!ile anti$ipat=. Gruparea tutur r a$est r !li"atiuni dupa di#erite $riterii este ne$esara si imp rtanta8 de are$e sta!ilirea %al rii un r ast#el de titluri se #a$e di#erit #ata de !li"atiunile $lasi$e.

Ast#el8 %al area !li"atiunil r inde;ate depinde de %al area indi$elui luat 6n $ nsiderare si de pre%i&iunile in%estit rului $u pri%ire la e% lutia a$estuia. >n $a&ul !li"atiunil r $u rata %aria!ila a d !:n&ii8 %al area se sta!ileste pe !a&a urmat arel r etape? A se anti$ipea&a %al area $up anel r %iit are pe !a&a %al rii ultimului $up n@ A se a$tuali&ea&a #lu;urile %iit are pe !a&a unei rate pe termen lun" e"ala $u rata d !:n&ii #ara ris$ si rata de ris$ "enerata de in$ertitudinea #lu;uril r %iit are. A$easta rata de a$tuali&are p ate #i anali&ata din mai multe pun$te de %edere? A p ate #i rata a d !:n&ii pe termen s$urt <pe piata m netara= sau pe termen lun"@ A p ate #i predeterminata <#i;ata la 6n$eputul peri adei $up nului= sau p stdeterminata <#i;ata 6n m mentul platii $up nului8 $u re#erinta la %al are determinata la s#:rsitul peri adei $up nului=@ A p ate #i instantanee sau medie a unei peri ade de re#erinta. >n situatia un r 6mprumuturi internati nale se emit asa numitele eur 9 !li"atiuni. La asemenea titluri apelea&a s $ietatile $ mer$iale multinati nale8 Eur 9 !li"atiunile nu sunt le"ate de anumita piata8 parti$ularitate $e le $ n#era un $ir$uit internati nal.

1.1. 'O!A EA 6& '# 6#% O$%&GA9&#,&%O O!li"atiunile sunt ne" $ia!ile la !ursa dar numai da$a s $ietatea $ mer$iala emitenta s li$ita sa #ie $ tate. Cererea de $ tatie apartine 6ntreprinderii8 iar $ tatia $ nsta 6ntr9 anali&a a situatiei "enerale a 6ntreprinderii8 pe !a&a datel r #inan$iare8 r"ani&at ri$e8 a $limatului s $ial din 6ntreprindere8 perspe$ti%el r de $restere e$ n mi$a8 pre$um si a $alitatii "esti narii. E;ista a"entii independente8 spe$iali&ate 6n ast#el de peratiuni8 $are8 pe !a&a datel r #urni&ate de 6ntreprindere8 e%aluea&a "radul de li$7iditate al emitentului de !li"atiuni8 6n prin$ipal $apa$itatea de ram!ursare. Re&ultatul se transmite 6ntreprinderii printr9 s$ris are. C tatia adu$e un plus de se$uritate plasamentel r 6n !li"atiuni8 put:ndu9se !tine $ nditii mai !une de d !:nda pentru emitent. C tarea !li"atiunil r se #a$e pr $entual8 indi#erent de %al area n minala a a$est ra. Da$a8 spre e;emplu8 !li"atiune are %al area n minala de +///8 p ate #i $ tata $u 1/*D8 $eea $e 6nseamna $a %al rea&a . C tarea se e#e$tuea&a si asupra $up nului $u%enit8 e;prim:ndu9se t t pr $entual si se adau"a la $ursul !li"atiunii. 1.:. 87" #7#!# & O$%&GA!A E O )&,A E >mprumutul !li"atar $u emisiune de !li"atiuni rdinare se p ate reali&a numai de s $ietati $ mer$iale $ tate la !ursa8 $u $ nditia sa ai!a $el putin 2 ani %e$7ime si 2 !ilanturi le"al apr !ate. Capitalul s $ietatii tre!uie sa #ie 6n 6ntre"ime li!er8 adi$a sa nu #ie "re%at de alte 6mprumuturi. Adunarea "enerala a a$ti naril r este $ea $are de$ide asupra e#e$tuarii

6mprumutului8 iar reali&area pra$ti$a re%ine $ nsiliului de administratie8 $are tre!uie sa9l #inali&e&e 6n de$ursul unei peri ade determinate anti$ipat. Plasarea titluril r este 6n$redintata unui sindi$at !an$ar $are8 de re"ula8 "arantea&a asupra reusitei plasamentel r8 $ ntra unui $ misi n $ nsistent8 e%entual !li":ndu9se sa $umpere titlurile ramase ne%:ndute. O!li"atarii sunt r"ani&ati 6ntr9 $ le$ti%itate $u pers nalitate $i%ila8 #iind repre&entati 6n interesele l r #ata de s $ietatea $ mer$iala de $atre un mandatar <#idu$iarul= remunerat de emitentul !li"atiunil r. 1.:.1. 'A A'!E &6!&'& F&,A,'&A E A%E 87" #7#!# &%O O$%&GA!A E Un 6mprumut !li"atar pre&inta multiple $ara$teristi$i pentru a9i de#ini $ mplet $ ntinutul si s$ pul8 pentru a putea #i "esti nat 6n $ nditii $:t mai !une8 pre$um si pentru a putea #i $un s$ut apre$iat si a$$eptat de adu$at rii de $apital. >n a#ara un r parametri distin$ti%i8 $a numele emitentului8 suma t tala a 6mprumutului8 numarul de titluri8 %al area n minala si data su!s$rierii8 e;ista si parametri de randament pre$um pretul de emisiune8 %al area de ram!ursare8 rata d !:n&ii8 m dul de $al$ul al remuneratiei8 $ nditii de am rti&are sau de ras$umparare. 1= Suma 6mprumutului nu este limitata Buridi$8 s $ietatea $ mer$iala sta!ilind9 6n #un$tie de ne% ile de # nduri si de $apa$itatea de ram!ursare. >n pra$ti$a8 suma 6mprumutului !li"atar este $ nditi nata 6nsa de situatia pe piata #inan$iara8 adi$a de p si!ilitatile de a!s r!tie ale a$esteia. 2= Durata 6mprumutului <durata de %iata a !li"atiunii= repre&inta inter%alul de timp dintre m mentul su!s$rierii si $el al ras$umpararii. Pe par$ursul duratei de %iata a unei !li"atiuni se distin" trei m mente imp rtante? 9 data de emisiune? data %:n&arii !li"atiunii@ 9 data platii? m mentul la $are emitentul plateste d !:nda@ 9 data maturitatii <s$adenta=? data $u restituirea 6mprumutului se stin"e si !li"atia de!it ril r #ata de $redit ri. Durata 6mprumutului se sta!ileste #un$tie de ne% ile de a$ perit si de $ nditiile pietei. Ast#el8 se pre#era 6mprumuturi pe termen lun" atun$i $:nd rata d !:n&ii de pe piata este s$a&uta8 respe$ti% 6mprumuturi pe termene mai reduse8 atun$i $:nd rata d !:n&ii are %al ri ridi$ate. '= Rata d !:n&ii se sta!ileste de $atre s $ietatea $ mer$iala 6mpreuna $u #idu$iarul8 6n #un$tie de randamentul $erut de in%estit ri8 de rata d !:n&ii pe piata #inan$iara8 de ris$ul estimat 6n a$ti%itatea s $ietatii $ mer$iale si dupa durata 6mprumutului. Dupa estimare8 rata d !:n&ii se 6ns$rie pe #ata !li"atiunii8 ser%ind drept !a&a de $al$ul pentru remuneratie. Ni%elul d !:n&ii tre!uie !ine #undamentat pentru $a !li"atiunile sa se %:nda 6ntr9un termen re& na!il. (= Cup nul <d !:nda= repre&inta suma %arsata de emitent 6n #a% area detinat rului !li"atiunii. Cup nul se plateste la date #i;e8 anual sau la peri ade de timp mai mi$i de un an. )= 2al area n minala <2N= <#a$iala= a !li"atiunil r este $ea 6ns$risa pe titlu si la $are se $al$ulea&a d !:nda8 anual sau semestrial8 su! # rma de $up ane.

*= Pretul de emisiune <PE= <%al area de su!s$riere= repre&inta suma platita e#e$ti% de $el $e $umpara !li"atiune. Pentru s $ietatea $ mer$iala suma 6mprumutului !li"atar este e"ala $u pretul de emisiune 6nmultit $u numarul !li"atiunil r puse 6n %:n&are. Pretul de emisiune in$lude $ stul peratiunil r de emitere a titluril r si de plasare a l r. Pretul de emisiune p ate #i mai mare8 e"al sau mai mi$ de$:t %al area n minala a !li"atiunil r. Alt#el spus8 emisiunea de !li"atiuni se p ate #a$e la %al area n minala sau la alta %al are. De re"ula8 %al area de su!s$riere este mai mi$a de$:t %al area n minala8 asi"ur:ndu9se ast#el atra$ti%itatea in%estitiei <a%antaBul $umparat rului este dat de #aptul $a drepturile $are 6i re%in se determina 6n rap rt $u %al area n minala mai mare=. Di#erenta repre&inta prima de emisiune. Da$a pretul de emisiune este e"al $u %al area n minala8 este % r!a despre 3emisiune la paritate3. Da$a emisiunea se reali&ea&a la un pret de emisiune in#eri r %al rii n minale8 este % r!a de emisiune $u dis$ unt <emisiune la s$ nt=. Da$a emisiunea se reali&ea&a la un pret de emisiune superi r %al rii n minale8 este % r!a despre emisiune $u prima <emisiune la prima=. Emisiunea unei transe de !li"atiuni $u 2NG1//./// lei se p ale #a$e pentru suma de .,./// lei sau pentru 1/2./// lei8 adi$a la s$ nt sau la prima. >n primul $a& # l sind pr $entaBele8 se spune $a 6mprumutul s9a emis la .,8 iar 6n $elalalt la 1/2. Prin urmare8 la emisiune se # l ses$ di%erse $ te8 peste %al area 6mprumutului sau su! a$easta. A Da$a 6ntre m mentul sta!ilirii ratei d !:n&ii 6mprumutului si 6ns$rierea ei pe $erti#i$atele de !li"atiuni si m mentul %:n&arii e#e$ti%e a !li"atiunil r se pr du$e $restere a ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara8 $umparat rii p tentiali nu se % r "ra!i sa a$7i&iti ne&e ast#el de !li"atiuni8 6n a$este 6mpreBurari s $ietatea emitenta %a s$adea pretul !li"atiunil r la .,8 adi$a %a %inde la s$ nt8 pentru a $ mpensa remuneratia pietei8 e%it:nd ast#el reimprimarea $erti#i$atel r de !li"atiuni $u n ua rata a d !:n&ii8 $eea $e ar pr % $a $7eltuieli suplimentare de emisiune si prelun"irea termenului de intrare 6n p sesie a sumei 6mprumutului. A Da$a 6ntre m mentul de$i&iei asupra ratei d !:n&ii si a imprimarii ei pe $erti#i$atele de !li"atiuni si %:n&area e#e$ti%a a a$est ra se pr du$e s$adere a ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara8 t ti p si!ilii $umparat ri se % r "ra!i sa a$7i&iti ne&e asemenea !li"atiuni@ pentru a $ mpensa 6nsa di#erenta de d !:nda8 s $ietatea $ mer$iala emitenta %a %inde !li"atiunile Ia prima8 adi$a la 1/2. += Pretul de ram!ursare <PR= sau %al area de ram!ursare este suma pe $are plateste emitentul detinat rului de !li"atiuni la s$adenta 6mprumutului. Pretul de ram!ursare p ate #i e"al sau mai mare de$:t %al area n minala a !li"atiunil r? PR 2N Ram!ursarea !li"atiunil r la un pret mai mare de$:t %al area l r n minala adu$e un !ene#i$iu detinat rului8 $are se numeste prima de ram!ursare.

Este p si!il $a s $ietatea emitenta de !li"atiuni sa a$ rde du!la prima8 de emisiune si de ram!ursare8 desi a$easta situatie se 6nt:lneste mai rar. >n ultimul timp emitentii de !li"atiuni tind $atre du!la e"alitate PE G 2N G PR. ,= Pretul de piata p ate #i determinat 6n d ua m dalitati? pr $entual si 6n marime a!s luta. .= Cursul repre&inta rap rtul pr $entual 6ntre pretul de piata si %al area n minala a a$esteia. 1/= 2al area reala este in#luentata de m dul de ram!ursare a 6mprumutului8 de are$e #lu;urile determinate de ram!ursare stau la !a&a determinarii %al rii reale. 11= D !:nda reala repre&inta rap rtul pr $entual dintre masa d !:n&ii sau %enitul real 6n$asat si pretul platit pentru $umpararea !li"atiunil r. A$easta d !:nda e;prima renta!ilitatea in%estirii 6n !li"atiuni. 12= D !:nda $urenta <p tentiala= repre&inta d !:nda $al$ulata de in%estit r #un$tie de pretul &ilei8 pret la $are s9ar putea $ mer$iali&a !li"atiunea. 1'= D !:nda neta este d !:nda reala aBustata $u $ e#i$ientul de impunere a %enituril r din d !:n&i@ repre&inta $eea $e ram:ne la disp &itia in%estit rului dupa a$7itarea imp &itului pe %enitul reali&at. 1(= D !:nda a$umulata apare 6n $a&ul 6n $are tran&a$tiile de !li"atiuni au l $ la data di#erita de data s$adenta a d !:n&ii. 1)= - dalitatile de ram!ursare a 6mprumutului !li"atar sunt? A ram!ursarea la s$adenta8 $are presupune $a 6ntre"ul 6mprumut sa #ie ram!ursat 6n ultima &i a duratei de %iata@ A ram!ursarea prin rate anuale $ nstante8 $are presupune ram!ursarea anuala a unei rate $ nstante din 6mprumutul !li"atar8 d !:nda $al$ul:ndu9se la suma ramasa neram!ursata@ anuitatile sunt des$res$at are 6n timp@ A ram!ursare prin anuitati $ nstante8 $are presupune ram!ursarea anuala a unei sume $ nstante@ A ram!ursare prin $up n uni$8 $are presupune $a d !:n&ile nu sunt %arsate anual8 $i $apitali&ate si platite data $u ram!ursarea 6mprumutului la s$adenta. 1*= Rata randamentului anual se $al$ulea&a $ n# rm # rmulei?

unde? Rra G rata randamentului anual@ 2n G %al area n minala@ Pe G pretul de emisiune@ Pr G pretul de ram!ursare@ 2a G %enitul anual@ Nr.ani G numarul de ani pentru $are se lansea&a 6mprumutul <durata de %iata a 6mprumutului=.

1+= 2enitul anual repre&inta %al area d !:n&ii anuale adusa su!s$riit rului de $up nul !li"atiunii. Prin $ ntra$tul de emisiune se p t sta!ili si alte termene pentru plata d !:n&ii $are re$ mpensea&a titlul !li"atar. 2a G 2n d unde? d G rata d !:n&ii anuale sta!ilita prin $ ntra$tul de emisiune. 1.:.2. 7O)&F&'A EA 'A A'!E &6!&'&%O F&,A,'&A E A%E O$%&GA9&#,&%O Pe piata #inan$iara $ele mai #re$%ente titluri !li"atare8 $a numar si $a %al are8 sunt !li"atiunile $u rata d !:n&ii #i;a8 dar $are in$um!a un ris$ ridi$at 6n $a&ul 6n $are ram!ursarea titluril r se %a #a$e 6ntr9 m neda depre$iata. >n %ederea a$ rdarii unei pr te$tii 6mp tri%a a$estui ris$8 se p t m di#i$a $ara$teristi$ile !li"atiunil r $u rata d !:n&ii #i;a prin urmat arele met de? 1= Redu$erea s$adentei !li"atiunil r 9 se diminuea&a ast#el in$ertitudinea su!s$riit ril r si a emitentil r $u pri%ire la sta!ilitatea ratei d !:n&ii pe piata. Emisiunea de !li"atiuni retra$ta!ile #era p si!ilitatea emitentului sa de%anse&e s$adentele de am rti&are a !li"atiunil r. In a$est $a& rata randamentului anual %a 6nre"istra $restere?

unde? Rra G rata randamentului anual@ 2n G %al area n minala@ Pe G pretul de emisiune@ Pr G pretul de ram!ursare@ 2a G %enitul anual@ Nr.ani G numarul de ani pentru $are se lansea&a 6mprumutul <durata de %iata a 6mprumutului=@ t G peri ada <6n luni= $u $are se redu$e durata de %iata a !li"atiunil r. 2= Cresterea duratei de %iata a 6mprumutului prin emisiunea de !li"atiuni e;tensi!ile. A$estea #era p si!ilitatea $a durata de %iata a !li"atiunil r sa #ie prelun"ita 6n a$eleasi $ nditii de rata a d !:n&ii. >n a$est $a& rata randamentului anual %a 6nre"istra s$adere?

unde? t G peri ada <6n luni= $u $are se prelun"este durata de %iata a !li"atiunil r. '= Emitentul tre!uie sa "arante&e prin $ ntra$tul de emisiune m di#i$area a$est r $ara$teristi$i te7ni$e. Alta p si!ilitate este de a pr $eda la emisiune de !li"atiuni $u rata d !:n&ii %aria!ila $are au un $up n inde;at 6n #un$tie de e% lutia ratei d !:n&ii de re#erinta@

(= - di#i$area simultana a ratei d !:n&ii si a s$adentei !li"atiunil r da p si!ilitatea !tinerii unui %enit $ nstant pe peri ada lun"a de timp8 atun$i $:nd pe piata #inan$iara se pr du$e s$adere a ratei d !:n&ii. 1.;. A,)A7E,!#% O$%&GA9&#,&%O Su!s$riit rii de !li"atiuni sunt dispusi sa9si plase&e li$7iditatile 6n asemenea titluri8 da$a !tin renta!ilitatea s$ ntata. Elementele $are $ ndu$ la renta!ilitatea !li"alarului sunt rata d !:n&ii 6mprumutului <D=8 prima de emisiune <PE H 2N= si8 e%entual8 prima de ram!ursare <PR I 2N=. Dar randamentul !li"atiunil r nu este e"al 6n t ti anii de ram!ursare@ el este mai mare da$a !li"atiunile se am rti&ea&a 6n primii ani8 prin tra"ere la s rti8 si %a #i mai mi$ da$a am rti&area are l $ $atre s#:rsitul de %iata al 6mprumutului. Su! a$est aspe$t8 nu este lipsita de imp rtanta determinarea randamentului !li"atiunil r8 6ntr9un an sau altul8 pre$um si determinarea randamentului mediu.

1.1<.

7O)A%&!(9& )E A7$# 6A E A 87" #7#!#%#& O$%&GA!A

>n "eneral8 ram!ursarea 6mprumutului !li"atar <a prin$ipalului= se #a$e la paritatea %al rii n minale8 dar 6n mai multe m dalitati? la s$adenta8 6n transe <prin tra"ere la s rti=8 anti$ipat <la $ererea emitentului G $lau&a CALL sau la $ererea in%estit rului G $lau&a PUT= sau nu se #a$e ni$i data <renta perpetua=. 1= Ram!ursarea la %al area #a$iala <la paritate= si la s$adenta <la maturitate= este # rma $lasi$a de ram!ursare 36n #ine3 a prin$ipalului unui 6mprumut !li"atar. 2al area de ram!ursat este e"ala $u %al area de emisiune si la paritate $u %al area n minala <#a$iala= a 6mprumutului !li"atar. Sin"ura # rma de remunerare a in%estitiei 6ntr9 ast#el de in%estitie de $apital este seria de $up ane <d !:n&i= de 6n$asat peri di$ pe durata maturitatii 6mprumutului. 2= Ram!ursarea esal nata <6n transe= se #a$e8 de asemenea8 la paritatea %al rii #a$iale8 dar esal nat 6n transe. Pentru a trata e"al t ti $umparat rii <di%i&i!ili= de !li"atiuni ram!ursarea esal nata se #a$e prin tra"erea la s rti a transei de numere de !li"atiuni $e urmea&a sa #ie ram!ursata 6nainte de s$adenta. E%ident $a !li"atiuniletrase la s rti sunt 6ns tite de ris$ul <pentru in%estit ri= al ram!ursarii anti$ipate si de$i al nereali&arii 6ntre"ii renta!ilitati s$ ntate din a$easta in%estitie de $apital. Disiparea 36n m de"al3 a a$estui ris$ asupra 6mprumutat ril r se #a$e de$i prin apelarea la 37a&ard38 respe$ti% prin tra"ere la s rti. De ai$i re&ulta $a pretul de %:n&are <emisiune= al !li"atiunil r $u ram!ursare prin tra"ere la s rti este mai mi$ de$:t pretul de punere 6n $ir$ulatie a !li"atiunil r $u ram!ursare 36n #ine38 la maturitate. '= Ram!ursarea anti$ipata la $ererea emitentului <$alla!le8 6n sau !li"atiune $u $lau&a CALL de denuntare a datei de ram!ursare $are da dreptul emitentului sa ram!urse&e inte"ral

