Sunteți pe pagina 1din 32

t

CUPRINS

1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto .......................................... 2

1.1 Conceptul de asigurare RCA ....................................................................................... 4

1.2. Asiguratul în cazul asigurării RCA ............................................................................. 5

1.3. Asigurătorul în cazul asigurării RCA .......................................................................... 5

1.4. Contractul de asigurare ................................................................................................ 7

1.5. Primele de asigurare, riscurile asigurate și despăgubirea .......................................... 10

2. Piața RCA din România ....................................................................................................... 15

2.1. Limite de despăgubire ................................................................................................... 15

2.2. Principalii indicatori privind asigurarea obligatorie RCA ............................................. 16

2.2.1. Prime subscrise ....................................................................................................... 16

2.2.2. Indemnizații brute plătite ........................................................................................ 16

2.2.3. Rezerva tehnică ....................................................................................................... 17

3. Efectuarea inspecției de risc ............................................................................................. 18

4. Operaţiuni declanşate de producerea evenimentelor asigurate ......................................... 23

5. Dosarul de daună auto ...................................................................................................... 29

5.1. Studiu de caz .............................................................................................................. 30

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 32
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto

Asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto a apărut
pentru prima dată în Marea
Britanie, în 1930, printr-o lege
dedicată, denumită Road Traffic
Act, ca urmare a numeroaselor
procese de daune, rezultate în
urma accidentelor provocate de
automobile, soldate cu victime și
care nu ofereau satisfacție
petenților.
Ulterior, cadrul legal privind obligativitatea asigurării obligatorii de răspundere civilă
auto a fost adoptat și de Irlanda (în 1933), Germania (1939) și Franța (1958). În România,
asigurarea RCA s-a introdus, pentru prima oară, în anul 1972, sub denumirea de asigurare prin
efectul legii, de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule și
asigurarea prin efectul legii a călătorilor în cazurile de accidente.
În prezent, asigurarea RCA este reglementată, prin norme specifice, de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate c dispozițiile Legii nr. 136/ 1995, precum și a
Legii nr. 32/ 2000, cu modificările și completările ulterioare ale acestora.

Cartea Verde
În 1949, cu mult înainte de formarea Uniunii Europene, Comitetul permanent de
lucru pentru transporturi rutiere al Comitetului pentru transporturi interioare din cadrul
Comisiei Economice a Naţiunilor Unite s-a întrunit la Geneva și a emis așa numita Carte
verde.
Recomandare de la Geneva, punând bazele sistemului Carte Verde (Green Card
System) pentru beneficiarii de asigurări auto.Acest sistem a fost conceput pentru a simplifica
trecerea vehiculelor dintr-o ţară membră a Uniunii Economice Europene în alta. Comitetul a
recomandat adoptarea unui model scandinav, în vigoare din 1926. Cartea verde este
echivalentul polițelor naţionale de asigurare auto din toate ţările agreate. Ea servește drept

2
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

dovadă de asigurare de răspundere civilă, care poate fi prezentată în cazul unui accident
petrecut în afara ţării proprii.
Sistemul carte verde operează în mai mult de 40 de ţări, incluzând toate ţările din
Europa și mai multe ţări din Orientul Mijlociu. Acesta a fost instituită în multe ţări din Europa
care nu făcut iniţial parte din Spaţiul Economic European.
Implementarea deplină și eficientă a sistemului Carte verde a impus crearea unui
organism de emitere a formularelor de asigurare Carte verde, care să poată facilita schimbul de
informaţii între asigurătorii din ţările de origine ale conducătorilor auto implicaţi în evenimente
rutieretransfrontaliere și, deasemenea, care să aibă autoritatea pentru investigarea circumstanţelor
în care s-au produs evenimentele auto și gestionare a cazurilor respective. Astfel, s-au creat
Birouri naţionale de asigurări, la care au aderat toţi asigurătorii care practicau asigurare de
răspundere civilă auto obligatorie.
Principalele atribuţii ale acestor Birouri sunt: să pună la dispoziţie mijloacele prin care o
persoană vătămată poate face plângere împotriva unei poliţe de asigurare emisă pe teritoriul altei
ţări și să faciliteze schimbul de plăţi între societăţile de asigurare.
România aderă la sistemul Carte verde în 1965, prin înscrierea ADAS la Consiliul NIB,
de la Londra. Până în 1990 ADAS gestionează și atribuţiile de Birou Naţional de Asigurări. După
revoluţie, activitatea de constatare a daunelor, stabilirea și plata despăgubirilor în cazul pagubelor
produse în România, de către conducători auto asiguraţi în străinătate sau al pagubelor produse în
străinătate de conducători auto români, este preluată, cu titlu tranzitoriu, de către agenţia
CAROM. Un an mai târziu, Legea nr. 47/1991 prevedea ca „societăţile de asigurari și societăţile
de asigurare – reasigurare care practică asigurarea de autovehicule vor constitui Biroul
Asigurătorilor de Autovehicule, care reprezintă aceste societăţi în relaţiile interne și cu străinătate,
îndeplinind sarcinile și supraveghind realizarea de către societăţile reprezentate a obligaţiilor
rezultând din convenţiile internaţionale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube
cauzate prin accidente de autovehicule.“
În iunie 1995, Tribunalul București admite cererea asociaţiei Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România (BAAR) și dispune înregistrarea acesteia în Registrul special al
Tribunalului Municipiului București.
Ca o concluzie putem spune că încă din primii ani ai secolului trecut, asigurările cu
caracter obligatoriu reflectă fidel etapele dezvoltării și nevoilor unei societăţi.
Studiul evoluţiei lor a intrat, deja, în atenţia știinţelor sociale. Nivelul de asimilare și
acceptare al formelor de asigurări obligatorii spune multe despre gradul de emancipare al unei
societăţi. Atenția și respectul față de bunul public, conștiinţa apartenenţei la o comunitate, cu

3
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

responsabilităţile de rigoare, se regăsește în grija de a fi sigur că nu devii o povară pe umerii


celor dragi sau ai societăţii.

1.1 Conceptul de asigurare RCA

Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi


actualitate a activităţii de asigurare. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă
prejudiciul produs de asigurat - persoana fizică sau persoana juridică - unor terţe persoane. În
toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care
o persoana fizică sau juridică răspunde potrivit legii.1
Existenţa acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana păgubită să
primească despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins,
deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi plătit, pe cale judiciară
pentru prejudiciul produs.
Asigurarea de răspundere civilă auto, cunoscută sub numele de RCA, reprezintă în
momentul de faţă una din puţinele tipuri de asigurare a căror încheiere este obligatorie în
România.
Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terţii
prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc
despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămarile corporale suferite.
În asigurările de răspundere civilă spre deosebire de celelalte asigurări (de bunuri şi
persoane), pe lânga asigurător si asigurat, dacâ se produce riscul acoperit prin asigurare, mai
intervine şi o a treia persoană - terţul păgubit.
Asigurările de răspundere civilă auto compensează, de regulă, numai prejudiciile care
sunt consecinţa unor accidente. Cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă auto a
prejudiciului, reclamă ca acesta să aibă un conţinut, să fie cert, actual şi personal, adică
repararea prejudiciului să fie solicitată numai de către persoana păgubită şi, de asemenea, să
fie direct.
În asigurările de răspundere civilă auto, culpa asiguratului reprezintă o condiţie de
bază care trebuie îndeplinită pentru a se acorda despăgubirea de către societatea de asigurări.
Între prejudiciul cauzat terţelor persoane şi culpa asiguratului trebuie să existe întotdeauna un
raport nemijlocit de cauzalitate. Astfel, prin aceste asigurări, se compensează prejudiciul
1
Serbănescu Cosmin, Asigurarea de răspundere civilăpentru pagube produseprin accidente de autovehicule,
Finante,Banci,Asigurari:Publicatie pentru agentii economici nr2, p 60-64, februarie 2005

4
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

creat, ceea ce înseamnă că volumul despăgubirii se stabileşte pe baza valorii pagubei şi nu în


funcţie de gravitatea culpei.

1.2. Asiguratul în cazul asigurării RCA

Asiguratul este o persoană fizică sau juridică care în baza unor clauze dinainte stabilite
şi de comun acceptate intră în relaţii juridice de asigurare cu asigurătorul. În cele mai dese
cazuri asiguratul este persoana fizică sau juridică ce perfectează relaţia de asigurare în calitate
de contractant, efectuează plata primelor de asigurare în vederea constituirii fondului de
asigurare şi este îndreptăţită să solicite asigurătorului despăgubiri pentru pagubele suferite ori
suma asigurată în cazul întâmplării evenimentului asigurat, având, deci, calitatea de beneficiar
de asigurare.
Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de autovehicule supuse înmatriculării (tipuri
de autovehicule care nu sunt supuse înmatricularii pot fi asigurate RCA- opţional), sunt
obligate să le asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin
accidente de autovehicule pe teritoriul României. Sancţiunea neîncheierii acestei asigurări
obligatorii este destul de drastică, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi
reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului până la prezentarea documentului
privind încheierea asigurării.
Legislaţia în vigoare prevede şi posibilitatea ca, în cazul persoanelor fizice, acordul să
fie dat de soţia sau soţul asiguratului. În cazul în care nici un soţ nu poate fi disponibil,
acordul poate fi dat de copiii, părinţii, surorile sau fraţii asiguratului, cu condiţia să fie
majori.

1.3. Asigurătorul în cazul asigurării RCA

Asigurătorul în cazul asigurării RCA este persoana juridică (societatea de asigurări)


care are ca obiect de activitate realizarea de operaţiuni de asigurare şi constituirea fondului de
asigurare, contractarea asigurării, plata unor despăgubiri. Asigurătorul acordă despăgubiri
pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite

5
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul


civil.2
Asigurătorii care pot subscrie asigurarea obligatorie RCA trebuie să îndeplinească
cumulativ o serie de condiţii: să fie autorizaţi, să dispună de o reţea teritorială formată din cel
puţin o sucursală sau agenţie, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, în fiecare judeţ şi
în municipiul Bucureşti, să dispună de personal specializat în activitatea de constatare şi de
lichidare a daunelor auto şi să efectueze plăţi de despăgubire la cel puţin una dintre unităţile
teritoriale din fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.. În plus, asigurătorii de RCA trebuie să
dispună de o dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal capabil să ţină
evidenţe detaliate privind documentele de asigurare şi centralizarea informaţiilor şi datelor
colectate de la unităţile teritoriale. Totodată, asigurătorii trebuie să poată comunica în mod
electronic acest einformaţii.
Asigurătorii RCA sunt obligaţi să transmită către baza de date, prin sistem electronic,
toate informaţiile privind încheierea asigurării obligatorii RCA, data de încetare a valabilităţii
sau de reziliere a documentelor de asigurare. În această bază de date vor fi stocate: numerele
de înregistrare a autovehiculelor pe teritoriul României, inclusiv datele tehnice ale acestora,
datele personale ale proprietarului sau conducătorilor auto care au provocat accidente;
numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurării;
denumirea şi sediul asigurătorilor RCA emitenţi de documente de asigurare.
Plata despăgubirilor se face în maximum 20 zile. Asigurătorul RCA este obligat să
efectueze plata despăgubirilor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data
depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării dosarului de
daune. O altă prevedere în favoarea asiguraţilor se referă la modalitatea de plată, persoana
păgubită având posibilitatea de a alege: numerar sau prin ordin de plată, în cont bancar
personal sau în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia. Asigurătorul
RCA va reactualiza cuantumul despăgubirii cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere în efectuarea plăţilor.

2
Bistriceanu Gheorghe D. ,Asigurări si reasigurări în România, Editura Universitară 2006

6
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

1.4. Contractul de asigurare

Încheierea contractului de asigurare RCA

Datoritǎ caracterului obligatoriu, unicitǎţii condiţiilor de asigurare şi primelor de


asigurare practicate, în cazul asigurǎrii obligatorii RCA nu se încheie contract de asigurare, ci
se elibereazǎ numai un certificat prin care se confirmǎ plata primei de asigurare. La încheierea
unui contract de asigurare obligatorie RCA pentru un autovehicul aflat în evidenţa autorităţii
de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare din România, asigurătorul este obligat să emită
asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor împreună cu
vigneta şi Cartea Verde. 3

Conţinutul contractului de asigurare:


În contractul de asigurare se vor specifica cel puţin datele de identificare a pǎrţilor
contractante şi numele beneficiarului asigurǎrii, dacǎ acesta nu este parte la contract.
Contractul de asigurare va cuprinde:
 numele sau denumirea, domiciliul sau sediul pǎrţilor contractante;
 obiectul asigurǎrii;
 riscurile ce se asigurǎ;
 momentul începerii şi cel al încetǎrii rǎspunderii asigurǎtorului;
 primele de asigurare;
 sumele asigurate.
Se precizeazǎ cǎ, prin norme adoptate în baza legii de Comisia de Supraveghere a
Asigurǎrilor se stabilesc şi alte elemente pe care trebuie sǎ le cuprindǎ contractul de asigurare.
Prevederea se aplicǎ însǎ numai în cazul asigurǎrilor obligatorii, chiar dacǎ nu se precizeazǎ
expres, deoarece raporturile dintre asigurat şi asigurǎtor se stabilesc în mod diferit în
asigurǎrile facultative faţǎ de cele obligatorii, respectiv prin lege şi norme adoptate în baza
legii de Comisia de Supraveghere a Asigurǎrilor, pentru asigurǎrile obligatorii şi prin
contractul de asigurare, în cazul asigurǎrilor facultative.
Poliţa de asigurare obligatorie de rǎspundere civilǎ auto cuprinde: numǎrul, seria, data
acesteia, seria şi numǎrul contractului de asigurare, felul, marca, tipul, numǎrul de

3
Vacarel Iulian, Bercea Florin, Asigurări si reasigurări, Editura Expert, Bucuresti, 2007

7
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

înmatriculare al autovehiculului, capacitatea cilindricǎ şi puterea motorului, datele de


identificare ale asiguratului (nume, prenume, cod numeric personal), datele de identificare ale
utilizatorului, dacǎ este o altǎ persoanǎ decât asiguratul (nume, prenume, cod numeric
personal) precum şi denumirea şi sediul asigurǎtorului (şi al brokerului, agentului de
asigurare). Poliţa mai cuprinde şi valabilitatea asigurǎrii şi cuantumul primei de asigurare
(numǎrul chitanţei). Poliţa de asigurare RCA cuprinde cel puţin informaţii despre părţile
implicate în contract şi despre autovehicul, perioada de valabilitate a asigurării, limitele de
despăgubire şi prima de asigurare.
În baza unui act adiţional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze
suplimentare, în conditiile în care acestea nu reduc sau nu restricţionează drepturile unei părţi
prejudiciate, ce recurg din asigurarea obligatorie RCA sau nu contravin prevederilor legale.
Un vehicul este asigurat în momentul în care proprietarul sau utilizatorul acestuia are
încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule.
RCA pentru un vehicul aflat în evidenţa autorităţii de înmatriculare sau, după caz, de
înregistrare din România, asigurătorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare
obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, denumită poliţă de asigurare RCA, împreună cu
vigneta şi documentul internaţional de asigurare.
Poliţa de asigurare RCA trebuie sa conţină în mod obligatoriu informaţii despre:
părţile implicate în contract, perioada de valabilitate a asigurării, limitele de despăgubire,
prima de asigurare şi numărul de înmatriculare/înregistrare ori numărul de identificare al
vehiculului, precum şi statele în care acest document are valabilitate.
Dovada existenţei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de
autorităţile abilitate, o constituie:
- poliţa de asigurare RCA emisă de asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate
înscrisă, precum şi vigneta aplicată pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior pentru
vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
- documentul internaţional de asigurare;
- documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor, eliberate
de asigurătorii RCA din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru
perioada menţionată în acestea, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele
înmatriculate/înregistrate în afara Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene.

