Sunteți pe pagina 1din 30

CAPITOLUL 3

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA

3.1 Conţinutul cheltuielilor publice

Cheltuielile publice se manifestă în a doua fază a funcţiei de repartiţiei a finanţelor


publice şi anume aceea a repartizării resurselor financiare publice pe diverse destinaţii, pentru
realizarea dezideratelor economico-sociale ale Guvernului.
Cheltuielile publice reprezintă acele relaţii economico-sociale în formă bănească care se
manifestă între stat, pe de o parte, şi beneficiari ai resurselor financiare publice – persoane fizice
şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în
scopul îndeplinirii funcţiilor sale.
Din perspectiva conţinutului economic, cheltuielile publice exprimă:
- un consum definitiv de produs intern brut (cheltuielile curente);
- un avans din produsul intern brut pentru finanţarea cheltuielilor de capital;
În cadrul cheltuielilor publice, care se referă la totalitatea cheltuielilor efectuate în
sectorul public, prin intermediul instituţiilor publice, acoperite fie de la buget (pe plan central şi
local), fie din veniturile proprii ale instituţiilor, există cheltuieli bugetare, care sunt acele
cheltuieli publice care se acoperă doar din resursele prevăzute la bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul asigurărilor sociale de stat, sub forma creditelor bugetare.
Cheltuielile bugetare se delimitează în cadrul celor publice prin câteva caracteristici şi
principii:
- utilizarea cheltuielilor bugetare este condiţionată de prevederea expresă şi aprobarea
nivelului acestora de către Parlament sau Consiliile locale;
- sumele alocate au titlu nerambursabil şi sunt cheltuite conform destinaţiilor aprobate;
- efectuarea cheltuielilor este determinată de îndeplinirea condiţiilor legale şi nu numai
de constituirea resurselor băneşti la dispoziţia statului;
- finanţarea se realizează în funcţie de gradul de subordonare a instituţiilor sau
activităţilor cu caracter bugetar;
- necesitatea acordării vizei de control financiar preventiv ca urmare a operaţiunilor de
deschidere de credite bugetare şi de utilizare a acestora.
Astfel, cheltuielile publice au în componenţă:
- cheltuielile bugetare acoperite din resursele financiare ale bugetului de stat, bugetul
asigurărilor de stat şi bugetele locale;
- cheltuielile acoperite exclusiv din resursele financiare publice constituite în afara
bugetului;
- cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei statului;
- cheltuieli finanţate din credite interne şi externe;
- cheltuieli finanţate din credite externe nerambursabile.

1
3.2 Clasificarea cheltuielilor publice

Analiza structurii cheltuielilor publice îmbracă utilizarea mai multor criterii de


clasificare, astfel:
1. Clasificarea administrativă – are la bază criteriul instituţiilor prin care se efectuează
cheltuielile publice, în calitate de beneficiari ai alocaţiilor bugetare:
a) Cheltuieli publice ale ministerelor;
b) Cheltuieli ale instituţiilor publice autonome sau ierarhic subordonate;
c) Cheltuieli ale unităţilor administrativ – teritoriale;
2. Clasificarea economică – în cadrul acesteia, cheltuielile publice se împart ca
modalităţi de utilizare în:
- Cheltuieli de funcţionare şi cheltuieli cu caracter de investiţii
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli de transport (redistribuite), astfel:
din prima perspectivă temporală, avem:
a) Cheltuieli curente (funcţionare):
- Cheltuieli cu drepturile de personal;
- Cheltuieli materiale;
- Prime;
- Subvenţii;
- Transferuri;
- Dobânzi;
- Rezerve, etc.
b) Cheltuieli de capital sau pentru investiţii;
c) Împrumuturi acordate;
d) Rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite;
din cea de-a doua perspectivă de redistribuire, avem:
e) Cheltuieli privind plata bunurilor şi serviciilor;
f) Cheltuieli de transfer cu caracter economic (subvenţii pentru întreprinderi publice sau
private, etc.), sau social (burse, pensii, ajutoare, îndemnizaţii, etc.).
3. Clasificarea funcţională – are în vedere domeniile, ramurile, sectoarele de activitate
spre care sunt dirijate resursele financiare publice, pentru îndeplinirea sarcinilor statului:
a) Cheltuieli pentru servicii publice generale, privind finanţarea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;
b) Cheltuieli pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
c) Cheltuieli social-culturale: învăţământ, sănătate, ocrotire socială, cultură, artă,
protecţia mediului, tineret şi sport, etc.;
d) Cheltuieli pentru programe de cercetare;
e) Cheltuieli pentru dezvoltare publică: locuinţe, mediu, ape, etc.;
f) Cheltuieli pentru acţiuni economice: realizarea de investiţii şi acţiuni economice,
cheltuieli de interes public: agricultură, transporturi, industrie, comunicaţii, silvicultură, etc.;
g) Cheltuieli pentru transferuri;
h) Cheltuieli privind împrumuturile acordate;
i) Cheltuieli privind plata dobânzilor şi a altor cheltuieli aferente datoriei publice.

