Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
DATA:17.11.2016
CLASA: a II-a A
ÎNVĂŢĂTOARE:
OBIECTUL:Comunicare în limba română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:În lumea plantelor
SUBIECTUL LECŢIEI:Acte de vorbire. Formulare de întrebări şi răspunsuri
TIPUL LECŢIEI:mixtă
SCOPUL LECŢIEI:
 Informativ:
- Formarea capacităţii de a formula întrebări şi răspunsuri în diverse contexte
 Formativ:
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
- Dezvoltarea capacităţii de valorificare a experienţei de viaţă
- Dezvoltarea capacităţii de lucru în grup

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O 1.4.1. – să compună un dialog oral pe o temă de interes pentru copii, formulând cel puţin o
întrebare şi un răspuns;
O 2.1.1.–să răspundă la întrebări pe baza ilustraţiei, formulând cel puţin un enunţ corect cu ajutor
acordat;
O 3.2.1. – să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit, cel puţin prin selectarea
variantei corecte din mai multe oferite.

METODE ŞI PROCEDEE:jocul didactic, RAI, explozia stelară, conversația, explicația,


dialogul, observaţia, exercițiul

MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE: frontal, în grup, individual.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Manualul digital– Comunicare în limba și română – clasa a


II-a , Editura Intuitext, calculator, televizor, cartonaşe cu imaginea unor plante, cutii de ceai din
plante medicinale, steluţe pentru scrierea întrebărilor, pahare cu fasole plantată de copii, fișă de
muncă independent, fișa de observare sistematică
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română – clasa pregatitoare, clasa
Iși clasa a II-a , Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3418/19.03.2013
2. Manual digital și printat de Comunicare în limba română pentru clasa a II-a, Editura
Intuitext, autori Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Moduri de
Nr. Momentele Ob. Metode şi Material Modalități
Conţinutul activităţii organizare
crt. lecţiei op. procedee didactic de evaluare
a activităţii
1. Momentul Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime Explicaţia Frontal Observarea
organizatoric a activităţii. sistematică a
comportament
ului de elev

2. Captarea şi Jocul „Ghici ce plantă este?” Jocul didactic Frontal cartonaşe cu Observarea
orientarea O2.1.1 Un elev ţine în mână un cartonaş cu spatele la Conversația imaginile sistematică a
unor plante dorinței de a
atenţiei clasă pe care este o plantă (personaje din textele Explicația participa la
citite la CLR în aceasta unitate tematică: trandafir joc
si nuc).
Prin întrebări succesive adresate acestuia, elevii Chestionarea
din clasă trebuie să ghicească ce plantă este pe orală
cartonaş.
Se urmăreşte formularea corectă a întrebărilor.

3. Reactualizarea Se adresează scurte întrebări referitoare la textul Conversația frontal manual Chestionarea
cunoştinţelor O3.2.1 anterior studiat („Necunoscutul”, după Vasile Exercițiul orală
Observarea
ancoră Malschi) sistematică a
Citire selectivă a întrebărilor care apar în text. capacității de
Se adreseazăîntrebarea care solicită exprimarea exprimare a
părerii: „Unde credeţi că a dispărut corcoduşul?” părerii
personale și
de valorificare
a imaginației
4. Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei: „Formularea de Explicaţia Frontal
subiectului întrebări şi răspunsuri”
lecţiei şi a Se prezintă obiectivele lecţiei pe înţelesul
obiectivelor copiilor.
operaţionale
5. Dirijarea Se solicită elevilor să citească în gând textul de Explicaţia individual Manual CLR Observarea
învăţării şi la exerciţiul 1 din manual și să sublinieze Exercițiul sistematică a
preocupării
obţinerea cuvintele neînțelese. pentru lectură
performanţelor Observarea
Se explică unele cuvinte, care pun în dificultate Explicația frontal sistematică a
înțelegerea textului. Exercițiul comportament
ului de
ascultator

Explicația Frontal manual Chestionarea


Citirea model a textului va fi făcută de doi elevi. Exercițiul orală

Prezint imagini cu cele 4 plante care apar ca Observația Frontal imagini


proiectate
personaje în text: nalba mare, sunătoare, păpădie
şi coada şoricelului.

Port o scurtă discuţie cu elevii referitoare la Conversația Frontal cutii de Chestionarea


O2.1.1 ceaiuri orală
plantele medicinale şi beneficiile lor. Prezint
elevilor cutii de ceaiuri din plante medicinale
folosite acasă în tratarea unor afecţiuni.

O3.2.1 Se solicită elevilor să citeascăîntrebările Metoda RAI frontal manual Chestionarea


formulate în manual referitoare la textul citit, să minge orală
paseze mingea unui coleg care va răspunde şi va Interevaluare
continua şirul întrebărilor. frontal
Solicit şi eu primirea mingii pentru a adresa o
întrebare care face legătura cu suportul teoretic
prezentat în manualul digital.
Explicația frontal Manual Chestionarea
O2.1.1 Elevii formulează răspunsurile la întrebările care Observația digital orală
apar în suportul digital al manualului CLR. Exercițiul

Se solicită elevilor ca, lucrând în grup, să


Explozia stelară individual Steluțe cu Observarea
completeze steluţele primite cu întrebarea grupal propoziția
O3.2.1 sistematică a
sugerată de cuvântul scris, pe baza propoziţiei Steluțe – capacității de
avute la dispoziţie („După un timp, nucul a intrat suport pentru cooperare
prieteneşte în vorbă cu florile ca să afle cum le alcătuirea
cheamă.”) (ANEXA 1) întrebărilor Analiza
produselor
Elevii care necesită sprijin în realizarea sarcinii activității
vor fi îndrumaţi şi ajutaţi. frontal
Produsele activităţii de grup se evaluează prin
comparaţie după afişarea lor.

