Sunteți pe pagina 1din 24

Analiza initiala de mediu

Terminologii:
Analiza initiala de mediu (AI M) studiu complex care se refera la situatia intiala a unui
sistem de management de mediu (SMM), la identificarea aspectelor de mediu ale
organizatiei pe baza unor criterii corect fundamentate si la selectarea aspectelor de impact
semnificativ asupra mediului.
Aspect de mediu un element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii
care poate interactiona cu mediul.
Auditul de mediu un proces de verificare sistematica si documentata a dovezilor de
audit obtinute si evaluate in mod obiectiv pentru a determina daca activitatile,
evenimentele, conditiile, SMM-urile stabilite sau informatiile asupra acestora sunt in
conformitate cu criteriile de audit, comunicandu-se rezultatele acestui proces clientului.
Politica de mediu etapa preliminara pentru realizarea unui SMM. Politica de mediu a
unei companii,ca document, semnata de conducerea acesteia, expune axele (directiile)
prioritare de actiune in materie de mediu indicand obiectivele generale si specifice de
mediu.
Sistem de management de mediu (SMM) componenta a sistemului de management
general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile,
practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea,
analiza si actualizarea politicii de mediu.
Analiza initiala de mediu este sau reprezinta un studiu complex care trebuie sa raspunda
la cel putin 2 cerinte de baza majore.
Sa stabileasca situatia initiala in momentul inceperii implementarii AIM, care sa poata
fi folosita ca termen de referinta pentru diferite etape de implementare.
Sa identifice toate aspectele de mediu ale organizatiei din care cu ajutorul unor criterii
corect fundamentate, sa selecteze aspectele de impact semnificativ asupra mediului.
Ce e AI M
-e un instrument utilizat la construirea unui SMM, conform ISO 14001 care ajuta la
stabilirea aspectelor semnificative de mediu;
-e un studiu care prezinta situatia starii mediului a unei organizatii la un moment dat,
fiind si un studiu obiective;
-e un document pe baza caruia sa se poata concepe si pune in aplicare managementul
de mediu.
Ce NU e un AI M
- nu e document obligatoriu conform cu ISO 14001, neavand o structura impusa
- nu e un studiu de impact, un bilant sau o analiza privind gestiunea deseurilor, sau un
studiu de risc.
- nu e un studiu predictiv, nu stabileste si nu propune solutii pentru problemele de mediu ale
organizatiei.
Sistemul de management de mediuare la baza cele 24 de standarde din seria ISO 14000,
grupate pe 7 categorii, si anume:
-probleme de management;
-audit;
-indexare;
-evaluarea performantelor de mediu;
-analiza ciclului de viata (ACV);
-vocabular;
-aspecte de mediu in standardele de produs.
AI M contine informatii privind:
1)Surse permanente sau ocazionale care produc emisii in aer sau apa
-cauzele, natura, intensitatea acestor emisii, impactul lor asupra mediului
-masuri luate pentru a tine sub control sau reducere a emisiilor
-costuri aferente acestor masuri
2)Surse de alimentare cu apa
-la ce e folosita apa in organism
-masuri luate
-costuri
3)Surse permanente sau ocazionale care produc zgomot, vibratii, miros
-cauza, natura si intensitatea acestor poluari
-masurile luate sau prevazute pentru a tine sub control sau a reduce poluarea
-costuri aferente, relative la impact
4)Deseuri provenite din activitati proprii ale organizatiei
-sursa si volumul lor
-masurile luate sau prevazute
-costuri aferente masurilor
5)Surse de poluare a solului
-surse actuale sau potentiale de poluare
-natura, intensitatea si cauzele poluarii
-conditii hidrogeologice
-masuri luate sau prevazute pentru a obtine
-costuri aferente, precum si costuri relative reabiliatrii solurilor poluate
6)Consumul de energie
7)Stocarea manevrarea materiilor prime
8)Situatia autorizatiilor privind mediul, apa, protectia muncii si prevenirea
incendiilor
9)Existenta unor proceduri pentru instalatii, echipamente, procese, servicii care se
refera la protectia mediului
10)Structura si performantele de mediu ale organizatiei.
