Sunteți pe pagina 1din 15

Mediul general de marketing are dou componente: 1. mediul intern; 2. mediul extern.

Componente ale mediului intern de marketing: 1. conducerea i stilul de conducere al acesteia, 2. organigrama, 3. resursele materiale i umane 4. mixul de marketing 4Pi: P produsul; P pretul; P plsarea (in sens de distributie); P promovarea. Mediul de marketing extern: 1. ma romediul; 2. mi romediul. Macromediul intreprinderii repre!inta ansamblul "a torilor (variabilelor) e onstituie limatul general #n are a esta #$i des"$oar a tivitatea. %xista patru ategorii de ast"el de "a tori& are in"luenta!a modul in are intreprinderile isi abordea!a a tivitatile de marketing. 'n literatura& ei sunt unos uti sub denumirea de factorii STEP: ( factorii socio-culturali& are se re"er la modelele de omportament ale onsumatorilor pe o anumit pia)& unde dorin)ele $i pre"erin)ele a estora sunt orelate u ara teristi ile lor demogra"i e: vrsta, sexul, starea civil , ocupa!ia i rasa; ( factorii te"nologici# ( factorii economici; ( factorii politico$uridici Micromediul: % furnizorii &materie prima $i materiale& utila*e& e +ipament te+nologi & energie& ambala*e& eti +ete& servi ii& "or)a de mun & resurse "inan iare& in"orma)ii et .); % clientii; * intermediarii sunt agen)i e onomi i impli a)i #n promovarea& distribuirea $i v,n!area produselor unei "irme tre onsumatorii "inali& respe tiv omer ian)ii de gros $i detail& dar $i alte ategorii& a: brokeri& urieri& brokeri vamali et .& so iet)i de transport& de asigurri sau agen)ii de publi itate& de sondare sau de onsultanta de marketing. %xist trei tipuri de intermediari: 1. resellerii &revn' torii(- angrosi$tii& detaili$tii& mi ii omer ian)i& agen)ii de v,n!ri; 2. distri)uitorii fi'ici - operatorii depo!itelor de mr"uri $i "irmele de transport impli ate #n transportarea mr"urilor de la produ tori la onsumatori; -. agen!iile prestatoare de servicii de marketing - sondare& onsultan)& publi itate. Page13 % concurentii: concuren!ii direc!i# concuren!ii indirec!i# *nlocuitorii# nou veni!ii. % detinatori de interese.

1. Analiza mediului de marketing al Companiei Coca-Cola m!uteliere C"isinau#

.enumirea:

ntreprindere cu capital strain .C.S. C$CA-C$%A &'(TE% E)E C* S +A(# S)%

/orma *uridi a de organi!are: 0ermenul de a tivare: %ste inregistrata la: '.12 od "is al: Modul de onstituire: 3ediul: 0el.: 4dministrator: 5apital so ial:

Societate cu raspundere limitata +elimitat 1,.-..1//, 1--0.--10..,. +ou creata &1-2-203 str. ndustriala3 ,23 mun. C"isinau3 )epu!lica &oldo4a ,51-,Tiplea &ircea &arius 1orin 15 ,6, .2/ lei

1.#&$% +$ *$%1 +7#S.A.3 1+$ ' 0. 25,3 sediul8 str. 'eaumont 103 %u9em!urg3 %u9em!urg 5ota: 15 ,6, .2/ lei3 ce constituie1--: 6enuri de a tivitate: 1. ;a!ricarea apei minerale si a !auturilor racoritoare. 2. Comertul cu ridicata pe !aza de tarife sau contracte. 0. Alte tipuri de comert cu ridicata. ,. Comertul cu ridicata al !auturilor alcoolice si a altor !auturi.