6nainte de s$adenta. Pr spe$tul de emisiune al un r ast#el de !li"atiuni tre!uie sa pre$i&e&e #erm? a= data de la $are emitentul p ate e;er$ita $lau&a de ram!ursare anti$ipata <prin tra"ere Ia s rti=@ != m mentele ulteri are la $are se p ate #a$e ram!ursarea@ $= pretul la $are se p ate #a$e ram!ursarea anti$ipata. A$est drept de ptiune 6n #a% area emitentului este 6ns tit de #i;area unui pret de emisiune al !li"atiunii $u $lau&a CALL mai mi$ de$:t $el al unei !li"atiuni $lasi$e. A$easta $lau&a perea&a atun$i $:nd se estimea&a $a rata d !:n&ii de piata %a s$adea si de$i %al area 6mprumutului !li"atar urmea&a sa $reas$a. Emitentul %a e;er$ita dreptul de ram!ursare anti$ipata pentru a e%ita e# rtul ridi$at de ram!ursare la s$adenta a unui 6mprumut din $e 6n $e mai $ stisit r. Clau&a CALL este e$7i%alenta $u a$ mpanierea !li"atiunii emise $u ptiune de $umparare CALL8 a $arei prima de pr $urare este e"ala $u sa$ri#i$iul de pret <de emisiune al !li"atiunii= mai redus. (= Ram!ursarea anti$ipata la $ererea in%estit rului <puta!le8 6n en"le&a= sau !li"atiunea $u $lau&a PUT de s li$itare a ram!ursarii inte"rale a prin$ipalului 6nainte de s$adenta. De asemenea8 pr spe$tul de emisiune tre!uie sa pre$i&e&e 6n m d $lar? a= data de la $are 6mprumutat rul p ate $ere ram!ursarea anti$ipata a 6mprumutului@ != m mentele ulteri are la $are ram!ursarea p ate #i perati nala@ $= pretul <preturile= la $are se p ate #a$e ram!ursarea. Este e%ident $a a$est drept de ptiune 6n #a% area in%estit rului de $apital %a #i platit printr9un pret de emisiune al !li"atiunii $u $lau&a PUT mai mare de$:t al emisiunii unei !li"atiuni $lasi$e. Anti$iparea unei $resteri a ratei d !:n&ii de piata peste rata $up nului n minal %a m ti%a in%estit rii sa e;erse&e $lau&a PUT8 3de %:n&are3 $atre emitent8 6n $ nditiile a=8 != si $= presta!ilite8 pentru a putea !ene#i$ia de $ nditiile mai !une de plasament #inan$iar <pe $are piata #inan$iara pare sa le #ere 6n perspe$ti%a=. Similar !li"atiunii anteri are si !li"atiunea paEa!le este e$7i%alenta $umpararii8 data $u a$easta !li"atiune8 a unei ptiuni PUT8 de %:n&are <ram!ursare anti$ipata= a !li"atiunii detinute. )= >mprumutul !li"atar neram!ursa!il sau !li"atiunea $u 3renta perpetua3 presupune remunerarea in%estitiei de $apital numai su! # rma $up anel r <D ! t= pentru peri ada nedeterminata <in#inita=. O!li"atiunea $u renta perpetua este pusul unei !li"atiuni $u $up n &er . 2al area unei ast#el de !li"atiuni se $al$ulea&a simplu prin # rmula rentei perpetue?

unde Rd G rata n minala a d !:n&ii anuale apli$a!ile la %al area #a$iala a !li"atiunii <6n "eneral8 e"ala $u 1//D=. 1.11. A7O !&-A EA 87" #7#!# &%O O$%&GA!A E

Am rti&area !li"atiunil r este peratiunea de ram!ursare a 6mprumutului !li"atar 6n $ n# rmitate $u s$adentele 6ns$rise 6n $ ntra$t. A$easta peratiune se p ate reali&a 6n trei #eluri? 9 prin anuitati $ nstante@ 9 prin serii e"ale@ 9 prin am rti&are uni$a la s#:rsitul duratei 6mprumutului. 1.11.1. A7O !&-A EA " &, A,#&!(9& 'O,6!A,!E >n $a&ul am rti&arii prin anuitati $ nstante s $ietatea $ mer$iala %arsa 6n #le$are an suma $ nstanta8 repre&ent:nd am rtismente plus d !:n&i8 6n %ederea stin"erii treptate a dat riei. Prin urmare8 6n t talul %arsamintel r anuale partea repre&ent:nd $apitalul ram!ursat $reste 6n #ie$are an8 iar partea repre&ent:nd d !:nda s$ade. Anuitatea se determina $ n# rm # rmulei? sau N tam? A G anuitati8 adi$a am rtismentul anual plus d !:nda@ a G am rtismentul anual@ J G $apitalul sau suma 6mprumutului !li"atar@ Jr G 6mprumutul neram!ursat@ N G numarul de !li"atiuni emise@ Nr G numarul de !li"atiuni ram!ursate anual@ 2N G %al area n minala a !li"atiunil r emise@ PE G pretul de emisiune al !li"atiunil r@ PR G pretul de ram!ursare al !li"atiunil r@ Pr G prima de ram!ursare pentru !li"atiune <PR 9 2N=@ D G rata d !:n&ii 6mprumutului <d !:nda n minala=@ De G rata e#e$ti%a a d !:n&ii <in#luentata de prima de ram!ursare=@ KD G suma anuala a d !:n&ii@ t8T G durata 6n ani a 6mprumutului !li"atar. Am rti&area prin anuitati $ nstante este repre&entata s$7emati$ 6n #i"ura nr.*.

Am rti&area sau ram!ursarea prin anuitati $ nstante se p ate #a$e la %al area n minala <PR G 2N= sau la prima de ram!ursare <PR I 2N=. 1= Am rti&area la %al area n minala prin anuitati $ nstante. >n a$est s$ p se # l ses$ urmat arele # rmule? sau Dupa determinarea lui A8 se determina $:t din A este d !:nda si $:t am rti&ari la $apital. 9 d !:nda @ 9 se determina $apitalul restituit? @ .

9 se determina ap i numarul !li"atiunil r restituite 6n #ie$are an? De$i numarul !li"atiunil r ram!ursate $reste anual. 2al area de am rti&at este %aria!ila8 ast#el?

9 n primul an de am rti&are8 %al area am rti&ata se $al$ulea&a $a di#erenta 6ntre anuitate si d !:nda. 2al area 6mprumutului ramas de am rti&at se !tine $a di#erenta 6ntre %al area initiala a 6mprumutului si suma am rti&ata. 9 n urmatorii ani8 %al area d !:n&ii este in#luentata de %al area 6mprumutului ramas de am rti&at. 2al area am rti&ata $ nstituie di#erenta dintre anuitatea $ nstanta si %al area d !:n&ii a#erenta anului respe$ti%. 9 n ultimul an de am rti&are8 %al area am rti&ata este e"ala $u suma 6mprumutului de am rti&at. 2= Am rti&area la prima de ram!ursare prin anuitati $ nstante. Anuitatile se $al$ulea&a dupa a$eeasi # rmula $a si 6n $a&ul ram!ursarii la %al area n minala8 ta!l ul de am rti&are se 6nt $meste la #el8 numai $a se adau"a $ l ana repre&ent:nd prima de ram!ursare pentru #ie$are s$adenta8 6n #un$tie de numarul !li"atiunil r $e se ram!ursea&a si de prima de ram!ursare <PR - 2N=. @ @ .

Ram!ursarea anti$ipata se p ate e#e$tua numai da$a $lau&a a$easta este pre%a&uta 6n $ ntra$tul de 6mprumut. 5in:nd $ nt de e% lutia ratei d !:n&ii pe piata #inan$iara8 s $ietate $ mer$iala p ate a%ea interesul de a ram!ursa anti$ipat !li"atiunile emise si plasate8 da$a %al area a$tuariala a a$est ra este in#eri ara %al rii $ nta!ile din !ilant. Ram!ursarea anti$ipata se p ate !tine prin ras$umparari la !ursa8 dar este peratiune de lun"a durata pentru $a nu t ti detinat rii sunt dispusi sa9si %:nda !li"atiunile. Da$a se 6nre"istrea&a un pr $es de ras$umparari masi%e8 a$easta du$e la $resterea $ursului !li"atiunil r $eea $e8 la un m ment dat8 p ate #a$e ras$umpararea ne$ n%ena!ila. Da$a8 dimp tri%a8 la !ursa se $ nturea&a un pr $es sustinut de %:n&ari de !li"atiuni8 $ursul l r s$ade8 #a$:nd $a ras$umpararea sa #ie renta!ila. Da$a ras$umpararea se #a$e 6n a#ara !ursei8 $a urmare a $lau&ei de ras$umparare din $ ntra$t de $are u&ea&a 6ntreprinderea8 a$easta %a tre!ui sa a$ rde $ mpensatie detinat rului8 6n sensul $a pretul de ras$umparare sa #ie mai mare de$:t %al area n minala a !li"atiunii. Da$a ras$umpararea se #a$e la !ursa8 detinat rul nu mai primeste ni$i un #el de $ mpensatie8 indi#erent de rap rtul dintre %al area n minala si $ursul !ursier al !li"atiunii. >n t ate $a&urile ras$umpararea 6nainte de s$adenta a !li"atiunil r din initiati%a s $ietatii $ mer$iale are l $ $:nd a$easta p ate !tine # nduri mai ie#tine din alte surse. 1.12. 87" #7#!# & O$%&GA!A E 'O,*E !&$&%E

Adunarea "enerala e;tra rdinara a s $ietatii $ mer$iale p ate de$ide emiterea un r !li"atiuni $are sa p ata #i s$7im!ate 6n a$tiuni ale a$eleiasi s $ietati8 6ntr9 peri ada sau la data presta!ilita. C n%ersiunea p ate $ nstitui un drept al s $ietatii.

C nditiile $ n%ersiunii %aria&a de la emisiune la alta. C:nd s $ietatea e#e$tuea&a emisiune de !li"atiuni $ n%erti!ile 6n a$tiuni8 a$easta $lau&a tre!uie 6ns$risa si 6n a$tul #idu$iar8 unde se %a menti na rap rtul de s$7im! !li"atiune C a$tiune8 $ate" ria de a$tiuni a%uta 6n %edere8 peri ada sau data $:nd urmea&a a se reali&a $ n%ersiunea. Emisiunea a$estui tip de !li"atiuni p ate interesa 6n m d de se!it pe su!s$riit ri $a$i8 6n a#ara de d !:nda pe $are primes$8 au p si!ilitatea de a primi 6n %iit r %enituri mai mari su! # rma di%idendel r 9 da$a 6ntreprinderea mer"e !ine 9 sau p t !tine $:sti" de $apital da$a 6n m mentul $ n%ersiunii $ursul a$tiunil r este mai mare de$:t $el al !li"atiunil r. Asadar8 dreptul de $ n%ersiune se # l seste de !li"atari 6n $a&ul unei e% lutii #a% ra!ile a $ursului a$tiunil r sau a dinami$ii di%idendel r. >n de$i&ia de $ n%ersiune inter%in mai multi parametri? rata d !:n&ii8 data sau peri ada $ n%ersiunii8 !a&a $ n%ersiunii8 prima de $ n%ersiune. Rata dobnzii la !li"atiunile $ n%erti!ilei este mai s$a&uta de$:t la !li"atiunile rdinare8 t $mai $a urmare a perspe$ti%el r #inan$iare #a% ra!ile !li"atarului $a urmare a $ n%ersiunii. Perioada de conversiune se presta!ileste8 #iind de re"ula mai mi$a de$:t durata !li"atiunil r. Spre e;emplu8 pentru un 6mprumut !li"atar pe 1) ani8 durata $ n%ersiunii p ate #i sta!ilita 6ntre N L ' si N L 1'8 ast#el 6n$:t $ n%ersiunea sa p ata #i e#i$ienta. Baza economica a conversiunii e;prima numarul de a$tiuni primite 6n s$7im!ul unei !li"atiuni8 $eea $e permite de a e%alua pretul $ n%ersiunii8 ple$:nd de la $ursul a$tiunil r la un m ment dat. Spre e;emplu8 pentru !a&a de $ n%ersiune de 2 <d ua a$tiuni pentru !li"atiune= si pentru un $urs al a$tiunii de (//8 pretul de $ n%ersiune %a #i de ,//. Prima de conversiune repre&inta di#erenta $al$ulata la un m ment dat 6ntre $ursul !li"atiunii si pretul de $ n%ersiune. Spre e;emplu8 da$a !li"atiune are pretul de $ n%ersiune 1/// si este $ tata la !ursa $u l 2//8 prima de $ n%ersiune este de 12// 9 1/// G 2// $are adesea se e;prima pr $entual? . Da$a $ursul a$tiunil r este s$a&ut8 nu este p rtun sa #ie utili&at dreptul de $ n%ersiune8 6n $ nse$inta prima de $ n%ersiune %a #i mai ridi$ata@ $resterea $ursului a$tiunil r p ate $ ndu$e la $resterea pretului de $ n%ersiune8 diminu:nd $ respun&at r prima de $ n%ersiune. De$i8 $ n%ersiunea se pr du$e da$a pretul de $ n%ersiune este mai mare de$:t pretul de ram!ursare. S $ietatea $ mer$iala p ate # rta $ n%ersiunea 9 lu:nd de$i&ia de am rti&are a 6mprumutului $u anti$ipatie 9 da$a pretul de $ n%ersiune I pretul <%al area= de ram!ursare. vanta!e ale conversiunii pentru societatea comerciala. C n%ersiunea permite 6ntreprin&at rului sa se 6ndat re&e la un pret <rata d !:n&ii= mai s$a&ut de$:t 6n $a&ul !li"atiunil r rdinare. Se $reea&a p si!ilitatea unei $resteri de $apital prin $ n%ersiunea dat riil r8 atun$i $:nd nu este p si!ila $restere prin ap rt de numerar sau prin 6n$ rp rarea re&er%el r.

Clau&a de $ n%erti!ilitate permite re& l%area e%entualel r $ n#li$te 6ntre !li"atari si a$ti nari. Da$a ris$ul pr ie$tel r #inantate prin 6mprumut !li"atar este mai ridi$at de$:t $el a%ut 6n %edere 6n m mentul emisiunii8 ptiunea de $ n%ersie permite detinat ril r de !li"atiuni sa se as $ie&e pr #ituril r re&ultate din a$ti%itatea 6ntreprinderii8 d:nd $urs $lau&ei de $ n%ersiune. 1.13. F&,A,9A EA " &, O$%&GA9&#,& 6A# " &, A'9&#,&=

0inantarea pe termen lun" se p ate reali&a #ie prin emisiune de a$tiuni $a #inantare prin # nduri pr prii8 #ie prin an"aBamente la termen si de$i si prin 6mprumuturi !li"atare. Se pre#era adesea 6mprumutul si8 6n prin$ipal8 6mprumutul !li"atar8 pentru a%antaBele pe $are le $ n#era. >mprumutul !li"atar este mai putin $ stisit r de$:t emisiune de a$tiuni8 6n $iuda #aptului $a rata d !:n&ii asupra !li"atiunil r este8 6n m d !isnuit8 mai ridi$ata de$:t di%idendul. >n plus8 inter%ine si in$identa #is$ala 6n sensul $a d !:n&ile platite mi$s rea&a !a&a imp &a!ila8 $eea $e nu este $a&ul di%idendel r. Da$a #inantarea prin !li"atiuni $reea&a in$ ntesta!il a%antaBe $ nsistente8 tre!uie spus8 6n a$elasi timp8 $a !li"atiunile $ mp rta un ris$ mai mare pentru 6ntreprindere de$:t #inantarea prin emisiune de a$tiuni. >n $a&ul 6mprumutului !li"atar s $ietatea tre!uie sa plateas$a d !:n&i peri di$8 $u $ara$ter !li"at riu8 6n timp $e plata di%idendel r8 $7iar 6n $a&ul a$tiunil r $u pri%ile"iul de di%idend8 nu este !li"at rie 6n #ie$are an. Ap i8 s $ietatea este !li"ata sa ram!urse&e 6mprumuturile !li"atare8 $eea $e $ ndu$e la mi$s rarea li$7iditatil r8 6n timp $e #inantarea prin a$tiuni nu tre!uie restituita8 6n s#:rsit8 6n $a& de re$esiune e$ n mi$a s $ietatea #inantata prin !li"atiuni %a a%ea "reutati mai mari pentru e#e$tuarea platil r <prin$ipal plus d !:nda= de$:t 6n $a&ul #inantarii prin emisiune de a$tiuni. 1.1.. 'O6!#% 87" #7#!#%#& O$%&GA!A

Pentru un $redit $lasi$8 #ara $ misi ane di%erse8 #ara prima de emisiune sau de ram!ursare8 $ stul a$tuarial este e"al $u d !:nda n minala. Pentru 6mprumutul !li"atar8 6n % lumul $ sturil r #i"urea&a8 alaturi de d !:nda sta!ilita la ni%elul ratei d !:n&ii de pe piata #inan$iara si de numarul de ani pentru $are se emit !li"atiunile8 si alte $7eltuieli? de emisiune8 de pu!li$itate8 $ misi ane !an$are8 $7eltuieli $u imprimarea $erti#i$atel r de !li"atiuni8 prime de emisiune8 prime de ram!ursare et$. T ate a$este $7eltuieli se sta!iles$ de la 6n$eput 6n $ ta pr $entuala8 urm:nd sa se dedu$a din suma t tala a 6mprumutului. Rata d !:n&ii n minale <#a$iale= este $ea $are permite $al$ularea remuneratiei <$up nului= pe !a&a %al rii n minale a !li"atiunii si se sta!ileste 6n m mentul emisiunii 6mprumutului. Rata d !:n&ii p ate sa #ie #i;a8 $:nd $up nul ram:ne nem di#i$at $a % lum pe t ata durata 6mprumutului8 si %aria!ila8 $:nd %al area $up anel r se m di#i$a 6n #un$tie de di%ersi #a$t ri si 6n primul r:nd de s$ilatia d !:n&ii pe piata #inan$iara. Rata d !:n&ii n minale nu tre!uie $ n#undata $u rata a$tuariala a in%estirii 6n !li"atiuni8 $are tine $ nt at:t de rata d !:n&ii n minale8 $:t si de primele de emisiune8 primele de ram!ursare8 $ misi ane si $7eltuieli di%erse de emisiune. Rata a$tuariala pentru su!s$riit r este

randamentul anual al unui 6mprumut $are se determina a$tuali&:nd suma #lu;uril r p &iti%e primite 6n timpul duratei de %iata a 6mprumutului <$up ane8 %al area de ram!ursare=8 6n timp $e pentru emitentul !li"atiunil r8 rata a$tuariala repre&inta $ stul !rut al 6mprumutului. Rata a$tuariala <$ stul a$tuarial= a 6mprumutului !li"alar repre&inta rata e#e$ti%a platita de de!it r si 6n$asata de $redit ri8 determinata nu numai de rata n minala a d !:n&ii8 dar si de alti #a$t ri? emisiunea la s$ nt8 emisiune la prima si pretul de ram!ursare. N tam $u? ra G rata a$tuariala sau $ stul a$tuarial@ rn G rata n minala <#a$iala= a d !:n&ii@ PE G pretul de emisiune al !li"atiunil r@ PR G pretul de ram!ursare al !li"atiunil r@ 2N G %al area n minala a !li"atiunil r. ra G rn da$a PE G PR G 2N@ ra I rn da$a PE H 2N si PR I 2N. Rata a$tuariala !ruta8 #ara in$identa #is$ala8 este rata $are e"ali&ea&a pretul de emisiune $u %al area a$tuariala a #lu;uril r %iit are p &iti%e "enerate de !li"atiune <$up ane8 pret de emisiune8 pret de ram!ursare=. Cumparat rul de !li"atiuni %arsa un pret si 6n #ie$are an primeste un $up n8 iar la s$adenta %al area !li"atiunii la pretul de ram!ursare. 1.1/. E7&6&#,EA )E O$%&GA9&#,& A%E 6O'&E!(9&%O 'O7E '&A%E )&, O7+,&A