8
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Durata contractului reprezintǎ perioada de timp la care se referǎ drepturile şi


obligaţiile pǎrţilor.
În privinţa duratei asigurǎrii, asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadă
determinată:
- anual sau semestrial pentru autovehiculele înmatriculate sau înregistrate, după caz;
- pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru
autovehiculele care se înmatriculează sau se înregistrează provizoriu;
- pe perioada înmatriculării temporare, dar nu mai mult de 12 luni.
Rǎspunderea asigurǎtorului începe:
 din momentul eliberării documentului de asigurare.
 dupa 48 de ore de la data emiterii poliţei RCA pentru persoanele care nu au poliţa
RCA valabilă la momentul încheierii asigurării.
 din momentul emiterii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării
în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatricularii/ înregistrării
vehiculului pentru vehiculele comercializate care urmează a fi înmatriculate sau
înregistrate.

În cazul înstrăinării unui vehicul în baza unor acte civile sub semnătură privată, pentru
care există o asigurare obligatorie RCA valabilă, această asigurare rămâne în vigoare până la
data dobândirii calităţii de titular al înmatriculării/înregistrării vehiculului. În cazul în care
noul proprietar deţine o asigurare obligatorie RCA pe numele său, aceasta va fi considerată
valabilă chiar dacă nu s-a efectuat procedura de înmatriculare/ înregistrare pe numele său.
Una dintre cele mai importante modificări se referă la momentul începerii răspunderii
asigurătorului RCA. Astfel, conform noilor reglementări, răspunderea asigurătorului RCA
începe din momentul eliberării documentului de asigurare (spre deosebire de norma anterioară
care prevede că răspunderea începe din momentul plăţii primei de asigurare şi al eliberării
documentului), dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării, înscrisă în
document, pentru asiguratul care îsi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu
în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare.
Pentru persoanele care nu au o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul
încheierii asigurării, răspunderea asigurătorului începe după 48 de ore de la expirarea zilei în
care s-a eliberat documentul de asigurare.
Totodată, pentru vehiculele comercializate care urmează a fi înmatriculate sau
înregistrate, răspunderea asigurătorului începe din momentul eliberării documentului de

9
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie
sau a înmatriculării/ înregistrării vehiculului.

1.5. Primele de asigurare, riscurile asigurate și despăgubirea

Nivelul primelor de asigurare este diferit, după cum este vorba de persoane care
deţin autovehicule înmatriculate în România şi de persoane care intră pe teritoriul României
cu autovehicule înmatriculate în strainătate, dar care nu au încheiată o asigurare valabilă pe
teritoriul ţării sau asigurarea expiră în timpul cât acestea se află pe teritoriul nostru.
În cazul persoanelor care posedă autovehicule înmatriculate în România, primele de
asigurare sunt stabilite pentru 1 an, iar nivelul este diferenţiat pe feluri de autovehicule si pe
categorii de persoane.4
Prima de asigurare are un nivel mai redus dacă autovehiculul este deţinut de o
persoană fizică, comparativ cu situaţia în care proprietarul este o persoană juridică.
Neachitarea la scadenţă a primelor de asigurare face ca deţinătorul autovehiculului să fie
neasigurat. Aceasta înseamnă că, în eventualitatea producerii unui accident de circulaţie în
intervalul de timp cât este neasigurat, deţinătorul autovehiculului respectiv va acoperi singur
prejudiciul cauzat unei terţe persoane. În practica societăţilor de asigurare, pentru stabilirea
primelor de asigurare se au în vedere următorii factori: statistici privind accidentele de
circulaţie şi furturi; tipul autovehiculului şi marca; valoarea autovehiculului; capacitatea
cilindrică; uşurinţa reparaţiilor, disponibilitatea şi accesibilitatea pieselor de schimb;
vechimea maşinii; riscurile asigurate; istoricul daunelor solicitantului; atracţia pentru hoţi etc.5
Potrivit noilor norme de asigurare RCA pot fi acordate comisioane pentru contractarea
asigurării RCA de maxim 15 la sută din valoarea primelor de asigurare încasate.
De asemenea, asigurătorii pot modifica limitele de despăgubire şi tarifele de primă
notificate Comisiei după minimum trei luni de la ultima modificare şi îşi pot stabili tarifele ca
şi până în prezent, respectiv pe baze actuariale, astfel încât să garanteze permanent
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din asigurările RCA încheiate, constituirea rezervelor
tehnice, plata contribuţiilor legale, precum şi acoperirea cheltuielilor de achiziţie şi de
administrare.

4
Bistriceanu Gheorghe D. ,Asigurări si reasigurări în România, Editura Universitară 2006
5
Negru Titel, Asigurari. Ghid practic, Editura CH Beck, Bucuresti, 2006, p.87

10
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Un alt amendament prevede că sistemul de corectare a primei de asigurare de bază,


folosit de societatea de asigurare, poate permite acordarea unor reduceri totale până la un
nivel de maxim 25 la sută, cu excepţia reducerilor acordate pensionarilor şi persoanelor cu
deficienţe locomotorii.
Ca urmare a acestor amendamente, asigurătorii vor putea să aloce, din tariful de primă
existent, o valoare mai mare pentru acoperirea primei de risc, astfel încât să poată contracara
mai uşor daunalitatea în crestere.
Suma asigurată reprezintă limita maximă de despăgubire ce poate fi acordată de
asigurător în cazul producerii riscului asigurat. Suma asigurată se stabileşte la valoarea
solicitată de asigurat si agreată de societatea de asigurare, separat pentru daune materiale şi
separat pentru vătămari corporale sau deces. În cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei
sume se determină în funcţie de cifra de afaceri anuală, estimată la încheierea contractului. În
cazul persoanelor fizice aceasta se poate determina în funcţie de averea personală prezentă şi
viitoare sau în funcţie de estimarea sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală
şi deces. O caracteristică a asigurărilor de răspundere civilă constă în stabilirea unei sume
asigurate pe perioadă şi a unei sume asigurate pe eveniment.
Deşi fiecare societate de asigurări îşi stabileşte singură politica privind riscurile pentru care
oferă protecţie, există totuşi anumite riscuri pentru care se acordă protecţie la majoritatea
societăţilor de asigurări. Printre acestea se numără:
• avarii accidentale produse ca urmare a impactului cu alte vehicule sau corpuri,
răsturnări, derapări, căderi etc.;
• incendiu, trăsnet, explozie;
• ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire
sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpada sau gheaţă, avalanşe etc.

Riscurile asigurate
Poliţa de asigurare RCA oferă protecţie pentru prejudiciile de care asiguratul sau
persoanele cuprinse în asigurare răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin
accidente de autovehicule pe teritoriul României, şi anume:
- deces sau vătămare corporală
- avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).
Cu începere de la 1 ianuarie 2007, limitele de răspundere se aliniază la cele prevăzute în
legislaţia Uniunii Europene, neputând fi mai mici de:

11
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

- echivalentul a 100.000 euro pentru daune materiale;


- echivalentul a 350.000 euro/persoană pentru vătămari corporale.