Page13

75o a85ola 'mbuteliere 5isinau9 este intemiata la C"isinau in anul 1//,& la ba!a areia a stat contractul de constituire in are s8a reglemteat rearea si a tivitatea intreprinderii. Potrivit a estui ontra t intreprinderea a apatat statut de intrprindere mi9ta cu capital strain3 atribuindu8i "orma de societate cu raspundere limitata si persona <uridica in on"ormitate u legislatia :M. 55'5 este "ondata de atre asociatii S.A. &olino *olding#& u statut de persoana *uridi a on"orm legislatiei :egatului ;uxemburg si u resedinta in :egatul ;uxemburg& in persoana .lui ;oukas <omis& imputerni it sa a tione!e in ba!a pro urei inminata la +otarirea 5onsiliului dire tor din 2, ianuarie 1//, si Asociatia =itanta#& u statut de persoana *uridi a on"orm legislatiei :M si residinta in :M or. 5+isinau& str. =!inelor& nr. 1>?& in persoana Presedintelui 5onsiliului dire tor 1i olae Plosnita. 4so iatii au ontribuit la capitalul social u suma de .. 262lei. 4portul aso iatului strain 7Molino @olding9 este evaluat la 1- --- dolari S(A cu cota de .-: (-A ?BClei& urs D1M 1EF-&A?BM.;)& iar aportul 7Gitanta9 a onstituit 2. 6-2lei& cu cota de ,-:. Scopul fondarii intreprinderii a "ost satis"a erea ne esitatilor so iale in produse si servi ii prin on*ugarea resurselor materiale si a posibilitatilor intele tuale ale 4so iatilor pentru des"asurarea a tivitatilor adu atoare de pro"it. Pentru reali!area telurilor propuse& intreprinderea si8a pus drept s op derularea genurilor de a tivitate a: 8"abri area& distribuirea& omer iali!area angro si en detail a bunurilor neal oli!ate u mar a omer iala a "irmei 70@% 5254852;4 52MP41H9& in"iintarea maga!inelor de "irma; 8produ erea& a +i!itionarea& des"a erea& reparatia si intretinerea utila*elor destinate omer iali!arii bauturilor neal ooli!ate si des"asurarea er etarilor stiinti"i e si lu rarilor de proie tare8experimentare pentru rearea si implementarea in produ tie a noilor bauturi& mi*loa e te+ni e& utila*e si te+nologii; 8prestarea servi iilor de marketing& dealer& broker& onsulting si de alta natura atre populatie& intreprinderi si organi!atii; 8prestarea servi iilor de transportare& expediere& depo!itare si leasing; 8a tivitati e onomi e externe& operatiuni de import8export si reexport& importul bunurilor& ne esare pro esului de produ tie& si exportul "ara li enta a produ tiei (servi iilor& lu rarilor) de "abri atie proprie.
Page13

n 1> ani de acti4itate Coca-Cola m!uteliere C"isinau#& a su"erit reorgani!ari si a tualmente este ondusa de un singur 4so iat (3.4. 7Molino @olding9) are se bu ura de dreptul ex lusiv de proprietate& ota areia onstituie 1CCI. 755'59 este una din ele 2> de intreprinderi mem!re a 6rupului Coca-Cola *ellenic 'ottling Compan?# S.A.3 are la rindul sau este parte a @oldingului 7Molino9. 75o a8 5ola @elleni Dottling 5ompanJ9 3.4. cuprinde in palmarezul sau 2> de tari ca mem!ri a 7rupului& are serves consumatorii fideli de pe tot glo!ul & in numar de peste 66- de milioane de oameni u produsele sale 5o a85ola. +rupul isi are oficiul central in +recia. ;a conducerea 55'5 sta @&7A 6eneral Manager are adopta un stil de ondu ere demo rati 8parti ipativ. /ie are de i!ie luata de 6M& re"eritoare la stabilirea obie tivelor si la reparti!area sar inilor din adrul 5ompaniei este dis utata impreuna u managerii de T$P in sedinte& are au lo 1 data pe saptamana& it si de8a lungul programului de lu ru. Autoritatea din cadrul CC C se deleaga3 de la 7& inspre managerii de departamente. Managerii de departamente sunt raspun!atori de oordonare& distribuirea si supervi!area e +ipei "ie arui departament. /ie are manager de departament este impli at in mod dire t in luarea de i!iilor& este invitat sa parti ipa la dis utii& sa8si exprime parerea personala. 5omuni area pe verti ala are lo in ambele sensuri si pe ori!ontala intre ei de a elasi grad. 3edintele in are sunt impli ati anga*atii sunt de mai multe "eluri: 8 sedinte C$')A& are sunt sustinute saptamanal& e"e tuate pe departamente si onduse de managerii lor& unde se dis uta indeplinirea obie tivelor din saptamana tre uta si propunerea ovie tivelor pe saptamana urenta. 8 sedintele generale parti ipa toti anga*atii si au lo de 2 ori pe an. 4 estea sunt onduse de atre 6M si sustinute de managerii de departamente& unde se o"era anga*atilor in"ormatii despre atingerea obie tivelor propuse& pro"itt& produ ere& vin!ari& pro ent de anga*ati ple atiKnoi& numar de tran!a tii& bonusuri sau prime o"erite in randul anga*atilor& produse sau ampanii noi& pro eduri sau metode nou implementate.