>n R m:nia8 emisiunea de !li"atiuni ale s $ietatil r $ mer$iale este 6n$a in$ipienta. >n $ nditiile unei rate a in#latiei ridi$ate8 pe piata primara a !li"atiunil r se pra$ti$a rate ale d !:n&ii ridi$ate8 sp rind ast#el $ sturile emitentului a#erente unui 6mprumut !li"atar. Pr $urarea de $apital de 6mprumut prin a$easta m dalitate de%ine ast#el neatra$ti%a. Prima #erta pu!li$a de !li"atiuni din R m:nia a # st $ea reali&ata de Sider$a Calarasi SA8 la '/.1/.1..*8 $u s$adenta pe '1./1.2///. Pe par$ursul derularii a$estei peratiuni8 #irma a 6nt:mpinat 6nsa di#i$ultati8 nereusind sa9si a$ pere dat riile #ata de t ti in%estit rii. Ulteri r8 s9au 6nre"istrat n i emisiuni de !li"atiuni8 dintre $are amintim? A 6mprumutul !li"atar $ ntra$tat de s $ietatea C mpan T:r" %iste la data de 21./).1..+8 $u s$adenta la 1 an8 rata d !:n&ii #iind de 1//D@ A emisiunea de !li"atiuni a s $ietatii Tri$ da%a din data de ,./).1..,8 $u s$adenta la * luni8 rata d !:n&ii #iind de )/D. A$easta emisiune a # st prelun"ita $u 6n$a * luni din $au&a di#i$ultatil r emitentului de a9si a$7ita !li"atiile $ ntra$tuale. A alta emisiune de !li"atiuni <su! # rma de #erta pu!li$a pentru %:n&are= a # st reali&ata de s $ietatea $ mer$iala Ba$7us Bu&au S.A. 6n peri ada /(./..2/// 9 1/.1/.2///. Emisiunea 6nsa nu s9a 6n$7eiat $u su$$es8 de are$e nu s9a su!s$ris minimul de */D din titlurile emise. Au # st su!s$rise d ar .) de !li"atiuni </8/*D din emisiune=8 de a$eea #erta a # st anulata8 si s $ietatea a # st ne% ita sa restituie !anii in%estit ril r.

Prima #erta pu!li$a de !li"atiuni $ n%erti!ile a unei s $ietati pri%ate 6n R m:nia s9a reali&at la 6n$eputul lui iunie 2///. S $ietatea Internati nal Leasin" a $ ntra$tat un 6mprumut !li"atar 6n %al are t tala de 282 miliarde lei. S$adenta a # st sta!ilita la data de '/ n iem!rie 2//1. Sindi$atul de intermediere a distri!utiei !li"atiunil r a $uprins s $ietatea de %al ri m !iliare Transil%ania Capital In%est8 2alm ! Intermedia si Inter$apital In%est8 6n $alitate de mana"er. Ris$ul de neplata a # st "arantat de "rupul r m:n de asi"urari GrupAS. 0 ndurile !tinute prin a$easta emisiune au # st utili&ate pentru de&% ltarea a$ti%itatii s $ietatii8 prin lar"irea !a&ei de $lienti si di%ersi#i$area #ertel r de leasin"8 p tri%it pr spe$tului #ertei pu!li$e. Emisiunile de !li"atiuni se p t reali&a si pe alte piete de $apital de$:t $ea nati nala8 !li"atiunile ast#el emise numindu9se !li"atiuni e;terne. >n R m:nia8 # sta re"ie de ele$tri$itate RENEL a lansat 6n 1..+8 prin intermediul !an$ii de in%estitii -arrill LEn$78 d ua emisiuni de !li"atiuni pe piata e;terna? A emisiune de !li"atiuni e;primate 6n Meni Bap ne&i 6n %al are de 1) mili ane USD $u s$adenta la 1+ #e!ruarie 2///@ A emisiune 6n d lari ameri$ani 6n %al are de 1') mili ane USD $u s$adenta 6n 2//2. 2. 6!#)&# )E 'A- " &*&,) E7&!E EA #,#& ' E)&! O$%&GA!A %A 6.'. >'O,F6!A > 6.A. $A&A 7A E 2.1. " E-E,!A EA 6O'&E!(9&& 6.'. >'O,F6!A > 6.A. 2.1.1. )O7E,&#% )E A'!&*&!A!E S $ietatea C mer$iala 3CON0STAR3 S.A. $u sediul 6n Baia -are8 !9dul Repu!li$ii nr. 2 a luat #iinta 6n 1../1.1.+*. S.C. 3CON0STAR3 a # st $ nstruita 6n anul 1.+) $a un atelier8 ap i $a se$tie a 6ntreprinderii de $ n#e$tii - ndiala Satu -are. Ulteri r8 dat rita $ererii de $ n#e$tii are l $ de&% ltare a $apa$itatii de pr du$tie e;istente8 prin reali&area 6n 1.,/ a se$tiei de pr du$tie din Si"7etu -armatiei8 iar 6n 1.,) prin preluarea se$tiei de $ n#e$tii din s m$uta -are. -ai t:r&iu reali&:ndu9se se$tie de #inisaB si un n u se$t r de pr du$tie 6n in$inta din Baia -are. >n paralel $u reali&area in%estitiil r a 6n$eput imensa mun$a de pre"atire a # rtei de mun$a prin $ursuri de $ali#i$are8 re$rutarea un r mun$it ri $ali#i$ati de la alte 6ntreprinderi similare8 pre"atirea %iit ril r mun$it ri si $ ndu$at ri ai l $uril r de mun$a prin s$ li de maistrii la Satu -are si Bu$uresti. Ast#el 6n prima etapa au # st $ali#i$ati $ir$a )// mun$it ri8 a$ti%itate $e a # st $ rd nata de $ir$a 1/ 6n$adrati8 #apt $e a permis demararea a$ti%itatii pr du$ti%e la 6n$eputul anului 1.+*. Dat rita unui sistem de r"ani&are !ine pus la pun$t8 pre$um si a m derni&arii $ ntinue a pr $esului de pr du$tie8 6ntreprinderea a reusit sa se impuna at:t pe piata interna8 $:t si pe $ea e;terna. Ast#el8 de9a lun"ul anil r 6ntreprinderea a 6n$7eiat $ ntra$te $u serie de #irme e;terne din tari8 $um ar #i? An"lia8 Germania8 Italia8 Suedia si Bel"ia.

>n pre&ent #irma $ la! rea&a $u #irma Na!ite; Internati nal din Bel"ia8 #irma $u renume 6n d meniul $ n#e$tiil r te;tile si $are asi"ura a$ perirea inte"rala a $apa$itatii de pr du$tie. S.C. 3CON0STAR3 S.A. lu$rea&a 6n sistem l 7n8 adi$a #irma Na!ite; Internati nal asi"ura materiile prime si materialele ne$esare $ n#e$ti narii pr dusel r de 6m!ra$aminte pre%a&ute 6n $ ntra$tul *+ 6n$7eiat 6n /,./).1..* si re6nn it 6n anul 2///. >n a$elasi timp asi"ura d $umentatia te7ni$a si asistenta te7ni$a ne$esara. Pr du$tia 6n sistem l 7n are a%antaBul $a s$uteste unitatea de pr !lemele le"ate de apr %i&i nare si des#a$ere8 t ata pr du$tia a%:nd !a&a materiala ne$esara asi"urata si piata de des#a$ere. S.C. 3CON0STAR3 S.A. Baia -are s9a $ nstituit prin preluarea partiala a patrim niului # stei >ntreprinderi de C n#e$tii8 $a urmare a N tar:rii Gu%ernului numarul 122( din 2' n iem!rie 1../. S $ietatea are pers nalitate Buridi$a8 #iind 6nre"istrata la Camera de C mert si Industrie -aramures su! numarul O2(C'.C1..1 si a%:nd $ dul #is$al R22/*/(/. 0iind unitate $u pers nalitate Buridi$a8 depune !ilant si are $ nt des$7is la B.C.R.8 Su$ursala Baia -are8 numarul '/.2(./(./' si $ nt 6n %aluta. O!ie$tul prin$ipal de a$ti%itate al S.C. 3CON0STAR3 S.A. 6l $ nstituie pr du$erea si $ mer$iali&area de $ n#e$tii te;tile pentru #emei8 !ar!ati si $ pii8 6ntr9 stru$tura %ariata? $ mpleuri8 impermea!ile8 Ba$7ete8 #uste8 pantal ni8 sa$ uri8 et$. S $ietatea $ mer$iala 6si des#as ara a$ti%itatea 6n $ n$ rdanta $u !ie$tul de a$ti%itate 6n urmat arele d menii? A Pr du$erea si $ mer$iali&area de $ n#e$tii te;tile pentru #emei8 !ar!ati si $ pii@ A Pr du$erea si $ mer$iali&area de $ n#e$tii uni$ate si de serie mi$a@ A Pr du$erea si $ mer$iali&area un r piese de s$7im! spe$i#i$e d meniului de a$ti%itate@ A Crearea un r m dele n i pentru s ndarea pietei interne si e;terne. >n $adrul d meniului de a$ti%itate enuntat8 #irma reali&ea&a stru$tura s rtimentala %ariata8 adaptata $erintel r m dei si $el r d ua se& ane prin$ipale8 t amna 9 iarna si prima%ara 9 %ara. 2.1.2. 'A"&!A%#% 6O'&A% s& 6! #'!# A A'9&O,A &A!#%#& S.C. 3CON0STAR3 S.A. este s $ietate $ mer$iala $u $apital inte"ral pri%at8 dispun:nd de un $apital s $ial de 2.2+).1+)./// lei. >n anul 1..)8 6n urma semnarii $ ntra$tului +1C2' martie 1..) $u 0 ndul Pr prietatii de Stat Bu$uresti si $u 0 ndul Pr prietatii Pri%ate - ld %a8 prin $ ntra$tul numarul 2*C2' martie 1..)8 s $ietatea a # st pri%ati&ata8 prelu:nd at:t de la 0PS $:t si de la 0PP 6ntre" pa$7etul de a$tiuni. S $ietatea a # st pri%ati&ata prin met da -EBO8 prin ne" $iere dire$ta $u 0PS si 0PP8 a$ti narii8 6n numar de ,()8 #iind salariati si # sti salariati ai s $ietatii. >n urma semnarii $ ntra$tului $u 0PS Bu$uresti8 As $iatia PAS CON0EC5IA a $umparat +/D din $apitalul s $ial $u %al are de 1.),/./2)./// lei8 respe$ti% *'.2/1 a$tiuni $u %al are n minala de 2)./// lei.