Despăgubirile în asigurarea obligatorie de rǎspundere civilǎ auto


Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care au fost produse accidentele de
autovehicule, atât în timpul mersului, cât şi în timpul staţionării. Acestea se plătesc şi pentru
pagubele produse de existenţa sau funcţionarea instalaţiilor montate pe autovehicule, precum
şi pentru pagubele produse de remorci ori ataşe. Despăgubirile se acordă pentru sumele pe
care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuieli de judecat
persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea sau
distrugerea de bunuri.
În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă pentru persoanele
aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate în acel
autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent
cu deţinătorul autovehiculului respectiv.
Despăgubirile se acordă şi în cazul în care cel care conducea autovehiculul,
răspunzator de producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul. Totodată,
acestea se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în
România.
În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere
de bunuri, se acordă despăgubiri dacă autovehiculul care a produs accidentul este identificat şi
asigurat, chiar dacă autorul accidentului a ramas neidentificat.
Prin asigurarea de rǎspundere civilǎ pentru pagube produse terţilor prin accidente de
autovehicule pot fi acoperite numai pagubele produse de asigurat unor terţe persoane în
anumite condiţii, care se cer a fi îndeplinite în mod cumulativ:
a) este necesarǎ sǎvârşirea de cǎtre asigurat a unei fapte ilicite, care contravine unei
norme legale – producerea unui accident de cǎtre conducǎtorul unui autovehicul asigurat prin
nerespectarea regulilor de circulaţie;
b) trebuie sǎ se poatǎ dovedi existenţa unui prejudiciu, deci a unei pagube produse de
asigurat terţei persoane accidentate;
c) existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicitǎ a asiguratului, care a produs
accidentul, şi prejudiciul adus terţei persoane pǎgubite;

12
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

d) este necesar sǎ se constate vinovǎţia asiguratului care a sǎvârşit fapta ilicitǎ ce a


condus la producerea accidentului.Vinovǎţia asiguratului constituie una din condiţiile de bazǎ
care se cere a fi îndeplinitǎ pentru ca asigurǎtorul sǎ plǎteascǎ despǎgubirea cuvenitǎ terţilor
pǎgubiţi.
Fiecare document de asigurare obligatorie RCA încheiat cu un asigurǎtor RCA, în
schimbul unei prime unice plǎtite de asigurat, garanteazǎ despǎgubirea prejudiciilor provocate
prin accidente de autovehicule produse în limitele teritoriale de acoperire în conformitate cu
prevederile legale în vigoare la data accidentului, în statul în care acesta s-a produs, precum şi
a cheltuielilor pe care asiguratul le realizeazǎ cu procesul civil. 6 Amenzile şi alte sume plǎtite
de asigurat în procesul penal nu sunt acoperite de cǎtre asigurǎtor.
Despăgubirile care se cuvin terţilor pentru pagubele produse de asiguraţi la
autovehicule nu pot depăşi cuantumul pagubelor şi nici valoarea autovehiculului la data
producerii accidentului. Prin cuantumul pagubei la autovehicule se înţelege costul reparaţiilor
părţilor componente sau a pieselor avariate ori costul de înlocuire a acestora inclusiv
cheltuielile pentru materiale şi cele de demontare şi montare efectuate cu prilejul reparaţiilor
şi înlocuirilor determinate de accidentul suferit de autovehiculul respectiv.
Prin valoarea autovehiculului la data producerii accidentului valoarea de nou (în cazul
autovehiculelor înmatriculate în România, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice,
române sau străine, preţurile de vânzare practicate de unităţile de specialitate la data
producerii accidentului) diminuată cu uzura corespunzătoare (se stabileleşte în funcţie de
vechime, gradul de întrebuinţare şi starea de întreţinere a acestuia la data producerii
accidentului).7
În unele situaţii, asigurătorii au dreptul să recupereze sumele plătite drept despăgubiri
de la persoanele răspunzatoare de producerea prejudiciilor. Cazurile în care se pot face astfel
de recuperări sunt:
a) producerea de accidente cu intenţie;
b) când accidentele au fost produse în timpul comiterii unor fapte care sunt încriminate
de lege privind circulaţia pe drumurile publice. Este vorba de infracţiuni săvârsite cu intenţie,
chiar dacă asemenea fapte nu s-au produs pe drumurile publice;
c) comiterea accidentului a avut loc în timpul când autorul infracţunii săvârsite cu
intenţie încearcă să se retragă de la urmărire;

6
Serbănescu Cosmin, Asigurarea de răspundere civilăpentru pagube produseprin accidente de autovehicule,
Finante,Banci,Asigurari:Publicatie pentru agentii economici nr2, p 60-64, februarie 2005
7
Dobrin Marinica, Tanasescu Paul ,Teoria si practica asigurărilor, Editura Economica, Bucuresti, 2003, p.132

13
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

d) persoana care răspunde de producerea prejudiciului a condus autovehiculul fără să


aibă consimţământul asiguratului.8
În cazul radierii unor autovehicule din evidenţa circulaţiei, primele de asigurare
aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto nu se mai plătesc începând cu anul
următor celui în care s-a făcut radierea. În situaţia în care un autovehicul se radiază din
evidenţa circulaţiei de un deţinător şi se înmatriculează de altul, în acelaşi an, primele de
asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru tot anul respectiv se
plătesc separat de fiecare deţinator. Pentru autovehiculele care într-un an sunt radiate şi
înmatriculate în evidenţa circulaţiei de acelaşi dţinător, primele de asigurare, aferente
asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, se plătesc o singură dată.
Asigurătorii, în situaţia în care manifestă suspiciuni în legatură cu unele dosare de daună
auto RCA, de regulă iau urmatoarele măsuri :
- vizionează autovehiculul al cărui conducător auto este vinovat de producerea
accidentului;
- investighează locul şi data declarată a accidentului;
- solicită declaraţii conducătorilor auto implicaţii în evenimentul rutier, precum şi
martorilor.
În scopul de a investiga pe baze stiinţifice unele cazuri de accidente auto, unele ţări
dezvoltate economic au luat măsura înfiinţării unor adevărate centre de cercetare. Faţă de
toate acestea este de remarcat încercarea asigurătorilor de a adapta metodele de lucru şi de
investigare a daunelor la realităţile şi metodele tot mai sofisticate din sfera infracţionalităţi.
Limitele minime de despăgubire sunt stabilite de catre Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor. Ordinul CSA nr. 8/2008 prevede, pentru anul 2008, acelaşi nivel pentru limitele
de despăgubire stabilit de normele de aplicare ale ordinului CSA nr. 11/2007. Totodată,
Ordinul nr. 8/2008 a stabilit limitele minime de despăgubire pentru anii 2009 şi 2010.
Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul
persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte astfel :
- pentru anul 2008 la un nivel maxim de 150.000 euro;
- pentru anul 2009 la un nivel maxim de 300.000 euro;

- pentru anul 2010 la un nivel maxim de 500.000 euro;


- pentru anul 2011 la un nivel maxim de 750.000 euro.

8
Vacarel Iulian, Bercea Florin, Asigurări si reasigurări, Editura Expert, Bucuresti, 2007

14
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter


patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor
prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte astfel :
- pentru anul 2008, la un nivel maxim de 750.000 euro;
- pentru anul 2009, la un nivel maxim de 1.500.000 euro;
- pentru anul 2010, la un nivel maxim de 2.500.000 euro;
- pentru anul 2011, la un nivel maxim de 3.500.000 euro.
În cazul în care în unul şi acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi
valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în poliţa RCA,
despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine
fiecărei

2. Piața RCA din România


2.1. Limite de despăgubire

În perioada 2005 – 2009, limitele de despăgubire s-au majorat anual, actualizarea


acestora fiind în continuare prevăzută de legislaţia naţională secundară emisă de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea dispoziţiilor art.9 din Directiva 2009/103/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule. Conform reglementărilor europene privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, statele membre ale Uniunii Europene au
obligaţia să prevadă în legislaţia proprie o limită de despăgubire în temeiul asigurării
oligatorii RCA de minimum 1.000.000 euro pentru daune materiale, respectiv de minimum
5.000.000 euro pentru vătămări corporale și deces.
În baza prevederilor Directivei, România a optat pentru o perioadă de tranziţie de 5 ani,
stabilind majorarea limitelor de despăgubire anual conform tabelului de mai jos:
Tabel 1 . Limite de despăgubire pentru asigurarea obligatorie RCA
Anul Pentru daune materiale Pentru vătămări
(euro) corporale şi deces(euro)

2008 150.000 750.000

2009 300.000 1.500.000

15
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

2010 500.000 2.500.000

2011 750.000 3.500.000

2012 1.000.000 5.000.000


Sursa:Raport CSA 2009

2.2. Principalii indicatori privind asigurarea obligatorie RCA

Dinamica principalilor indicatori specifici asigurărilor de răspundere civilă pentru


prejudicii produse prin accidente de vehicule este determinată în baza evidenţelor tehnice
raportate de asigurătorii RCA în exerciţiul financiar 2009 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă a vehiculelor înmatriculate/înregistrate în România.

