Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – structura Bogata


ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
CLASA: a VII-a
GRUPUL ȚINTĂ: 15 elevi
SUBIECTUL LECŢIEI: Comentarea unor secvenţe din textele studiate
TIPUL LECŢIEI: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
DATA: 20.05.2015
PROFESOR: Hlihor Lenuța
DURATA: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE :


1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
1.3 integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;
2.2 valorificarea categoriilor semantice învăţate, în contexte diferite;
2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;
3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora;
3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;
4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului;
VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

O1- să recunoască caracteristicile operei lirice;


O2- să selecteaze figurile de stil și imaginele artistice folosite în textul liric;
O3- să identifice elementele de versificație;
O4- să comenteze o structură dintr-un text la prima vedere;
O5- să-şi organizeze ideile în scris apelând la un stil adecvat, la claritate şi la coerenţă în exprimare;

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia euristică, explicaţia, metoda ciorchinelui, lectura selectivă, problematizarea, exerciţiul (recunoaştere, exemplificare,
completare).

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR:


- activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.

RESURSE:
- capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare.

MATERIALE DIDACTICE:
- fişe de lucru, tabla, cretă, caietele elevilor, manualul.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
- cabinetul de limba şi literatura română
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Anca, Șerban; Sergiu, Șerban – Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Editura All Educational, Bucureşti, 2003;
- Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002;
- Pamfil, Alina - Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2006;
- Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare
Crt. instruirii

Resurse Resurse Forme de


Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizare

1 Moment Profesorul asigură ordinea, Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Frontal


organizatoric notează absenţele şi pregăteşte ora de limba şi literatura euristică
2 min. materialele necesare pentru română.
lecţie
EVOCARE
2 Captarea Momentul ortografic se va Conversaţia Tabla Frontal
atenţiei/discuţii realiza în scenariul-dirijarea euristică Cretă
pregătitoare învăţării-având ca suport textul Exerciţiul Caietele
6 min. liric dat. Elevii sunt atenţi la profesor. Explicaţia elevilor
Profesorul creează o situaţie Definește opera lirică.
de comunicare, pretext pentru Precizează caracteristicile
realizarea unei atmosfere Elevii completează fișa de Ciorchinele operei lirice.
relaxante. lucru dată de profesor. Completează ciorchinele
Profesorul solicită elevilor să (Anexa 1)
completeze o fișă de lucru
reprezentând ciorchinele
caracteristicilor operei lirice.
(Anexa 1)

3 Anunţarea Profesorul scrie titlul lecţiei, Ascultă şi scriu în caiete Conversaţia Tabla Frontal Observarea sistematică a
subiectului pe tablă: Comentarea unor data şi titlul lecţiei. euristică Cretă elevilor
lecţiei noi şi-a secvenţe din textele studiate Caietele
obiectivelor elevilor
operaţionale Va trebui, în final, să ... (se
urmărite anunţă obiectivele
2 min. operaţionale: O1, O2, O3, O4,
O5).
REALIZAREA
4 SENSULUI Profesorul prin întrebări va Conversaţia Tabla Observarea sistematică a
Dirijarea dirija conţinutul învăţării. euristică Cretă Frontal elevilor
învăţării Exerciţiul Caietele
35 min. Profesorul distribuie fişe de Explicaţia elevilor
lucru, solicitând elevilor
rezolvarea cerinţelor folosind
cunoştintele anterioare în ceea
ce priveşte opera lirică.
Fişa de lucru (Anexa 2)
conţine poezia Noaptea de A.
Vasile Alecsandri. Elevii citesc, selectiv, poezia Lectura Fişă de Frontal 1.Desparte în silabe
Profesorul numeşte, selectiv, Noaptea de Vasile selectivă lucru cuvintele: tainic, balaur,
1-2 elevi să citească poezia. Alecsandri.. păstori.
Moment ortografic: Elevii scriu în caiete 2.Precizează mijlocul intern
Explică folosirea cratimei în explicaţiile folosirii cratimei de îmbogățire a
structura Ca-ntr-un suflet cu Conversaţia vocabularului prin care s-au
durere. Elevii sub îndrumarea euristică format cuvintele:
profesorului rezolvă fişa de Exerciţiul primăvară, răcoroasă,
lucru. Explicaţia mângâioasă.
Lectura 3.Transcrie, din strofa întâi,
selectivă un cuvânt care conține un
diftong, un cuvânt care
conține un triftong și un
cuvânt care conține vocale
aflate în hiat.
4. Explică folosirea virgulei
în versul: El aminte
suvenirul celor timpuri
negre, crude.
5.Indică câte un antonim
pentru cuvintele: liniștită,
depărtare, întuneric