Pri%ati&area s $ietatii a a%ut re&ultate !ene#i$e asupra situatiei e$ n mi$ 9#inan$iare a unitatii prin #aptul $a a $res$ut interesul amenil r mun$ii 6n utili&area $u ma;ima e#i$ienta a 6ntre"ului p tential uman si material. Gesti narea $apitalului se #a$e de $atre Adunarea Generala a A$ti naril r $areia 6i re%ine misiunea de a $ ntinua pr $esul in%estiti nal pentru a #a$e #ata n il r $erinte ale pietei si $ n$urentei a$er!e din a$est d meniu. Capitalul s $ial al s $ietatii este de 2.2+).1+)./// lei. Stru$tura $apitalului s $ial este pre&entat 6n ta!elul nr.*. Ta!elul nr.*. Stru$tura $apitalului s $ial Nr. A$ti nari $rt. 1. 0PS 2. 0PP Alti a$ti nari9t tal '. Din $are salariati

Capital <mii lei= 1.),/./2) *++.1)/ 2.2)+.1+) 2.2)+.1+)

2al area uneiNumar a$tiuni a$tiuni 2)./// *'.2/1 2)./// 2+./,* 2)./// ./.2,+ 2)./// ./.2,+

dePr $ent din t tal $apital +/D '/D 1//D 1//D

2.2. " OG A7#% )E )E-*O%!A E A% 6.'. >'O,F6!A > 6.A. "E,! # A,#% 2<</ C nsiliul de Administratie8 pre$um si $ ndu$erea e;e$uti%a a s $ietatii a 6nteles ne$esitatea $anali&arii tutur r #a$t ril r 6n dire$tia mentinerii $ sturil r de pr du$tie la un ni%el $:t mai s$a&ut si de $restere a pr du$ti%itatil r #i&i$e si a e#i$ientei #inan$iare. A$est lu$ru este p si!il prin me$ani&area si aut mati&area pr $esel r te7n l "i$e din se$t arele de pr du$tie8 prin utili&area la ma;imum a # ndului de timp pre$um si printr9 r"ani&are mai per# rmanta a pr du$tiei. >n a$est $ nte;t C nsiliul de Administratie 6ntele"e $a si pe mai departe e# rturile sa #ie $anali&ate pentru de&% ltarea si mentinerea s $ietatii 6n limite e#i$iente8 prin? 9 pastrarea 6n $ ntinuare a a$ti%itatii de !a&a a s $ietatii si anume pr du$erea si $ mer$iali&area $ n#e$tiil r te;tile8 6n $ nditii de e#i$ienta si $alitate ma;ima@ 9 reali&area de pr duse $ mpetiti%e din pun$t de %edere a preturil r si a renta!ilitatii a$est ra@ 9 utili&area mai !una a # ndului de timp ma;im disp ni!il 6n %ederea $resterii pr du$ti%itatil r #i&i$e si a 6ndepliniril r de n rma8 prin urmarirea mai stri$ta a pers nalului@ 9 $resterea % lumului $ mertului $u pr duse te;tile pe piata interna $u pr duse pr prii si de la terti@

9 $resterea randamentului pers nalului prin asi"urarea un r $ nditii mai !une $um ar #i amenaBarea l $uril r de luat masa si a "rupuril r s $iale@ 9 $ ntinuarea strate"iei de me$ani&are si aut mati&are a pr $esel r te7n l "i$e prin $ mpletarea par$ului de masini spe$iale la ni%elul ne$esarului $erut de tendintele a$tuale ale m dei si anume? masini $u 2 a$e8 masini de $usut si sur#ilat8 masini de e;e$utat !ut niere si $7eite si $7iar masini de e;e$utat A-0. Pentru reali&area a$est r !ie$ti%e8 C nsiliul de Administratie a pr pus Adunarii Generale sa apr !e pentru anul 2//) reali&area unui % lum de in%estitii de apr ;imati% 2//./// EURO repre&ent:nd mai putin de$:t 1C2 din pr du$tia unei luni. >n #elul a$esta s $ietatea %a reusi sa reali&e&e pr duse e#i$iente8 $alitati%e8 $u $ sturi reduse si $are sa asi"ure mentinerea s $ietatii 6n $ nditii de e#i$ienta si pr #it. 2.3. E7&!E EA ' E)&!#%#& O$%&GA!A Planul de de&% ltare pe anul 2//) presupune reali&area unui % lum de in%estitii 6n %al are de 2//./// EURO. A$easta suma se p ate !tine #ie prin $ ntra$tarea unui $redit !an$ar8 #ie prin emisiunea de !li"atiuni sau prin re$ur"erea la un 6mprumut !li"atar. Da$a se ia 6n $ nsiderare #aptul $a d !:nda la !li"atiunile emise de #irme sau de primarii este de 1/911D8 mult mai mi$a de$:t d !:nda per$eputa de !an$i la $reditele !an$are <2/D=8 si $a #inantarea prin !li"atiuni $reea&a a%antaBe mai mari de$:t emiterea de a$tiuni 6n a$est s$ p8 atun$i se pr pune !tinerea sursel r de #inantare ne$esare de&% ltarii 6ntreprinderii prin intermediul unui $redit !li"atar. S.C. 3CON0STAR3 S.A. 6ndeplineste t ate $ nditiile ne$esare emisiunii unui $redit !li"atar. Adi$a este s $ietate de $apitaluri8 are mai mult de d i ani de e;istenta8 are %arsat 6n t talitate $apitalul sau. C ntul de pr #it si pierdere al s $ietatii pe ultimii ani pre&inta e% lutie $res$at are a prin$ipalil r indi$at ri de re&ultate. A$est #apt se p ate !ser%a 6n ane;a nr.1. >n %irtutea e;pli$atiil r de mai sus S.C. 3CON0STAR3 S.A. %a emite un $redit !li"atar $u urmat arele $ara$teristi$i? 9 Suma 6mprumutului !li"atar? J G +.'//.///./// lei <2//./// EURO P '*.)// lei C EURO=@ 9 2al area n minala a unei !li"atiuni? 2N G 1//./// lei@ 9 Numarul de !li"atiuni emise? N G +'./// !li"atiuni@ 9 Durata 6mprumutului !li"atar? t G ) ani@ 9 Rata d !:n&ii 6mprumutului? D G 12 D@ 9 Pretul de emisiune al !li"atiunil r este e"al $u %al area n minala a !li"atiunil r? PE G 2N@

9 Pentru a #a$e mai atra$ti% $reditul !li"atar8 !li"atiunile se emit $u prima de ram!ursare < PR I 2N=. Pretul de ram!ursare al !li"atiunil r este? PR G 1//.)// lei8 atun$i prima de ram!ursare %a #i? Pr G 1//.)// 9 1//./// G )// lei. 2... A" E'&E EA *&A$&%&!(9&& " O&E'!#%#& )E &,*E6!&9&E Suma !tinuta prin $reditul !li"atar se pr pune a #i utili&ata pentru reali&area unei in%estitii de a$7i&iti nare de masini si utilaBe ne$esare reali&arii 6n $ nditii de e#i$ienta ma;ima a a$ti%itatii 6ntreprinderii. 2ia!ilitatea #inan$iara a pr ie$tului de in%estitie p ate #i apre$iata prin $al$ulul? A 2al area a$tuala neta <2AN=@ A Ratei interne de renta!ilitate #inan$iara <RIR=. 1. 2al area a$tuala neta <2AN=8 indi$at r numit si %enit net t tal a$tuali&at re#le$ta masa e#e$tel r #inan$iare nete t tale a$tuali&ate86n rap rt $u un anumit m ment de re#erinta8 a#erente pr ie$tului de in%estitii. A$est indi$at r surprinde e# rtul si e#e$tele pr $esului in%estiti nal 6n #un$tie de 6ntrea"a durata de e;e$utare si e;pl atare a !ie$ti%ului8 impun:nd a$tuali&area l r 6n rap rt $u un anumit m ment de re#erinta $ n# rm pr $edeului de a$tuali&are prin $ mpunere sau dis$ ntare. 2al area a$tuala neta este8 6n #apt8 di#erenta 6ntre %al area a$tuala a e;$edentel r nete ale e;pl atarii asteptate si $ea a $apitalului in%estit. 2al area a$tuala neta p ate #i p &iti%a8 p ate #i ne"ati%a sau nula. Pentru a a%ea semni#i$atie $ respun&at are este imp rtant a se sta!ili8 6n preala!il8 rata de a$tuali&are. Ni%elul $i#ri$ al a$esteia nu este indi#erent pentru in%estit r8 ea $ nstituind pra"ul minim de renta!ilitate impus in%estitiei. De re"ula rata de a$tuali&are re$ manda!ila pentru $al$ulul a$estui indi$at r este $ stul $apitalului sau $ stul #inantarii 6ntreprinderii. C nsider:nd in%estitia I8 durata de %iata a !ie$ti%ului n8 #lu;ul net de tre& rerie <$as79#l Q= anual din e;pl atare "#, "$,...,"n si rata de a$tuali&are r8 e"ala $u $ stul $apitalului8 atun$i %al area a$tuala neta %a putea #i e;primata prin relatia?