Page13

)esursele umane. Analiza structurii personalului din cadrul Coca Cola Imbutiliere Chisinau sunt pre!entate in tabelele de mai *os. 1r. F7 4nga*atilor 1 4B 2 40 -1 , -C 6 ?2 . 15 1B > 11 / 4 T$TA% 2.,

1?&CBI 1>&2AI 11&?4I 11&->I 2?&2?I 4&A2I B&>LI 4&1?I 1&B2I 1--3--:

Ta!el8 Structura personalului a BCoca Cola Cm!uteliere C"iDinEu# dupE F7 @Fo! 7radeA 8 L-&?1I din totalul anga*a)ilor 5ompaniei sunt uprin$i #ntre Mob 6rade8urile 1 $i B& 8 1>.2AI le revine M6 >8A po!i)ii u de i!ii manageriale& eea e re"le t o buna administrare a personalului $i un management e"i ient. 3e observa un numar relativ mi al anga<aGilor in departamentul producere 01 persoane a estia repre!inta aprox. 1-: din totalul anga*atilor 5ompaniei. /aptul a esta demonstrea!a un nivel inalt al industriali!arii& te+nologi!arii si automati!arii in domeniul produ erii bauturilor ra oritoare.

Page13

Cea mai mare densitate de personal se concentrea'a in departamentele Distributie si Depozit, fapt ce denota o orientare catre client, adica distri)utia fiind focusata la consumatorul final. .epartamentul 4dministratie 1-&?BI din totalul personalului intreprinderii re"le t o buna administrare a personalului si un management e"i ient. Pre!enta a doar - persoane in departamentul Marketing se expli a prin "aptul a la a est apitol politi ile de marketing& in"ormatia& pro edurile et . sunt importate de la ondu erea grupului 5o a85ola& ai i in Moldova "iind ne esara doar implementarea lor si er etarea pietii si a on urentilor lo ali. .epartamentul de van!ari onstituie 2B&4-I din totalul personalului are este repre!entat de atre managerii de van!ari si agentii de van!ari. 4gentii de van!ari au rolul entral in adrul mixului de marketing a 55'5. %i sunt "oarte e"i ienti in atingerea anumitor obie tive de marketing si in a elasi timp& repre!inta el mai ostisitor instrument "olosit de atre 55'5 pentru reali!area onta telor si omuni arii. 'ar pe de alta parte este si el mai e"i ient pentru a!ul unor anumitor stadii ale pro esului de umparare& um ar "i edu area umparatorului& nego ierea si per"e tarea van!arii. 5ompania are propria reda tie are s oate lunar la tipar revista H$$&HET# in are isi anali!ea!a a tivitatea si isi in"ormea!a anga*atii despre noile proie te si on ursuri. 55'5 des"asoara pentru anga*atii sai diverse on ursuri pre um 7 Anga<atul anului# si CocaCola in 4iata Ta#. 5on ursul Coca-Cola in 4iata Ta# presupune un on urs "oto are sa stanga ele mai representative imagini u anga*atii 5ompaniei si 5o a85ola. 3i8au dorit sad ea 7grai9 brandului 5o a85ola in Moldova prin "otogra"iile are ilustrea!a experienta personala si pro"esionala a "ie aruia u brandul 5o a85ola. 5on ursul a o"erit posibilitatea "ie arui anga*at de a8si demonstra reativitatea si pasiunea prin reali!area "otogra"iilor alb negru sau olor ale elor mai interesante si memorabile moment alaturi de 5o a85ola. $rganizatii sindicale nu sunt pre!ente in adrul 5ompaniei& deoare e anga*atii nu vad ne esitatea rearii ei. 55'5 olaborea! de mult timp u 4gentia 1ationala pentru 2 uparea "ortei de Mun a (412/M). ;a "el 55'5 tinde spre intensi"i area olaborarii u institutiile superioare de invatamant si olegiile pro"esionale a estea din urma "iind potentiali prestatori de "orta de mun a ali"i ata. )esursele materiale. :esurse material ale 5ompaniei 755'59 sunt: 8 . cladiri dintre are: 2 sunt "olosite pentru corposul administrati4e si cantina&

Page13

8 8 8 8

una adaposteste 1epartamentul de productie in ansamblu (;inia de imbuteliere P%0& laboratorul& a!angeria si sistemul de ra ire)& iar ealalta 2 depozite I unul pu produsul final; iar altul pu material prima ( on entrat& dioxid de arbon& pre"orme& busoane& eti +ete); 1 gara<ul - mi*loa e de transport. (n comple9 de utila<e @linie PET; Casangerie s.aA; Camionete pu li4rare .-!uc; Automo!ile pu personal 6-!uc; &i<loace !anesti;