6.Precizează rima și ritmul


versurilor date.
7.Menționează trei figuri de
stil din textul dat.
Conversaţia Frontal 8.Transcrie, din text, un
euristică vers care conține o imagine
Exerciţiul vizuală și un vers care
Explicaţia conține o imagine auditivă.
Lectura 9.Explică, în 5 rânduri,
selectivă semnificația versurilor:
Problema- Noaptea-i dulce-n
tizarea primăvară, liniştită,
răcoroasă,/ Ca-ntr-un
suflet cu durere o gândire
mângâioasă.
10. Explică, în 5 rânduri,
semnificația titlului poeziei.
B.
Conversaţia Individual Redactează o compunere,
euristică Frontal de 7 rânduri, în care să
Exerciţiul argumentezi că textul dat
Explicaţia aparține operei lirice.
Lectura
selectivă
Problema-
tizarea

Obținerea Profesorul înmânează Elevii, pe grupe, rezolvă fișa Conversaţia Fişă de Pe grupe Grupa I (va rezolva
performanței elevilor, aranjați pe grupe, o de lucru. euristică lucru cerințele 1-5)
fișă de lucru care conține un Exerciţiul 1.Identifică, în text, trei
fragment din poezia În grădină Explicaţia cuvinte din câmpul lexical
de Dimitrie Anghel (Anexa 3) Lectura al florilor.
selectivă 2.Transcrie, din strofa a
Problema- doua, trei cuvinte care
tizarea conțin diftongi.
3.Precizează mijlocul intern
de îmbogățire a
vocabularului prin care s-au
format cuvintele:
neprihănită, stinsă,
seninului.
4.Indică sinonimele
cuvintelor: plăpânde,
sfioase, mâhnite,
neprihănite.
5.Explică folosirea cratimei
în structura: De parcă-ar fi
căzut pe straturi un stol de
fluturi de argint.

Grupa a II-a (va rezolva


cerințele 6-10)
6.Indică două mărci lexico-
gramaticale specifice eului
liric.
7.Transcrie, din text, trei
figuri de stil diferite.
8.Precizează imaginea
artistică din versurile:
Miresme dulci de flori mă-
mbată și mă alintă gânduri
blânde; Râd în grămadă:
flori de nalbă și albe flori
de mărgărit.
9.Menționează rima și
ritmul versurilor.
10. Explică, în 3-5 rânduri,
semnificația versurilor:
Miresme dulci de flori mă-
mbată și mă alintă gânduri
blânde.../ Ce iertător și bun
ți-e gândul, în preajma
florilor plăpânde!

Grupa a III-a (va rezolva


punctul B)
Redactează o compunere,
de 10 rânduri, în care să
prezinți semnificația titlului
poeziei, prin raportare la
conținutul fragmentului
citat.
REFLECȚIA
5 Intensificarea Profesorul le solicită elevilor Exerciţiul Fişă de Individual Observarea sistematică
retenţiei şi să repete caracteristicile operei lucru Aprecieri verbale: Bine!,
asigurarea lirice Foarte bine!, Corect!, Da!
transferului Profesorul dă ca temă pentru Elevii primesc fișa de lucru
5 min. acasă o fișă de lucru (Anexa 4) și sunt atenți la indicațiile
La finalul orei, profesorul profesorului
face aprecieri verbale şi
notează în catalog elevii ce au
activat la oră.
ANEXA 1
CIORCHINE – CARACTERISTICILE OPEREI LIRICE

OPERA LIRICĂ
CARACTERISTICI
ANEXA 2
Fișă de lucru

Citește, cu atenție, textul următor:

Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă,


Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă,
Ici, colo, cerul dispare sub mari insule de nori,
Scuturând din a lui poale lungi şi repezi meteori.

Pe un deal în depărtare un foc tainic străluceşte


Ca un ochi roş de balaur care-adoarme şi clipeşte.
Sunt păstori în şezătoare sau vro ceată de voinici
E vro tabără de care sau un rond de tricolici?

Către munţi prin întuneric un lung bucium se aude.


El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude,
Când din culme-n culme noaptea buciumele răsunau
Şi la lupte sângeroase pe români îi deşteptau. (Vasile Alecsandri – Noaptea)

A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1.Desparte în silabe cuvintele: tainic, balaur, păstori.
2.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: primăvară, răcoroasă, mângâioasă.
3.Transcrie, din strofa întâi, un cuvânt care conține un diftong, un cuvânt care conține un triftong și un cuvânt care conține vocale aflate în hiat.
4. Explică folosirea virgulei în versul: El aminte suvenirul celor timpuri negre, crude.
5.Indică câte un antonim pentru cuvintele: liniștită, depărtare, întuneric.
6.Precizează rima și ritmul versurilor date.
7.Menționează trei figuri de stil din textul dat.
8.Transcrie, din text, un vers care conține o imagine vizuală și un vers care conține o imagine auditivă.
9.Explică, în 5 rânduri, semnificația versurilor: Noaptea-i dulce-n primăvară, liniştită, răcoroasă,/ Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasă.
10. Explică, în 5 rânduri, semnificația titlului poeziei.

B. Redactează o compunere, de 7 rânduri, în care să argumentezi că textul dat aparține operei lirice.
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinți două trăsături specifice operei lirice;
-să ilustrezi cele două trăsături cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat;
-să ai conținut adecvat tipului de text și cerinței.
ANEXA 3
Fișă de lucru

Citește, cu atenție, textul următor:

Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gânduri blânde...


Ce iertător și bun ți-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă și albe flori de mărgărit,
De parcă-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint.

Sfioase-s bolțile spre seară și mai sfioasă-i iasomia:


Pe fața ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia
Seninului de zare stinsă, și-n trandafiri cu foi de ceară
Trăiesc mâhnite și plânge norocul zilelor de vară.
(Dimitrie Anghel, În grădină)
A.
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1.Identifică, în text, trei cuvinte din câmpul lexical al florilor.
2.Transcrie, din strofa a doua, trei cuvinte care conțin diftongi.
3.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: neprihănită, stinsă, seninului.
4.Indică sinonimele cuvintelor: plăpânde, sfioase, mâhnite, neprihănite.
5.Explică folosirea cratimei în structura: De parcă-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint.

6.Indică două mărci lexico-gramaticale specifice eului liric.


7.Transcrie, din text, trei figuri de stil diferite.
8.Precizează imaginea artistică din versurile: Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gânduri blânde; Râd în grămadă: flori de nalbă și albe flori de
mărgărit.
9.Menționează rima și ritmul versurilor.
10. Explică, în 3-5 rânduri, semnificația versurilor: Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gânduri blânde.../ Ce iertător și bun ți-e gândul, în preajma
florilor plăpânde!

B.
Redactează o compunere, de 10 rânduri, în care să prezinți semnificația titlului poeziei, prin raportare la conținutul fragmentului citat.
În compunerea ta, trebuie:
-să ilustrezi relația dintre titlu și fragmentul de text liric;
-să evidențiezi două mijloace artistice prin care este susținută ideea sugerată de titlu;
-să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței.
ANEXA 4 Fișă de lucru – Temă acasă

Citește, cu atenție, textul următor:

Te uită, frunza pică irosită,


Şi vântul geme prohodind departe! S-au dus privighetorile măiestre;
Puţină vreme încă ne desparte Pustiu e cuibul blândei turturele...
De iarna tristă, prea curând sosită!... Ah, unde-i şuierul mierliţei sure?

Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, Pierdut din stolul mândrei lor orchestre,
Pădurea noastră tace părăsită: Ce trist răsună cânturile mele
Eu singur cânt cu vocea obosită În liniştea adâncă din pădure...
Şi trec prin încăperile-i deşarte...

(Ştefan Octavian Iosif, Toamnă)

A.
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1.Desparte în silabe cuvintele: privighetorile, turturele, orchestre.
2.Identifică în text trei cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.
3.Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: pustiu, încăperile, cânturile.
4.Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului: frunza.
5.Transcrie, din strofa a doua, trei cuvinte care conțin diftongi.
6.Explică folosirea virgulei în versul: Ah, unde-i şuierul mierliţei sure?
7.Indică modul de expunere utilizat în text.
8.Menționează măsura primele două versuri ale textului dat.
9.Precizează rima versurilor citate.
10.Selectează, din text, trei figuri de stil diferite.
11.Transcrie, din text, un vers care conține o imagine auditivă.
12. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versurilor: Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, / Pădurea noastră tace părăsită.

B.
Redactează o compunere, de 7-10 rânduri, în care să prezinţi semnificaţia titlului prin raportare la conţinutul textului citat.
În compunerea ta, trebuie:
-să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric;
-să evidenţiezi două mijloace prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;
-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;