Da$a 2AN I /8 pr ie$tul este e#i$ient si are e#i$ienta mai mare de$:t rata de a$tuali&are. Cal$ulul 2AN pentru anii 2//) 9 2//. este redat 6n ta!elul nr.,.

Ta!elul nr.,. Cal$ulul 2AN 9 mil. lei 9 Anul Cas79#l Q In%estitia 2//) 2//* 2//+ 2//, 2//. +.'// 1.*(( 2.')+ '.1.2 (.1*, ).'/'

0a$t r de a$tuali&are <r G /812= /8,.2. /8+.+2 /8+11, /8*')) /8)*+( 2AN

Cas79#l Q a$tuali&at 1.(*+ 1.,+. 2.2+2 2.*(. './/. S G 11.2++ '..+*

2AN G 11.2++ 9 +.'// G '..+* mil. lei Cum 2AN G '..+* I /8 re&ulta $a pr ie$tul in%estiti nal pr pus este e#i$ient si are e#i$ienta mai mare de 12D. 2. Rata interna de renta!ilitate re#le$ta pra"ul e#i$ientei pr ie$tului de in%estitii8 "radul minim de #ru$ti#i$are p si!il8 dat de e"alitatea dintre %eniturile si $ sturile a$tuali&ate 6n rap rt $u un anumit m ment de re#erinta. >ntr9 alta # rmulare8 rata interna de e#i$ienta e$ n mi$a este a$ea rata de a$tuali&are la $are rap rtul dintre %enituri si $ sturi a$tuali&ate este e"al $u 18 iar 2al area a$tuala neta este e"ala $u &er . De$i8 $ nstituie pra"ul de #ru$ti#i$are la $are e# rtul impli$at 6n reali&area pr ie$tului a # st e"alat prin e#e$te8 a$tuali&ate. Rata interna de renta!ilitate <RIR= este de$i a$ea rata de a$tuali&are <r= pentru $are %al area a$tuala neta <2AN= a unui pr ie$t este e"ala $u %al area $apitalului in%estit <I=8 respe$ti% %al area in%estitiei8 $ n# rm relatiei?

Pentru apre$ierea e#i$ientei pr ie$tului de in%estitii $u aBut rul a$estui indi$at r se impune $ mparatia $u $ stul $apitalului sau $u rata n rmata. Se apre$ia&a #a% ra!il %arianta $are indi$a? RIR R Rn sau RIR R RC$. Relatia de $al$ul prin interp lare a ratei interne de renta!ilitate se pre&inta ast#el?

6n $are? R8 repre&inta rata de a$tuali&are8 minima <Rmin=8 ma;ima <Rmax=8 interna <R%R=@

& ' 9 2al area a$tuala neta. Elementele ne$esare pentru $al$ulul ratei interne de renta!ilitate sunt pre&entate 6n ta!elul nr... Ta!el nr... Cal$ulul ratei interne de renta!ilitate Cas79#l Q 0a$t rul de a$tuali&are Anul r G 2,D r G '/D <mil. lei= In%estitia +.'// 2//) 1 *(( /8+,1' /8+*.2 2//* 2 ')+ /8*1/( /8).1+ 2//+ ' 1.2 /8(+*, /8())2 2//, ( 1*, /8'+2) /8')/1 2//. ) '/' /82.1 /82*.' 2NA <mil. lei= (/8()+ 9'//8,, RIR <D= 2,82(D

2al area RIR este mai mare de$:t d !:nda $reditului !li"atar <RIR G 2,82( I 12D=8 prin urmare pr ie$tul in%estiti nal pr pus se p ate reali&a $u su$$es. 2./. A7O !&-A EA ' E)&!#%#& O$%&GA!A E7&6 Se %a anali&a am rti&area $reditului !li"atar prin $ele trei met de $un s$ute si se %a ale"e met da $ea mai !una din pun$t de %edere #inan$iar. N tam? A G anuitati8 adi$a am rtismentul anual plus d !:nda@ a G am rtismentul anual@ J G $apitalul sau suma 6mprumutului !li"atar@ Jr G 6mprumutul neram!ursat@ N G numarul de !li"atiuni emise@ Nr G numarul de !li"atiuni ram!ursate anual@ 2N G %al area n minala a !li"atiunil r emise@ PE G pretul de emisiune al !li"atiunil r@ PR G pretul de ram!ursare al !li"atiunil r@ Pr G prima de ram!ursare pentru !li"atiune <PR 9 2N=@ D G rata d !:n&ii 6mprumutului <d !:nda n minala=@ KD G suma anuala a d !:n&ii@ t G durata 6n ani a 6mprumutului !li"atar.

A-ORTI1AREA PRIN ANUIT45I CONSTANTE A CREDITULUI OBLIGATAR E-IS Anuitatea <A= se $al$ulea&a $u aBut rul # rmulei? 8 atun$i @ Anul 1? 9 Suma d !:n&ii a#erenta anului 1 este? lei@ 9 9 0ra$tiunea de $apital <a1= $uprinsa 6n anuitate este de? lei@ Numarul !li"atiunil r ram!ursate este? !li"atiuni@ Prima de ram!ursare platita 6n anul 1 %a #i? lei. . Anul )? lei@ lei@ lei@ !li"atiuni@ lei. 2al area t tala a d !:n&ii platita pentru $reditul !li"atar este? KD G 2.,2).()).21) lei. 2al area primel r de ram!ursare platite pentru $reditul !li"atar este? Pr G '*.)//./// lei. Ta!l ul de am rti&are al $reditului !li"atar prin anuitati $ nstante este pre&entat 6n ta!elul nr.11. lei. lei.

Ta!el nr.11. Ta!l ul de am rti&are al 6mprumutului !li"atar $u ram!ursare la prima prin anuitati $ nstante 9 mii lei 9 (a* ('r* ()r* (+,* Capitalul ( * Numarul Anul >mprumut Suma anuala ram!ursat anualAnuitati !li". neram!ursat a d !:n&ii <am rtisment= ram!urs. 2//) +.'//./// ,+*./// 1.1(../.1 2./2)./.1 11.(.1 2//* *.1)/../, +',.1/. 1.2,*..,1 2./2)./.1 12.,+/ 2//+ (.,*'..2* ),'.*+1 1.((1.(1. 2./2)./.1 1(.(1( 2//, '.(22.)/+ (1/.+// 1.*1(.'./ 2./2)./.1 1*.1(( 2//. 1.,/,.11+ 21*..+( 1.,/,.11+ 2./2)./.1 1,./,1 T tal / 2.,2).()) +.'//./// 1/.12).()) +'.///

(Pr* Prima ram!ursare ).+() *.(') +.2/+ ,./+2 ../(1 '*.)//

de

Se $ nstata un $ st <d !:n&i t tale= mai ridi$at al 6mprumutului ram!ursat 6n anuitati $ nstante8 6ntru$:t am rti&arile mai mari sunt $atre s#:rsitul duratei de ram!ursare. E% lutia sumel r platite anual drept d !:nda este pre&entata 6n #i"ura nr.1/.

'O,'%#-&& Asi"urarea la timp a resursel r pentru a$ perirea #inan$iara a in%estitiil r este $ nditie esentiala pentru #un$ti narea e#i$ienta a 6ntreprinderil r8 mai ales da$a a$estea 6si des#as ara a$ti%itatea 6ntr9un mediu $ n$urential a$er!. In%estitiile presupun im !ili&are 6nsemnata de $apital8 $eea $e impune ne$esitatea pr $urarii sau asi"urarii a$est ra ast#el 6n$:t sa se e%ite aparitia un r in%estitii 6n$epute si neterminate din lipsa de resurse. O!li"atiunile sunt adesea pre#erate de in%estit ri 6n de#a% area la $elelalte %al ri m !iliare de are$e $ n#era serie de a%antaBe detinat ril r l r? A. Su! aspe$tul e#e$tel r "enerate? Din pun$tul de %edere al s $ietatii emitente8 6mprumutul !li"atar nu a#e$tea&a stru$tura a$ti nariatului si ni$i nu $ n#era detinat rului l r ni$i un drept 6n luarea de$i&iil r. Din pun$tul de %edere al !li"ataril r <p ses ril r de !li"atiuni=8 !li"atiunile asi"ura d !:n&i $ nstante8 platite de $atre emitent pe t ata durata de %iata a !li"atiunii8 indi#erent de situatia sa #inan$iara8 spre de se!ire de di%idendele asi"urate de a$tiuni8 $are depind dire$t pr p rti nal de $:sti"urile emitentului. B. Su! aspe$tul re"imului #is$al?

Din pun$tul de %edere al !li"ataril r? 6n Ord nanta Gu%ernului nr. +'C2+ au"ust 1... pri%ind imp &itele pe %enituri8 6n arti$ lul '* se menti nea&a $a %eniturile su! # rma de di%idende distri!uite se imp &itea&a $u $ ta de )D din suma a$est ra. De asemenea8 se pre$i&ea&a $a %eniturile su! # rma de d !:n&i <3%enituri !tinute din titluri de $reanta de ri$e natura si ri$e #el de sume $u%enite pentru # l sirea !anil r 6mprumutati38 ai$i in$lu&:ndu9se de$i si %eniturile din d !:n&ile a#erente !li"atiunil r s $ietatil r $ mer$iale= se impun $u $ ta de 1D. Din pun$tul de %edere al s $ietatii emitente8 !li"atiunile sunt mai a%antaB ase de$:t a$tiunile 6n $eea $e pri%este in$identa #is$ala a a$est ra8 6n sensul $a d !:n&ile platite mi$s rea&a !a&a imp &a!ila8 $eea $e nu se 6nt:mpla 6n $a&ul di%idendel r. C. Su! aspe$tul ris$uril r asumate de 6mprumutat rii !li"atari? P ses rii de !li"atiuni sunt supusi unui "rad de ris$ mai redus de$:t p ses rii de a$tiuni. 2eniturile a$est ra din urma p t #i in#luentate de e% lutia ne#a% ra!ila a a#a$eril r emitentil r8 du$:nd la redu$erea sau $7iar neplata di%idendel r8 6n timp $e !li"atiunile asi"ura un %enit #i; su! # rma de d !:n&i. >n $a&ul li$7idarii #irmei emitente e;ista ris$ul pierderii # nduril r in%estite. O!li"atarii nu sunt 6nsa a#e$tati 6n a$eeasi masura $a as $iatii8 a%:nd dreptul la ram!ursarea 6mprumutului la %al area n minala. A$ti narii primes$ d ar di#erenta ramasa dupa plata tutur r $reantel r $are 6ndeplines$ $ nditiile pre%a&ute de le"e pentru a #i n rate.