P I produsul. 5o a85ola e bautura ra oritoare are este savurata de sute de milioane de ori pe !i de oameni de pe tot globul. ;orma familiara a sticlei de Coca-Cola si sigla3 care sunt marci inregistrate3 sunt cele mai recunoscute sim!oluri comerciale din lume. 7'storia 5o a85ola9 este povestea produsului u el mai mare su es din istoria omertului si a oamenilor arora li se datorea!a atra tia sa uni a. Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s-a nascut in Atlanta3 7eorgia3 la data de > mai 1>>.. 1r. Fo"n St?t" Pem!erton3 un farmacist local3 a produs conform legendei siropul pentru Coca-Cola intr-un 4as de arama pe un trepied3 in curtea din spatele casei sale. A dus un !orcan cu noul produs la farmacia Faco!Js# de pe aceeasi strada3 unde a fost testat3 declarat e9celent# si pus in 4anzare cu cinci centi pa"arul. n mod intentionat sau in mod accidental3 nu se cunoaste e9act3 noului sirop i-a fost adaugata apa car!onatata pentru a produce o !autura care a de4enit dintr-o data 1elicioasa si )acoritoare#3 o tema ce continua sa se auda astazi oriunde se sa4ureaza Coca-Cola. 5onsiderand a 7 ei doi 5 vor arata bine in re lame9 /rank :obinson& partenerul si ontabilul do torului Pemberton& a sugerat numele si a s ris u a est s ris uni mar a inregistrata 7 5o a85ola9& e este a um renumita. Primul anunt publi itar pentru 75o a85ola9& a aparut 0+e 4tlanta Mournal. 4 esta invita etatenii insetati sa in er e 7noua si populara bautura arbonatata9. 0reptat& a vandut parti ale a"a erii sale di"eritilor parteneri si +iar inainte de moartea sa& in 1LLL& si8a vandut a tiunile ramase lui 4sa 6. 5andler. .omnul 5andler& un om de a"a eri din 4tlanta u o mare intuitie in materie de a"a eri& a ontinuat sa umpere drepturi suplimentare si a obtinut ontrolul in totalitate al a"a erii. Produsele Coca-Cola au gama di4ersificata3 cum ar fi8 Coca-Cola. Dautura ra oritoare arboga!oasa u gust autenti de ola. ;ider mondial in domeniul bauturilor ra oritoare arboga!oase. Daututa ra oritoare u gust uni & istin tiv& potrivita pentru ori e o a!ie.

Page13

Coca-Cola ,ig"t.); -prite#.ant# Capp/# 0estea. 1orna#2urn# -c"e3epps. P I pretul. 'n momentul intrrii pe o pia) u un produs nou 5o a85ola adopt un pre) egal sau +iar mai mi de ,t el al produselor existente. 5,nd a intrat u 5o a85ola ;ig+t pre)ul a "ost unul de penetrare& mai s !ut de ,t al elorlalte produse 5o a85ola& dar #n s urt timp pre)ul 5o a85ola lig+t le8a dep$it pe elelalte. 55'5 utili!ea! pre)urile psi+ologi e& ma*oritatea buturilor r oritoare se omer iali!ea! u pre)uri terminate #n i"ra A. Pre)urile promo)ionale sunt "re vent "olosite de 55'5& av,nd ampanii promo)ionale u diverse o a!ii sau srbtori legale (5r iun& Pa$te& et .). Nn general& se organi!ea! ampanii de genul: la 2 sti le de 5o a85ola umprate prime$ti una de 3prite sau /anta. Produsul 5o a85ola se vinde mai s ump #ntr8un lub de at intr8un supermarket. PreGul de pe piata depinde de agentul e onomi are omer iali!ea!a bauturile ra oritoare& desi 55'5 re omandea!a preturile de van!are a produselor sale. P I plasarea. 55'5 isi plasea!a produsul pe piata& in spe ial& prin intermediul unei distributii& bine organi!ate. .istributia este exe utata de atre .epartamentul de .istributie si un sir de agenti e onomi i denumiti distribuitori. .epartamentul de .istributie are ea mai mare densitate de personal "apt e denota o orientare atre lient& adi a distributia "iind "o usata la onsumatorul "inal. .epartamentul isi "o usea!a dire tia pe aria muni ipiului 5+isinau& iar eilalti distribuitori ( ontra tantii) pe aria :epubli ii& adi a "ie are pe teritoriul (raionul) unde isi are sediul& respe tiv a tivitatea. Produsul la "el este omer iali!at si la sediul intreprinderii atit pu persoane *uridi e it si pu persoane "i!i e. P I promo4area. Promovarea produselor (branduri) se "a e la nivel de 6rup sau in umulativ u iteva tari ve ine. Pu :M managerii de top st din :omania. 5ei - brand manageri au gri* de mr i pre um 5o a85ola& /anta& dar $i 5appJ sau .orna din ategorii puterni on uren)iale& pre um buturile arbonatate& su urile naturale sau apele. Managerul departamentului de marketing din adrul 755'59& preea obie tivele de la managerii de top si le promovea!a pe teritoriul :M. 5u a*utorul a peste 2C.CCC de materiale publi itare Coca-Cola $i peste 4.CCC de e +ipamente "rigori"i e de v,n!are (de la +ig+8te +nologJ la ele mai simple l!i $i ru ioare "rigori"i e) promovarea este a*utata sa "a a din Coca-Cola ea mai omnipre!enta mar a din :M.