Avantajele implementarii SMM-ului:
-permite un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu;
-permite imbunatatirea imaginii organizatiei (agentului economic etc.) prin satisfacerea
cerintelor privind protectia mediului;
-imbunatatirea relatiilor cu autoritatile publice, respectiv cu comunitatea socio-economica
in ansamblu;
-limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la
mediu si a altor cerinte aplicabile;
-reducerea costurilor prin diminuarea consumului de energie si materii prime, reciclarea
produselor si a ambalajelor;
-gestionarea corespunzatoare a riscurilor de mediu printr-o succesiune de procese:
identificarea riscului, determinarea cauzelor, elaborarea de planuri pentru prevenirea
acestora, stabilirea masurilor de interventie eficienta;
-satisfacerea criteriilor financiare ale diversilor investitori;
-facilitarea accesului pe alte piete, prin asigurarea conformitatii cu standardele referitoare
la managementul de mediu recunoscute pe plan international;
-satisfacerea cerintelor si a asteptarilor clientilor privind certificarea conformitatii SMM-
ului al furnizorilor cu standardele nationale si internationale si cu reglementarile aplicabile;
-sensibilizarea personalului organizatiei privind protectia mediului.
Principalele scheme i standarde de
management de mediu
Regulamentul Parlamentului si Consiliului European (EC) Regulamentul
761/2001 privind participarea volunatara a organizatiilor la Schema de Eco--
Management i Audit (EMAS II) a Comunitatii Europene
Seria de standarde ISO 14000 elaborate de Standarde pentru sisteme de
management de mediu
ISO 14001:1996 Sisteme de management de mediu Sisteme mediu--
Specificaii i ghid de utilizare (SR EN ISO 14001:2005)
ISO 14004:1996 Sisteme de management de mediu. Ghid privind
principiile, sistemele i tehnicile de aplicare Linii generale ale principiilor,
sistemelor i tehnicilor suport. (SR EN ISO 14004)
Ce inseamna EMAS?
SCOP
- evaluarea si imbunatatirea performantelor de mediu ale
organizatiilor si informarea publicului si a celor interesati
MI J LOACE
-de analiza, gestiune si control al aspectelor de mediu si de
stabilire a raportului privind
performanta de mediu intr intr-o maniera credibila
REZULTATE
-o gestiune mai buna a problemelor de mediu si informatii
credibile
Reglementarea Consiliului European (EEC) din 1995 - 1836/93 - 29
Iunie 1993
- 1993-1995 : infiintarea structurilor de implementare ;
- aplicat sectorului industrial aprilie 1995 ;
In 1996 se recunoaste ISO14001 ca " stepping -stone " in raport cu EMAS
1997 - proces consultativ de revedere a EMAS ;
Martie 2001 este prezentat EMAS II ;
Directiva (EC) no. 761/2001 - revedere
- deschis tuturor sectoarelor economice , inclusiv
servicii publice si private ;
- intarire prin includere ISO 14001;
- se aplica si in activitatea Comisiei Europene din
septembrie 2001 ;
- voluntara ;
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
EMAS III
Posibil a fi promovat la nivelul anului 2010
Modificarile principale :
-Introducerea unor indicatori de performanta de
mediu in evaluarea activitatii agentilor economici (
trimitere la ISO 14031 ) ;
-Prelungirea perioadei de reevaluare la 4 ani 2 ani
pentru IMM -uri
Ciclul Sistemului de Management de Mediu
European (EMAS)
1. Politica de mediu
2. Analiza de mediu iniial
6. Declaraia de mediu
Verificatori de
mediu acreditai
Sistem de
acreditare
Examinare
7. Validare
4. Sistem de
management
de mediu
5. Auditul
de mediu
3. Program
de mediu
Obiective
de mediu
Ciclu de audit
max 3 ani
ATRIBUII I RESPONSABILITI
- Comitetului Consultativ EMAS
-Biroului EMAS
-Registrul Naional EMAS
-Comisia de acreditare pentru verificatori de mediu
-- conform Ordinului nr. 1201/2006, modificat
i completat prin Ordinul 1100/2007
conform Ordinului nr.
790/4 august 2006;
353/02.04.09
Sisteme de management de mediu
- ISO 14001 Sisteme de management de mediu
din 2004 specificaii i ghid de utilizare
- ISO 14004 Sisteme de management de
din 2004 mediu - Ghid privind principiile,
sistemele i tehnicile de aplicare
Auditul de mediu
- ISO 14010 Ghid pentru audit de mediu Principii
generale
- ISO 14011 Ghid pentru audit de mediu - Proceduri
de audit - Auditul sistemelor de
management de mediu
- ISO 14012 Ghid pentru audit de mediu - Criterii
de calificare pentru auditorii de mediu
- ISO 14015 Managementul de mediu Evaluarea de
din 2001 mediu a amplasamentelor i organizaiilor
Aspecte de mediu n standarde de produs
- ISO 14060 Ghid pentru includerea aspectelor de
mediu n standardele de produs
- ISO 14061 Informatii pentru a asista
din 1998 oraganizatiile
silvice sa aplice SMM-
ISO 14004
- ISO 14062 Integrarea aspectelor de mediu in
proiecte si
dezvoltari
mbuntire
continu
Analiza efectuat
de conducere
Verificare i
aciuni corective
Implementare i
funcionare
Planificare
Politica de
mediu
In sinteza EMAS reprezinta:
* o reglementare europeana ;
*se aplica numai in Europa ;
*face trimiteri la ISO 14001;
*respectarea legislatiei de mediu este un punct de
plecare ;
*obliga efectuarea auditului extern;
*prevede publicarea rezultatelor ;
*imbunatatirea continua a performantei de mediu si
controlul poluarii ;
*efectuarea la minim trei ani a unui audit ;
*impune efectuarea unui bilant ecologic ;
*se aplica la toate sectoarele de activitate ;
*prevede aplicarea unui sistem intern de management
de mediu ;
In sinteza ISO 14000 prevede :
sistem international de standarde ;
recunoscut pe scara internationala ;
certificare interna , cea externa fiind facultativa ;
imbunatatirea sistemului este continua, ciclica ;
sistem deschis si in continua complectare si revedere;
raportul de mediu este voluntar ;
politica de mediu si angajamentele prevad respectarea
legislatiei de mediu ;
sistem international de standarde ;
recunoscut pe scara internationala ;
certificare interna , cea externa fiind facultativa ;
imbunatatirea sistemului este continua, ciclica ;
sistemdeschis si in continua complectare si revedere;
raportul de mediu este voluntar ;
politica de mediu si angajamentele prevad respectarea
legislatiei de mediu ;
Relaia EMAS ISO
EMAS ISO 14000
Reglementare legislativ n
cadrul UE (1836/29.06.1993)
in Romania - Ordin MAPAM nr. 50/2004
Standard internaional (1996)
in dezvoltare si evoluti pana in prezent
Aplicabil numai n UE Aplicabil la scar internaional
Abordare complexa
Restrictiv la amplasamente
specificeactivitii industriale
Din 2001 s-a extins la intreg sectorul
economic , incluzand si serviciile
Aplicabil activitilor produselor,
serviciilor, incluznd i activiti
neindustriale (administraie local)
Solicit evaluare iniial a impactului
asupra mediului
Analiza preliminar de mediu nu este
obligatorie fiind doar sugerat n Anexa
4.2.1. a standardului
mbuntirea continu a performanei de
mediu la nivelul celei mai bune tehnologii
a momentului disponibil
mbuntirea continu a SMM, reflectat
prin creterea performanei de mediu
EMAS ISO 14000
Impune o declaraie public de mediu, se
permite accesul la politica i programul de
mediu;
Sugereaz comunicarea extern, dar este
la latitudinea companiei s decid
coninutul informaiilor; impune accesul
public doar la politica de mediu
Frecvena de realizare a auditului de
mediu la max. 3 ani
Nu specific frecvena de realizare a
auditului de mediu
SMM cere existena unui registru al
efectelor asupra mediului
Nu se impune
Concluzii
Respectarea legislatiei de mediu privind dreptul de functionare este
obligatorie ;
Sistemele EMAS si ISO 14001 reprezinta instrumente suplimentare
de aplicare la nivel superior a exigentelor de mediu ; de mentionat ca
ISO 14001 este parte integranta a EMAS
Grupa de standarde ISO 14000 nu trebuie redusa la ISO 14001 ; sunt
20--25 de standarde , care in ansamblul lor creaza o imagine mult mai
completa a SMM
Recenta promovare si aplicare EMAS la nivelul Romaniei lasa
deschisa problematica Metodologiei si a Ghidului corespunzator
privind activitatea verificatorului la un nivel de Audit, conform ISO
19011, pentru certificarea EMAS a agentului economic
In prezent, in Romania , sunt certifcati ISO 14001 peste 1000 de
agenti economici, in timp ce inregistrati EMAS sunt 2-3 agenti socio-
economici