2.2.1. Prime subscrise


Spre deosebire de alte piețe, piața românească este dependentă de asigurările auto într-
un procent mare, peste 60% din subscrieri provenind din asigurări auto. În consecință,
scăderea vânzărilor și a leasingului auto a avut ca efect scăderea asigurărilor auto de tip
CASCO (-25,12%). Ponderea CASCO în total asigurări generale a scăzut astfel de la 46%, în
2009, la 37,2% în 2010", potrivit datelor CSA.
Pe clasa de RCA s-a înregistrat o crestere cu 11,26% a primelor subscrise, ca efect a
evoluției crescatoare din primele nouă luni ale anului. Astfel, ponderea clasei de asigurări de
răspundere civilă auto în total asigurări generale a urcat de la 31,1%, în 2009, la 37,4% anul
trecut.

2.2.2. Indemnizații brute plătite


În 2010 despăgubirile plătite de asigurători pe segmentul RCA au atins 1,59 miliarde
de lei, cu 4% mai mult decat nivelul consemnat în 2009. Dauna medie platită a avansat cu 8%,
la 4.844 de lei.
Datele privind subscrierile și despăgubirile pe segmentul RCA nu includ și cifrele
referitoare la politele Carte Verde
Rezerva de daune avizate constituită de companiile care practică RCA a ajuns la 1,13
miliarde de lei, în creștere cu 22% față de 2009, în timp ce rezerva de daune neavizate (IBNR)
a urcat cu 27%, la 600,19 milioane de lei, evoluție pusă pe seama modificării metodologiei de
calcul a acestui indicator în 2008.

16
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Numărul de dosare de daună respinse la plată s-a ridicat la 8.458, reprezentând 2,4%
din numărul dosarelor de daună avizate, care în 2010 a ajuns la 353.259. Din această cifră,
199.153 au fost soluționate prin procedura constatului amiabil.
Despagubirile CASCO au insumat 2,47 miliarde de lei, in scadere cu 14,4% fata de
2009.
Datele centralizate de CSA arata ca sumele platite ca despagubiri pentru vatamarile
corporale au crescut cu 64%, la 110 milioane de lei in 2010, iar rezerva de daune a urcat cu
87%, la 463 milioane de lei.

2.2.3. Rezerva tehnică


Rezervele tehnice ale asigurătorilor au crescut cu 3,3% în 2010 comparativ cu 2009,
iar aceste rezerve sunt acoperite cu active admise într-un regim similar cu cel din anul 2009.
Rezervele tehnice totale s-au cifrat la 11,2 mld. lei, iar activele admise să acopere
rezervele reprezintă un cuantum de 13,2 mld. lei, cu 3% mai mult decât valoarea consemnată
pentru indicatorul menționat în anul 2009. Gradul de acoperire a rezervelor prin active admise
este de 118%, cu un punct procentual mai puțin față de acoperirea existentă în anul 2009.

Grafic 1. Evoluția principalilor indicatori privind asigurarea obligatorie de răspundere


civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicole în perioada 2005-2009

17
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Sursa:Raport CSA 2009

3. Efectuarea inspecției de risc

Autoturismele care se cuprind în asigurare sunt supuse în prealabil unei inspecții de risc
care se efectuează de către un reprezentant al societății de asigurare.
Inspecția de risc presupune constatarea existenței bunului asigurat și are ca scop
următoarele:
 verificarea datelor de identificare ale autoturismului (concordanța seriei de identitate
înscrisă în Certificatul de înmatriculare sau în Cartea de identitate cu cea înscrisă pe
autoturism);
 verificarea integrității autoturismului (caroserie, parbriz, geamuri, lunetă, stopuri,
faruri, bare de protecție, masca, scaune, bord, radiocasetofon, etc.);
 verificarea stării de întreținere a autoturismului (exterioară și interioară);
 verificarea eventualelor îmbunătățiri aduse autoturismului (reparații capitale, caroserie
nouă, jenți deosebite, radiocasetofon, etc.).

18
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Avariile existente la data inspecției de risc (zgârieturi, părti înfundate sau șifonate ale
caroseriei, parbriz crăpat, faruri și/sau stopuri crăpate sau sparte, alte părți care lipsesc din
dotarea standard) sau o stare necorespunzătoare de întreținere (părți ruginite ale caroseriei sau
de pe care lipsește vopseaua, tapițeria ruptă a scaunelor, bordul crăpat, etc.) se menționează
într-un act de inspecție de risc și pot duce la diminuarea sumei asigurate, nu se vor despăgubi
în cazul unei avarii sau chiar pot determina societatea de asigurări să refuze încheierea
contractului.
În cazul asigurărilor de tip CASCO efectuare inspecției de risc se face ținând cont și
de alte elemente cum ar fi:
 proprietari (primul, al doilea, mai multi proprietari într-un an);
 zona geografică (aglomerat, mediu, putin aglomerat);
 date despre conducatorul auto (sex, vârsta, stare civila, profesie, experienta);
 km. efectuați;
 starea autovehicolului (unde este tinut, de catre cine este condus etc).
După efectuarea verificărilor de mai sus se trece la fotografierea autovehiculului din
cele două unghiuri (după cum este prezentat mai jos), a seriei șasiului și a numărului de km
de la bord.

AUTO

Pentru autovehiculele cu valori mai mari de 15.000 EUR pentru care se acordă riscul
de furt se vor fotografia și seturile de chei, astfel încât să poată fi vizibilă seria acestora. În
mod normal autovehiculele sunt dotate cu 2 seturi de chei originale, cu telecomenzile
aferente, plus o cheie master (model de plastic).
Pentru efectuarea inspectiei autovehiculelor si în general pentru vânzarea politei tip
CASCO, Responsabilul de Agentie poate împuternici Inspectorul de asigurare, Responsabilul
Personal Line, Agentul coordonator sau chiar unii Agenti, dar numai dupa procesul specific
de "training" și în functie de urmatoarele criterii:
 încredere (probata de vechimea în activitate, integritate si loialitate
demonstrata fata de societate);
 experienta în domeniul auto ;
 importanta si marimea portofoliului auto gestionat.
Încheierea unei asigurari CASCO este o activitate complexă, deaorece, pe
lângă caracteristicile autovehiculului, underwriter-ul ar trebui să ia în considerare, la

19
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

încheierea asigurării, și anumite caracteristici ale proprietarului autovehiculului. Acest


lucru este și mai dificil, dacă asigurarea se încheie, de exemplu, prin intermediul unui
broker. În acest caz, tocmai pentru a compensa lipsa anumitor informații despre risc,
tariful de prima ar trebui să fie mai mare decât în cazul în care aceste informații există.
Factorii de risc suplimentari care trebuie luati în considerare la încheierea unei
asigurări CASCO, pe lânga caracteristicile autovehiculului, sunt urmatorii, într-o
enumerare care nu este exhaustive:
 ținuta și atitudinea proprietarului;
 al câte-lea proprietar al mașinii este;
 numărul de înmatriculare al autovehiculului;
 numărul de kilometri parcurși;
 marca și tipul autovehiculului;
 anul fabricației; masină nouă/second hand;
 sursa de procurare (intern/extern).

20
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Factori de risc Influenta pozitiva asupra Influenta negativa asupra


riscului riscului
Ţinuta proprietarului Ţinuta civilizata, obisnuita – Ţinută extravagantă, neglijenta,
haine curate, haine/încaltaaminte murdara;
decente,încaltaminte curata;
Atitudinea proprietarului Atitudine civilizata, politicoasa, Atitudine aroganta, limbaj
limbaj urban, articulat; agramat, nu are timp sadiscute;
Al câte-lea proprietar al Primul proprietar; Nu se stie exact al câte-lea, unul
masinii este din cei multi;
Numarul de înmatriculare Numar obisnuit, fara conotatii Numar care poate avea anumite
al autovehiculului speciale (in cazul autovehicu- conotatii, atât combinatia de
lelor proprietate personala); cifre, cât si cea de litere;
Numar de kilometrii Sub 100.000 Km; Peste 100.000 Km;
parcursi
Marca masinii Marca obisnuita, pentru clasa de Marca de top-end (BMW,
mijloc; AUDI A8, Mercedes);
Anul fabricatiei Ultimul an, ultimii 2 ani; Peste 3 ani;
Masina noua, respectiv Masina noua; Second hand;
second hand
Sursa de procurare Intern; Extern (de exemplu, Germania);

Cum se folosesc acești factori de risc în analiza riscului? EXEMPLE

Exemplul 1

Autoturism AUDI A6, second hand, cumparat din Germania, anul fabricatiei 2004,
al doilea proprietar,105.000 km parcursi, proprietarul este un om de afaceri cunoscut în
zona.
Ce se poate spune despre acest caz?
 autovehicul AUDI A6: marca de top end => risc crescut, mai ales în ceea ce
priveste furtul;
 second hand, cumparat din Germania, 105.000 km: dificultati în stabilirea sumei
asigurate; cei 105.000 km sunt reali sau de fapt sunt mai multi si masina a fost
“aranjata”? cam în 2 ani si jumatate masina a strabatut 105.000 km,
asta înseamna cam mult (42.000 km/an), cum a fost posibil? => risc crescut;

21
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

 proprietarul este un om de afaceri din zona: ce fel de afaceri? ce reputatie are? are
dificultati financiare? unde a mai fost asigurata masina? de ce vine sa o asigure la
ASTRA? ce atitudine are?
Decizia încheierii asigurării se ia de către underwriter, după ce a luat în
considerare toți acești factori și a pus în balantă atât influențele negative, cât și cele
pozitive, de exemplu doar 5.000 km peste 100.000, s-ar putea ca proprietarul să fie o
persoană onorabilă etc.

Exemplul 2
Autoturism BMW clasa 5, an de fabricatie 2005, primul proprietar, 30.000 km,
proprietarul este un tânăr cam de 25 ani.
Ce se poate spune despre acest caz?
 autovehicul BMW clasa 5, an de fabricatie 2005, primul proprietar, 30.000
km: risc bun, totusi 30.000 km intr-un an pare cam mult, ce ocupatie are?
unde conduce?
 proprietarul este un tânar cam de 25 ani: ciudat, cum a putut sa-si cumpere
acest model de masina la aceasta vârsta? vreo mostenire? cadou? numele
spune ceva (este fiul cuiva cunoscut în zona si bogat)? ce ocupatie are? cum
este îmbracat? ce atitudine are? este un tânar de “bani gata”? Unde a mai fost
asigurata masina? de ce vine sa o asigure acum la ASTRA? Care este
impresia de anasmblu asupra proprietarului?
Pentru BMW clasa 5 riscul de furt este foarte ridicat, așa încât factorii de risc
legați de proprietar au o influență hotărâtoare asupra încheierii asigurării.

22
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

4. Operaţiuni declanşate de producerea evenimentelor asigurate

Activitatea de lichidare a daunelor se realizează cu respectarea prevederilor


următoarelor documente:
 Legea privind asigurările şi reasigurările în Romania ( Legea 136/1995);
 Condiţiile generale pentru asigurarea bunurilor (CGAB 96);
 Condiţiile de asigurare a bunurilor pentru cazurile de daune produse în timpul
transportului (CARGO 97).
 Activitatea de lichidare a daunelor presupune realizarea unor lucrări şi documente.
Un contract de asigurare reprezintă o promisiune de a face o plată către sau în numele
deţinătorului de poliţă, dacă şi cand se vor produce evenimente neprevăzute. Funcţia de
soluţionare a revendicărilor derivă din această promisiune. Departamentul care are principala
responsabilitate privind soluţionarea revendicărilor este denumit frecvent departamentul de
despăgubiri şi este reprezentat de persoane care au pregătirea şi abilităţile necesare pentru a
negocia sau, dacă este necesar, de a contesta soluţionarea revendicărilor în favoarea sau
împotriva deţinătorilor de poliţe. Scopul procesului de ajustare a daunelor este de a acorda o
despăgubire adecvată, nici prea mare, nici prea mică. Soluţionarea necorespunzătoare a
revendicărilor poate stanjeni eforturile de marketing ale asiguratorului şi poate duce la
acţionarea în judecată a societăţii9.

Anunţarea daunelor
Este necesar ca asiguratul, atunci cand este informat cu privire la orice eveniment
acoperit de această asigurare să înştiinţeze prompt, în scris, asiguratorii. Dreptul la
despăgubire depinde de îndeplinirea acestei obligaţii.
În cadrul unei operaţiuni de lichidare a daunelor, un rol important îl are inspectorul de
daune, care este responsabil pentru îndeplinirea promisiunilor societăţii de asigurare.
Inspectorii de daună se ocupă de rezolvarea întregii game de revendicări10.
Primul pas ce trebuie urmat după producerea evenimentului asigurat îl constiutuie
anunţarea daunelor. Cererea de despăgubire a asiguratului se întocmeşte în scris de către
asigurat sau reprezentanţii săi legali, într-un exemplar şi trebuie să conţină cel puţin
următoarele date:

9
Operaţiuni declanşate de producerea evenimentelor asigurate
10
Alexa, C., Ciurel, V., Sultan, N., Sebe, E., Transporturi si asigurari, Editura Metropol, Bucuresti, 1994

23
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

 numele şi prenumele, denumirea asiguratului, numele, prenumele şi calitatea


reprezentantului asiguratului;
 adresa asiguratului, adresa perimetrului asigurat;
 numărul contractului de asigurare şi data intrării lui în vigoare;
 data şi ora producerii evenimentului cauzator de daune;
 descrierea daunelor produse şi valoarea estimată a despăgubirii solicitate;
 localitatea şi data depunerii solicitării de despăgubiri;
 semnatura asiguratului/ reprezentantului asiguratului;
Cererea de despăgubire a asiguratului se depune la filiala sau sucursala menţionată în
contractul de asigurare sau se predă inspectorului de daune, atunci cand acesta face prima
inspecţie la faţa locului după primirea anuntului telefonic cu privire la producerea
evenimentului cauzator de daune. Odată cu cererea de despăgubire a asiguratului, acesta
trebuie să prezinte poliţa de asigurare şi ultima chitanţă de plată a primei de asigurare, pentru
a putea verifica valabilitatea contractului. Acest lucru se consemnează pe cererea de
despăgubire, cele două documente înapoindu-se ulterior asiguratului. Cererea de despăgubire
a asiguratului se întocmeşte şi se depune în cel mult trei zile de la producerea evenimentului
cauzator de daune. Depăşirea acestui termen impune ca asiguratului să i se aducă la
cunoştinţă, în scris, posibilele consecinţe, adică, obţinerea doar a unei părţi din despăgubire
sau pierderea dreptului la despăgubire. Cererea de despăgubire a asiguratului se înregistrează
la filiala şi/sau la sucursala societăţii în ziua primirii, comunicandu-se totodată asiguratului
numărul de înregistrare.
Înştiinţarea de daune către Direcţia Asigurări-Bunuri se întocmeşte la filiala /
sucursala societăţii unde s-a anunţat dauna, folosindu-se un formular tipizat. Această
înştiinţare se întocmeşte de catre inspectorul de daune în două exemplare imediat după
primirea cererii de despăgubire a asiguratului, după înregistrare, un exemplar se expediază
imediat Direcţiei Asigurări-Bunuri, iar celalat exemplar se ataşează la dosarul de daune.
Înainte de a se deplasa la locul producerii evenimentului cauzator de daune,
inspectorul de daune analizează situaţia contractului de asigurare şi cererea de despăgubire a
asiguratului, ca urmare a anunţării producerii unui eveniment, precum şi alte acte trimise de
asigurat, pentru a constata dacă asigurarea era în vigoare la data producerii evenimentului şi
pentru a se documenta asupra problemelor ce ar putea să apară în legatură cu rezolvarea
cazului respectiv.

24
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

Constatarea daunelor
Se întocmeşte procesul verbal de constatare a daunelor de către inspectorul de daune la
locul producerii daunelor, cu participarea asiguratului sau a unui reprezentant al său şi în
prezenţa a cel puţin doi martori asistenţi, care să nu aibă vreun interes în legătură cu bunurile
afectate sau părţile din contractul de asigurare, respectiv cu reprezentantul asiguratului. Toate
persoanele care participă la întocmirea procesului verbal de constatare a daunelor răspund,
conform legii, pentru consemnarea cu bună ştiinţă a unor date false sau nereale. În cazul
daunelor mai importante sau dacă există greutăţi în constatarea şi evaluarea daunelor,
asiguratorul poate angaja specialişti în calitate de colaboratori externi, dar numai cu acordul
Direcţiei Asigurări-Bunuri.
Procesul verbal de constatare a daunelor se întocmeşte într-un singur exemplar,
utilizandu-se formularul tipizat şi trebuie să cuprindă:
 data şi locul întocmirii procesului verbal;
 numele, prenumele, actele de identitate şi calitatea persoanelor care participă la
întocmirea sa;
 numele , prenumele/ denumirea asiguratului;
 data naşterii / cod fiscal al asiguratului;
 actul de identitate / nr înmatriculare la O.R.C. al asiguratului;
 domiciliul/ adresa asiguratului;
 numărul şi data emiterii contractului de asigurare;
 data şi ora producerii evenimentului cauzator de daune, locul unde se aflau bunurile în
momentul producerii evenimentului cauzator de daune;
 descrierea cauzelor şi a împrejurărilor în care s-au produs daunele, persoanele din
culpa cărora s-au produs ori mărit daunele;
 măsuri luate de asigurat pentru limitarea daunelor şi efectelor acestor măsuri;
 descrierea daunelor produse;
 cercetările făcute de poliţie, pompieri sau alte organe competente şi documentele
întocmite;
 starea bunurilor afectate, înainte de producerea evenimentului cauzator de daune;
 bunurile deteriorate, distruse sau care au dispărut datorită producerii evenimentului
cauzator de daune, necuprinse în asigurare, dar pentru care asiguratul solicită
despăgubiri şi motivul pentru care aceste bunuri nu sunt cuprinse în asigurare;

25
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

 semnăturile persoanelor participante la întocmirea sa;


Nu se admit modificări ulterioare în procesul verbal de constatare a daunelor, iar
modificările în lista bunurilor pentru care urmează să se acorde despăgubiri trebuie certificate
sub semnatura aceloraşi persoane care au semnat aceste acte.
Pentru stabilirea cat mai exacta a împrejurărilor în care s-au produs daunele,
inspectorul de daune poate solicita, atunci cand este cazul, în completare la procesul verbal de
constatare a daunelor, următoarelor documente suplimentare:
 declaraţia scrisă cuprinzand locul unde se aflau bunurile asigurate în momentul
producerii evenimentului cauzator de daune;
 enumerarea completă a bunurilor distruse, deteriorate sau care au dispărut cu indicarea
cantităţii şi valorii lor;
 actele deţinute de asigurat, care pot contribui la stabilirea despăgubirii cuvenite (
facturi, chitante fiscale, bonuri de mană);
 declaraţie privind reparaţiile şi modificările suferite de bunurile asigurate din
momentul încheierii asigurării pană în momentul producerii daunelor, precum şi
poziţia asiguratului faţă de acestea.
La procesul verbal de constatare a daunelor se adugă unele documente anexe, din care
trebuie să rezulte situaţia bunurilor asigurate înainte de producerea evenimentului cauzator de
daune şi situaţia bunurilor asigurate după producerea acestuia.
Se menţionează următoarele documente anexe:
 lista bunurilor asigurate existente la momentul producerii evenimentului cauzator de
daune- LBAE – se întocmeşte atunci cand s-au înregistrat daune la bunuri mobile sau
bunuri casabile, în baza ei analizandu-se existenţa sau absenţa protecţiei prin
asigurare, respectiv a subasigurării;
 lista bunurilor asigurate afectate de producerea evenimentului cauzator de daune-
LBAA- se întocmeşte atunci cand s-au înregistrat daune la bunuri mobile sau bunuri
casabile, se utilizează formularul tipizat.

Declaraţia martorilor
În procesul de lichidare a unei daune sunt foarte importante declaraţiile martorilor.
Declaraţia unui martor trebuie să cuprindă următoarele:
 numele, prenumele, actul de identitate, domiciliul;
 data şi ora producerii evenimentului cauzator de daune;

26
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

 prezentarea informaţiilor şi datelor cunoscute cu privire la împrejurările producerii


evenimentului cauzator de daune;
 numele şi prenumele persoanelor ce au legatura cu producerea daunelor;
 descrierea daunelor produse;
 măsurile care s-au luat pentru limitarea daunelor şi efectele acestor măsuri;
 starea bunurilor deteriorate, distruse sau care au dispărut înainte de producerea
evenimentului cauzator de daune;
 locul, data întocmirii şi semnătura;
Procesul verbal de constatare întocmit de organele competente Poliţie, Pompieri,
Organe ale administraţiei de Stat.
Declaraţia asiguratului privind mărimea sumei asigurate după producerea
evenimentului cauzator.
După întocmirea tuturor documentelor necesare în cazul unei constatări de daune la
faţa locului, se solicită asiguratului o declaraţie cu privire la suma asigurată ramasă. “După
producerea evenimentului cauzator de daune, suma asigurată se reduce pentru restul duratei
asigurării cu valoarea despăgubirii”. În acest caz, asiguratul poate opta pentru una din
următoarele variante:
 păstrarea sumei asigurate la nivelul rezultat după scăderea valorii despăgubirii;
 readucerea sumei asigurate la valoarea existentă înainte de producerea evenimentului
cauzator de daune, prima corespunzatoare urmand a se reţine din despăgubirea
cuvenită;
 majoritatea sumei asigurate la o mai mică / mare decat suma asigurată existenţa înainte
de producerea evenimentului cauzator de daune, prima corespunzătoare urmand a se
reţine din despăgubirea cuvenită.
Dacă asiguratul nu are nici o opţiune, se consideră ca valabilă varianta păstrării sumei
asigurate la nivelul rezultat după scăderea valorii despăgubirii.
Dacă, asiguratul, optează pentru modificarea sumei asigurate faţă de diferenţa
rezultată în urma plăţii despăgubirii, aceasta modificare se va considera ca fiind efectivă din
ziua producerii evenimentului cauzator de daune.

Evaluarea daunelor
Evaluarea daunelor se face pe baza documentelor întocmite cu ocazia efectuării
constatării daunelor. Pentru evaluarea daunelor trebuie stabilite: valoarea din nou a bunurilor,

27
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

valoarea asigurată a bunurilor din momentul producerii evenimentului cauzator de daune,


costul reparaţiilor, cheltuielile asigurate şi valoarea resturilor recuperabile, valorificabile.
Modul de evaluare a daunelor este tratat separat, în funcţie de felul bunurilor.
Cheltuielile asigurate se stabilesc pe baza dovezilor prezentate de către asigurat şi se cuprind
în fişa de evaluare a daunelor

Stabilirea despăgubirilor
Despăgubirile plătite de către asigurator nu pot depăşi suma asigurată, nici cuantumul
daunelor şi nici valoare asigurată a bunurilor din momentul producerii evenimentului cauzator
de daune. Aceste despăgubiri se plătesc pentru toate bunurile cuprinse în asigurare, care au
existat la data producerii evenimentului cauzator de daune şi au fost deteriorate, distruse sau
au dispărut parţial sau integral datorită producerii unui risc asigurat. În cazul daunelor
parţiale, stabilirea despăgubirilor se face prin şi pe baza fişei de calcul a despăgubirilor, în
funcţie de valoare pagubei şi suma asigurată, iar dacă este cazul se ţine cont de subasiguare.
În cazul daunelor totale valoarea despăgubirii este egală cu valoarea reală a bunurilor inaintea
producerii evenimentului cauzator de daune, dar nu poate depăşi suma asigurată. În această
situaţie, nu se mai aplică regula proporţionalităţii în cazul subasigurării. Valoarea totală a
despăgubirilor rezultă din fişele de calcul ale despăgubirilor.

Valoarea pagubei
La daune parţial, valoarea pagubei este dată de costul reparaţiei, recondiţionării sau
înlocuirii la bunurile afectate, rezultat din devize, facturi, chitanţe fiscale, pe baza listei
bunurilor asigurate afectate de producerea evenimentului cauzator de daune. Această valoare
corectandu-se cu cota de valoare ramasă dacă este cazul.
La dauna totală, valoarea pagubei este egală cu valoarea asigurată (Va), unde:
Va = VN x CVR, unde
Va – valoarea asigurată (valoare reală la momentul producerii evenimentului cauzator de
daune)
VN – valoarea din nou
CVR – cota de valoare rămasă.
Valoarea despăgubirii (VDBM)
a) pentru SA > Va ( supraasigurare): VDBM = VP
b) pentru SA < Va ( subasigurare) : VDBM = VP x SA / Va

28
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

La valoarea despagubirii VDBM se adaugă valoarea cheltuielilor asigurate şi a expertizelor


tehnice şi se scade valoarea resturilor recuperabile / valorificabile dacă este cazul.

5. Dosarul de daună auto

Una dintre etapele care trebuie parcurse în cadrul procedurii de despăgubire în cazul
unui eveniment auto, este întocmirea dosarului de daune, ce va cuprinde, de regula
următoarele:
 Formularul de Constatare Amiabilă completat corespunzător sau Procesul Verbal de
constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original, atunci când accidentele
rutiere au survenit pe teritoriul României în care au fost implicate două vehicule și din
care au rezultat numai pagube materiale;
 Procesul Verbal de constatare a contravenţiei (eliberat de Poliţie), în original, atunci
când în accidentele rutiere au fost implicate mai mult de două vehicule;
 Documentul tip "Anexa 2" (eliberat de Poliţie) şi autorizaţia de reparaţie, în original,
dacă accidentele rutiere au avut ca urmări și vătămări corporale;
 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - RCA (sau Cartea Verde în cazul
vehiculelor înmatriculate în străinătate) a vehiculului condus de şoferul vinovat de
producerea accidentului, în copie;
 Permisul de conducere al conducătorului vehiculului pentru care se deschide dosarul
de daună, în original şi în copie;
 Certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună,
în original şi în copie;
 După caz, cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de daună,
în original şi în copie;
 În cazul în care vehiculul pentru care se deschide dosarul de daună aparţine unei
persoane juridice (inclusiv societăţi de leasing) este necesar să aveţi o
împuternicire/înştiinţare din partea proprietarului vehiculului;
 Polița de asigurare CASCO (inclusiv anexele tabelare cu autovehiculele incluse în
asigurare, dacă este cazul).
 Toate documentele fiscale, în original, doveditoare ale reparaţiei vehiculului (facturi,
chitanţe, comenzi de lucru pentru service etc.);

29
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

 Cererea de despăgubire completată, semnată de către proprietarul vehiculului pentru


care s-a deschis dosarul de daună sau de către imputernicitul legal al acestuia (şi, după
caz, ştampilată).
Data depunerii cererii de despagubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat,
reprezintă avizare de daună pentru asiguratorul RCA, iar acesta este obligat ca în termen de
cel mult 3 luni să răspundă cererii părții solicitante.
Asiguratorul răspunde acestei cererii fie prin formularea ofertei de despăgubire ca
urmare a investigațiilor proprii cu privire la producerea evenimentului asigurat, în cazul în
care se dovedește îndeplinirea condițiilor de asigurare și producerea riscurilor acoperite
prin asigurarea obligatorie RCA, fie prin notificarea părții prejudiciate cu privire la motivele
pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire.
În cazul în care se dovedește îndeplinirea condițiilor de asigurare, prin acceptarea la
plata integrală a despăgubirilor solicitate de către păgubit, asigurătorul este obligat să
platească despagubirea în termen de 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar
stabilirii răspunderii și cuantificarii daunei, solicitat în scris de către asigurator. În cazul în
care asiguratorul a primit o hotărâre judecatorească definitivă cu privire la suma de
despăgubire pe care este obligat să o platească, termenul de 15 zile curge de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecatorești.
Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenele prevăzute mai sus
sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la suma
de despăgubire cuvenită, care se plătește de asigurător, Conform Normei CSA din 19.11.2009
se aplică o penalizare de 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întarziere.

5.1. Studiu de caz


La data de 20.03.2011 la ieșirea din parcarea de pe strada Ciurchi un autoturism marca
Renault Megane a acroșat un alt autoturism staționat marca Citroen , modelul C1, avariindu-i
bara față. Nu au existat vatămări corporale.
Evenimentul a fost soluționat prin constatare amiabilă, fără a mai apela la Poliție ,
exclusiv prin intermediul societății de asigurare.
Având ȋn vedere că inculpatul, persoană fizică, este asigurat la S.C. ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA S.A. aceasta din urmă va suporta plata despăgubirii avariilor
produse păgubitului, persoană fizică.

30
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

După ce păgubitul a luat la cunoştință despre documentele necesare instrumentării


dosarului de daună şi a primit lista unităților Service agreate de S.C. ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA S.A., acesta din urmă poate intra ȋn derulare ( păgubitul a fost de
accord ca reparația autovehiculului avariat să se facă la una din unitățile de pe listă, respectiv
a acceptat decontarea la tarifele de manoperă practicate de aceste unități).
Având ȋn vedere că data producerii daunei (20.03.2011) se află ȋn perioada de
valabilitate a poliței de asigurare a asiguratului/inculpatului (29.11.2007-28.11.2008), şi prima
de asigurare a fost achitată (rata scadentă), polița este considerată valabilă şi se poate continua
instrumentarea dosarului. Ȋn caz contrar nu se acorda despăgubire.
Ȋn stabilirea cuantumului despăgubirii s-a ținut cont de faptul că nu există franşiză,
rate rămase de achitat până la sfârşitul perioadei, sumă asigurată neȋntregită cu ocazia daunei
anteriore.
Informațiile referitoare la pagubă, metoda de reparare a prejudiciului si unitatea
Service aleasă au fost consemnate ȋn Procesul Verbal de Constatare ȋntocmit la data de
20.03.2011, semnat de toate părțile care au participat la constatare: inculpatul, inspectorul de
daune şi păgubitul.
Unitatea Service la terminarea constatării a ȋntocmit pe loc devizul antecalcul. Total
manoperă estimativ cu TVA reprezintă 200 RON și total piese și materiale estimativ 594.89
RON, TVA inclus. Paguba este egală cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale
pieselor avariate11, ȋn cazul de față reprezintă 794.89 RON.
Analizănd documentele dosarului de daună RCA, asigurătorul S.C. ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA S.A. stabileste cuantumul despăgubirii la suma de 580 RON,suma
ce reprezinta costul reparațiilor.
.

10
Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea
obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, art.50 alineat 3)

31
Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata
Auto

BIBLIOGRAFIE

1. Iulian Văcărel, Florin Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti,

1993

2. Marinica Dobrin, Asigurări şi Reasigurări, Editura Fundaţiei Romania de Maine,

Bucureşti, 2000

3. Dan Anghel Constantinescu, Naţionala – Asigurări şi Reasigurări, Colecţia Naţională,

Bucureşti, 2000

4. Dan Anghel Constantinescu, Cadrul juridic şi Asigurările, Colecţia Naţională,

Bucureşti, 2002

5. Cristina Ciumaş, Asigurările internaţionale, Editura Intelcredo, Deva, 2001

6. G. Bistriceanu, F. Bercea, E. Macovei, Lexicon de protecţie socială, asigurări şi

reasigurări, Editura Karat, Bucureşti, 1997

7. C. Bennett, Dicţionar de Asigurări, Editura Trei 2002

8. D.A. Constantinescu, M. Dobrin, A. Simovici, Despăgubiri în asigurări, Colecţia

Naţionala, Bucureşti, 1998

Referinţe internet:

1. http://www. 1asig.ro;

2. http://www. primm.ro;

3. http://www. unsar.ro .

32

S-ar putea să vă placă și