2
4. Clasificarea financiară – are în vedere momentul şi forma efectuării cheltuielilor
publice.
Din punct de vedere al momentului efectuării cheltuielilor publice avem:
a) Cheltuieli definitive, care atestă finalizarea plăţilor angajate de stat;
b) Cheltuieli temporare, (operaţiuni de trezorerie) sunt urmate de finalizare prin plăţi la
scadenţe certe (finanţarea rambursării împrumuturilor şi avansurilor anterior consimţite);
c) Cheltuieli virtuale sau posibile – sunt acele cheltuieli pe care statul se angajează să le
efectueze în anumite condiţii: garanţii acordate de stat pentru diferite împrumuturi, etc.);
Din punct de vedere al formei efectuării cheltuielilor publice avem:
d) Cheltuieli fără contraprestaţie (alocaţii bugetare), aceste cheltuieli au caracter de
finanţare definitivă;
e) Cheltuieli cu contraprestaţie – se referă la sume de bani încasate de stat, şi care vor fi
redistribuite de către acesta în funcţie de condiţiile stabilite înainte de încasare;
f) Cheltuieli definitive;
g) Cheltuieli provizorii;
h) Cheltuieli speciale;
i) Cheltuieli globale.
5. Clasificarea cheltuielilor publice după rolul acestora în procesul reproducţiei
sociale:
a) Cheltuieli reale – se manifestă prin consumul definitiv de produs intern brut
(cheltuieli cu întreţinerea aparatului de stat, întreţinerea şi dotarea armatei, dobânzi şi anuităţi la
împrumuturile de stat, etc.);
b) Cheltuieli economice – cheltuieli care se manifestă printr-un avans de produs intern
brut, prin realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de unităţi economice, dezvoltarea şi
modernizarea celor existente, constituirea de infrastructură pentru transport: drumuri, poduri,
aeroporturi, porturi, etc.;
6. Clasificarea cheltuielilor publice conform cu clasificaţia utilizată de instituţiile
specializate ale O.N.U.:
a) Clasificaţia funcţională O.N.U., unde cheltuielile publice sunt împărţite pe baza
criteriului funcţional şi cuprind:
i. Cheltuieli pentru servicii publice generale: preşedinţia, organele legislative, justiţie,
alte instituţii de drept public, aparatul administrativ-economic şi financiar cu caracter executiv,
etc.;
ii. Cheltuieli pentru apărare: armata, cercetare ştiinţifică în domeniul militar,
participarea în teatre de operaţiuni militare, asanarea urmărilor conflictelor armate, etc.;
iii. Cheltuieli pentru ordine publică: asigurarea cheltuielilor pentru funcţionarea
instituţiilor de ordine publică, siguranţă şi securitate naţională;
iv. Cheltuieli pentru educaţie: asigurarea cheltuielilor pentru funcţionarea grădiniţelor,
şcolilor generale, licee, colegii, universităţi, instituţii pentru cercetare, etc.;
v. Cheltuieli pentru sănătate: asigurarea cheltuielilor pentru cabinetele de medicină de
familie, policlinici şi ambulatorii de specialitate, dispensare medicale şi TBC, unităţi cu activitate
medicală profilactică, antiepidemice, institute de cercetare medicală, etc.;

3
vi. Cheltuieli pentru securitate socială şi bunăstare: asigurarea cheltuielilor pentru
asigurări sociale, asistenţă socială şi protecţie socială, etc.;
vii. Cheltuieli pentru acţiuni economice: subvenţii către întreprinderi de stat şi private, cu
precădere din anumite ramuri de interes general, subvenţii pentru export, participarea la diferite
organisme şi societăţi internaţionale din domeniul economic;
viii. Cheltuieli pentru asigurarea de locuinţe şi servicii comunale: asigurarea cheltuielilor
pentru locuinţe, spaţii de agrement, instituţii de cultură, etc.;
ix. Cheltuieli pentru recreaţie, cultură şi religie: asigurarea cheltuielilor pentru
funcţionarea instituţiilor de cultură şi a acţiunilor culturale, cheltuieli pentru înfiinţarea şi
întreţinerea diferitelor spaţii de agrement;
x. Alte cheltuieli.
b) Clasificaţia economică O.N.U.:
i. Cheltuieli publice totale, şi anume:
- Cheltuieli care reprezintă consum final de produs intern brut: salarii, bunuri şi
servicii, etc.;
- Cheltuieli pentru plata subvenţiilor şi transferurilor;
- Cheltuieli pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice;
- Cheltuieli pentru formarea brută de capital (investiţii brute, achiziţii de terenuri şi
active necorporale, etc.);
- Cheltuieli pentru transferuri de capital;
- Cheltuieli pentru investiţii financiare;
- Cheltuieli pentru împrumuturi acordate.
ii. Cheltuieli publice aferente împrumuturilor, mai puţin sumele rambursate: intrări de
credite externe care se adaugă şi din care ratele anuale de rambursate.
În România, se utilizează clasificaţia bugetară a cheltuielilor din care se prezintă astfel:
- Clasificaţia economică, prezentată în tabelul 3.1;
- Clasificaţia funcţională, prezentată în tabelul 3.2, unde clasificaţia economică arată
natura cheltuielilor finanţate pe seama resurselor publice, iar clasificarea funcţională reflectă
gruparea cheltuielilor publice în funcţie de categoriile de bunuri, servicii, activităţi, obiective ale
politicilor statului prin care acesta îşi îndeplineşte sarcinile în cadrul societăţii. Repartizarea
fondurilor publice în cadrul clasificaţiei funcţionale se realizează la nivelul ordonatorilor
principali de credite (gradul I), care le rândul lor vor asigura repartizarea cheltuielilor publice
către instituţiile subordonate, şi anume către ordonatori secundari de credite bugetare (gradul II)
şi ordonatorii terţiari de credite bugetare (gradul III).

4
3.3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice

3.3.1. Nivelul cheltuielilor publice

Nivelul cheltuielilor publice totale şi al diferitelor categorii de cheltuieli se apreciază din


perspectivă statică (la un moment dat) şi din perspectivă dinamică (în evoluţie pe o perioadă de
timp determinată), pe baza următorilor indicatori:
1. Volumul cheltuielilor publice totale – exprimă totalitatea cheltuielilor publice
prevăzute în bugetele componente ale sistemului bugetar, astfel:

VCPT = ΣVCPTi

Volumul cheltuielilor publice totale se pot exprima în:


1.a) expresie nominală – care reprezintă totalitatea cheltuielilor publice exprimate în
preţuri curente, în monedă naţională, ale anului de calcul:

VCPT n = ΣVCPT ni

1.b) expresie reală, care reprezintă totalitatea cheltuielilor publice exprimate în preţuri
constante ale perioadei de bază, prin împărţirea valorilor nominale la un indice de preţ – indicele
preţurilor de consum sau deflatorul PIB.

VCPTn
VCPT r =
𝐼𝑝

2. Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut – este un indicator care


exprimă partea care se alocă într-un an din produsul intern brut, pentru acoperirea nevoilor
colective ale societăţii; se poate exprima prin următorul indicator:
2.a) ponderea cheltuielilor publice în PIB:

𝐶𝑃𝑇
% CPTPIB = x 100;
𝑃𝐼𝐵

3. Volumul cheltuielilor publice ce revin în medie pe locuitor – care reprezintă suma


alocată fiecărui locuitor în medie, în urma procesului de redistribuire a fondurilor publice pe
destinaţii; se poate exprima prin următorul indicator:
3.a) cheltuieli publice medii pe locuitor:

𝐶𝑃𝑇
CPMLOC =
𝑛𝑟 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖

5
3.3.2. Structura cheltuielilor publice

Ca urmare a utilizării în clasificarea cheltuielilor publice a clasificaţiei economice şi


funcţionale, este necesară stabilirea ponderii fiecărei categorii de cheltuieli publice, pentru o
analiză şi distribuire eficientă a acestora pentru anumite obiective: sociale, economice, militare,
administrative, etc.
Determinarea structurii cheltuielilor publice serveşte, de asemenea, la ajustarea acestora
în funcţie de deciziile politicilor financiare ale statului.
Indicatorul folosit exprimă modul de alocare a cheltuielilor publice, în funcţie de
importanţa nevoilor sociale, astfel:
1. Ponderea fiecărei categorii de cheltuieli în totalul cheltuielilor publice