D. Su! aspe$tul "arantiil r #erite? O!li"atiunile sunt une ri "arantate #ie de $atre stat sau $ le$ti%itati pu!li$e8 #ie de $atre emitent <prin ip te$i asupra im !ilel r8 "aBuri asupra # ndului de $ mert8 "arantii # rmate de alte s $ietati 6n #a% area $elei emitente et$.= Din e;emplul pre&entat 6n su!$apit lul 2.1). re&ulta $a #inantarea prin !li"atiuni "enerea&a surse pentru rein%estire superi are #inantarii prin # nduri pr prii pe $alea emisiunii de a$tiuni. A$est lu$ru p ate #i %i&uali&at 6n #i"ura nr.12.

0i". 12. C mpararea !ene#i$iil r disp ni!ile pentru rein%estire

P si!ilitatea asi"urarii sursel r de #inantare de $atre S.C. 3CON0STAR3 S.A. prin re$ur"erea la un 6mprumut !li"atar este n utate at:t pentru #irma $:t si pe plan l $al. 2al area a$tuala neta a in%estitiei pr puse este p &iti%a <2AN G '..+* I /=8 re&ulta $a pr ie$tul in%estiti nal pr pus este e#i$ient. De asemenea si din pun$t de %edere al ratei interne de renta!ilitate <RIR G 2,82(D= in%estitia se p ate reali&a si %a a%ea e#i$ienta mai mare de$:t d !:nda $reditului !li"atar <RIR I 12D=.

Din $ele pre&entate mai sus re&ulta $a d !:n&ile t tale <$ stul= $ele mai ridi$ate ale 6mprumutului !li"atar se !tin atun$i $:nd se utili&ea&a met da de am rti&are 6n #a&a uni$a. A$easta se dat rea&a #aptului $a d !:nda se $al$ulea&a de #ie$are data la suma t tala a $apitalului 6mprumutat. >n m mentul ram!ursarii8 e;ista un in$ n%enient8 a$ela de a a#e$ta tre& reria $u 6ntrea"a suma 6mprumutata $e tre!uie ram!ursata dintr9 data. Tre!uie retinut 6nsa $a 6ntreprinderea p ate $apitali&ea&a de ) ri <6n $ei ) ani= a$umularea !ruta anuala reali&ata din e;pl atarea in%estitiei8 $eea $e este de natura sa redu$a din de&a%antaBul $ stului ridi$at. Am rti&arile prin serii e"ale si prin anuitati $ nstante impli$a %al ri ale d !:n&il r t tale mai mi$i de$:t am rti&area 6n #a&a uni$a de are$e s $ietatea %a plati in #ie$are an d !:n&i pr p rti nal mai mi$i 6n #un$tie de 6mprumutul ramas neram!ursat. C stul $el mai mi$ al pr $urarii 6mprumutului !li"atar se !tine 6n $a&ul am rti&arii a$estuia prin serii e"ale. Iar lu:nd 6n $ nsiderare e% lutia e$ n mi$a sta!ila a S.C. 3CON0STAR3 S.A. se pr pune am rti&area $reditului !li"atar prin serii e"ale.

3. 6tudiu de ca3 ? Obligatiuni 0irma TC mimpe; 2///U emite 1/./// de !li"atiuni la %al area n minala de 1/ leiC !li"atiune pe $are le %inde la %al are de emisiune de . leiC !li"atiune. La data !ilantului $ nta!il de la '1 de$em!rie 2//+ #irma a a%ut inre"istrat un $apital s $ial de 1.///./// lei. Da$a $ mparam %al area emisiunii de 1.///./// lei $u %al area $apitalului s $ial %edem $a a$easta se in$adrea&a in limita a VW din %al area $apitalului s $ial su!s$ris si %arsat in $ n# rmitate $u pre%ederile le"ale. 2al area de ram!ursare <pretul a$7itat de !li"atar X #irma TC mimpe; 2///U la ram!ursarea imprumutului $atre pers anele $are au $reditat #irma $u $a&ia emiterii !li"atiunil r= este e"ala $u %al area n minala. Durata imprumutului !li"atar este de ) ani8 iar rata d !an&ii este de ,D anual. Emisiunea este reali&ata printr9 #irma aut ri&ata8 $are a in$asat $ n# rm $ ntra$tului un $ misi n de 1/// lei. Ram!ursarea imprumutului se reali&ea&a la s#arsitul $el r ) ani. Inre"istrarea in $ nta!ilitate a peratiunil r pri%ind emisiunea de !li"atiuni de $atre #irma TC mimpe; 2///U? Tre!uie sa tinem $ nt de urmat arele date? %al are n minala t tala? 1/./// ; 1/ G 1//./// lei %al are de emisiune t tala? 1/./// ; . G ././// lei prima de ram!ursare a !li"atiunil r? 1///// X .//// G 1/./// lei Prima de ram!ursare a !li"atiunil r este $7eltuiala pentru #irma TC mimpe; 2///U $are a emis imprumutul !li"atar si %a #i am rti&ata prin met da liniara pe t ata durata imprumutului !li"atar.

Emisiunea imprumutului !li"atar? D G 1*1 <Imprumuturi din emisiuni de !li"atiuni= 1///// lei (*1 <De!it ri di%ersi= .//// lei 1*. <Prime pri%ind ram!ursarea !li"atiunil r= 1///// lei In$asarea %al rii imprumutului !li"atar? )121 <C nturi la !an$i in lei= G (*1 <pers ana Buridi$a= '*/// lei )'11 <C nturi la !an$i in lei= G (*1 <pers ane #i&i$e = )(/// lei Plata $ misi nului la #irma spe$iali&ata de emisiune a imprumutului? *22 <C7eltuieli pri%ind $ misi anele si n rariile= G )121 1/// lei Inre"istrarea am rti&arii primel r de ram!ursare a !li"atiunil r <inre"istrarea pe $7eltuieli a primel r pri%ind ram!ursarea !li"atiunil r am rti&ate=? Am rti&area anuala G 2al area primel r de ram!ursare <1//// lei = C <2/// lei= Durata imprumutului !li"atar <) ani= *,*, <C7eltuieli pri%ind am rti&area primel r de ram!ursare a !li"atiunil r= G 1*. 2/// lei A$easta inre"istrare $ nta!ila se #a$e si in urmat rii patru ani8 pana la stin"erea sumei de am rti&at. Cal$ulul8 inre"istrarea si plata d !an&ii a#erente primului e;er$itiu #inan$iar ? D !anda anuala G 2al area n minala <1///// lei= ; Pr $entul d !an&ii <,D= <,/// lei= Inre"istrarea d !an&ii *** <C7eltuieli pri%ind d !an&ile= G 1*,1 <D !an&i a#erente imprumuturil r din emisiuni de !li"atiuni= ,/// lei Plata d !an&ii 1*,1 G )121 ,/// lei De$ ntarea $7eltuielil r pri%ind d !anda? 121 G *** ,/// lei A$easta inre"istrare $ nta!ila se #a$e si in urmat rii patru ani8 pana la #inali&area peri adei imprumutului de ) ani. Ras$umpararea !li"atiunil r la s$adenta? )/) <O!li"atiuni emise si ras$umparate= G )121 1///// lei Anularea !li"atiunil r ras$umparate? 1*1 G )/) 1///// lei

BIBLIOGRA0IE 1. Bran8 P. 9 0inantele 6ntreprinderii. Gesti narea #en menului mi$r #inan$iar. Editura E$ n mi$a8 Bu$uresti8 1..+. 2. Bre&eanu8 P. 9 Gestiunea #inan$iara a 6ntreprinderii. Editura C %alli ti8 Bu$uresti8 2//2. '. C rduneanu8 C.8 Barna8 0. 9 Piete #inan$iare? Caiet de studii si e%aluare. Editura -irt n8 Timis ara8 2//1. (. Cristea8 N.8 ste#anes$u8 N. 9 0inantele 6ntreprinderii. Editura CECCAR8 Bu$uresti8 2//'. ). Cu$ sel8 C. 9 0inantele 6ntreprinderii. Editura Ris print8 CluB9Nap $a8 2//(. *. Nada8 T. 9 0inantele a"entil r e$ n mi$i din R m:nia. Editura Intel$red 8 De%a8 1.... +. Ilie8 2. 9 Gestiunea #inan$iara a 6ntreprinderii. Editura -ete ra Press8 Bu$uresti8 2//2. ,. Nist r8 I. 9 0inantele 6ntreprinderii. Editura Presa Uni%ersitara CluBeana8 CluB9Nap $a8 2//2. .. R !ins n8 S. 9 -ana"ement #inan$iar. Editura Te ra8 Bu$uresti8 1..+. 1/. R m:nu8 I.8 2asiles$u8 I. 9 -ana"ementul in%estitiil r. Editura -ar"aritar8 Bu$uresti8 1..+. 11. Stan$u8 I. 9 0inante 8 editia a treia. Editura E$ n mi$a8 Bu$uresti8 2//'. 12. T ma8 -.8 Ale;andru8 0. 9 0inante si "estiune #inan$iara de 6ntreprindere8 editia a d ua. Editura E$ n mi$a8 Bu$uresti8 2//'. 1'. T ma8 -.8 Ale;andru8 0. 9 Gestiune #inan$iara de 6ntreprindere. Apli$atii pra$ti$e si teste "rila. Editura E$ n mi$a8 Bu$uresti8 2//'.