Page13

3ustinuta de pu!licitatea fEcutE la radio Di tele4iziune 5o a85ola este "irma ea mai distin t $i a eptabil oriunde. Metodele de promovare utili!ate de 5ompania 5o a85ola sunt ele mai e"i iente $i are dau re!ultatele u e"e tul dorit. 0oate a este metode sunt "olosite pentru a in"orma poten)ialii umprtori despre existen)a produselor& a alit)ii lor $i a ne esit)ilor pe are a este produse le satis"a & pre um $i a bu uriei de a le savura #n "ie are moment. Metodele de promovare utili!ate sunt: 8 promovarea van!arilor; 8 utili!area mar ilor; 8 mer +andising8ul; 8 sponsori!arile; 8 propaganda in randul tinerei generatii; 8 ambala*ul; 8 sampling8uri; 8 publi itatea. Promo4area 4anzrilor in locul in care se intalneste cu produsul se "a e u a*utorul a"iselor& anunturilor& auto olantelor& +enarelor de vitrina& eti +ete de pret& vitrine "rigori"i e& ra"turi si semne luminoase& a estea transmitand onsumatorului mesa*ul dorit. 4 este materiale in"luentea!a umpararea din impuls a produselor si de i& resterea van!arilor. Drandul 5o a85ola are a eeasi identitate a!i a si a um 1CC de ani: ea mai ra oritoare bautura din lume& prima are iti vine in minte and nu stii e sa oman!i da a ti8e sete. 4 easta o spune si sloganul utili!at: O0+e pause t+at re"res+esO. Promo4area lui in ziua de azi este destul de mi a tinand ont de dimensiunea brandului& aparand doar la lansarea unor bauturi noi si in prea*ma sarbatorilor de 5ra iun. 5o a8 5ola este reditata u inventia imaginii moderne a lui Mos 5ra iun are este va!ut a un batran purtand +aine olorate in rosu si alb. Coca-Cola3 cea mai faimoasa !autura racoritoare3 a sar!atorit in 2-11 ani4ersarea a 126 de ani. 'autura KmagicaK a a<uns3 de-a lungul anilor3 sa fie cel mai cunoscut cu4ant din lume dupa KokK. Mai mult de at atat& ACI dintre onsumatori re unos sti la u o +ii in +isi. O%ste normal. 3ti la a "ost intotdeauna in entrul de legenda a branduluiO. Astazi3 sticla a4and cur!e elegante este cunoscuta su! numele de Kdoamna cu furouK si ramane un simbol puterni al brandului. .ovadaP 3ti lele de 1&B litri si 2 a"isea!a a eeasi urba sexJ a si ea a OsurorilorO mai mi i& a"late in sti la de sti la. Pentru a intelege um a evoluat sti la de 5o a 5ola& studiati imaginea de mai *os:
Page13

Promo4area produselor Coca-Cola are loc si su! forma contractuala cu clientii & ast"el 55'5 in +eie ontra t de omodat on"orm areia se obliga sa o"era lientilor

materiale de marketing (pa+are& tavi& tirbusoane& alendare& tri ouri& pixuri& easuri& s.a. u ins riptia Q5o a85ola9) si utila* "rigori"i (vitrine "rigori"i e u ins riptia 5o a85ola). 55'5 transmite =tila*ul in utili!are gratuita temporara pina in momentul expirarii termenului de utili!are a =tila*ului. .urata termenului de utili!are a =tila*ului 1an. 'n a!ul ind ni i una din parti nu doreste des"a eria 5ontra tului pe durata termenului de utili!are 4 ordul se prelungeste pe un nou an.

&E1 (% ELTE)+ &acromediul CC C


1. ;actorii economici. In anul 1/// ri!a "inan iara din :usia a a"e tat si a"a erea din Moldova. 4st"el 75o a8 5ola 'mbuteliere 5+isinau9 devine distribuitor o"i ial de bere 0uborg. 1e atind la "aptul a in ultimii ani ri!a persista intens pe piata "inan iara a :epubli ii Moldova 55'5 reuseste sa obtina o u$oar re$tere a produ tivit)ii mun ii prin utili!area intensiva si extensiva a timpului de lu ru& prin re eptia si pregtirea mar"urilor pentru van!are intr8un timp mai s urt. 2. ;actorii te"nici si te"nologici. 55'5 a "ost preo upata ontinuu de de!voltare& in anul 1AA? 6rupul a investit A mln. dolari 3=4 in vederea produ erii bauturi ra oritoare in :M. 4st"el in mai putin de in i luni a "ost onstruita o "abri a de imbuteliere u o apa itate de produ tie de 14.BCC sti le de 2BC ml pe or. (n alt e9emplu este ac"izitia %iniei de im!utiliere PET si constructia unui depozit performant. n4estitiile date au fost efectuate de CC C in perioada de criza a anilor 2--/-2-1-. 'n eea e priveste depo!itul se are in vedere o investitie globala in vederea #mbunatatirii onditiilor de pastrare& manipulare in adrul lui si o moderni!are a instalatiilor de ra ire din interiorul depo!itului. 0. ;actorii politico-<uridici. /a torii politi i in"luentea!a asupra a tivitatii 55'5 printr8un sir de legi u privire la standardi!area produselor& asigurarea alittii produselor& prote tia onsumatorilor la "el si u privire la prote tia on urentei.