𝐶𝑃𝑖
PCCPi = x 100, unde:
𝐶𝑃𝑇

PCCPi – ponderea categoriei de cheltuieli publice i în totalul cheltuielilor publice;


CPi – cheltuielile publice ale grupării i;
CPT – cheltuielile publice totale;
i = 1, …, n – grupări de cheltuieli

3.3.3. Dinamica cheltuielilor publice

Dinamica cheltuielilor publice exprimă modificările care intervin în decursul unui


interval de timp în dimensiunea şi structura acestora. Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice
sunt:

1. Modificarea absolută a cheltuielilor publice – exprimă suma cu care se modifică


volumul cheltuielilor publice de la o perioadă la alta:

∆CPT = CPT1 – CPT0

Aceste modificări se exprimă în creştere nominală şi creştere reală:


1.a) modificarea absolută a cheltuielilor publice în expresie nominală – exprimă suma cu
care se modifică volumul cheltuielilor publice exprimate în preţurile curente ale perioadelor luate
în considerare:

∆CPT n = CPT n1 – CPT no

1.b) modificarea absolută a cheltuielilor publice în expresie reală:

6
∆CPT r = CPT r1 – CPT ro
2. Modificarea relativă a cheltuielilor publice care exprimă procentul cu care se
modifică cheltuielile publice de la o perioadă la alta:

𝐶𝑃𝑇1 − 𝐶𝑃𝑇0
% ∆CPT = 𝑥 100
𝐶𝑃𝑇0

Această modificare se exprimă în creştere nominală şi creştere reală:

2.a) modificarea relativă a cheltuielilor publice în expresie nominală – exprimă


modificarea procentuală a cheltuielilor publice exprimate în preţuri curente ale perioadelor
analizate:

𝐶𝑃𝑇𝑛1 − 𝐶𝑃𝑇𝑛0
% ∆CPTn = 𝑥 100
𝐶𝑃𝑇𝑛0

2.b) modificarea relativă a cheltuielilor publice în expresie reală – exprimă modificarea


procentuală a cheltuielilor publice exprimate în preţuri constante:

𝐶𝑃𝑇𝑟1 − 𝐶𝑃𝑇𝑟0
% ∆CPTr = 𝑥 100
𝐶𝑃𝑇𝑟0

3. Modificarea ponderii cheltuielilor publice în P.I.B – exprimă modificarea


proporţiei de alocare a PIB necesară acoperirii nevoilor colective:

𝐶𝑃𝑇1 𝐶𝑃𝑇0
% ∆CPT PIB = ( − ) 𝑥 100
𝑃𝐼𝐵1 𝑃𝐼𝐵𝑂

4. Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor – exprimă


modificarea gradului de alocare a cheltuielilor publice pe un locuitor:

𝐶𝑃𝑇1 𝐶𝑃𝑇0
∆CPT loc = ( − )
𝑛𝑟 𝑝𝑜𝑝1 𝑛𝑟 𝑝𝑜𝑝𝑂

5. Modificarea structurii cheltuielilor publice – exprimă modificarea alocării


cheltuielilor publice în funcţie de importanţa socială:

𝐶𝑃𝑖 𝐶𝑃𝑖0
∆PCCP i = ( − ) 𝑥 100
𝐶𝑃𝑇1 𝐶𝑃𝑇𝑂

6. Corespondenţa dintre creşterea cheltuielilor publice şi creşterea produsului


intern brut, se efectuează pe baza relaţiei:

7
CPT1
CPT0
x 100 ICPT
K CPT/PIB = PIB1 =
x 100 IPIB
PIB0

- Dacă K CPT/PIB > 1; asistăm la un raport supraunitar, ceea ce semnifică o modificare


mai rapidă a cheltuielilor în raport cu PIB – ul;
- Dacă K CPT/PIB = 1, modificarea cu aceeaşi mărime a cheltuielilor publice şi PIB;
- Dacă K CPT/PIB < 1, modificarea cheltuielilor publice este inferioară modificării PIB.

7. Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu P.I.B. – exprimă modificarea


procentuală a cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut.
CPT1 − CPT0 ∆𝐶𝑃𝑇110 ∆𝐶𝑃𝑇110
CPT0
x 100 𝐶𝑃𝑇0
𝑥 100 𝐶𝑃𝑇0
e CPT/PIB = PIB1 − PIB0
x 100
= ∆𝑃𝐼𝐵110
𝑥 100
= ∆𝑃𝐼𝐵110
PIB0 𝑃𝐼𝐵0 𝑃𝐼𝐵0

- Dacă e CPT/PIB > 1; exprimă tendinţe de utilizare într-o măsură mai mare a PIB
pentru finanţarea cheltuielilor publice;
- Dacă e CPT/PIB = 1, tendinţa rămâne aceeaşi;
- Dacă e CPT/PIB < 1, se restrânge proporţia cheltuielilor publice în PIB.

3.4. Factorii care influenţează dinamica cheltuielilor publice

3.4.1. Factori demografici – care se referă la creşterea sau scăderea populaţiei şi la


modificarea structurii acesteia pe vârste, categorii socio-profesionale, etc.
3.4.2. Factori economici – care se referă la modificarea cheltuielilor publice, ca urmare a
folosirii cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea şi modernizarea economiei, pentru îndeplinirea
noilor cerinţe de natura bunurilor materiale şi serviciilor.
3.4.3. Factori sociali – adaptarea efortului financiar al statului la evoluţia veniturilor
categoriilor socio-profesionale cuprinse în sectorul public.
3.4.4. Urbanizarea – reprezintă un factor de creştere a cheltuielilor publice, ca urmare a
creării şi dezvoltării centrelor urbane.
3.4.5. Factori militari – reprezintă factorii de creştere a cheltuielilor publice, ca urmare a
apariţiei şi derulării unor conflicte armate;
3.4.6. Factori istorici – apar ca urmare a datoriilor acumulate din împrumuturile publice
sau ca urmare a propagării în timp a dobânzii generate de schimbarea regimurilor politice;
3.4.7. Factori publici – care apar ca urmare a creşterii complexităţii sarcinilor statului
contemporan, odată cu modificarea concepţiilor politice.

