Sunteți pe pagina 1din 6
Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General (P.U.G.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ulu )

-optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean; -valorificarea potentialului natural, economic si uman; -stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan; -reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie; -stabilirea si delimitarea zonelor construibile; -stabilirea si delimitarea zonelor functionale; -stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; -stabilirea si delimitarea zonelor protejate; -modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare; -videntierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor; -delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica; -stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ulu )

-organizarea retelei stradale; -zonificarea functionala a terenurilor; -organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane; -indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc); -dezvoltarea infrastructurii edilitare; -statutul juridic si circulatia terenurilor; -delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata; -masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata; -mentionarea obiectivelor de utilitate publica; -masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice; -reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si

Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ulu )

-regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor; -compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor; -relatii functionale si estetice cu vecinatatea; -asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare; -permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor; -modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT); -functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor; -integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate; -interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul); -circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto); -parcaje, spatii de recreeresi de joaca; -echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc); -functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul;