Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina Pedagogie

Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila, Bucuresti

II. Dimensiunile (laturile) Educaţiei


Educaţia prezintă mai multe dimensiuni sau componente. Delimitarea lor se face în funcţie sarcinile
urmărite în procesul de instruire sau după caracteristicile personalităţii.
Principalele dimensiuni ale educaţiei sunt: educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia profesională
(sau tehnologică, sau politehnică), educaţia estetică, educaţia fizică, educaţia religioasă, educaţia pentru sănătate,
educaţia politică, juridică, ecologică etc.
Dimensiunile educaţiei se constituie într-un sistem, ele cărui componente sunt într-o strânsă
interdependenţă, determinată de caracterul unitar al procesului dezvoltării.
Obiectivele fundamentale ale educaţiei intelectuale:
a) Asimilarea şi formarea de cunoştinţe ştiinţifice.
b) Formarea priceperilor şi deprinderilor de muncă intelectuală.
Pregătirea elevilor pentru educaţie urmărește pregătirea acestora pentru educaţia permanentă. Persoana care
nu ţine pasul cu dinamica socială şi nu se adaptează, devine un „analfabet funcţional”.
A forma elevilor priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală înseamnă a le expune tehnici de studiu şi a le
oferi situaţii pentru exersarea lor, rezultând astfel un stil propriu de muncă intelectuală.
Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat pentru interdependenţa dintre exigenţele
moralei sociale şi factorii subiectivi. Educaţia morală se raportează atât la societate, cât şi la individ.
Morala socială, ca și componentă a educaţiei morale, este o formă a conştiinţei sociale. Ea reflectă relaţiile
statornicite între oameni în anumite condiţii socio-istorice determinate (relaţiile cu alţi oameni şi cu sine).
Morala socială reprezintă conştiinţa morală a societăţii și cuprinde sistemul moral al comunităţii sociale. Morala
individuală reprezintă conştiinţa morală individual.
Conţinutul conştiinţei morale este structurat în cîteva componente de bază: idealul moral, valorile morale,
normele, perceptele şi regulile morale.
Educaţia morală are drept scop formarea profilului moral al personalităţii. Pentru a se ajunge aici trebuie să
fie îndeplinite trei obiective fundamentale:
- formarea conştiinţei morale;
- formarea conduitei morale;
- formarea trăsăturilor pozitive de caracter.

Fuziunea dintre cele trei componente ale conştiinţei morale generează convingerile morale.
În concluzie, valorile, principiile, normele şi regulile morale se transformă în convingeri în măsura în care
ele se interiorizează şi se integrează în structura de personalitate a omului.

1
Disciplina Pedagogie
Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila, Bucuresti

Educaţia estetică reprezintă acea dimensiune a educaţiei, care urmăreşte proiectarea şi realizarea
activităţii de formare şi dezvoltare a personalităţii umane, prin promovarea frumosului artistic, social şi natural,
în funcţie de următoarele categorii valorice:
a) idealul estetic: modelul de frumos spre care tinde comunitatea umană;
b) simţul estetic: capacitatea omului de a percepe, de a reprezenta şi de a trăi frumosul;
c) gustul estetic: capacitatea omului de a explica, de a înţelege şi de a iubi frumosul;
d) spiritul de creaţie estetică: capacitatea omului de a genera frumosul.
Educatia religioasa promovează ideea că valoarea fundamentală este libertatea omului, excluzând astfel
orice formă de constrângere sau de supunere.
Educaţia religioasă reprezintă o acţiune specific umană, realizată de educatori, preoţi, biserică, în scopul
formării şi dezvoltării personalităţii, din perspectiva unor valori religioase.
Noile laturi ale educației:
- Educația pentru sănătate: formează competențe de organizare rațională a vieții, în condițiile rezolvării unor
probleme specifice educației nutritionale, educației sexuale, educației casnice;
- Educația pentru mediu sau educația ecologică: vizează ameliorarea calității mediului ambient;
- Educația pentru pace și cooperare: formează aptitudini și atitudini civice pentru rezolvarea conflictelor;
- Educația pentru comunicare și mass-media: formează o atitudine critică, selectivă fată de avalanșa de
informații oferite;
- Educația pentru participare și democrație: urmărește formarea unui cetățean conștient de drepturile și
responsabilitățile sale;
- Educația pentru schimbare și dezvoltare: formează capacităti de adaptare rapidă și responsabilă a omului, la
reformele, inovațiile, transformările petrecute în diferite sectoare ale vieții sociale;
- Educația pentru tehnologie și progres: formează aptitudini și atitudini necesare în condițiile progresului
tehnologic;
- Educația demografică: cultivă responsabilități civice, în raport cu problemele specifice populației (crestere,
scădere, migrație etc.).

2
Disciplina Pedagogie
Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila, Bucuresti

Exerciții de autoevaluare:
1. Evidențiați și exemplificați caracterul sistemic al laturilor/dimensiunilor educației.
2. Pornind de la duncțiile educației, indicați rolul Educației pentru sănătate, în menținerea stării de
homeostazie a omului.