Elevii îşi vor adresa în perechi întrebări şi vor dialogul grupal Plantele Proba practică
formula răspunsuri referitoare la cum a decurs frontal îngrijite de Interevaluarea
O1.4.1 procesul de însămânţare al plantei pe care au copii Observarea
adus-o la ora de MEM. Se precizează criteriul de sistematica a
evaluare: fiecare elev să formuleze cel puţin o capacitatii de
a participa la
întrebare şi un răspuns. Sunt ascultate în faţa un dialog
clasei cât mai multe perechi.

6. Evaluarea O2.1.1 Se aplică fişa de evaluare, specificându-se timpul Exercițiul Individual Fişe de Proba scrisă
performanţelor de lucru. (ANEXA 2) evaluare curentă

7. Asigurarea O2.1.1 Se analizează împreună cu elevii fişele de Conversaţia Frontal Fişe de Observare
retenţiei evaluare completate de către elevi. Explicaţia evaluare sistematică
Autoevalua
Rezolvarea re
corectă –
Prezentare
PPT
8. Asigurarea Se solicită elevilor ca tema pentru acasă să scrie Explicaţia Frontal manual Observarea
transferului întrebările şi răspunsurile de la exerciţiul 2. sistematică
În funcție de dificultățile întâmpinate de către
copii pe parcursul lecției, temele se diferențiază.
9. Discuţii de  Se solicită elevilor impresii argumentate referitoare Conversaţia Frontal Observarea
încheiere sistematică a
la activitate.
comportament
 Se fac aprecieri asupra activității elevilor. ului de
evaluator
Autoevalua
rea
ANEXA 1

Cum…
……………
Ce a
Cine…
……………
…………… făcut……
…………… ………………
……………
…………… ………………
……………
…………… ………………
……………
…………… ………………
……………
…………… ………………
……………
……………
…………… După un timp, nucul a
……..
………………
…………… ……………..
…….. intrat prieteneşte în
vorbă cu florile ca să
afle cum le cheamă.

Când… De ce
…………… Cu cine ……………
…………… ……………
………………
…………… ……………
………………
…………… ……………
………………
…………… ……………
………………
…………… ……………
………………
…………… ……………
………………
……………
ANEXA 2
Obiectiv evaluat:
O 2.1.1. – să răspundă la întrebări pe baza ilustraţiei, formulând cel puţin un
enunţ corect cu ajutor acordat

FIŞĂ DE EVALUARE

Priveşte cu atenţie imaginea:

a) Alege răspunsul corect:

Ce fac copiii? Copiii pictează.


v Copiii se joacă.
v Copiii plantează.

b) Completează răspunsul:

Ce fel de copac plantează copiii?


Copiii plantează un .

c) Scrie răspunsul:
De ce crezi că este important să plantezi copaci?

Descriptori de performanţă:
S – elevul alege răspunsul corect la întrebare;
B – elevul completează enunţul lacunar;
FB – elevul formulează răspunsul şi argumentează.
FIŞĂ DE OBSERVARE SISTEMATICĂ

Formularea de întrebări şi răspunsuri


Nr Numele şi prenumele Manifestă interes Formuleazăîntrebări şi Îşi argumentează ideile Manifestă creativitate Coopereazăîn cadrul
crt elevului pentru lectură răspunsuri diverse în diverse situaţii activităţii de grup
DESE UNE R NICIO DESE UNE R NICIO DESE UNE R NICIO DESE UNE R NICIO DESE UNE R NICIO
ORI ORI A DATĂ ORI ORI A DATĂ ORI ORI A DATĂ ORI ORI A DATĂ ORI ORI A DATĂ
R R R R R

1
AVRAM ANA
MARIA
2
BADEA FLAVIUS
COSTIN
3
BADEA STEFAN
RARES
4 BAYRAK SAMIRA
5
BOCIOACĂ IULIA
ELENA
6 BUTUCARU MIRUNA
7
COSTACHE
ALEXANDRU
8
COSTACHE PATRICK
IOAN
9
CRISTEA ALBERT
FLORIN
10
DUMITRACHE
ANDRA MARIA
11
LUNGU DARIUS
IONUŢ
12
MATACHE LUCA
ANDREI
13
MORĂRIŢA
ALEXANDRU
14
NEAŢU TEODOR
ANDREI
15
NEGREA DARIUS
NICOLAE
16
NICĂ BOGDAN
TEODOR
17
PETRE BOGDAN
GABRIEL
18
POPESCU INGRID
DALIA MEDEEA
19
SĂLIŞTEANU DAVID
MATIAS
20
SANDU ANDRA
IOANA
21 SOARE ANDREI
22
SOTIR ŞTEFAN
ANDREI
23 SPULBĂR FLORIN
24 STANCA VICENŢIU
25 STĂNESCU ANDREEA
26
STOICA ALEXIA
MARIA
27
SURUGIU ALBERT
MIHAI
28
TUDOR MARIA
ALEXANDRA
29 TURNESCU MARIA
30 VASILE SARA