Page13

4st"el& 55'5 respe ta Legea epublicii Moldo!a cu pri!ire la standardizare, nr"#$%& 'III din (("%$"$#, dovada "iind obtinerea in 2CC2 si 2CC4 a erti"i atelor de on"ormitate la sistemul de alitate& e orespunde standardelor internationale '32 ACC1:2CCC& respe tiv '32 14CC1. ;a "el isi erti"i a produsele in "ie are an si "ie are produs nou& +iar si ele are nu ne esita erti"i area obligatorie. 5erti"i area binevola a produselor sale este e"e tuata u s opul de a o"eri onsumatorului in redere in alitatea produsului sau. Legea pri!ind asigurarea sanitaro&epidemiologic) a popula*iei nr" +#+,&'II din +-"%-"$, are s opul de a men)ine sntatea& de a preveni sau a ombate apari)ia $i rsp#ndirea bolilor ontagioase& ne ontagioase $i pro"esionale& intoxi a)iilor& dependente de "a torii no ivi din mediul #n on*urtor& s"era de produ )ie& +abitat& instruire $i de omportamentul uman. 55'5 respe ta reglementarile legislatiei date si le erti"i a regulat. Legea epublicii Moldo!a pri!ind protectia consumatorilor, nr"+.#,&'II din (#"%#"$, / mar area produselor 5o a85ola on"orm standartului 3M 2>B se "a e pentru in"ormarea onsumatorilor& ast"el "ie are ambala* u bautura trebuie sa ontina urmatoarele mentiuni: 8 .enumirea produsului; 8 Mar a bauturii u respe tarea stilului orespun!ator adoptat de 5ompanie; 8 Modelul exe utarii de orative a ambala*ului "ie arui produs trebuie sa "ie aprobat de 5ompanie; 8 'ns riptia: 7Mar a 5o a85ola inregistrata9& 7Mar a 3prite inregistrata9 et . in rindul urmator mai *os de mar a bauturii; 8 5apa itatea& ;; 8 .enumirea intreprinderii produ atoare& tele"onul de onta t; 8 'ns riptia ;a!ricat in &oldo4a de Coca-Cola m!uteliere C"isinau S)% cu autorizarea T"e Coca-Cola Compan?#; 8 'ndi ativul pre!entelor pres riptii te+ni e; 8 'ns riptia: 74 se onsuma& de pre"erinta& inainte de& ve!i pe ambala* (primul rind)9; 8 7.ata produ tiei ve!i pe ambala* (al doilea rind); 8 0ermenul de valabilitate (se ins riptionea!a prin stampilare sau alt pro edeu& are sa asigure itiire lara); 8 'n"ormatii nutritionale pentru 1CCml; 8 ;ista ingredientelor& in lusive aditivii alimentarJ; 8 5onditii de pastrare; 8 I din antitatea !ilni a estimate; 8 0emperatura de pastrare 73e pastrea!a la o temperature intre C si 2C C5& "erit de ing+et si soare9; 8 4mbala* de uni a "olosinta pentru albala*ul P%0 si 541.
Page13

Legea "M" cu pri!ire la protectia concurentei, nr"++%,&'I0 din ,%"%-"(%%%" 55'5 promovea!a o politi a de on urenta libera si loiala in limitele preva!ute de legislatie& ale traditiilor si regulilor de ore titudine&de onestitate in a"a eri. Codul !amal al epublicii Moldo!a, nr" ++.$&'I0 din (%"%1"(%%%, Legea cu pri!ire la tari2ul !amal nr" +,3%&'III din (%"++"+$$1" 55'5 a parti ipant la tran!a tiile e onomi e externe respe ta legislatia in domeniul vamal. 5ompania se onsidera una dintre ele mai mari intreprinderi are ontribuie la a umularea bugetul de stat prin a +itarea drepturilor de importKexport& are au onstituit in anii 2CC?82> >1L 1>A&2?lei; 2CCL8114 -1A ALC&LBlei; 2CCA8 -1 >L? >2?&>>lei. 55'5 in a tivitatea sa se ondu e si de alte reglementari legislative si de u! intern& um ar "i: - Cod 2iscal al epublicii Moldo!a" nr" ++-, din (."%."+$$1" 4 Codul Intern de Comunicare" 4 5olitica de 6tica" ,. ;actorii socio-culturali. 55'5 respe ta valorile si ulturile omunitatilor in are isi des"asoara a tivitatea. 4st"el& 55'5 produ e si omer iali!ea!a mai multe branduri de bauturi ra oritoare si ape minerale pentru a satis"a e nevoile so iale ale diverselor ategorii de onsumatori. 55'5 este o ompanie pre!enta si a tiva in viata so iala a omunitatii in are isi des"asoara a tivitatea prin programe edu ationale& de "ormare pro"esionala destinate tinerilor si de promovare a responsabilitatii ivi e. Parti ipa la inver!irea orasului& e"e tuarea leaningului ( ureteniei) in par uri anual.