8
3.5. Eficienţa cheltuielilor publice

Datorită creşterii nevoilor publice de la o perioadă la alta, iar resursele statului nu sporesc
la fel de rapid, se ajunge la o stare permanentă de insuficienţă a resurselor necesare, drept
urmare, guvernul trebuie să trieze, ierarhizeze şi să dimensioneze cheltuielile publice în funcţie
de o serie de criterii:
- Prioritate;
- Oportunitate;
- Eficienţă;
- Eficacitate;
- Calitatea serviciilor publice;
- Nivelul standardelor internaţionale.
Astfel, literatura de specialitate utilizează pentru evaluarea nivelului cheltuielilor publice,
repartizate pe obiecte şi acţiuni, conceptele de:
- Eficienţă;
- Eficacitate;
- Economicitate.
Eficienţa este exprimată de raportul dintre efectele obţinute şi eforturile făcute.
Eficacitatea este redată de raportul dintre efectele obţinute şi cele prevăzute.
Economicitatea compară raportul dintre eficacitate şi gradul de realizare a rezultatelor
prevăzute.
În ultima perioadă, între criteriile de selectare a alternativelor proiectelor de dimensionare
a volumului cheltuielilor, eficienţa cheltuielilor ocupă rolul cel mai important, astfel este de larg
interes eficienţa utilizării resurselor prin minimizarea posibilă a cheltuielilor.
Eficienţa cheltuielilor se realizează în cele mai bune condiţii de optim social, atunci când:
- Este posibilă alegerea alternativei celei mai puţin costisitoare, în raport cu rezultatul
final al serviciului public, pentru care se doreşte creşterea cantitativă a serviciului public.
- Modernizarea, din punct de vedere al producerii serviciului public, în vederea
maximizării utilităţii la consumator, dată de satisfacerea performanţelor;
- Maximizarea utilităţii la consumator, cu cel mai mic preţ plătit şi cele mai mici
costuri în utilizare;
- Puterea de previziune în cadrul unui orizont de timp stabilit.
Problemele eficienţei cheltuielilor publice în raport cu abordarea lor:
- Activitatea economică se împarte între sectoarele piaţă şi non-piaţă;
- Sectorul pieţei se împarte între mecanismele specifice sectorului public şi sectorului
privat.
- Operarea sectorului public non-piaţă, atât în privinţa alocării resurselor între
utilizatori competitori, cât şi a nivelurilor împrumuturilor, în ordinea atingerii unor obiective
date.

9
3.6. Abordarea diferitelor tipuri de cheltuieli publice

3.6.1. Cheltuieli publice pentru acţiuni social-culturale

Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale sunt îndreptate spre realizarea de


servicii în mod gratuit, cu plata redusă sau sub formă de transferuri băneşti (alocaţii bugetare,
pensii, ajutoare, îndemnizaţii, etc.), de care beneficiază întreaga populaţie sau anumite categorii
sau grupuri sociale, asigurându-se educaţia copiilor şi tinerilor, creşterea calificărilor
profesionale, asistenţa medicală a invalizilor, creşterea nivelului cultural, creşterea civilizaţiei,
etc.
În România, structura cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale, se prezintă
astfel:
a) Învăţământ;
b) Sănătate;
c) Cultură, recreere, religie, sport şi tineret;
d) Asigurări şi asistenţă socială;
Cheltuielile destinate acţiunilor social-culturale sunt acoperite din surse publice sau
private, interne sau externe, astfel:
a) Fonduri bugetare;
b) Cotizaţii sau contribuţii suportate de persoane fizice sau juridice care alimentează:
bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor sociale de sănătate, bugetul pentru şomaj, etc.;
c) Fondurile proprii ale întreprinderilor publice sau private utilizate pentru plata
cursurilor de calificare ale personalului propriu;
d) Veniturile realizate de instituţiile social-culturale din activităţi specifice;
e) Veniturile populaţiei din care se suportă diferite taxe, cotizaţii, costurile unor servicii,
etc.;
f) Fondurile organizaţiilor fără scop lucrativ: organizaţiile nonguvernamentale,
fundaţiile, asociaţiile, instituţiile de caritate, bisericile, etc.;
g) Resursele financiare externe: credite rambursabile şi ajutoare nerambursabile din
fonduri constituite în acest sens la nivelul unor organisme internaţionale sau regionale.

3.6.2. Cheltuieli publice pentru asigurările sociale de stat, accidente de muncă şi


boli profesionale

3.6.2.1. Cheltuielile pentru asigurările sociale de stat


Sunt acele fonduri care, în procesul repartiţiei produsului intern brut, se formează,
repartizează, gestionează şi utilizează pentru ocrotirea salariaţilor şi pensionarilor din
întreprinderile publice şi private, instituţiile publice, a tuturor persoanelor fizice şi juridice care
au contribuit la realizarea acestor fonduri, sau sunt asigurate prin efectul legii, precum şi pentru
10
membrii de familie a acestora, prin acordarea de îndemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă
şi tratament balnear şi alte gratuităţi, când se găsesc temporar sau definitiv în incapacitate de
muncă sau alte situaţii când le este necesară ajutorarea de către stat.
Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale sunt:
a) Contribuţiile pentru asigurările sociale de stat plătite lunar de către întreprinderile
private şi de stat, cooperativele, instituţiile publice, întreprinderile mici şi mijlocii, etc., care se
plătesc procentual asupra fondului de salarii brute ale angajaţilor, precum şi contribuţiile
individuale datorate de angajaţi;
b) Contribuţiile pentru asigurările sociale datorate de unităţile particulare care
desfăşoară activităţi independente: avocaţi, medici, asociaţii familiale,etc.;
c) Contribuţiile diferenţiate ale salariaţilor şi pensionarilor care merg la tratament
balnear sau odihnă;
d) Alte venituri: debite din anii anteriori, subvenţii, majorări şi penalităţi pentru neplata
contribuţiilor în anii anteriori, pensii neachitate şi prescrise,dobânzi pentru disponibilităţile din
conturi, etc.;
Principalele forme de protecţie prin asigurările sociale de stat în România, sunt:
a) Pensiile:
- Pensia pentru munca depusă şi limita de vârstă;
- Pensia anticipată;
- Pensia anticipată parţial;
- Pensia de invaliditate;
- Pensia de urmaş;
b) Trimiterile la tratament balnear şi odihnă;
c) Îndemnizaţiile şi ajutoarele:
- Îndemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţilor de muncă:
 Îndemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru;
 Îndemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă;
 Îndemnizaţia pentru carantină;
 Ajutoare pentru procurarea de proteze şi alte produse ortopedice, care nu sunt
suportate din fondul naţional de asigurări sociale de sănătate;
 Tratament balnear care nu este suportat din fondul naţional de asigurări sociale de
sănătate;
 Reabilitare profesională.
- Îndemnizaţia în caz de incapacitate temporară de muncă;
- Îndemnizaţia de naştere;
- Îndemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;
- Îndemnizaţia pentru îngrijirea şi creşterea copilului bolnav;
- Ajutoare în caz de deces.
d) Alte cheltuieli publice pentru protecţie socială.

3.6.2.2. Cheltuieli pentru accidente de muncă şi boli profesionale


Sunt acele cheltuieli necesare pentru finanţarea măsurilor de prevenire a accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale, precum şi pentru ocrotirea asiguraţilor în cazul în care se produc

11
asemenea riscuri în desfăşurarea activităţii, realizate din contribuţiile constituite în acest sens de
către persoanele care au încheiat un contract de asigurare ca urmare a plăţii acestor contribuţii, şi
persoanele asigurate prin efectul legii.

3.6.3. Cheltuielile publice pentru asigurările sociale de sănătate


Cheltuielile publice pentru asigurările sociale de sănătate sunt acele cheltuieli realizate
pentru asigurarea ocrotirii sănătăţii, pe baza principiului solidarităţii sociale şi a subsidiarităţii în
colectarea şi utilizarea fondurilor, precum şi a dreptului alegerii libere de către asigurat a
medicului de familie, a unităţilor medico-sanitare şi a casei de asigurări pentru sănătate.
Sursele de constituirea fondurilor asigurărilor sociale pentru sănătate sunt:
- Contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice care angajează;
- Contribuţii ale asiguraţilor;
- Subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
- Dobânzi, donaţii, sponsorizări;
- Alte venituri.

3.6.4. Cheltuielile publice pentru obiective şi acţiuni economice, pentru protecţia


mediului şi cercetare-dezvoltare

Sunt acele cheltuieli repartizate pentru susţinerea activităţilor economice în cadrul


regiilor autonome, societăţilor cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, care vizează obiective
de interes general.
Principalele ajutoare financiare directe sunt:
- Subvenţiile;
- Investiţiile;
- Împrumuturile cu dobândă subvenţionată;
- Ajutoare financiare pentru publicitate, studii de marketing, etc.;
- Avansuri nerambursabile.
Principalele ajutoare financiare indirecte sunt:
- Avantajele fiscale;
- Împrumuturile garantate de stat.
Beneficiarii principali ai ajutoarelor financiare din România, pentru acţiuni economice
sunt:
- Agricultura şi silvicultura;
- Industria;
- Transporturile şi telecomunicaţiile;
- Protecţia mediului;
- Cercetarea ştiinţifică;
- Alte cheltuieli pentru acţiuni economice.

12
3.6.5. Cheltuieli publice pentru servicii publice generale: ordine publică, siguranţă
naţională şi apărare

Sunt acele cheltuieli publice necesare asigurării funcţionării instituţiilor publice din
România cu responsabilităţi în asigurarea ordinii publice interne, apărării statului, securităţii
naţionale, precum şi a administraţiei publice.
Aceste cheltuieli satisfac necesităţile publice cu caracter indivizibil, iar costul lor este
suportat de întreaga societate.
Beneficiarii acestor fonduri sunt:
a) Organele puterii şi administraţiei locale:
- Instituţia prezidenţială;
- Organele puterii legislative centrale şi locale (parlament, consilii locale, etc.);
- Organele puterii judecătoreşti;
- Organele executive centrale şi locale (guvern, ministere, prefecturi, primării, etc.).
b) Organele de ordine publică:
- Poliţia;
- Jandarmeria;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- Securitate naţională;
- Servicii de informaţii;
- Servicii speciale de pază şi protecţie;
c) Organele cu atribuţii în domeniul apărării naţionale:
- Armata.

13
TABELUL 3.1.
CHELTUIELI - CLASIFICATIA FUNCTIONALA
Capitol Subcapitol Paragraf Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
50.00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.00 Autoritati publice si actiuni externe
51.00.01 Autoritati executive si legislative
51.00.01.01 Administratia prezidentiala
51.00.01.02 Autoritati legislative
51.00.01.03 Autoritati executive
51.00.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice
51.00.02 Servicii publice descentralizate
51.00.03 Contributia la bugetul U.E. si cofinantarea fondurilor primite de la
Uniunea Europeana
53.00 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.00.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.00.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
54.00 Alte servicii publice generale
54.00.01 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
54.00.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
54.00.03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
54.00.04 Fondul National de Preaderare
54.00.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
54.00.06 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/
garantate de stat
54.00.07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/
garantate de administratiile publice locale
54.00.08 Fond de rulment
54.00.09 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale
54.00.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
54.00.50 Alte servicii publice generale
55.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
56.00 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei
56.00.01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, finantate
partial din imprumuturi externe
56.00.02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor de stat
56.00.03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru
somaj
56.00.04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari
sociale de sanatate
56.00.05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de
Interventie
56.00.06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea
centrelor pentru protectia copilului
56.00.07 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta
14
sociala pentru persoanele cu handicap
59.00 Partea a – II-a APARARE, ORDINE PUBLICE SI
SIGURANTA NATIONALA
60.00 Aparare
60.00.01 Administratie centrala
60.00.02 Aparare nationala
60.00.03 Ajutor militar extern
60.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
60.00.50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
61.00 Ordine publica si siguranta nationala
61.00.01 Administratia centrala
61.00.02 Servicii publice descentralizate
61.00.03 Ordine publica
61.00.03.01 Politie
61.00.03.02 Jandarmerie
61.00.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.00.03.04 Politie comunitara
61.00.04 Siguranta nationala
61.00.05 Servicii de protectie contra incendiilor
61.00.06 Autoritati judecatoresti
61.00.07 Penitenciare
61.00.08 Protectie civila
61.00.09 Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta
61.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala
61.00.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.00 Partea a-III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.00 Invatamant
65.00.01 Administratie centrala
65.00.02 Servicii publice descentralizate
65.00.03 Invatamant prescolar si primar
65.00.03.01 Invatamant prescolar
65.00.03.02 Invatamant primar
65.00.04 Invatamant secundar
65.00.04.02 Invatamant secundar superior
65.00.04.03 Invatamant profesional
65.00.05 Invatamant postliceal
65.00.06 Invatamant superior
65.00.06.02 Invatamant postuniversitar
65.00.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.00.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.00.07.02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
65.00.07.03 Case de copii
65.00.07.04 Invatamant special
65.00.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.00.11.01 Tabere si turism scolar
65.00.11.02 Casa Corpului Didactic
65.00.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.00.11.04 Camine si cantine pentru studenti
15
65.00.11.30 Alte servicii auxiliare
65.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
65.00.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.00 Sanatate
66.00.01 Administratia centrala
66.00.02 Servicii publice descentralizate
66.00.03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive
medicale
66.00.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala
66.00.03.02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in
programele nationale cu scop lucrativ
66.00.03.03 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu
scop curativ
66.00.03.04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
66.00.03.05 Dispozitive si echipamente medicale
66.00.03.06 Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si
dispozitive
66.00.04 Servicii medicale in ambulator
66.00.04.01 Asistenta medicala primara
66.00.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.00.04.03 Asistenta medicala stomatologica
66.00.04.04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
66.00.04.05 Asistenta medicale in centre medicale multifunctionale
66.00.04.06 Servicii medicale acordate in cadrul programelor nationale de
sanatate
66.00.04.07 Asistenta medicala ambulatorie de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.00.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.00.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.00.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.00.06.01 Spitale generale
66.00.06.02 Spitale de specialitate
66.00.06.03 Unitati medico-sociale
66.00.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.00.06.05 Maternitati
66.00.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.00.06.07 Centre medicale cu paturi
66.00.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi
66.00.07 Ingrijiri medicale la domiciliu
66.00.08 Servicii de sanatate publica
66.00.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.00.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.00.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.00.50.01 Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
66.00.50.02 Policlinici cu plata
66.00.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.00 Cultura, recreere si religie
67.00.01 Administratie centrala
67.00.02 Servicii publice descentralizate

16
67.00.03 Servicii culturale
67.00.03.01 Biblioteci publice nationale
67.00.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.00.03.03 Muzee
67.00.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.00.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.00.03.06 Case de cultura
67.00.03.07 Camine culturale
67.00.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.00.03.09 Universitati populare
67.00.03.10 Presa
67.00.03.11 Edituri
67.00.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.00.03.13 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
67.00.03.14 Centre culturale
67.00.03.15 Gradini botanice
67.00.03.30 Alte servicii culturale
67.00.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.00.05 Servicii recreative si sportive
67.00.05.01 Sport
67.00.05.02 Tineret
67.00.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
67.00.06 Servicii religioase
67.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei
67.00.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.00 Asigurari si asistenta sociala
68.00.01 Administratie centrala
68.00.02 Servicii publice descentralizate
68.00.03 Pensii si ajutoare pentru batranete
68.00.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.00.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.00.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
68.00.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.00.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.00.07 Asigurari pentru somaj
68.00.08 Ajutoare la trecerea in rezerva
68.00.09 Ajutoare pentru urmasi
68.00.10 Ajutoare pentru locuinte
68.00.11 Crese
68.00.15 Prevenirea excluderii sociale
68.00.15.01 Ajutor social
68.00.15.02 Cantine de ajutor social
68.00.15.03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de
refugiat
68.00.15.04 Servicii sociale
68.00.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

17
68.00.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.00.50.01 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
68.00.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
69.00 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU
ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
69.00.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
69.00.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
69.00.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
69.00.07 Asigurari pentru somaj
69.00.09 Ajutoare pentru urmasi
69.00.15 Prevenirea excluderii sociale
69.00.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
69.00.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
69.00.50.02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
69.00.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.00.01 Administratie centrala
70.00.02 Servicii publice descentralizate
70.00.03 Locuinte
70.00.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.00.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.00.04 Servicii si dezvoltare publica
70.00.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.00.05.01 Alimentare cu apa
70.00.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.00.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.00.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii publice
70.00.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale
74.00 Protectia mediului
74.00.01 Administratie centrala
74.00.02 Servicii publice descentralizate
74.00.03 Reducerea si controlul poluarii
74.00.04 Protectia biosferei si a mediului natural
74.00.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.00.05.01 Salubritate
74.00.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.00.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
74.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
74.00.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
79.00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.00.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.00.01.01 Administratie centrala

18
80.00.01.02 Servicii publice descentralizate
80.00.01.03 Meteorologie
80.00.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.00.01.05 Sistemul national antigrindina
80.00.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.00.01.07 Stimularea exportului
80.00.01.08 Cooperare economica internationala
80.00.01.09 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
80.00.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.00.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
80.00.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
80.00.02 Actiuni generale de munca
80.00.02.01 Protectia muncii
80.00.02.02 Pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii
80.00.02.03 Eliberarea permiselor de munca
80.00.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
80.00.02.05 Stimularea crearii de locuri de munca
80.00.02.30 Alte actiuni generale de munca
81.00 Combustibili si energie
81.00.01 Administratie centrala
81.00.02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
81.00.03 Petrol si gaze naturale
81.00.04 Combustibil nuclear
81.00.05 Energie electrica
81.00.06 Energie termica
81.00.07 Alti combustibili
81.00.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
82.00 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.00.01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii
minerali
81.00.02 Industria prelucratoare
81.00.03 Constructii
81.00.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
83.00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.00.01 Administratie centrala
83.00.02 Servicii publice descentralizate
83.00.03 Agricultura
83.00.03.01 Amendare soluri acide si alcaline
83.00.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii
solului
83.00.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.00.03.04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
83.00.03.05 Reproductia si selectia animalelor
83.00.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
83.00.04 Silvicultura
83.00.05 Piscicultura si vanatoare
83.00.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si
vanatorii

19
84.00 Transporturi
84.00.01 Administratie centrala
84.00.03 Transport rutier
84.00.03.01 Drumuri si poduri
84.00.03.02 Transport in comun
84.00.03.03 Strazi
84.00.04 Transport feroviar
84.00.04.01 Transport pe calea ferata
84.00.04.02 Transport cu metroul
84.00.05 Transport pe apa
84.00.06 Transport aerian
84.00.06.01 Aeroporturi
84.00.06.02 Aviatia civila
84.00.06.03 Zboruri speciale
84.00.06.04 Perfectionarea personalului din aviatia civila
84.00.06.05 Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
84.00.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.00.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.00 Comunicatii
85.00.01 Comunicatii
86.00 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.00.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice,
comerciale si de munca
86.00.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii,
pisciculturii si vanatorii
86.00.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.00.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive,
prelucratoare si constructiilor
86.00.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.00.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.00.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
87.00 Alte actiuni economice
87.00.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.00.03 Zone libere
87.00.04 Turism
87.00.05 Proiecte de dezvoltare multifunctionale
87.00.50 Alte actiuni economice
96.00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.00 Rezerve
97.00.01 Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii
97.00.02 Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
98.00 Excedent
86.00.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
99.00 Deficit

20
TABELUL 3.2.
CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICA
Capitol Subcapitol Paragraf Denumirea indicatorilor
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)
10 TITLUL I CHELTUIELI E PERSONAL
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.01.01 Salarii de baza
10.01.02 Salarii de merit
10.01.03 Indemnizatie de conducere
10.01.04 Spor de vechime
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca
10.01.06 Alte sporuri
10.01.07 Ore suplimentare
10.01.08 Fond de premii
10.01.09 Prima de vacanta
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
10.01.11 Fond aferent platii cu ora
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
10.01.13 Indemnizatii de delegare
10.01.14 Indemnizatii de detasare
10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
10.01.16 Alocatii pentru locuinte
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani
10.02 Cheltuieli salariale in natura
10.02.01 Tichete de masa
10.02.02 Norme de hrana
10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu
10.02.04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
10.02.05 Transportul la si de la locul de munca
10.02.30 Alte drepturi salariale in natura
10.03 Contributii
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20.01 Bunuri si servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curatenie
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica
20.01.04 Apa, canal si salubritate
20.01.05 Carburanti si lubrifianti
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
21
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.02 Reparatii curente
20.03 Hrana
20.03.01 Hrana pentru oameni
20.03.02 Hrana pentru animale
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectanti
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.01 Uniforme si echipament
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasari, detasari, transferari
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari
20.06.02 Deplasari in strainatate
20.09 Materiale de laborator
20.10 Cercetare-dezvoltare
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata
20.16 Studii si cercetari
20.18 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor
20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de
asociere
20.20 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
20.21 Meteorologie
20.22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor
20.23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
20.24.03 Stabilirea riscului de tara
20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclama si publicitate
20.30.02 Protocol si reprezentare
20.30.03 Prime de asigurare non-viata
20.30.04 Chirii
20.30.06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
20.30.07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice

22
20.30.08 Fondul Primului ministru
20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
30 TITLUL III DOBANZI
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
30.02.03 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe
subimprumutate
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
30.03 Alte dobanzi
30.03.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului
30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului
30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului
30.03.05 Dobanzi la operatiunile de leasing
40 TITLUL IV SUBVENTII
40.01 Subventii pe produse
40.02 Subventii pe activitati
40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
40.04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori
40.05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
40.06 Actiuni de ecologizare
40.07 Valorificarea cenusilor de pirita
40.08 Subventii pentru dobanzi la credite bancare
40.09 Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor
40.10 Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca
40.11 Prime acordate producatorilor agricoli
40.12 Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc
din agricultura
40.13 Stimularea exporturilor
40.14 Sustinerea infrastructurii de transport
40.15 Sprijinirea producatorilor agricoli
40.16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor
40.17 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor
cu handicap
40.18 Protectie sociala in sectorul minier
40.19 Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca
40.30 Alte subventii
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
50.01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
50.02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

23
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri catre institutii publice
51.01.02 Finantarea de baza a invatamantului superior
51.01.03 Actiuni de sanatate
51.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
51.01.05 Finantarea aeroporturilor de interes local
51.01.06 Transferuri din Fondul de interventie
51.01.07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat
51.01.08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
51.01.09 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac
serviciul militar in termen
51.01.10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care care
executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv
51.01.11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
51.01.12 Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii
51.01.13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de
zi pentru protectia copilului
51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
51.01.16 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
51.01.17 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat
51.01.18 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale
pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
51.01.19 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
51.01.20 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
51.01.21 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
51.01.22 Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului
51.01.23 Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare
51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor
ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema
dificultate
51.01.25 Programe pentru sanatate
51.02 Transferuri de capital
51.02.01 Finantarea strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
51.02.02 Finantarea investitiilor finantate partial din imprumuturi externe
51.02.03 Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor
51.02.04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport
24
51.02.05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism
51.02.06 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
51.02.07 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
51.02.08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta
51.02.09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
51.02.10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate
51.02.11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
55.01 A. Transferuri interne
55.01.01 Restructurarea industriei de aparare
55.01.02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila
55.01.04 Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si
mijlocii
55.01.05 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
55.01.06 Sprijinirea proprietarilor de paduri
55.01.07 Programe comunitare
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.09 Programe ISPA
55.01.10 Programe SAPARD
55.01.11 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
55.01.12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
55.01.13 Programe de dezvoltare
55.01.14 Fond National de Preaderare
55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala
55.01.16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii
55.01.17 Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
55.02.02 Cooperare economica internationala
55.02.04 Alte transferuri curente in strainatate
55.03 C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.
55.03.01 Contributii din taxe vamale
55.03.02 Contributii din resursa bazata pe T.V.A.
55.03.03 Contributii din resursa bazata pe V.N.B.
55.03.10 Alte contributii
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
57.01 Asigurari sociale
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar
57.02.02 Ajutoare sociale in natura
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

25
59.01 Burse
59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale
59.03 Finantarea partidelor politice
59.04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale
altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
59.05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei
59.06 Producerea si distribuirea filmelor
59.07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor
reprezentative ale acestora
59.08 Programe pentru tineret
59.09 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale
in agricultura
59.10 Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor
romanesti de pretutindeni
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor
59.14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical
59.16 Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
59.17 Despagubiri civile
59.18 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii
epizotiilor
59.19 Indemnizatia de merit
59.20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile
sportive de drept privat
59.21 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
59.23 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet"
59.24 Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din
Municipiul Timisoara
70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)
71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
71.01.01 Constructii
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
71.02 Stocuri
71.02.01 Rezerve de stat si de mobilizare
72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE
72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale
79 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)
80 TITLUL XII IMPRUMUTURI
80.01 Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si

26
interguvernamentale
80.02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
80.03 Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate
integral din venituri proprii
80.04 Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
80.05 Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea unor locuinte
80.06 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont
propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale
80.07 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa
80.09 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin
agentii de credit
80.30 Alte imprumuturi
81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE
81.01 Rambursari de credite externe
81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite
81.01.02 Rambursari de credite externe din fondul de garantare
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
81.02 Rambursari de credite interne
81.02.01 Rambursari de credite interne garantate
81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
90 TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
91.01 Rezerve
92.01 Excedent
93.01 Deficit

TEME PENTRU SEMINAR


1. Ce exprimă cheltuielile publice?
2. Prezentaţi diferenţele dintre cheltuielile publice şi cheltuielile bugetare.
3. Clasificarea cheltuielilor publice.
4. Prezentaţi principalele titluri de cheltuieli conforme cu clasificaţia economică.
5. Prezentaţi principalele capitole ale cheltuielilor publice conforme cu clasificaţia
funcţională.
6. Prezentaţi factorii care influenţează cheltuielile publice.
7. Factorii care influenţează dinamica cheltuielilor publice.
8. Criteriile dimensionării cheltuielilor publice.
9. Prezentaţi structura cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale.
10. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale-prezentare.
11. Prin ce se realizează activitatea economică în sectorul public?
12. Prezentaţi componenţa cheltuielilor curente şi de capital.
13. Care sunt beneficiarii fondurilor publice pentru servicii publice generale?
14. Determinaţi volumul cheltuielilor, pentru învăţământ şi autorităţi publice, ponderea
acestora în cadrul bugetului general consolidate şi PIB pentru perioada 2007- 2009.
27
15. Determinaţi cheltuielile bugetului de stat medii pe locuitor în România în perioada
2007-2009, comparative cu Bulgaria şi Ungaria, Italia şi Spania, Germania , Franţa
(Eurostat). Comentaţi şi explicaţi evoluţia acestui indicativ.