&icromediul CC C
1.;urnizorii. Prin ipalii "urni!ori a 55'5 se #mpart pe grupe de produse pe are a estia le "urni!ea!a 5ompaniei& ast"el: /urni!ori prin ipali de produs "init 5o a85ola: 8 3.5. 5o a85ola @D5 :omania 3:; exportator de toata gama de produs "init 5o a85ola si a siropului D'D; 8 5o a85ola Deverages =kraine ;imited exportator de produs "init 71estea9 si 7Durn9. /urni!ori prin ipali de materii prime si ambala*: 8 3.5. 5o a85ola @D5 :omania 3:; !a+ar& pre"orme; 8 4tlanti 'ndustries 'rlanda din 2landa exportator de substante odori"erante pentru industria bauturilor ra oritoare 7 on entrat9; 8 ;inde 6a! :omania 3:; exportator de dioxid de arbon (522 liRuid); 8 2brist %astern %urope 3:; exportator de busoane din material plasti . /urni!ori de materiale te+nologi e:

Page13

8 3.5. 5o a85ola @D5 :omania 3:; exportator de "olie; 8 2brist %astern %urope 3:; exportator de busoane din material plasti ; 8 3anin 3:; "urni!or de eti +ete. 8 4 esti "urni!ori sunt ei mai prin ipali& insa 55'5 are o lista impunatoare a "urni!orilor are se autori!ea!a in "ie are an. :elatiile u "urni!orii sunt intretinute in prin ipal de 1epartamentul Apro4izionare prin autarea "urni!orilor& ontra tarea& mentinerea relatiilor de buna olaborare& nego ieri. %ste de mentionat a pentru operatia de aprovi!ionare privind materiile prime si materiale te+nologi e& ontra tele se in +eie anual& entrali!ate pe ompanie. 2. Clientii-'eneficiarii. Piata bauturilor ra oritoare si a apelor minerale este una dintre ele mai ompetitive piete din Moldova& brandurile 5ompaniei Q5o a85ola 'mbuteliere 5+isinau9 se adresea!a aproape tuturor ategoriilor de onsumatori. 5onsumatorii rea tionea!a in general la modul in are sunt promovate brandurile& dar si la alitatea produselor& piata inregistrand in "ie are an o restere de ateva pro ente. 5ei are onsuma el mai mult a easta bautura sunt opiii si adoles entii si tinerii pana la -C de ani. 5u at dimensiunea unei "amilii este mai mare si in are sunt mai multi opii onsumul de 75o a85ola9 va "ii mai mare de at intr8o "amilie are nu are opii sau sunt mai putini membrii. .easemenea rata natalitatii in"luentea!a dire t proportional marimea ererii. 55'5 are 14 distribuitori pe aria Moldova si 4 distribuitori pe aria 5+isinau& iar in alitate de lienti 5ompania are peste 11 CCC de agenti e onomi i. 0. ntermediarii . 55'5 in e"i ienti!area a tivitatii sale onlu rea!a u di"eriti agenti e onomi i in vederea promovarii& distribuiri& van!arii& transportarii produselor at si in s"era de intermediere u organele de stat si ele ban are. :elatiile u distri!uitorii (4ngrosistii) se derulea!a in ba!a unor ontra te de distributie anuale& are au stabilite prin ipiile de ba!S ale olaborarii si in are lau!ele spe i"i e sunt stru turate in anexe separate vi!and: 8 produsele; 8 teritoriu& termenul $i data in eperii; 8 politi a de redit $i ondi)ii de plata; 8 politi a de dis ount si ompensari; 8 politi a re"eritoare la ambala*e; 8 lista de preturi $i preturi re omandate pentru van!area u amanuntul; 8 plan de a"a eri. .istribuitorii sau angrosistii prin intermediul arora se des"asoara ele mai mari operatiuni sunt urmatorii:

Page13

1. 2. -. 4. B. >. ?. L. A.

75entaur9 3:; Dalti; 72;'MP9 3:; Gul anesti; 7/ran!el1ord9 3:; .ro +ia; 73evox8G.1.9 3:; %dinet; 754M%;209 3:; 5auseni; 76upa 6rup9 3:; @in esti; 7.'T;26'30'59 3:; 5imislia; 7'mpresia Gi ol9 3:; ;eova; 7D'43 0:4139 3:; 4nenii 1oi; 1C.73peranta829 522P 3oro a; 11.7%U215219 3:; 3traseni;

12.7M46':=39 3:; =ng+eni; 1-.7'4349 3:; 2r+eiV 14.7M2:2;9 3:; 2r+ei. .istribuitorii pe aria 5+isinau: 1. 74lex81eosim9 3:; 4rmeneas a; 2. 74M%<9 34 6rigores u; -. 7M%0:2 543@ T54::H9 3tau eni; 4. 7:oJal Progress9 3:; Goluntarilor.

Compania incearca sa gaseasca acel model de cuplu produsMpiata care sa identifice piata de referinta din punctul de 4edere al consumatorului Di nu al producatorului. 55'5 distri!uie produsele sale pe pia)a :M atit 1. direct& prin intermediul surselor proprii (>C de amionete) pe aria muni ipiului& at si 2. indirect& prin intermediul distribuitorilor (4ngrosistilor) pe aria :epubli ii. 55'5 are parte de intermidiari si in alte sfere um ar "i !rokera<ul 4amal& sfera !ancara si transport international de marfuri . Drokerul vamal 7:eglatrans9 3:; este intermidiarul dintre 55'5 si organul vamal al :M are prestea!a servi ii de intermediere u organul vamal si u alte institutii statale in vederea e"e tuarii pro edurilor de vamuire a mar"urilor plasate intr8o destinatii vamale sau intr8un regim vamal suspensiv. Drokerul vamal mai are sar ina de a obtine diverse erti"i ate ("itosanitar& on"ormitate& igieni )& li ente si autori!atii de importKexport& permisuri& avi!uri s.a. pentru buna organi!area a e"e tuarii pro edurilor de vamuire. Transportatorii u are 55'5 are semnate ontra te de prestari servi ii international de transport sunt: lista ,.Concurentii. Piata bauturilor ra oritoare si a apelor minerale din :M este un mediu ompetitiv& in are on uren)a este "oarte mare& "apt e o determin pe 55'5 s #n er e #n permanen) s o"ere lien)ilor o valoare ,t mai mare. Cei mai impunatori concurenti ai Coca-Cola m!uteliere C"isinau# si c"iar a 7rupului *ellenic Coca-Cola sunt Pepsi Cola# si European 1rinks#. 4evalitatea dintre Coca-Cola si 5epsi Cola a devenit o istorie care se intinde tocmai din perioada ra')oiului civil din -tatele 6nite ale 7mericii.
Page13

'n : M onsumatorii si reali!atorii ( lientii) se impart in pro 5o a85ola si pro Pepsi 5ola& ei are onsuma 5o a85ola nu pre"era Pepsi 5ola si vi eversa& insa numarul elor e onsuma brandul renumit 5o a85ola e mai mare. 3pre exemplu& reteaua de restaurante 7And?Js Pizza9 ategori nu omer iali!ea!a brandul 5o a85ola& iar Pepsi 5ola dimpotriva. 5ompetivitatea dintre a este branduri a a*uns si +iar si la *ude ata& ba Pepsi 5ola o da in *ude ata pe 5o a85ola& din au!a unei re lame la bautura adresata sportivilor PoWerade '21 4& ba 5o a85ola inaintea!a un pro es ontra Pepsi 5ola. %uropean .rinks a intrat pe piata intr8un moment prielni pentru sine& insa neprielni pentru 5o a85ola. 'n :M impa tul mr ii /rutti /res+ are se lansea!a pe piata u un pret sub el al 5o a85ola a "ost ma*orat deoare e onsumul de bauturi ra oritoare res use& dar puterea de umprare a onsumatorilor #n epuse s s ad. 4st"el& pe "undalul unei des resteri a puterii de umparare& /rutti /res+ a reusit sa obtina o ota de piata insemnata& in detrimentul 5o a85ola& are a pierdut ateva pro ente.

6.1etinatori de interese. 755'59 in des"asurarea a tivitatii sale este intr8o strinsa onlu rare u toate organi!atiile si institutiile statale& nonguvernamentale si private. .rept exemplu poate "i parti iparea 55'5 la inver!irea orasului 5+isinau& la uratirea raului Di si parti iparea la alte evinimente de a est gen. ;a "el& parti ipa in alitate de sponsor la des"asurarea unor a tivitati republi ane& indul este u produsele sale viata opiilor din or"elinate. 5ontribuie la pregatirea pro"esionala a anga*atilor sai prin diverse treningu8ri& ursuri de spe ialitate si limbi straine.

Page13