16. Se dau următoarele date:

Indicatori u.m. Anul Suma


CHELTUIELI - BUGET DE STAT Mild. 2009 86.878.961
CHELTUIELI DE PERSONAL Mild. 2009 45.525.804
CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI Mild. 2009 27.315.482
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ Mild. 2009 10.015.678
CONTRIBUŢII Mild. 2009 8.194.644
BUNURI ŞI SERVICII Mild. 2009 14.512.193
FURNITURI DE BIROU Mild. 2009 1.180.062
MATERIALE PENTRU CURĂŢENIE Mild. 2009 2.344.564
ÎNCĂLZIT, ILUMINAT ŞI FORŢA MOTRICĂ Mild. 2009 10.987.567
DOBÂNZI Mild. 2009 5.220.085
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
Mild. 2009 2.852.300
INTERNE
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
Mild. 2009 2.367.785
EXTERNE
SUBVENŢII Mild. 2009 4.260.790
SUBVENŢII PE ACTIVITĂŢI Mild. 2009 4.260.790
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE
Mild. 2009 1.167.669
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
TRANSFERURI CĂTRE INSTITUŢII
Mild. 2009 788.900
PUBLICE
ACŢIUNI DE SĂNĂTATE Mild. 2009 378.769
CHELTUIELI DE CAPITAL Mild. 2009 16.192.420
CONSTRUCŢII Mild. 2009 10.323.445
MOBILIER, APARATURA BIROTICĂ ŞI
Mild. 2009 4.789.454
ALTE ACTIVE CORPORALE
ACTIVE FINANCIARE Mild. 2009 1.079.521
Să se determine:
a) Nivelul cheltuielilor curente şi a cheltuielilor cu investiţiile pentru construcţii în
anul 2009;
b) Ponderea cheltuielilor de personal în cadrul cheltuielilor curente şi a subvenţiilor
în cadrul cheltuielilor bugetului de stat.
17. Se dau următoarele date:

Anul
Indicatori u.m.
2008 2009
Cheltuielile bugetului de stat Mild. 120.000 156.000
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale Mild. 35.000 45.000
Cheltuielile bugetelor locale Mild. 50.000 55.000
Transferuri pentru ajutoare sociale între bugetul
Mild. 8.000 10.000
de stat şi bugetele locale
PIB Mild. 400.000 500.000
Indicele preţurilor de consum în 2007 – 100% 102,25 103,12
Să se determine:

28
a) Modificarea absolută a cheltuielilor publice totale consolidate;
b) Modificarea relativă a cheltuielilor publice totale consolidate;
c) Ponderea cheltuielilor publice totale consolidate în PIB pentru anul 2008;
d) Ponderea cheltuielilor publice totale neconsolidate în PIB pentru anul 2009;
e) Modificarea relativă a cheltuielilor publice totale consolidate exprimate în preţurile
anului 2007.

R: a) ∆CPT = CPT1 – CPT0 = 256.000 – 205.000 = 51.000 mild. lei;


𝐶𝑃𝑇1 − 𝐶𝑃𝑇0
b) % ∆CPT = 𝐶𝑃𝑇0
𝑥 100 = [(256.000 – 205.000)/205.000] x100 = 24,88 %;

𝐶𝑃𝑇 𝐶𝑃𝑇𝑐
c) % CPTPIB = 𝑃𝐼𝐵
x 100 = 𝑃𝐼𝐵
x 100 = (205.000/400.000) x 100 = 51,25 %;
𝐶𝑃𝑇 𝐶𝑃𝑇𝑛𝑐
d) % CPTPIB = x 100 = x 100 = (266.000/500.000) x 100 = 53,20 %;
𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐼𝐵
e) CPT2008 exprimate în preţurile anului 2007 = 205.000/102,25 % = 200.488,99 mild. lei
CPT2009 exprimate în preţurile anului 2007 = 256.000/103,12 % = 248.254,46 mild. lei
Modificarea relativă a cheltuielilor publice totale consolidate exprimate în preţurile anului
2007 = (248.254,46/200.488,99) x 100 – 100 = 23,82 %.

18. Se dau următoarele date:

Anul
Indicatori u.m.
2007 2008 2009
Cheltuielile publice totale Mil. 300.000 350.000 400.000
Populaţia Mil. 21,50 21,20 20,90
Curs de schimb mediu anual
3,1 3,2 3,3
leu/USD
Indicele preţurilor de consum în
2006 = 100 102,25 103,12 103,89
2006 – 100%

a) Să se determine valoarea cheltuielilor publice totale în mărime reală în preţurile


anului 2006;
b) Să se determine cheltuielile publice medii pe locuitor în România în anii 2007, 2008,
2009, exprimate în USD.
VCPTn2007 VCPTn2008
R: a) VCPT r2007 = 𝐼𝑝2007
= 300.000 / 102,25% = 293.398,53; VCPT r2008 = 𝐼𝑝2008
= 350.000 /
VCPTn2009
103,12% = 339.410,39; VCPT r2009 = 𝐼𝑝2009
= 400.000 / 103,89 % = 385.022,62;
𝐶𝑃𝑇2007/𝐶𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏
b) CPMLOC(USD)2007 = 𝑁𝑟. 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖2007 = (300.000.000.000 / 3,1) / 21.500.000 = 4.501,12 USD;
𝐶𝑃𝑇2008/𝐶𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏
CPMLOC(USD)2008 = 𝑁𝑟. 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖2008 = (350.000.000.000 / 3,2) / 21.200.000 = 5.159,20 USD;
𝐶𝑃𝑇2009/𝐶𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏
CPMLOC(USD)2009 = 𝑁𝑟. 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖2009 = (400.000.000.000 / 3,3) / 20.900.000 = 5.799,62 USD;

29
30

S-ar putea să vă placă și